Оскарження судового рішення в адміністративній праві

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ
ХТО МАЄ ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ?
За загальним правилом, оскаржити рішення суду в апеляцій-
ному порядку може особа, яка брала участь у справі або яка
не брала участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо
зачіпає її права, свободи, інтереси чи обов’язки.
ЯКІ СУДОВІ РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СУДУ МОЖНА ОСКАРЖИТИ?
Рішення адміністративного суду можуть прийматися у формі
постанови або ухвали суду. Практично будь-яку постанову
адміністративного суду можна оскаржити. На відміну від по-
станови, далеко не всі ухвали суду першої інстанції в адміні-
стративній справі можна оскаржувати, оскільки зловживання
правом на оскарження проміжних ухвал давало б можливість
затягувати вирішення справи. Будь ласка, проконсультуйтесь з
юристом або з’ясуйте в законодавстві самостійно які рішення
адміністративного суду можна оскаржувати.
У цьому буклеті розглядається порядок оскарження саме по-
станов адміністративного суду. Для ухвал передбачена дещо
інша процедура оскарження.
МОТИВИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ
Апеляційне оскарження допускається з мотивів допущення
судом помилки як у питаннях факту (щодо встановлення об-
ставин у справі), так і в питаннях права (у застосуванні норм
матеріального та / або процесуального права).
ЯКИЙ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ
СУДОВОГО РІШЕННЯ?
Для того, щоб в апеляційному порядку оскаржити постанову
суду, Вам слід подати апеляційну скаргу. Скарга подається че-
рез суд першої інстанції, який виніс рішення, однак адресатом
скарги потрібно зазначати відповідний апеляційний суд, який
уповноважений переглядати оскаржуване рішення. Апеляцій-
на скарга може бути подана протягом десяти днів з дня:
проголошення постанови суду, якщо у судовому засідан-
ні було проголошено та складено рішення в повному обсязі,
тобто було зачитано та складено його вступну, описову, мо-
тивувальну та резолютивну частини. Окрім того, строк в цьому
випадку обчислюється саме з цієї дати за умови Вашої присут-
ності на засіданні, під час якого було проголошено постанову;
отримання копії постанови суду першої інстанції, якщо скла-
дення повного тексту постанови було відкладено на певний
строк у зв’язку зі складністю адміністративної справи;
УВАГА!
Суд першої інстанції повинен скласти постанову в
повному обсязі протягом п’яти днів з моменту проголошення
вступної та резолютивної частин постанови.
отримання копії постанови суду першої інстанції за умови, що
справу було розглянуто в порядку письмового провадження.
Подайте апеляційну скаргу до суду одним з таких способів:
надішліть скаргу поштою рекомендованим цінним (з описом
вкладення) листом з повідомленням про вручення;
УВАГА!
У разі надіслання скарги поштою, датою її подання
вважається дата передачі скарги до поштового відділення.
подайте скаргу безпосередньо до канцелярії суду, при цьо-
му, за Вашим бажанням, працівник суду повинен на другому
(Вашому) примірнику скарги поставити відмітку про її отри
мання судом. При собі необхідно мати паспорт або інший до-
кумент, що посвідчує Вашу особу, та довіреність, якщо Ви є
представником сторони в процесі.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ
В апеляційній скарзі мають бути зазначені:
найменування адміністративного суду апеляційної інстанції,
до якого подається скарга; наприклад: «Київський апеляційний
адміністративний суд»;
прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) особи, яка по-
дає скаргу, наприклад: «Петренко Петро Петрович», а також
ім’я представника, якщо скарга подається представником;
поштова адреса особи, яка подає скаргу, а також номер
засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; напри-
клад: «0111, м. Київ, пр. Героїв Сталінграду, буд. 111, кв. 11;
тел. (044) 111-11-11; e-mail: [email protected]”;
поштова адреса представника, номер засобів телефонного
зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності), якщо скарга
подається представником;
прізвище, ім’я, по-батькові (найменування) осіб, які беруть
участь у справі;
поштова адреса, а також номер засобу зв’язку, адреса
електронної пошти, якщо такі є осіб, які беруть участь у справі;
назва документа з зазначенням відомостей про рішення,
що оскаржується; наприклад: «Апеляційна скарга на поста-
нову Оболонського районного суду міста Києва від 03 грудня
2009 року по справі No 111-/2009-адм»;
в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість постанови;
обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу,
із зазначенням того, у чому полягає неправильність чи непо-
внота дослідження доказів і встановлення обставин у справі та
(або) застосування норм права;
клопотання особи, яка подала скаргу (за наявності таких), на-
приклад про витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;
зміст вимог, які Ви ставите до апеляційного суду, а саме, Ви
можете просити суд:
змінити постанову суду;
– скасувати постанову суду та прийняти нову постанову суду;
скасувати постанову суду і залишити позовну заяву без
розгляду або закрити провадження у справі;
визнати постанову суду нечинною і закрити проваджен-
ня у справі;
перелік документів та інших матеріалів, що додаються до
апеляційної скарги;
УВАГА!
Про перелік документів, що слід додати до скарги,
зазначається нижче.
підпис скаржника;
дата підписання апеляційної скарги.
КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ
МОТИВИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ
Касаційна скарга може бути подана сторонами та іншими
особами, які беруть участь у справі, а також особами, які не
брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні пра-
ва, свободи, інтереси та обов’язки.
Суттєвою відмінністю касаційного перегляду від апеляційного
є повноваження суду касаційної інстанції.
court.gov.ua
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 732 переглядів