Акт прийому передачі обладнання

Додаток № 2

до Договору оренди будівельного обладнання № 125

від «28» січня  2015 р.

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

м Львів                                                                                28.01.2015 р

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» (далі «Рябий пес»), іменоване надалі «Орендодавець», в особі Генерального директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, з одного боку, і Приватне підприємство «Уніят» (скорочене найменування «Уніят»), іменоване надалі «Орендар», в особі Директора Попандопало Р.А., що діє на підставі Статуту, з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», склали цей Акт про таке:

  1. Цей Акт прийому-передачі засвідчує те, «Рябий пес» передало, а «Уніят» прийняло відповідно до умов договору оренди будівельного обладнання № 125 від “28” січня 2015 р., будівельне обладнання у кількості та комплекті, згідно Додатку № 1 до зазначеного договору (далі – «Об’єкти»).
  2. Сторони спільно при прийомі-передачі Об’єктів оглянули їх і дійшли згоди, що Об’єкти які передаються в оренду перебувають у нормальному стані, що відповідає вимогам, що пред’являються до Об’єктів такого характеру і повністю відповідають вимогам та умовам договору оренди будівельного обладнання № 125 від “28” січня 2015 р.
  3. Орендар будь-яких претензій до Орендодавця попередачі Об’єктів відповідно до умов договору оренди будівельного обладнання №125 від “28”січня 2015р. не має.
  4. Відповідно до п. 2.3. договору оренди будівельного обладнання № 125 від “28” січня 2015 р. Орендар перераховує Орендодавцеві орендну плату в розмірі 25000,00 (двадцять п’ять тисяч) гривень, включаючи ПДВ.
  5. Сторони дійшли згоди, що у разі загибелі, втрати або пошкодження Об’єктів (або їх окремих частин/складових) в результаті дій Орендаря або третіх осіб, Орендар зобов’язується відшкодувати за вибором Орендодавця узгоджену Сторонами зазначену в Додатку №1 до договору ринкову вартість таких Об’єктів, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту пред’явлення вимоги.
  6. Цей Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

ПІДПИСИ СТОРІН:

від Орендодавця                 від Орендаря

М.П.                                                         М.П.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
13 580 переглядів