Що робити якщо прийшла перевірка із Служби захисту прав споживачів?

Порядок проведення перевірок службою захисту прав споживачів регулюється нормативним актом під назвою «Порядок проведення перевірок у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг.» (Затв. Наказом Мін. економічного розвитку і торгівлі України 07.03.2012  № 310.)

 

Направлення на проведення перевірки підписується керівником або заступником керівника відповідного органу з питань захисту прав споживачів (із зазначенням його прізвища, ім’я та по батькові) і засвідчується гербовою печаткою. У направленні на проведення перевірки зазначаються: серія, порядковий номер, а також порядковий номер відповідно до нумерації записів у журналі реєстрації направлень.

У направленні на проведення перевірки зазначаються:

 • найменування органу з питань захисту прав споживачів, що проводить перевірку;
 • найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності якого проводиться перевірка;
 • місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності якого проводиться перевірка;
 • номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;
 • перелік посадових осіб, які беруть участь у проведенні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення перевірки;
 • тип перевірки (планова або позапланова);
 • підстави для проведення перевірки;
 • предмет проведення перевірки;
 • інформація про здійснення попереднього заходу контролю (тип заходу і строк його здійснення).

Посадові особи під час проведення перевірки мають право:

 • безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб’єктів господарювання;
 • відбирати у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для проведення перевірки їх якості на місці або незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством;
 • проводити контрольні перевірки правильності здійснення розрахунків зі споживачами;
 • одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектувальних виробів, що використовуються для виробництва такої продукції;
 • уживати в установленому порядку передбачених законодавством заходів до суб’єктів господарювання, які допустили порушення прав споживачів, і вносити відповідні пропозиції щодо їх подальшої діяльності та притягнення до відповідальності винних у порушенні прав споживачів згідно з чинним законодавством.

Суб’єкт господарювання під час проведення посадовими особами перевірки має право:

 • вимагати від посадових осіб додержання вимог законодавства України під час здійснення ними державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів;
 • перевіряти наявність у посадових осіб службового посвідчення та одержувати копії направлення на проведення перевірки;
 • бути присутнім під час проведення перевірки;
 • ознайомлювати посадових осіб з переліком відомостей, що становлять комерційну таємницю суб’єкта господарювання, та вимагати їх нерозголошення;
 • одержувати та ознайомлюватися з матеріалами перевірки в порядку, визначеному чинним законодавством;
 • давати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення, що додаються до акта перевірки;
 • оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії органів з питань захисту прав споживачів та їх посадових осіб при проведенні перевірок та видані приписи щодо припинення порушень прав споживачів;
 • не допускати посадових осіб до проведення перевірки, якщо:
 • вона проводиться з порушенням вимог щодо періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом;
 • посадова особа не надала копій документів, передбачених Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
 • посадові особи не пред’явили до початку перевірки службового посвідчення та направлення на проведення перевірки;
 • суб’єкт господарювання не отримав повідомлення про проведення планової перевірки.

Органи з питань захисту прав споживачів та їх посадові особи під час проведення перевірок зобов’язані:

 • повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) в межах повноважень, передбачених законодавством;
 • дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб’єктами господарювання;
 • не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;
 • забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб’єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході проведення перевірок;
 • ознайомити керівника суб’єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ними особу з результатами перевірок у строки, передбачені законом;
 • надавати з питань, які належать до їх компетенції, суб’єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

Органи з питань захисту прав споживачів на письмовий запит суб’єкта господарювання надають йому письмові консультації з питань проведення перевірок щодо вимог, додержання яких перевіряється.

 Суб’єкт господарювання під час проведення перевірок зобов’язаний:

 • допускати посадових осіб до проведення перевірок за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, цим Порядком, іншими нормативно-правовими актами;
 • виконувати вимоги органу з питань захисту прав споживачів та його посадових осіб щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 • надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час проведення перевірок, відповідно до закону;
 • одержувати примірник припису або акта органу з питань захисту прав споживачів за результатами проведеного планового чи позапланового заходу.

Органи з питань захисту прав споживачів, їх посадові особи та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес проведення перевірок чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню такої перевірки.

Під час проведення перевірок посадові особи зобов’язані зберігати комерційну таємницю суб’єкта господарювання. Інформація, доступ до якої обмежено законом, одержана посадовою особою під час проведення перевірки, може використовуватися виключно в порядку, установленому законом. Органи з питань захисту прав споживачів забезпечують спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, згідно з вимогами закону.

 Порядок проведення перевірок

1.  Перед початком перевірки суб’єкта господарювання посадові особи, які проводять перевірку, пред’являють керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надають суб’єкту господарювання копію направлення на перевірку, а також інформують цих осіб про мету перевірки.

2.  Посадові особи, які проводять перевірку, від керівника (власника) суб’єкта господарювання (особи, яка його заміщає) одержують відомості щодо характеристики суб’єкта господарювання, у тому числі щодо: найменування; місцезнаходження; номера телефону (факсу); прізвища, ім’я та по батькові керівника (власника); дозвільних документів на провадження певного виду діяльності; режиму роботи; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; свідоцтва про реєстрацію платника податків; даних про банківські реквізити.

3. Посадові особи, які проводять перевірку, залежно від виду діяльності суб’єкта господарювання та завдання на перевірку перевіряють і аналізують стан дотримання вимог законодавства під час придбання, замовлення або використання споживачами продукції, яка реалізується на території України.

4. Під час проведення позапланової перевірки встановлюються обставини, які призвели до порушення вимог законодавства про захист прав споживачів.

5. У разі створення перешкод посадовим особам у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування складається відповідний акт, у якому фіксується факт створення перешкод у проведенні перевірки.

6. Перевірки проводяться посадовими особами на підставі наказу відповідного органу з питань захисту прав споживачів, який повинен містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

7. Перед проведенням планової перевірки відповідний орган з питань захисту прав споживачів надсилає суб’єкту господарювання письмове повідомлення про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять днів до дня її проведення.

Повідомлення повинно містити:

 • дату початку та дату закінчення проведення планової перевірки;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких проводиться перевірка;
 • найменування відповідного органу з питань захисту прав споживачів.

Повідомлення надсилається рекомендованим листом або телефонограмою за рахунок коштів відповідного органу з питань захисту прав споживачів або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання під розписку.

Строк проведення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва – п’яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку проведення планової перевірки не допускається.

Позапланові перевірки суб’єктів господарювання проводяться посадовими особами з таких підстав:

 • подання суб’єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу з питань захисту прав споживачів про здійснення перевірки за його бажанням;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов’язкової звітності, поданих суб’єктом господарювання;
 • перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових перевірок органом з питань захисту прав споживачів;
 • звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства. Позапланова перевірка у цьому разі здійснюється за наявності згоди на проведення позапланових заходів зі здійснення державного контролю Держспоживінспекції України (додаток 1);
 • неподання в установлений термін суб’єктом господарювання документів обов’язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
 • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Повторна позапланова перевірка суб’єкта господарювання за один і той самий період, з одного і того самого предмета, на одній і тій самій підставі не допускається. У разі надходження декількох скарг на суб’єкта господарювання з одного й того самого приводу позапланова перевірка проводиться один раз.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.

Посадові особи повинні ознайомити суб’єкта господарювання з підставою проведення позапланової перевірки і надати йому копії відповідного документа.

Строк проведення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку проведення позапланової перевірки не допускається.

 Порядок оформлення матеріалів перевірки

За результатами проведеної перевірки посадовими особами в разі виявлення порушень вимог законодавства складається акт, який повинен містити такі відомості:

 • дату складання акта;
 • тип перевірки (планова або позапланова);
 • предмет перевірки;
 • найменування органу з питань захисту прав споживачів, а також посаду, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка провела перевірку;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких проводилася перевірка.

Під час опису виявлених порушень вимог законодавства повинні бути зазначені нормативно-правові акти чи нормативні документи, вимоги яких порушені, їх повне найменування та реєстраційний номер.

Зміст порушення повинен бути конкретизований та викладений відповідно до норм законодавства.

Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів та документів не допускається.

Опис порушень закінчується аргументованими висновками з посиланням на відповідні законодавчі, нормативно-правові акти та нормативні документи.

Акт складається у двох примірниках:

 • перший залишається в органі, який провів перевірку;
 • другий передається під підпис суб’єкту господарювання, діяльність якого перевірялася.

У разі необхідності до акта перевірки додаються вкладені аркуші із зазначенням номера аркуша, номера акта перевірки та дати перевірки, які є його невід’ємною частиною.

У разі коли перевіркою встановлено реалізацію продукції, якість якої не відповідає вимогам нормативно-правових актів чи документів або/та яка реалізовувалася з порушенням вимог законодавства про захист прав споживачів, в обов’язковому порядку заповнюється відповідний додаток до акта перевірки, у якому проставляються номер і дата складання акта.

З метою недопущення можливості додаткових записів записи в акті перевірки ведуться на всьому полі аркуша. Незаповнені місця в акті, на укладених аркушах перекреслюються значком “Z”. Використання скорочень, крім загальноприйнятих абревіатур, не допускається.

Виправлення в акті та на укладених аркушах допускаються лише за умови їх погодження підписом осіб, які беруть участь у перевірці.

На підставі акта, який складено за результатами проведення перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства, посадовою особою, яка проводила перевірку, дається керівнику суб’єкта господарювання припис про усунення порушень.

Припис – це обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи до суб’єкта господарювання щодо усунення порушень законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій до суб’єкта господарювання.

Заходи в приписі керівнику суб’єкта господарювання, спрямовані на забезпечення суб’єктом господарювання належних умов своєї діяльності відповідно до вимог нормативно-правових актів і документів, повинні бути сформульовані конкретно і в стислій формі.

Терміни виконання припису визначаються в кожному конкретному випадку, виходячи з реальних можливостей суб’єкта господарювання, умов його діяльності та кількості і характеру порушень.

До акта перевірки можуть додаватися документи, копії документів, акти про відбір зразків, пояснення тощо, які є його невід’ємною частиною.

Два примірники акта в останній день перевірки підписують посадові особи, які проводили перевірку, та суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа.

Поряд з підписом осіб зазначаються їх прізвища та ініціали.

Представник суб’єкта господарювання (керівник, особа, яка його заміщає, а в разі їх відсутності – особа, яка реалізує продукцію) має право під час підписання акта письмово надати свої пояснення, зауваження або заперечення до акта, які є його невід’ємною частиною. У разі відмови підписати акт посадова особа територіального органу, яка проводила перевірку, робить запис в акті про те, що зазначена особа ознайомлена із змістом акта і від його підпису відмовилася.

У разі відмови представника суб’єкта господарювання від підпису, що підтверджує отримання акта для вручення керівникові суб’єкта господарювання, його копія протягом трьох робочих днів після реєстрації надсилається поштою з повідомленням про вручення за місцезнаходженням суб’єкта, діяльність якого перевірялася.

 За результатами перевірки відповідно до виявлених порушень посадовими особами, які проводили перевірку, приймаються рішення про:

1.       Складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення.

2.       Заборону реалізації продукції в разі:

 • відсутності документів, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим;
 • відсутності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності такої продукції, якщо її внесено до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;
 • ввезення такої продукції на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;
 • коли строк придатності продукції не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, чи коли такий строк закінчився;
 • коли продукція є фальсифікованою.

3.       Припинення суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, до усунення виявлених недоліків.

 За результатами перевірки відповідно до виявлених порушень керівником органу з питань захисту прав споживачів або його заступником приймаються рішення про:

1.       Видання суб’єкту господарювання обов’язкового для виконання припису про припинення порушень прав споживачів.

2.       Тимчасове припинення діяльності суб’єктів господарювання (секцій, відділів), складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, – до усунення виявлених недоліків.

3.       Опломбування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправних, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього чи з таким, строк дії якого закінчився, засобів вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів.

4.       Подання до суду позову щодо захисту прав споживачів.

5.       Передання матеріалів перевірки стосовно дій осіб, що містять ознаки злочину, органам дізнання чи досудового слідства.

6.       Накладення на винних осіб адміністративних стягнень та застосовування адміністративно-господарських санкцій.

Акт перевірки знімається з контролю після отримання інформації про зарахування суми адміністративних чи фінансових стягнень до бюджету або/та письмового підтвердження про виконання припису щодо усунення виявлених порушень.

У разі коли суб’єкт господарювання своєчасно не надав письмового підтвердження про виконання припису щодо усунення виявлених порушень або не виконав такий припис, керівником органу з питань захисту прав споживачів приймається рішення про проведення повторної перевірки.

За результатами повторної перевірки приймаються передбачені законодавством відповідні рішення.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
15 850 переглядів