Статут громадської організації інвалідів смт.Рудно

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням установчих зборів засновників громадської організації

«Cпілка інвалідів та їх опікунів «Життя»

Протокол № 1 від «24» липня 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

­­­

 

 

 

 

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«Cпілка інвалідів та їх опікунів «Життя»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт.Рудне – 2019 рік


 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Cпілка інвалідів та їх опікунів «Життя» (далі – Організація) створена за рішенням Загальних зборів у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.2. Організація є добровільним громадським об’єднанням, заснованим на індивідуальному членстві, створеним на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети діяльності Організації , визначеної цим статутом.

1.3.      Організація  створена і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності, відсутності майнового інтересу членів (учасників). Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом..

1.4.      Організація  створена на невизначений термін.

1.5. Повне найменування Організації українською мовою – Громадська організація «Cпілка інвалідів та їх опікунів «Життя».

1.6. Скорочене найменування українською мовою – ГО «Cпілка інвалідів та їх опікунів «Життя».

1.7. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, може мати свою символіку. Символіка  Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.8.  Діяльність громадської організації поширюється на територію України.

1.9. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.10. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Головною метою Організації є об’єднання зусиль, концентрація та раціональне використання матеріальних ресурсів на захист соціальних прав, поліпшення умов життя та медичного обслуговування  людей з обмеженими фізичними можливостями.

2.2. Основними завданнями Організації є:

2.2.1. Спільно з органами державної влади, органами управління, соціального захисту та забезпечення, профспілками, установами, підприємствами та організаціями сприяти людям з обмеженими фізичними можливостями щодо підвищення якості та ефективності лікувально-профілактичного обслуговування, покращення  умов життя та відпочинку, спрямованих на більш повну компенсацію захворювання, профілактику ускладнень, збереження працездатності та активного довголіття.

2.2.2. Сприяння наданню юридичного захисту та реалізації прав людям з обмеженими фізичними можливостями.

 1. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. проводити мирні зібрання;

3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.10. засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.19. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми; використовувати інші форми діяльності, що не суперечать чинному законодавству;

3.1.25. здійснювати інші права, не заборонені законом.

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА,

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

4.4. Права члена Організації:

– обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

– брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

– звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

– оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

– звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5. Члени Організації зобов’язані:

– дотримуватись положень Статуту Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації;

– своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Загальними Зборами Організації;

– сприяти здійсненню завдань Організації;

– брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

– виходу із Організації за власним бажанням;

– виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації.

5.2. Загальні Збори членів Організації  (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.

5.3. У Загальних Зборах  беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Правлінням чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів  належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, її структури та штату, її філій та відділень, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління, визначення структури Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена.

5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.7.9. Визначення порядку обліку та розпорядження майном Організації

5.7.10. Визначення розмірів вступних та членських внесків

5.7.11. Затвердження планів та програм діяльності, заслуховування та затвердження річних звітів Правління.

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних зборів. Рішення про внесення змін до статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна, та про припинення діяльності Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

5.9. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.11. Правління Організації є керівним органом Організації та створюється на період між Загальними Зборами, який виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Правління підзвітне Загальним Зборам, організовує виконання їх рішень та щорічно звітує про свою діяльність. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Головою Правління є Голова Організації.

5.14. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються щорічними Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Правління відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.15.6. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.16. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління, які проводяться по мірі необхідності але не рідше 1 разу на квартал. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації. Про час місце, та порядок денний зборів члени Правління повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Правління.

5.18. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.19. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Правління.

5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами  та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами. Голова Організації призначається на чотири року та може бути достроково звільнений за рішенням Загальних зборів. Голова Організації   є підзвітним Загальним Зборам  та Правлінню Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів  та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.7. Організовує підготовку засідання Правління.

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних Зборів Членів Організації.

5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними Зборами Організації на щорічних чергових Загальних Зборах.

Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Правління Організації щодо розгляду скарги або іншого рішення Правління, дій або бездіяльності Правління, член (члени) можуть  оскаржити їх до Загальних Зборів.

5.24.Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами  питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

ПЕРЕД ЧЛЕНАМ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Голова правління щорічно звітує на загальних зборах Організації про реалізацію основних напрямків діяльності Організації, виконання рішень загальних зборів. Звіт про роботу Правління та Голови затверджується на загальних зборах.

6.2. Організація періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднює повний звіт про свою діяльність та напрями використання коштів, а також надає відповідну інформацію фізичним та юридичним особам, що передавали кошти та майно Організації для здійснення своєї статутної діяльності.

6.3. Керівні органи  Організації мають у 30 денний термін надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

6.4. Керівні органи Організації забезпечують для членів організації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

7.3. Організація:

– організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 1. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних Зборів. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.

8.2. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Правлінням і діють на підставі довіреності. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних Зборів;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.4. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Клубу від керівних органів та посадових осіб Організації;

– бути присутнім на загальних зборах Організації;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

– захист свої х законних прав та інтересів;

– всебічне сприяння від керівних органів Організації.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Організації;

– активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням   Загальних Зборів, а також в судовому порядку.

8.7. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом, що припинено, передається до відання Організації.

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

9.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

9.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

9.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, інших джерел, не заборонених законом.

9.4. Доходи (прибутки) та майно, або їх частина, яка належить Організації не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.5. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

9.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

9.7. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

9.8. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

9.9. У разі припинення Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи, майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

10.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Зміни, що вносилися в статутні документи, підлягають обов’язковій реєстрації.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

11.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

11.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

11.4.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

11.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

11.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

11.7. У разі ліквідації Організації його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

11.8.    Ліквідація вважається завершеною, Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

ЗАСНОВНИКИ:

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Громадські організації »
1 068 переглядів