Договір на забезпечення харчуванням

ДОГОВІР

про надання послуг харчування

м. Львів                        11.11.2015 р.

ТОВ “Рябий пес”, в особі диреткора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, іменований надалі «Виконавець» з однієї сторони, та ТОВ “Бараболятор” в особі керівника Маркобіса Н.П., що діє на підставі Статуту, далі «Замовник», з іншого боку, разом надалі за текстом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет договору

1.1. За даним Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику передбачені п. 1.2 Договору послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити вказані послуги в передбачені Договором строки та порядку.

1.2. Виконавець за цим Договором надає Замовнику на території ресторану «Дикий Бінго», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул.Б.І.Антонича, 00/00, послуги з організації і проведення для Замовника комплексного заходу (далі – Культурний захід), а Замовник зобов’язується прийняти і своєчасно оплатити надані послуги.

1.3. Під культурним заходом Сторони розуміють надання послуг харчування (забезпечення обідом) 20 (двадцять) осіб.

1.4. До складу послуг з проведення Культурного заходу входить:

1.4.1. закупівля продуктів харчування, алкогольних і безалкогольних напоїв в кількості і асортименті, що погоджується сторонами додатково;

1.4.2. організація обслуговування Заходу (сервірування столів, забезпечення обслуговування офіціантами, приготування страв);

1.4.3. надання приміщень ресторану для проведення Культурного заходу.

1.5. Дата і час обслуговування: 12 листопада 2015 р. з 12,00 год. до 16,00 год.

 2.Ціна послуг і порядок розрахунків

2.1. Вартість послуг Виконавця з проведення Культурного заходу становить 1000,00 (одну тисячу) гривень.

2.2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати підписання цього Договору, в рахунок належних за Договором платежів, Замовник сплачує Виконавцю аванс у розмірі 50% (500,00 грн.) від вартості послуг з проведення Культурного заходу.

2.3. Остаточний розрахунок повинний бути проведений до 31.12.2015 р. Остаточний розрахунок здійснюється згідно рахунком (товарним чеком) виставленим Виконавцем за цінами, що діють на дату проведення Культурного заходу.

2.4. Оплата додаткових послуг, як то додаткове замовлене харчування, напоїв та відшкодування збитків, завданих неналежною поведінкою Замовника (його гостей) та/чи пошкодженням майна Виконавця здійснюється в день проведення заходу. Замовник ознайомлений та підтверджує свою безумовну згоду з вартістю додаткових послуг та розміром збитків, що будуть зазначені у рахунках Виконавця.

 3.Права та обов’язки сторін.

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. забезпечити роботу інженерного устаткування (в т.ч. кондиціонування, вентиляції);

3.1.2. дозволити Замовнику проведення відеозйомку та фотографування;

3.1.3. дозволити Замовнику прикрасу зали наперед узгодженою атрибутикою, що не порушує архітектуру та не завдає шкоди приміщенням, а також не шкодить навколишньому середовищу;

3.1.4. після закінчення Культурного заходу Виконавець зобов’язаний надати Замовнику остаточний розрахунок вартості наданих послуг.

3.2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. в розумний термін, але не пізніше, чим за 7 днів до початку Культурного заходу, узгодити з Виконавцем остаточне замовлення: блюд, алкогольних и безалкогольних напоїв, а також умови культурної програми;

3.2.2. у термін, передбачений цим Договором здійснити повний розрахунок, згідно додатку №1, оплатити послуги Виконавця, вказані в остаточному рахунку в день проведення Культурного заходу;

3.2.3. Замовник несе відповідальність за збереження майна Виконавця та за дотримання гостями та спеціалістами, запрошеними Замовником правил, діючих на території Виконавця. У разі пошкодження вказаними вище особами майна, Замовник зобов’язується в повному обсязі та в строк не пізніше 1 (одного) календарного дня з дати виявлення пошкодження майна відшкодувати Виконавцю вартість такого майна та витрати, пов’язані з його відновленням.

У випадку порушення гостями Замовника правил, діючих на території Виконавця, відшкодувати Виконавцю в повному обсязі збитки, завдані таким порушенням;

3.2.4. Замовник не вправі без письмової згоди адміністрації Виконавця запрошувати для роботи або надання послуг інші організації або виконавців на території ресторанного комплексу;

3.3. Замовник зобов’язаний забезпечити дисципліноване проведення Культурного заходу, а саме:

3.3.1. не допускати наявність на столах письмово не погоджених з Виконавцем продуктів харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв;

3.3.2. не організовувати без попереднього письмового погодження з Виконавцем на території ресторанного комплексу салютів, феєрверків та інших заходів, що спричиняють значний шумовий ефект. Проведення згаданих заходів можливе лише з попереднім письмовим погодженням з Виконавцем часу, обсягів та виду заходу та за умови отримання Замовником дозволів на проведення таких заходів в дозвільних органах;

3.3.3. не затримувати проведення заходу пізніше 24:00 години без попереднього письмового погодження з Виконавцем, за порушення стягується орендна плата за кожну годину затримки у розмірі 1000 грн.;

3.3.4. на вимогу адміністрації Виконавця негайно зменшити потужність аудіо/відео відтворюючих пристроїв;

3.3.5. використовувати засоби організації спецефектів, в тому числі метафана, що призводять до засмічення території лише за попередньої письмової згоди Виконавця.

 4.Умови відміни Культурного заходу.

4.1. Замовник має право відмовитися від усього замовлення не менше ніж за 60 днів до дня проведення Культурного заходу без будь-яких утримань з боку Виконавця. Якщо термін відмови складає менше 60 днів до дня проведення Культурного заходу то авансовий платіж (п.2.2. цього Договору), повертається в розмірі 80%, решта суми авансового платежу вважається платою за фактично виконані Виконавцем роботи/надані послуги. Якщо Замовник відмовляється від банкету за 30 днів і менше до дня проведення Культурного заходу то авансовий платіж (п.2.2. цього Договору), не повертається та вважається платою за фактично виконані Виконавцем роботи/надані послуги.

 5.Відповідальність сторін

5.1. За порушення умов цього договору сторони несуть відповідальність відповідно до чинноготзаконодавства та умов цього договору.

5.2. Жодна із Сторін не нестиме відповідальність за повне або часткове невиконання зобов’язань за даним договором, якщо невиконання викликане обставинами форс-мажору, а саме: повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха війна або військові дії, а також інші обставини, що виникли після укладення договору і виникнення яких сторони не могли передбачати і запобігти, у тому числі – прийняття законодавчих і інших нормативних актів дії і бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов’язань. Сторони договору дійшли згоди про те, що обставиною що виключає відповідальність Виконавця є неможливість надання послуг у зв’язку з прийняттям, по відношенню Виконавця, будь-яким органом/установою рішень, що обмежують роботу ресторану та/або перебої в постачанні Виконавцю товарів/послуг, що надаються постачальниками – монополістами.

5.3. За порушення строків виконання грошових зобов’язань щодо розрахунків за надані Виконавцем послуги Замовник сплачує пеню у розмірі, що визначається виходячи з подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, але не більше 20% (двадцяти відсотків) від вартості наданих послуг.

 6.Додаткові умови

6.1. Даний Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. Сторони не мають права розірвати цей Договір в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Договором.

6.2. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

6.3. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

7.Реквізити та підписи сторін:

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
8 131 переглядів