Скарга про перегляд податкового повідомлення-рішення

Голові Державної фіскальної служби України

п. Білоусу І.О.

04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8

 

 

 

СКАРГА

про перегляд

податкового повідомлення – рішення № 00001101 від 15 вересня 2014 р.,

податкового повідомлення – рішення № 0000101 від 15 вересня 2014 р.,

та рішення головного управління мін доходів у Львівській області «Про результати розгляду скарги» №17176/10-01-10-08-05/1034 від 16.07.2014 р.

 

На підставі наказу № 14 від 16 серпня 2014 року Головного управління Міндоходів у Львівській області Державною податковою інспекцією у Франківському районі м. Львова з 19 вересня 2014 року була проведена позапланова виїзна документальна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» тривалістю 5 робочих днів, з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати до бюджету при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТзОВ «Добрі люди», ТзОВ «Ладога», ТзОВ «Піддубний», ТзОВ «Діснейленд» за період з 01.01.2011року по 01.12.2013року.

В ході перевірки були виявлені наступні порушення:

 • п. 44.1 ст.44, п.138.2 ст.138, п.п 319.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 27755-VІ, що призвело до заниження податку на прибуток за період 2012 рік на суму 52291,00 грн., в тому числі за ІІІ квартал на суму 39218 грн, за VІ квартал на суму 13073 грн.
 • п. 198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 27755-VІ, що призвело до заниження податку на додану вартість на загальну суму 120070грн, в тому числі за : вересень 2012 року в сумі 62250грн, листопад 2012 року в сумі 32960грн., лютий 2013 року в сумі 7533грн., вересень 22013 року в сумі 12470грн., листопад 2013 року в сумі 4857гривень.

За результатами перевірки було складено акт № 35/13-01-22-11/30993750 від 30.05.2014 року.

На підставі висновків, викладених в акті перевірки від 30.05.2014 року, податковим органом винесено податкові повідомлення рішення:

 • № 00001101 від 15 вересня 2014 р., яким було збільшено суму грошового зобов’язання з податку на додану вартість на суму 150087,50 грн., в тому числі 120070,00 грн. за основним платежем та 30017,5 грн. за штрафними санкціями;
 • № 0000101 від 15 вересня 2014 р., яким було збільшено суму грошового зобов’язання з податку на прибуток на суму 65364,00 грн., в тому числі 52291,00 грн. за основним платежем та 13073,00 грн. за штрафними санкціями.

Податкові повідомлення рішення № 00001101 від 15 вересня 2014 р. та № 0000101 від 15 вересня 2014 р. були отримані представником ТзОВ «Рябий пес» 25 червня 2014 року під розписку.

Вважаємо, що податковим органом винесено рішення, яке не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому підлягає скасуванню в адміністративному порядку відповідно до вимог ст. 56 Податкового кодексу України.

Із висновками щодо порушення ТзОВ «Рябий пес» податкового законодавства, які викладені у Акті ми не погодились, а тому 05 жовтня 2014 р. подали свої заперечення до нього в порядку, визначеному п. 86.7 ст. 86 ПК України.

Згідно із п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків. Листом від 16.06.2014 р. №14477/10/13-01-22-11-16/184 ДПІ у Франківському р-ні м. Львова повідомило нас про результати розгляду заперечення, а саме — викладені у ньому аргументи, на думку податкового органу, не спростовують факту порушення.

Із висновками податкового органу, що викладені у листі від 16.06.2014 р. №14477/10/13-01-22-11-16/184, а також і з самим рішення ми не згідні з огляду на викладене нижче.

Як вбачається з акту перевірки № 35/13-01-22-11/30993750 від 30.05.2014 року підставами для заниження грошового зобов’язання з податку на додану вартість на суму 120070,00 грн. та заниження грошового зобов’язання з податку на прибуток на суму 52291,00грн. став висновок податкового органу з приводу того що, між ТзОВ «Рябий пес» та контрагентами ТзОВ «Добрі люди», ТзОВ «Ладога», ТзОВ «Піддубний», ТзОВ «Діснейленд» не можливо провести зустрічні перевірки, оскільки вони відсутні за місцем знаходження, у них відсутні необхідні приміщення для ведення господарської діяльності, не має трудових ресурсів та транспортних засобів.

Реальність здійснення господарської операції підтверджується наданими представникам податкового органу, що проводили перевірку, первинними документами.

Отже, сукупність первинних, платіжних, звітних та інших документів, які зазвичай супроводжують такого роду операції, підтверджує фактичне здійснення господарських операцій і не дає підстав для сумніву у їх реальності та безтоварності. Характер спірних операцій відповідає звичайній господарській діяльності ТзОВ «Рябий пес» та її основним видам.

Водночас необхідно зазначити, що документи та інші дані, які спростовують реальність здійснення господарських операцій, що відображені в податковому обліку, повинні оцінюватись з урахуванням специфіки кожної господарської операції – змісту послуг, що надаються, тощо, а сама по собі наявність чи відсутність окремих документів та помилки у їх оформленні не є підставою для висновків про відсутність господарських операцій, якщо з інших даних вбачається, що фактичний рух активів або зміни у власному капіталі чи зобов’язаннях платника податків у зв’язку з його господарською діяльністю мали місце.

Згідно приписів ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені  Конституцією та законами України.

Спрямованість спірних правочинів на реальне настання правових наслідків підтверджується доданими під час перевірки: договорами з контрагентами, видатковими накладними, податковими накладними, актами здачі-приймання робіт, актами внутрішнього переміщення товару, актами списання товарів, введення в експлуатацію.

Ведення податкового обліку покладено на кожного окремого платника податку. При цьому такий платник несе самостійну відповідальність за порушення правил ведення податкового обліку. Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватись на його контрагентів.

Порушення юридичними особами-контрагентами вказаними у Акті вимог законодавства про оподаткування не може призводити до недійсності всіх угод, укладених з моменту державної реєстрації такої юридичної особи до моменту виключення її з державного реєстру, та не позбавляє правового значення видані за цими господарськими операціями податкові та видаткові накладні.

Платник податку на додану вартість (покупець товарів, робіт, послуг) не має обов’язку та повноважень здійснювати контроль за дотриманням усіма постачальниками товару у ланцюгу постачання вимог законодавства щодо здійснення господарської діяльності, дотримання вимог податкового законодавства тощо і в подальшому зазнавати певних негативних наслідків у вигляді позбавлення права на податковий кредит чи бюджетне відшкодування за можливу неправомірну діяльність будь-кого з контрагентів.  Отже, платник податків, який придбав товари, роботи, послуги в особи, що порушує вимоги податкового законодавства, не повинен притягуватися до відповідальності в тому випадку, якщо він здійснював реальну господарську операцію та не знав про певні порушення правил ведення господарської діяльності та оподаткування своїм контрагентом.

Виходячи з наведеного, ТзОВ «Рябий пес» під час здійснення господарських операцій діяло відповідно до вимог чинного законодавства, тому порушення, допущені одним платником податків і відображенні в податковому обліку певної господарської операції, за загальним правилом не впливають на права та обов’язки іншого платника податків.

З цього витікає, що порушення порядку здійснення господарської діяльності чи сплати податків контрагентів – підприємств вказаних в Акті (якщо такі порушення мали місце) тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цих осіб, оскільки у відповідності до ст. 61 Конституції України юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Із аналізу положень підпункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України випливає, що підставою для формування податкового кредиту є наявність у платника податку – покупця належно оформленої податкової накладної, яка видається платником податку, що поставляє товари (роботи, послуги), на підтвердження здійснення такої поставки. Тобто законодавець пов’язує виникнення у платника ПДВ права на включення сплачених ним сум податку до податкового кредиту із фактичним виконанням товарів/послуг, необоротних активів, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

При цьому, право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (пп. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України).

Відповідно до абзацу першого пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України податкова накладна, видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У відповідності до частини 1 статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.

Згідно з частиною 2 статті 9 Закону статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з п.2.1.,2.2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затвердженого наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р., первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Господарські операції – це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.

Дотримання наведених вимог дає можливість підтвердити виконання договору та, відповідно, реальність здійснюваних операцій.

На підтвердження фактичного здійснення господарських операцій ТзОВ «Рябий пес» перевіряючим надано:

А) по взаємовідносинам з ТзОВ «Добрі люди»:

 • Договір поставки від 27.09.2012р.
 • Податкова накладна № 248 від 27.09.2012р.
 • Видаткова накладна № РН-0000248 від 27.09.2012р.
 • Договір про виконання робіт від 30.11.2012р.
 • Договір купівлі-продажу від 30.11.2012р.
 • Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000327 від 30.11.2012р.
 • Податкова накладна № 327 від 30.11.2012р.
 • Видаткова накладна № РН-0000326 від 30.11.2012р.
 • Податкова накладна №326 від 30.11.2012р.
 • Видаткова накладна № РН-0000328 від 30.11.2012р.
 • Податкова накладна №328 від 30.11.2012р.
 • Видаткова накладна № РН-0000329 від 30.11.2012р.
 • Податкова накладна № 329 від 30.11.2012р.
 • Видаткова накладна № РН-0000001 від 28.02.2013р.
 • Податкова накладна № 254 від 25.02.2013р.
 • Договір купівлі-продажу від 25.02.2013р.
 • Акт введення в експлуатацію «Крісло Стоматолога»» 30 шт.
 • Наказ про введення в експлуатацію інших необоротних активів № 19/13 від 01.06.2013р.
 • Наказ про введення в експлуатацію основних засобів та визначення їх експлуатації № 10-12 від 10.12.2012р.
 • Акти введення в експлуатацію:

Стійка барна , Конвеєр для чіпсів, Машина для миття склянок Fagot LVC-21B, Машини для миття склянок Stell.

 • Наказ про створення та введення в експлуатацію основних засобів та визначення їх експлуатації № 15/13 від 30.04.2013р.
 • Акт введення в експлуатацію: Стіл офісний 1200*2000 мм., тумба для офісного стола 600*600*600мм, Робоче місце оператора Доставка №1, Робоче місце оператора Доставка №2, Робоче місце оператора Доставка №3, Шафа для одягу 1-секційна 400*900*350,

Шафа для одягу 2-секційна 400*1400*350, Стелаж офісний 350*2000*3000 мм

 • Акт списання товарів № 13 від 29.03.2013р
 • Акт списання товарів № 12 від 29.03.2013р
 • Акт списання товарів № 11 від 29.03.2013р
 • Наказ про створення та введення в експлуатацію основних засобів та визначення їх експлуатації № 07/13 від 29.03.2013р.
 • Наказ про введення в експлуатацію інших необоротних активів № 11/13 від 31.03.2013р.
 • Акт введення в експлуатацію «Крісло для бару «Старк»» 30 шт.
 • Акт введення в експлуатацію «Крісло для бару «Старк»» 90 шт.
 • Наказ про введення в експлуатацію інших необоротних активів № 31-10-12 від 31.10.2012р.
 • Наказ про введення в експлуатацію інших необоротних активів № 30-09-12 від 30.09.2012р.

 

Б) по взаємовідносинам з ТзОВ «Ладога»:

 • Видаткова накладна № Ят-30-08-14 від 30.09.2013р.
 • Податкова накладна №396 від 30.09.2013р.
 • Договір № ЯРТ/25/09/13 від 25.09.2013р.
 • Акт списання товарів № 26 від 28.11.2013р.

 

В) по взаємовідносинам з ТзОВ «Піддубний»:

 • Акт надання послуг № УК/15/10 від 28.112013р.
 • Податкова накладна №439 від 28.11.2013р.
 • Договір на виконання робіт № УК/15/10/13 від 15.10.2013р.
 • Бухгалтерська довідка № 82 від 28.11.2012р.
 • Наказ про створення та введення в експлуатацію основних засобів та визначення їх експлуатації № 34/13 від 28.11.2013р.
 • Акт введення в експлуатацію на гараж.

 

Підпунктом  14.1.181 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий кредит визначено як суму, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов’язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

 

Згідно з п. 198.3. ст. 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

 

Виходячи з вимог п. 198.1 ст. 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з:

а)          придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б)          придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенні таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в)          отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г)          ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативної або фінансового лізингу.

 

У відповідності до п. 198.2. ст. 198 ПК України, датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

– дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

– дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

 

Відповідно до п. 198.6. ст. 198 ПК України, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу).

 

 

Правові відносини з приводу формування валових витрат унормовані розділом ІІІ Податкового кодексу України.

 

Відповідно до п.п.  138.1.1. п. 138.1, п. 138.2, п.п. 138.5. 1 п. 138.5 ст. 138 ПК України витрати операційної діяльності включають: собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об’єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 цієї статті, пунктів 140.2 – 140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку; витрати банківських установ.

 

Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу. У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов’язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді. Платник податку для визначення об’єкта оподаткування має право на врахування витрат, підтверджених документами, що складені нерезидентами відповідно до правил інших країн.

 

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку, з урахуванням наступного:  датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків та зборів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку та збору.

 

Згідно з п. 139 ст. 139 ПК України не включаються до складу витрат витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності.

Сам по собі факт неможливості проведення зустрічної перевірки та відсутність на думку ДПІ транспортних засобів, відповідних приміщень у контрагентів не може тягнути за собою негативних наслідків для платника податку у вигляді зменшення податкового кредиту та податку на прибуток, оскільки платник податків може бути необізнаним  стосовно допущених порушень та дійсних намірів таких фізичних осіб, які представляють такого контрагента.

Вказаний висновок узгоджується із правовою позицією Верховного Суду України, яка викладена в постанові від 31.01.2011р. по справі №21-47\10, та з практики Європейського суду з прав людини у справі «Булвес» проти Болгарії та Бізнес Сепорт Сентре проти Болгарії.

Що стосується механізму підтвердження реальності тих господарських операції, по яким визначений податок на прибуток та був сформований податковий кредит з ПДВ, Податковий Кодекс України визначає лише вимоги щодо документального підтвердження задекларованих сум податкового кредиту та податку на прибуток. Як свідчать пред’явлені документи, такий порядок позивачем було дотримано.

Що стосується висновку ДПІ про відсутність у контрагентів основних фондів для здійснення господарських операції, то наявність або відсутність основних фондів не позбавляє можливості проведення господарських операцій.

Що стосується висновку ДПІ про неможливість здійснення господарських операцій з ТОВ «Діснейлеенд», оскільки на первинних документах підпис не належить директору, вважаємо, що платник податку не має можливості встановлювати автентичність та приналежність підписів на кожному документі представленому контрагентами, а також проводити почеркознавчу експертизу під час здійснення підприємницької діяльності, тощо.

Тому при дотриманні ТзОВ «РЯБИЙ ПЕС» законодавчо встановлених вимог щодо оформлення відповідних документів, підстави для висновку про недостовірність або суперечливість відомостей, зазначених в таких податкових накладних, відсутні, якщо не встановлені обставини, що первинні документи від імені контрагентів підписані невстановленими особами, не є достатньою підставою для позбавлення покупця прав на відображення у податковому обліку понесених (нарахованих) витрат за наслідками придбання товарів/послуг у визначених постачальників.

Виходячи з наведеного вважаємо, що платником податку ТзОВ «РЯБИЙ ПЕС» правомірно сформований податковий кредит та податок на прибуток від постачальників ТзОВ «Добрі люди», ТзОВ «Ладога», ТзОВ «Піддубний», ТзОВ «Діснейленд» доведений факт отримання товару, робіт/послуг , що підтверджує реальність господарських операцій.

З усього викладеного вище вважаємо, що висновки, що викладені у АКТІ є помилковими, винесене рішення – незаконне.

 

Керуючись п.56.2. Податкового кодексу України, ТзОВ «РЯБИЙ ПЕС» оскаржила повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова № 00001101 від 15 вересня 2014 р. та № 0000101 від 15 вересня 2014 р. в Головне управління мін доходів у Львівській області.

 

Рішенням головного управління мін доходів у Львівській області «Про результати розгляду скарги» №17176/10-01-10-08-05/1034 від 16.09.2014 р. залишено без змін повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова № 00001101 від 15 вересня 2014 р. та № 0000101 від 15 вересня 2014 р., а скаргу ТзОВ «РЯБИЙ ПЕС» без задоволення.

 

На нашу думку, дане рішення №17176/10-01-10-08-05/1034 від 16.07.2014 р. винесене при поверхневому дослідження обставин справи, без врахування наших зауважень викладених в скарзі, всіх обставин та документів справи.

 

Враховуюче наше право визначене п.56.6. Податкового Кодексу України (платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня), – подаємо відповідну скаргу в Державну фіскальну службу України, та –

 

ПРОСИМО

 

 1. скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова № 00001101 від 15 вересня 2014 р. та № 0000101 від 15 вересня 2014 р.

Адреса для листування: 79066, м. Львів, вул. Загірна,145.

Головне управління Державної фіскальної служби України у Львівські області та ДПІ у Франківському р-ні м. Львова повідомлені про застосування нами процедури оскарження податкового повідомлення рішення відповідно до вимог ст. 56 ПКУ.

До скарги додаються:

 • копія податкового повідомлення-рішення № 00001101 від 15 вересня 2014 р.
 • копія податкового повідомлення-рішення № 00001101 від 15 вересня 2014 р.
 • копія Акту про результати проведеної № 35/13-01-22-11/30993750 від 30.09.2014 року
 • копія заперечення від 05.06.2014 р.;
 • копія листа ДПІ у Франківському р-ні м. Львова від 09.2014 р. №14477/10/13-01-22-11-16/184.
 • копія скарги ТзОВ «РЯБИЙ ПЕС» в головне управління мін доходів у Львівській області від 02.10.2014 р. № 02/07-01.
 • копія рішення головного управління мін доходів у Львівській області №17176/10-01-10-08-05/1034 від 16.09.2014 р.

Скарга направляється поштовою кореспонденцією з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Директор

ТзОВ «РЯБИЙ ПЕС»                                             Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
9 965 переглядів