Договір технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів

Д О Г О В І Р

надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту автотранспортних засобів

м. Львів                                                          “____”___________ 2011 р.

__________________________, далі – “Виконавець”, в особі _________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і _______________________________________ далі – “Замовник”, в особі ______________________________________, що діє на підставі ___________________________, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується зробити послуги і виконати роботи з технічному обслуговуванню і ремонту автотранспортних засобів і їхній складових частин (далі – послуги).

1.2. Найменування і перелік послуг, термін надання послуг, перелік запчастин і матеріалів, використовуваних при наданні послуг, вартість послуг, запчастин і матеріалів вказується в Кошторисах які є невід’ємною частиною даного договору. Кошторис оформляється сторонами на надання послуг по кожнім автотранспортному засобі ( далі – автомобіль ) чи його складових частин.

1.3. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів (їх складових) Замовника здійснюється з використанням запасних частин і матеріалів Виконавця.

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

2.1. Вартість послуг, вартість запчастин і матеріалів використовуваних при наданні послуг і загальна вартість послуг по технічному обслуговуванню і ремонту кожного автомобіля ( його складових) Замовника вказується в Кошторисі підписаній сторонами і невід’ємною частиною даного договору, що є.

2.2. Замовник робить оплату послуг на підставі виставленого Виконавцем рахунку. Оплата провадиться Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 2 (двох) банківських днів з дати виставляння Виконавцем рахунку.

2.3. У разі потреби виконання додаткових робіт (послуг) і/чи використання запчастин і матеріалів, не передбачених Кошторисом, Виконавець складає дефектну відомість, письмово ( у т.ч. по факсу, електронній пошті) повідомляє про це Замовника і направляє йому додаткова угода і рахунок. Надання послуг тимчасово припиняється до підписання сторонами додаткової угоди. Замовник зобов’язаний протягом 3-х днів з моменту одержання додаткової угоди, підписати його й один екземпляр повернути Виконавцю. Оплата додаткових робіт (послуг) і/чи запчастин і матеріалів здійснюється протягом 2 (двох) банківських днів з дати виставляння Виконавцем рахунку. У випадку відмовлення Замовника підписати додаткова угода і здійснити оплату Виконавець може відмовитися від виконання договору і жадати від Замовника відшкодування витрат, понесених унаслідок часткового виконання договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

3.1. Замовник зобов’язаний, для надання послуг, доставити автомобіль (його складові) до Виконавця.

3.2. Замовник зобов’язаний передати Виконавцю автомобіль (його складові) і експлуатаційну документацію на нього по акті прийому-передачі.

3.3. Замовник зобов’язаний вчасно, у терміни зазначені в договорі, здійснити оплату послуг.

3.4. Виконавець зобов’язаний зробити послуги відповідно до вимог нормативних документів і умовами договору.

3.5. Виконавець забезпечує схоронність автомобілів (його складових), переданих для надання послуг. Виконавець має право відмовити Замовнику в прийнятті на збереження майна, установленого (розміщеного) в автомобілі понад комплектність, передбаченої виробником автомобіля.

3.6. Виконавець зобов’язаний негайно попередити Замовника і, до прийняття погодженого з ним рішення, призупинити виконання робіт у випадку виявлення дефектів автомобіля (його складових) чи виникнення непередбачених і незалежних від Виконавця наслідків виконання вимог Замовника щодо надання послуг.

Якщо Замовник відмовляється від ухвалення погодженого рішення відносного усунення виявлених у процесі надання послуг обставин, що негативно впливають на безпеку автомобіля, Виконавець може відмовитися від виконання договору і жадати від Замовника відшкодування витрат, понесених унаслідок часткового виконання договору.

3.7. Виконавець має право припинити надання послуг у випадку якщо Замовник вчасно не виконав умов договору.

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ ( ЙОГО СКЛАДОВИХ ).

4.1. Передача Замовником автомобіля ( його складових) Виконавцю для надання послуг оформляється актом прийому-передачі автомобіля (його складових ) для надання послуг, у 2-х екземплярах, по одному екземплярі для Виконавця і Замовника ( форма – Додаток № 1 до даного договору).

4.2. Повернення Виконавцем автомобіля (його складових) після ремонту і технічного обслуговування оформляється актом прийому-передачі автомобіля (його складових ) після надання послуг, у 2-х екземплярах, по одному екземплярі для Виконавця і Замовника ( форма – Додаток № 2 до даного договору ).

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗРОБЛЕНИХ ПОСЛУГ І ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

5.1. По закінченні послуг Виконавець надає Замовнику Акт зроблених послуг (виконаних робіт), у 2-х екземплярах. Замовник зобов’язаний у плині 2-х календарних днів з моменту одержання Акта зроблених послуг підписати його, завірити печаткою і повернути один екземпляр Виконавцю.

5.2. Після підписання Акта виконаних робіт Замовник не має права посилатися на недоліки роботи (послуг), що могли бути встановлені при звичайному способі її приймання.

5.3. При виникненні між Замовником і Виконавцем суперечки з приводу неякісного надання послуг, за вимогою кожної зі Сторін проводиться незалежна експертиза, з обов’язковою участю Виконавця.

5.4. Гарантійний термін на зроблені Виконавцем послуги вказується в Гарантійному талоні. Початок гарантійного терміну обчислюється з моменту підписання сторонами Акта прийому-передачі ( його складових ) автомобіля після надання послуг, за умови підписання сторонами Акта зроблених послуг. У випадку не підписання сторонами Акта зроблених послуг гарантійні зобов’язання Виконавця вважаються недійсними.

5.5. Виконавець не несе гарантійних зобов’язань у випадку якщо Замовник:

– відмовляється оплачувати послуги по приведенню в задовільний технічний стан складових частин автомобіля, що негативно впливають на ресурс відремонтованих складових частин і/чи тих які обслуговувалися ( Про відмовлення Замовника Виконавець робить оцінку в Акті прийому-передачі автомобіля (його складових ) після надання послуг);

– недотримання Замовником правил експлуатації чи автомобіля його складових частин;

– не підписання Замовником Акта зроблених послуг у встановленому даним договором порядку.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У випадку порушення терміну оплати послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,2 % ( але не більш подвійної дисконтної ставки НБУ пені, що діяла в період нарахування, ) від простроченої суми, за кожний день прострочення.

6.2. У випадку порушення терміну надання послуг Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % ( але не більш подвійної дисконтної ставки НБУ пені, що діяла в період нарахування, ) від простроченої суми, за кожний день прострочення.

6.3. Підставою для пред’явлення претензій ( у т.ч. протягом гарантійного терміну ) на зроблені Виконавцем послуги є документ ( договір з додатками, платіжне доручення ), що засвідчує оплату Замовником вартості послуг, на якому є запис, що містить показання опломбованого лічильника пробігу на спідометрі ( тахографі) автомобіля, дату надання послуг, підпис відповідальної особи Виконавця, завірений печаткою (штампом) Виконавця. Виконавець має право відмовити Замовнику в задоволенні претензії у випадку не дотримання їм правил експлуатації чи автомобіля його складових частин.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Й ІНШИХ УМОВ.

7.1. Договір набирає сили з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2006 року. У випадку якщо за місяць до закінчення терміну Договору жодна зі сторін не заявить про його припинення термін дії Договору продовжується на кожен наступний календарний рік.

7.2. Договір може бути змінений чи достроково розірваний за письмовою згодою сторін.

7.3. Замовник відповідно до чинного законодавства України ___________________________ ________________________________________________________________________________________________

( вказати статус: платник податку на прибуток на загальних умовах, передбачених ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»; звільнений від сплати податку на прибуток; не є платником податку на прибуток, інше)

Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

У випадку якщо одна зі сторін договору змінила статус платника податку на прибуток вона повинна письмово повідомити об цьому іншу сторону за договором у плині 3-х календарних днів з моменту зміни статусу.

8. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                            ЗАМОВНИК

Додаток № 1

до договору № _____

від «___» ________ 2011р.

АКТ N ____

прийому-передачі автомобіля (його складових) для надання послуг

м. Львів                                                                                                        “____”___________ 2011р.

1. Даний акт складений представником ______________________________________________, далі – «Виконавець», в особі _______________________________ діючого на підставі _____________________ з одного боку, і ____________________________________, далі – «Замовник», в особі _________________________ діючого на підставі ________________________________, з іншої сторони

про технічний стан ________________________________________________________________________,

(тип, марка, модель чи автомобіля найменування його складових частин)

шасі (кузов) N ____________, двигун N _____________, гос. реєстраційний N ____________, що (які) передається-приймається для надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту.

2. Показання лічильника пробігу на _________________________ на момент одержання автомобіля Виконавцем: ____________ км. ( вказати: спідометр, тахограф )

3. Пломба на лічильнику пробігу: _______________________________

(вказати: установлена, не встановлена ).

4. Технічний стан автомобіля (його складових): ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________.

(вказати працездатність, функціонування систем і складових частин, виявлені недоліки )

5. Бак (баки) заправлені паливом: ___________ на ___________________.

(марка) ( % чи літрів )

6) Моторна олія: _______________, трансмісійна олія ________________, олія в редукторі головної

(марка) (марка)

передачі ________________, експлуатаційні рідини _____________________________________________

(марка)

___________________________________________________________________________________________________________

( п.6 заповнюється у випадку чи заміни поповнення експлуатаційних рідин, із указівкою їхньої назви і марки )

7. Комплектність автомобіля: _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(вказати наявність запасного колеса, магнітофона, радіоприймача, пристосувань і ін.)

8. Експлуатаційна документація: ________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(вказати документи, що передаються разом з автомобілем)

9. Автомобіль ( його складова частина) прийнятий на відповідальне збереження

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
14 407 переглядів