Договір оренди (найму) житла

ДОГОВІР   ОРЕНДИ  

м.Львів                                                                                          ”___” _________ 201__ р.

__________________________________________________________________________

( надалі  ”Орендодавець” ),  з однієї сторони, та

__________________________________________________________________________

( надалі ”Орендар” ), з іншої сторони, надалі Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене :

1.    Предмет  Договору.

1.1.  Відповідно до умов даного Договору ”Орендодавець” передає, а  ”Орендар” приймає в строкове платне  користування  приміщення загальною площею ___________ м.кв., надалі – ”Об`єкт”, які розташовані  за  адресою: м. Львів вул._______________, буд.№ ______,  кв.№______ .

1.2.  Одночасно з приміщеннями ”Орендарю”, на термін дії даного Договору передаються в користування 1 (один) телефонний номер:   000-74-74, та виділена лінія мережі Інтернет, оплата за який проводиться ”Орендарем” згідно заключеної Угоди з постачальниками таких послуг. Відповідні угоди заключаються не пізніше 14 днів з дня підписання даного Договору.

1.3.  Здача ”Об`єкта” в оренду не тягне передачу права власності на нього.

2.  Мета  Договору.

2.1.  ”Об`єкт”  передається   ”Орендареві”  для  проживання.

3. Права  та  обов`язки  Сторін.

3.1. ”Орендодавець” має право :

3.1.1. Контролювати стан використання  ”Об`єкта”.

3.1.2. Змінювати розмір орендної плати у відповідності до умов даного Договору.

3.1.3. Вільного входу на ”Об`єкт” для здійснення ремонтних робіт (при погодженні таких робіт із ”Орендарем”), або для відвертання можливої шкоди (пожежа, затоплення і т.д.) в будь-який час, коли про це стало відомо.

3.1.4. Здійснити заміну дверних замків в день розірвання чи припинення дії даного договору.

3.1.5. Призупинити  подачу  електроенергії, газу, води, тепла,  в орендовані приміщення, у випадку  несвоєчасної  оплати послуг по забезпеченню орендованих приміщень електроенергією, газом, теплом, водою та орендної плати.

3.1.6. Використовувати передбачені в п. 3.4.10. Даного договору предмети на власний розсуд після проходження місячного терміну з дня припинення дії даного договору.

3.2. ”Орендодавець” зобов`язаний :

3.2.1. На протязі 2-х  робочих днів, з дня підписання даного Договору, передати ”Об`єкт” оренди ”Орендареві” по акту приймання-передачі.

3.2.2. Не чинити перешкод ”Орендареві” у користуванні переданим в оренду ”Об`єктом”.

3.2.3. Забезпечити можливість безперешкодного ввезення і вивезення з ”Об`єкта” матеріальних цінностей, які належать ”Орендарю”, входу і виходу відвідувачів ”Орендаря”.

3.2.4. Надавати можливість безперешкодного користування “Орендарем” всіма наявними в  ”Об`єкті” комунікаціями, і прилягаючою територією, у відповідності із інструкціями, правилами, загальноприйнятими суспільними нормами.

3.3. ”Орендар” має право :

3.3.1. Безперешкодно використовувати житлові та нежитлові приміщення, меблі, обладнання, системи комунікацій, які знаходяться в орендованих приміщеннях.

3.3.2. Встановлювати додаткове обладнання, побутові прилади, меблі, попередньо погодивши з ”Орендодавцем” можливість та місце їх встановлення.

3.3.3. Поселяти в приміщеннях членів своєї сім’ї, близьких осіб та родичів.

3.3.4. Застрахувати ”Об`єкт” на період оренди  на користь ”Орендодавця” в страховій компанії.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

_____________________________________

_____________________________________

підпис, ПІП

підпис, ПІП

 

3.3.5. На власний розсуд Здійснювати оплату орендної плати авансом (передоплата) за кілька місяців оренди.

3.3.6. При наявності непередбачуваних обставин, що унеможливлюють здійснення розрахунку у вказаний термін (але не більш ніж за 1 місяць оренди), письмово погодити з ”Орендодавцем” можливість здійснення розрахунку в інший час (але не пізніше ніж до останнього місяця оренди).

 

3.4.  ”Орендар” зобов`язаний :

3.4.1. Прийняти ”Об’єкт” відповідно до умов даного Договору по акту приймання-передачі. Здати ”Об’єкт” по акту передачі в день припинення (розірвання) дії даного договору.

3.4.2. Своєчасно і в повному розмірі проводити розрахунки по даному Договору.

3.4.3. Використовувати  ”Об`єкт”  у  відповідності  до  його  призначення  та  мети  Договору.

3.4.4. Не передавати ”Об`єкт” в суборенду без письмового дозволу ”Орендодавця”.

3.4.5. Дотримуватись на ”Об`єкті” правил протипожежної безпеки, санітарних, екологічних та інших обов`язкових норм;

3.4.6. Проводити щотижневе прибирання приміщень, утримувати чистоту і порядок на прилеглій до ”Об`єкта” території.

3.4.7. Не здійснювати перебудову та перепланування орендованих приміщень;

3.4.8. Власними силами забезпечити охорону ”Об`єкта”  і наявного в ньому майна;

3.4.9. Повернути ”Об`єкт” ”Орендодавцю” та майно у ньому у такому ж стані, в якому його було  передано  в  оренду,  з  урахуванням  нормального  зносу.

3.4.10. В разі залишення особистих речей чи майна в “Об’єкті” після закінчення (припинення) дії даного договору, здійснити “Орендодавцеві” оплату послуг по зберіганню такого майна.

3.4.11. Погодити з ”Орендодавцем” можливість позначення свого місця розташування (розміщення відповідних вивісок, табличок, стендів).

3.4.12. Проводити необхідний ремонт орендних приміщень, меблів та обладнання (в т.ч. побутової техніки) за власний кошт, у випадку, якщо погіршення їх стану, можливості повноцінної експлуатації, чи працездатності, сталося під час дії даного договору, з обов’язковим попереднім погодженням з “Орендодавцем”.

3.4.13. Всі погодження проводити в письмовій формі.

4. Орендна  плата  та  порядок  розрахунків.

4.1. ”Орендар” за користування ”Об`єктом” сплачує ”Орендодавцю” орендну плату, що становить гривневий еквівалент  ________ доларів США, за кожен календарний місяць оренди. При цьому розрахунок здійснюється в гривні, по курсу Національного банку України на день проведення розрахунку. Під час підписання даного договору, але не пізніше дня прийняття ”Об`єкта” в оренду відповідно до акту приймання, ”Орендар” сплачує ”Орендодавцеві” плату за перший та останній місяць оренди.

4.2. Орендна плата сплачується ”Орендарем” в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ”Орендодавця” або готівкою, до десятого числа кожного звітного місяця, а оплата комунальних послуг та інших платежів на підставі відповідних рахунків (квитанцій, чеків) у 3-х денний термін після їх отримання, але в будь-якому випадку – не пізніше  дня сплати орендної плати за наступний місяць.

4.3. Розмір орендної  плати  може  бути  змінено ”Орендодавцем” шляхом  письмового повідомлення ”Орендаря” з відповідним обгрунтуванням зміни орендної плати за один місяць у випадку зміни курсу валют більш ніж на 6% або росту  інфляції більш ніж на 115%. Зміна розміру орендної плати може відбуватися не частіше ніж один раз в пів року.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

_____________________________________

_____________________________________

підпис, ПІП

підпис, ПІП

4.4. ”Орендар” щомісячно, крім орендної плати, відшкодовує  ”Орендодавцю”, або безпосередньо організації, що надає такі послуги, витрати  пов`язані з наданням  комунальних та інших послуг (телефонію, Інтернет, електроенергію, воду, каналізацію, вивіз сміття, тепло і т.д. ), за діючими цінами і тарифами, згідно окремих  рахунків.

5.  Відповідальність  Сторін.

5.1. ”Орендар” відшкодовує  збитки  завдані  ”Орендодавцеві” внаслідок пошкодження ”Об`єкта” оренди або наявного в ньому майна, шляхом приведення його в попередній стан.

5.2. У випадку порушення  термінів встановлених у п.4.2. даного Договору для сплати  орендної  плати, комунальних послуг та інших платежів,  ”Орендар” сплачує  ”Орендодавцю” пеню в розмірі  0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.3. У  випадку  нецільового  використання  ”Об`єкта” оренди ”Орендар” сплачує  ”Орендодавцю” штраф у розмірі  30% від суми місячної орендної плати.

5.4. За  несвоєчасне  повернення  ”Об`єкта”  оренди  у  відповідності  до умов  даного  Договору ”Орендар” сплачує  ”Орендодавцю” неустойку у розмірі подвійної плати за користування ”Об`єктом”  за  весь  час  прострочення.

5.5. За забруднення чи пошкодження прилеглої до ”Об`єкту” території ”Орендар” сплачує ”Орендодавцю” штраф у розмірі вартості приведення пошкодженого в попередній стан та додатково 10% від суми місячної орендної плати, а у випадку коли в результаті такого забруднення до ”Орендодавця” було застосовано штрафні санкції з боку контролюючих органів, то у повному розмірі застосованих санкцій.

6.  Строк  дії  Договору.

6.1. Даний Договір вступає в дію з “___” ___ 201__ р. і діє до  ”___”_____ 201__ р.

6.2. Даний Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою сторін. Про намір розірвати даний Договір  одна з Сторін повинна  повідомити  іншу  Сторону  в  письмовій  формі  не пізніше  як  за 10-ть календарних днів до дати розірвання Договору. При цьому адресою для кореспонденції “Орендаря” вважається адреса розташування “Об’єкта”.

6.3. В односторонньому порядку даний Договір може бути розірваний у випадках  передбачених чинним законодавством України та у випадку порушення однією з сторін  взятих  на  себе  зобов’язань по цьому Договору більш ніж на один тиждень. При цьому сторони ознайомлені з умовами даного договору, розуміють значення своїх дій, та додаткового попереднього повідомлення про це від іншої сторони не потребують.

7. Заключні   умови.

7.1. Всі покращення об’єкту оренди, зроблені “Орендарем”, які  стали  невід`ємною його частиною  і які  не можуть бути відділені без пошкодження стелі, підлоги, стін по  закінченні строку дії даного Договору переходять у власність ”Орендодавця” безкоштовно.

7.2.  У випадках не передбачених даним Договором, сторони керуються  нормами чинного законодавства  України.

7.3.  Всі виправлення тексту даного Договору мають юридичну силу при письмовому підтверджені двома сторонами в кожному окремому випадку.

7.3. Всі спори, що виникають між Сторонами з даного Договору,  вирішуються  шляхом  переговорів, а при неможливості дійти згоди – в судовому порядку.

7.4. Даний Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

8. Юридичні  адреси  та  реквізити  Сторін.

ПІП

 

ПІП

 

Адреса  реєстрації ____________________________

 

Адреса  реєстрації ____________________________

 

Серія № паспорта,____________________________

 ким, коли виданий__________________________

 

Серія № паспорта,____________________________

 ким, коли виданий__________________________

 

Ідент.код. Ідент.код.
Банківські реквізити (при наявності) МФО_____________

Банк __________________________________

рахунок

Банківські реквізити (при наявності) МФО_____________

Банк __________________________________

рахунок

Підпис

 

Підпис

 

 

А  К  Т

прийому-передачі  приміщення  за

договором  оренди  від ”_____”__________20__р.

 

м.Львів                                                                                             ”__”___________20__ р.

_________________________________________________________________________________(надалі  ”Орендодавець” ),  з однієї сторони, та

________________________________________________________________________________

(надалі ”Орендар” ), з іншої сторони, надалі Сторони, уклали даний Акт про наступне:

 

1.  ”Орендодавець” передає, а ”Орендар” приймає в строкове платне користування на правах оренди, приміщення загальною площею ____________ м.кв., що знаходиться за адресою: м. Львів вул._______________, буд.№ ______,  кв.№______

 

2.  Приміщення, що  передаються  в  оренду  знаходяться  в  належному  санітарному  та  протипожежному  стані,  забезпечені  комунікаціями. _______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Разом з орендованими приміщеннями передаються технічне  обладнання,  інвентар, меблі, аксесуари, прилади:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Передав ОРЕНДОДАВЕЦЬ

Прийняв ОРЕНДАР

_____________________________________

_____________________________________

підпис, ПІП

підпис, ПІП

 

 

 

А  К  Т

прийому-передачі  приміщення  за

договором  оренди  від ”_____”__________20__р. №____

 

м.Львів                                                                                             ”__”___________20__ р.

_________________________________________________________________________________(надалі  ”Орендодавець” ),  з однієї сторони, та

________________________________________________________________________________

( надалі ”Орендар” ), з іншої сторони, надалі Сторони, уклали даний Акт про наступне:

 

1.  ”Орендар” передає, а ”Орендодавець” приймає із строкового платного користування приміщення загальною площею ____________ м.кв., що знаходиться за адресою: м. Львів вул._______________, буд.№ ______,  кв.№______

 

2.  Приміщення, що  здаються  ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. Разом з приміщеннями здаються технічне  обладнання,  інвентар, меблі, аксесуари, прилади:

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Передав ОРЕНДАР

Прийняв ОРЕНДОДАВЕЦЬ

_____________________________________

_____________________________________

підпис, ПІП

підпис, ПІП

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
13 440 переглядів