Порядок зміни назви села, селища, міста

Регулятивний документ:

Положення «Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР», що затверджене Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12.03.1981 № 1654-X.

 Право подавати свої пропозиції щодо пере­йменування мають фізичні та юридичні особи. Ініціатива має бути оформлена у документі (лист, протокол тощо), що подається до виконавчого комітету місцевої ради.

Розглядом пропозицій по перейменуванню займається виконав­чий комітет відповідної ради. Для детального опрацювання питань, пов’язаних із пере­йменуванням, виконавчий комітет може уповноважити займати­ся їх вивченням окрему особу або ж створити допоміжний орган, наприклад, комісію. Однак, рішення комісії носять рекомендаційний характер.

На етапі роботи виконавчого комітету для вивчення гро­мадської думки щодо найменування (перейменування) об’єкта, обов’язковим є проведення громадського обговорення. Організатори громадського обговорення самостійно визна­чають форми його проведення з огляду на необхідність залучення якомога більшої кількості за­інтересованих учасників та власні організаційні можливості. Строк проведення громадського обговорення обчислюєть­ся з дня оприлюднення відповідного інформаційного повідо­млення і повинен становити не менш як два місяці.

Інформаційне повідомлення про проведення громадсько­го обговорення оприлюднюється органами місцевого самовря­дування на власному офіційному веб-сайті або в інший прийнят­ний спосіб.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обго­ворення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батько­ві та адреси особи, яка їх подає, у строк, передбачений в інфор­маційному повідомленні про проведення громадського обгово­рення, але не менш як протягом 30 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення.

Організатор громадського обговорення протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) уза­гальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що виносилося на громадське об­говорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського об­говорення.

Пропозиції (зауваження), отримані в ході проведення гро­мадського обговорення, оприлюднюються у спосіб, за допомо­гою якого було оприлюднене інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення.

За результатами розгляду питання, після проведення обго­ворення, виконавчий комітет приймає рішення щодо внесення на розгляд ради рішення про найменування (перейменування) об’єкта (наприклад, вулиці) та подає на розгляд ради всі необ­хідні документи.

Одночасно з погодженням радою відповідного рішення, також пропонується порушити клопотання перед обласною радою щодо внесення подання (клопотання) до Верховної Ради про перейменування населеного пункту (питання первинно розглядає профільний комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради).

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 874 переглядів