Статут ГО

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

 

Головним управлінням юстиції

у Львівській області

«______» _______________ 2012 р.

 

Начальник Головного управління юстиції у Львівській області

_______________ _____________

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Загальними зборами

Львівської обласної громадської організації

«Дід Панас»

«__» ___________ 2012 р.

 

Протокол № 01 від «__» ____ 2012 р.

 

Голова загальних зборів  _________ _____

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Львівської обласної громадської організації

«Дід Панас»

м. Львів – 2012 р.


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Львівська обласна громадська організація «Дід Панас» (далі – Організація) – є Львівською обласною громадською неприбутковою організацією, створеною на основі єдності інтересів своїх членів для виконання мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2.Організація утворюється і діє з місцевим статусом. Діяльність Організації поширюється на територію Львівської області.

1.3.Організація створюється на невизначений строк.

1.4.У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством України та цим Статутом.

1.5.Принципи діяльності Організації: добровільність, законність, гласність, демократизм, самоврядування, рівноправність її членів.

1.6.Повна назва Організації: Львівська обласна громадська організація «Дід Панас».

1.7.Скорочена назва: ЛОГО «Дід Панас».

1.8.Юридична адреса Організації: вул. Антонича, 00/00 м. Львів, Львівська область, 79000, Україна.

1.9.Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, у встановленому чинним законодавством України порядку,

1.10.Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України, має круглу печатку з власною назвою та символікою, кутовий та інші штампи, може мати бланки та іншу атрибутику, необхідну для діяльності Організації, зразки яких затверджуються Радою Організації. Символіка Організації реєструється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.11.Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

1.12.Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є задоволення і захист духовних, соціальних, економічних, наукових, освітніх, культурних та інших законних інтересів своїх членів;

2.2. Завданнями організації є:

сприяння формуванню громадянського суспільства на принципах демократії та активної участі громадян у суспільних процесах через:

2.2.1.залучення до своєї діяльності найширших кіл громадськості з метою утвердження принципів самоврядності та прямої демократії, сприяння безпосередній участі громадян у розбудові громадянського суспільства;

2.2.2. об’єднання зусиль державних інституцій, релігійних та громадських організацій для вироблення плану спільних дій задля досягнення мети Організації;

2.2.3.сприяння формуванню внутрішньої та зовнішньої політики держави на засадах самоврядності;

2.2.4.пропагування всіма законними шляхами переваг принципів прямої демократії;

2.2.5. проведення просвітницької роботи серед населення;

2.2.6. проведення масових заходів (конгреси, конференції та ін.).

2.3. Для виконання статутних завдань Організація у порядку, передбаченому чинним законодавством України:

2.3.1.виступає учасником цивільно-правових відносин, має право здійснювати від свого імені правочини, набувати майнові та особисті немайнові права та нести зобов’язання, пов’язані з її діяльністю, наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод, бути позивачем та відповідачем у судах усіх рівнів;

2.3.2. одержує на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

2.3.3. відкриває рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

2.3.4.представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси членів організації у державних та громадських органах, установах, організаціях та підприємствах;

2.3.5.бере участь у політичній діяльності, може проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

2.3.6.може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством України;

2.3.7.може одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

2.3.8.вносити пропозиції до органів влади і управління;

2.3.9.може розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

2.3.10.може засновувати засоби масової інформації;

2.3.11.організовує видавництво газет, журналів, учбової, методичної та довідкової літератури, книг;

2.3.12.може створювати цільові фонди для фінансової підтримки діяльності, що відповідає цілям та завданням Організації;

2.3.13.організовує та приймає участь у проведенні навчальних семінарів;

2.3.14.здійснює роз’яснювальну роботу;

2.3.15.приймає участь в організації, розробці та реалізації програм і проектів, що спрямовані на реалізацію мети і завдань Організації;

2.3.16.може засновувати або вступати в міжнародні, громадські, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

2.3.17.має право на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо), утворювати блоки та коаліції, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу з іншими об’єднаннями громадян;

2.3.18.здійснює інше співробітництво з громадськими організаціями, органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, та іншими підприємствами, установами, організаціями, сім’ями а також з приватними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до статутних завдань Організації.

2.3.19. може отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;

2.3.20. використовує інші форми діяльності, які не заборонені чинним законодавством України відповідно до встановлених завдань.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.Членство в організації може бути індивідуальним та колективним.

3.2.Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України віком від 18 років, які визнають Статут.

3.3.Членами Організації можуть бути іноземні громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають Статут, мету, завдання Організації і зобов’язуються їх дотримуватись.

3.4.Для вступу до Організації громадяни подають письмову заяву на ім’я Голови Організації. Рішення про прийом приймається Радою Організації.

3.5.Членство в Організації припиняється:

3.5.1.У випадку порушення положень цього Статуту на підставі рішення Зборів або Ради Організації;

3.5.2.Згідно заяви члена організації про добровільний вихід з Організації;

3.5.3.У випадку ліквідації Організації.

3.6.В діяльності Організації можуть брати участь колективні члени. Колективні учасники приймаються до Організації на підставі рішення колективу установи, організації та письмової заяви до Ради Організації. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

3.7.Взаємодія колективних членів (учасників) із Організацією здійснюється на підставі договорів, угод між ними.

3.8.Члени Організації мають рівні права та обов’язки.

3.9.Рада Організації може прийняти Положення про членство, в якому додатково регламентуються питання сплати членських внесків, вид членства, права та обов’язки членів, пільги, які надаються членам Організації, та інші питання. Положення про членство не повинно суперечити Статуту Організації.

4.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Член Організації має право:

4.1.1.брати участь у діяльності Організації;

4.1.2.отримувати на свій запит вичерпну інформацію про використання коштів і фінансово-господарську діяльність Організації;

4.1.3.обирати і бути обраним до статутних органів Організації;

4.1.4.користуватися моральною, матеріальною та іншою підтримкою Організації;

4.1.5.доручати Організації представляти свої інтереси в інших організаціях, установах, в суді;

4.1.6.вийти зі складу членів Організації за власним бажанням.

4.2. Член Організації зобов’язаний:

4.2.1.виконувати рішення органів управління Організації;

4.2.2.брати активну участь у заходах Організації;

4.2.3.сплачувати членські внески;

4.2.4.брати участь у голосуванні особисто або через представників;

4.2.5.не розголошувати інформації, щодо якої прийнято рішення дотримання принципу конфіденційності.

4.2.6.дотримуватись норм чинного законодавства України та моральних принципів.

5.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.Організаційну структуру Організації складають центральні органи управління, місцеві осередки Організації.

5.2.Основою Організації є первинні осередки, які створюються за місцем проживання, навчання чи роботи членів та налічують не менше 3-х осіб. Рішення про створення місцевого осередку приймається його вищим керівним органом.

5.3.Місцеві осередки Організації у своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми Положеннями, які приймаються їх керівними органами та затверджуються Радою Організації.

5.4.Місцеві осередки Організації для набуття статусу юридичної особи реєструються у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5.Первинні осередки Організації, які не є юридичними особами, легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про заснування до відповідного органу легалізації.

5.6.Роботою первинного осередку керує Голова осередку, який обирається на загальних зборах осередку та затверджується Радою Організації.

5.7.Будь-який місцевий осередок може бути ліквідований за рішенням Ради Організації.

5.8.Місцеві осередки повинні всебічно сприяти Організації у виконанні її мети та завдань.

5.9.До центральних органів управління Організації відносяться: Загальні Збори, Рада Організації на чолі з Головою та Ревізійна комісія.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

6.1.Найвищим органом управління Організації є Загальні збори.

6.2.Для заснування Організації скликають Загальні збори, право брати участь у якому мають усі засновники Організації.

6.3. Загальні збори мають наступну компетенцію:

6.3.1.приймають рішення про створення Організації;

6.3.2.затверджують Статут Організації;

6.3.3.обирають Голову Організації;

6.3.4.затверджують заходи щодо реєстрації та початку діяльності Організації;

6.4.Затверджений Загальними Зборами Статут підписує новообраний Голова Загальних Зборів.

6.5.Загальні Збори скликаються Радою не рідше, ніж один раз на п’ять років.

6.6.Позачергові Загальні Збори Організації скликається з ініціативи Ради або Ревізійної комісії, за письмовою вимогою членів, попередньо підтриманою підписами не менш, як 1/10 від загальної кількості членів Організації.

6.7. У Загальних Зборах Організації беруть участь її Члени. Кожний Член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Членів Організації, або належним чином уповноважених представників.

6.8.Загальні Збори Організації є повноважними приймати рішення, за участі більшості делегатів, обраних від місцевих осередків, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини (або більше 50%) делегатів, присутніх на загальних зборах Організації.

6.9.З питань затвердження Статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень, прийняття рішення про припинення діяльності, використання коштів та майна Організації рішення приймаються 3/4 голосів делегатів, присутніх на Загальних зборах .

6.10. До повноважень Загальних Зборів належить:

6.10.1.затвердження Статуту Організації, внесення до нього зміни та доповнення;

6.10.2.обрання терміном на п’ять років Голови Організації та членів Ради Організації;

6.10.3.обирання Голови та членів Ревізійної комісії терміном на п’ять років;

6.10.4.заслуховування звітів Ради організації та Ревізійної комісії;

6.10.5.визначення найважливіших напрямків діяльності Організації;

6.10.6.прийняття рішення з приводу протестів і апеляцій до Загальних зборів з боку членів та засновників Організації;

6.10.7.реалізація права власності на майно та кошти Організації;

6.10.8.прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

6.10.9.розгляд будь-яких інших питань стосовно діяльності Організації, які не передбачені цим Статутом.

6.11. Головує на засіданнях Загальних Зборів Організації особа з числа Членів, обрана Загальними зборами Головою зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

7.РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1.У період між Загальними зборами діяльністю Організації керує Рада Організації, яка обирається Загальними зборами терміном на п’ять років, в кількості, що визначається Загальними  зборами.

7.2.Засідання Ради Організації проводяться не менше одного разу в квартал.

7.3.Засідання Ради правомочні при наявності більшості членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

7.4. До повноважень Ради Організації належать:

7.4.1.прийняття рішення про скликання Загальних зборів Організації та встановлення норми представництва на Загальних зборах;

7.4.2.звітування про свою діяльність на Загальних зборах;

7.4.3.визначення розміру вступних та членських внесків для членів Організації;

7.4.4.визначення умов та порядку оплати праці штатних працівників Організації;

7.4.5.прийняття рішення про створення (ліквідацію) місцевих осередків, затверджує положення про них та приймає рішення про їх реєстрацію або легалізацію шляхом письмового повідомлення про заснування у встановленому чинним законодавством порядку;

7.4.6.забезпечення поточної діяльності Організації;

7.4.7.забезпечення виконання рішень Загальних зборів;

7.4.8.прийняття рішення про заснування підприємств, створення установ та організацій, затверджує їх статути (положення);

7.4.9.формування штатного апарату Організації – затверджує штатний розпис Організації;

7.4.10.прийняття рішення про прийом та виключення з членів Організації;

7.4.11.здійснення господарського управління коштами та майном Організації;

7.4.12. затвердження символіки: зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа, гімну, прапору та інших зразків реквізитів Організації;

7.4.13. здійснення іншої діяльності в межах наданих Загальними зборами повноважень.

8.ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1.Голова Організації (за посадою є Головою Ради Організації):

8.1.1.очолює Раду Організації;

8.1.2.представляє Організацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, окремими фізичними особами, а також у міжнародних зв’язках;

8.1.3.організовує роботу Ради Організації і головує на її засіданнях;

8.1.4.приймає та звільняє працівників штатного апарату, відповідає за організацію їхньої роботи, встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу;

8.1.5.підписує від імені Організації документи, відкриває рахунки в установах банків та має право підпису фінансових документів як перша особа;

8.1.6.призначає заступника (заступників) Голови Організації;

8.1.7.здійснює оперативне управління майном та коштами Організації;

8.1.8.без доручення діє від імені Організації;

8.1.9.укладає договори та інші угоди;

8.1.10.видає доручення членам Ради та працівникам Організації на здійснення юридично значимих дій;

8.1.11.здійснює інші дії відповідно до цього Статуту.

8.2.Голова Організації підзвітний Загальним зборам.

8.3.Головою Організації може бути особа, яка має керівні здібності, користується загальною повагою.

8.4.Повноваження Голови Організації тривають до моменту обрання нового Голови.

8.5.Підставами для переобрання Голови Організації можуть бути: добровільна відмова від займаної посади; тяжка і тривала хвороба Голови Організації; грубе та систематичне порушення Головою Організації положень Статуту Організації.

8.6.На час відсутності Голови Організації його обов’язки виконує заступник Голови за дорученням Голови Організації.

8.7.Заступник Голови Організації призначається Головою Організації з числа членів Ради Організації;

9.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.1.Ревізійна комісія складається з голови і двох членів та обирається Загальними зборами терміном на п’ять років.

9.2.Ревізійна комісія проводить свої обов’язкові засідання один раз на рік. Засідання правомочні при наявності більшої частини членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Ревізійної комісії.

9.3.Ревізійна комісія Організації:

9.3.1.перевіряє фінансово-господарську діяльність Організації;

9.3.2.перевіряє відповідність рішень Ради положенням цього Статуту.

9.4.У своїй діяльності Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам та діє на підставі Положення про Ревізійну комісію, що затверджується Радою Організації.

10.МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1.Організація може мати у власності рухоме і нерухоме майно, кошти, інше майно, придбане на законних підставах.

10.2.Організація має право здійснювати щодо майна і коштів, які перебувають у її власності, будь-які правочини, що не суперечать законодавству України, на основі свого кошторису, що затверджується Радою Організації.

10.3.Джерелами формування коштів Організації можуть бути:

10.3.1.кошти засновників;

10.3.2.кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;

10.3.3.кошти і майно, надане членами Організації, громадянами, юридичними особами України, інших країн або державою, у встановленому чинним законодавством порядку;

10.3.4.благодійні пожертвування;

10.3.5.членські і вступні внески.

10.4.У встановленому чинним законодавством порядку Організація може мати у власності:

– будівлі;

– обладнання;

– майно культурно-просвітницького призначення;

– транспортні засоби;

– земельні ділянки;

– інше майно, необхідне для здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом та законодавством для громадських організацій.

10.5.Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Організації визначається Радою відповідно до вимог чинного законодавства.

10.6.Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

10.7. Майно та кошти Організації використовуються на виконання статутних завдань та на оплату праці штатних працівників.

11. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

11.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

11.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

11.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

11.3. Організація:

–      організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

–      проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

–      реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

11.4. Організація має право витрачати кошти на надання міжнародної допомоги, покриття представницьких витрат (прийняття і відправку делегацій, витрати на перекладачів, оплату рахунків тощо), відправляти у оплачувані відрядження закордон як своїх постійних працівників, так і залучених спеціалістів як представників організації для участі в освітніх та спортивних заходах, участі у конференціях тощо з врахуванням вимог чинного законодавства.

 

12. НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

12.1.Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2.У випадку, якщо окремі положення цього Статуту будуть визнані недійсними, це не буде впливати на чинність інших положень та Статуту в цілому.

12.3.Будь-які зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються Загальними  Зборами, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 делегатів, присутніх на них.

12.4.Зміни та доповнення до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1.Діяльність Організації може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

13.2.Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 делегатів, присутніх на них.

13.3.При цьому всі права та обов’язки, що належали Організації, переходять до її правонаступників, інших неприбуткових організацій відповідного виду.

13.4.Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 делегатів, присутніх на них, або за рішенням суду, відповідно до чинного законодавства.

13.5.Ліквідаційна комісія створюється тим органом, який прийняв рішення про її ліквідацію.

13.6.Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, нанесену нею Організації, її членам або третім особам, у відповідності до чинного законодавства України.

13.7.Ліквідаційна комісія оцінює майно Організації, вживає заходів по оплаті боргів, складає ліквідаційний баланс і подає його Ревізійній комісії Організації та публікує у пресі.

13.8.У разі ліквідації Організації її майно та кошти повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.

13.9.Ліквідація чи реорганізація Організації вважається завершеною з моменту внесення запису про припинення діяльності Організації до Єдиного державного реєстру.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Громадські організації »
4 003 переглядів