Договір оренди житла з передоплатою

ДОГОВІР ОРЕНДИ  ЖИТЛА

м.Львів                                                   08 червня 2015 р.

 Нечипоренко Никифір Калістратович ( надалі  ”Орендодавець” ),  з однієї сторони, та

Іваносян Іво Івкович ( надалі ”Орендар” ), з іншої сторони, надалі Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене :

 1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ.

1.1.  Відповідно до умов даного Договору ”Орендодавець” передає, а  ”Орендар” приймає в строкове платне  користування  приміщення загальною площею 50м.кв., надалі – ”Об`єкт”, які розташовані  за  адресою: м. Львів вул.Городоцька, , буд.№1,  кв.№1.

1.2.  Одночасно з приміщеннями ”Орендарю”, на термін дії даного Договору передається в користування виділена лінія мережі Інтернет, оплата за який проводиться ”Орендарем” згідно заключеної Угоди з постачальником таких послуг.

1.3.  Здача ”Об`єкта” в оренду не тягне передачу права власності на нього.

1.4. Термін оренди ”Об`єкта” починається 01.11.2015 р. та закінчується 30.10.2018 р.

1.5. ”Об`єкт”  передається   ”Орендареві”  для  проживання.

2. ПРАВА  ТА  ОБОВ`ЯЗКИ  СТОРІН.

2.1. ”Орендодавець” має право :

2.1.1. Контролювати стан використання  ”Об`єкта”.

2.1.2. Змінювати розмір орендної плати у відповідності до умов даного Договору.

2.1.3. Вільного входу на ”Об`єкт” для здійснення ремонтних робіт (при погодженні таких робіт із ”Орендарем”), або для відвертання можливої шкоди (пожежа, затоплення і т.д.) в будь-який час, коли про це стало відомо.

2.2. ”Орендодавець” зобов`язаний :

2.2.1. Не пізніше 31.10.2015 р. передати ”Об`єкт” оренди ”Орендареві” по акту приймання-передачі.

2.2.2. Не чинити перешкод ”Орендареві” у користуванні переданим в оренду ”Об`єктом”.

2.2.3. Забезпечити можливість безперешкодного ввезення і вивезення з ”Об`єкта” матеріальних цінностей, які належать ”Орендарю”, входу і виходу відвідувачів ”Орендаря”.

2.2.4. Надавати можливість безперешкодного користування “Орендарем” всіма наявними в  ”Об`єкті” комунікаціями, і прилягаючою територією, у відповідності іяз інструкціями, правилами, загальноприйнятими суспільними нормами.

2.2.5. Провести ремонт ”Об`єкта” в терміни, прийнятні до безпечного проживання в ньому, починаючи з 01.11.2015 р.

2.2.6. Здійснювати капітальний ремонт ”Об`єкта”.

2.2.7. За свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень ”Об`єкта” та його господарських комунікацій, що трапились не з вини ”Орендаря”, протягом 24 годин після отримання повідомлення від ”Орендаря”. Якщо такі роботи не потребують більшого часу для їх виконання – протягом часу достатнього для виконання робіт потрібного характеру.

2.3. ”Орендар” має право :

2.3.1. Безперешкодно використовувати житлові та нежитлові приміщення, меблі, обладнання, системи комунікацій, які знаходяться в орендованих приміщеннях.

2.3.2. Встановлювати додаткове обладнання, побутові прилади, меблі, попередньо погодивши з ”Орендодавцем” можливість та місце їх встановлення.

2.3.3. Поселяти в приміщеннях членів своєї сім’ї, близьких осіб та родичів.

2.3.4. Після закінчення строку дії даного Договору, має переважне право перед іншими особами на продовження строку оренди.

2.3.5. На власний розсуд здійснювати оплату орендної плати шляхом передоплати, за кілька місяців оренди на перед.

2.3.6. При наявності непередбачуваних обставин, що унеможливлюють здійснення розрахунку у вказаний термін (але не більш ніж за 1 місяць оренди), письмово погодити з ”Орендодавцем” можливість здійснення розрахунку в інший час (але не пізніше ніж до останнього місяця оренди).

2.4.  ”Орендар” зобов`язаний :

2.4.1. Прийняти ”Об’єкт” відповідно до умов даного Договору по акту приймання-передачі. Здати ”Об’єкт” по акту передачі в день припинення (розірвання) дії даного договору, або в інший час, погоджений Сторонами.

2.4.2. Своєчасно і в повному розмірі проводити розрахунки по даному Договору.

2.4.3. Використовувати  ”Об`єкт”  у  відповідності  до  його  призначення  та  мети  Договору.

2.4.4. Не передавати ”Об`єкт” в суборенду без письмового дозволу ”Орендодавця”.

2.4.5. Дотримуватись на ”Об`єкті” правил протипожежної безпеки, санітарних, екологічних та інших обов`язкових норм.

2.4.6. Проводити систематичне прибирання ”Об`єкта”, утримувати чистоту і порядок на прилеглій до ”Об`єкта” території.

2.4.7. Не здійснювати перебудову та перепланування ”Об`єкта”.

2.4.8. Власними силами забезпечити охорону ”Об`єкта”  і наявного в ньому майна;

2.4.9. Повернути ”Об`єкт” ”Орендодавцю” та майно у ньому у такому ж стані, в якому його було  передано  в  оренду,  з  урахуванням  нормального  зносу.

2.4.10. Проводити необхідний ремонт орендних приміщень, меблів та обладнання (в т.ч. побутової техніки) за власний кошт, у випадку, якщо погіршення їх стану, можливості повноцінної експлуатації, чи працездатності, сталося під час дії даного договору, з обов’язковим попереднім погодженням з “Орендодавцем”.

 3. ОРЕНДНА  ПЛАТА  ТА  ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ.

3.1. ”Орендар” за користування ”Об`єктом” сплачує ”Орендодавцю” орендну плату, що становить 1500 (одну тисячу п’ятсот) гривень 00 коп., за кожен календарний місяць оренди.

3.2. Орендна плата сплачується ”Орендарем” в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок ”Орендодавця” або готівкою, до десятого числа кожного орендного місяця.

3.3. В розмір орендної плати передбачений п.3.1. даного договору включено оплату комунальних послуг та інших платежів за користування ”Об`єктом” .

3.4. Оплата за послуги телефонного зв’язку та Інтернету проводиться ”Орендарем” на підставі відповідних рахунків (квитанцій, чеків) у 3-х денний термін після їх отримання, але в будь-якому випадку – не пізніше  дня сплати орендної плати за наступний місяць.

3.5. Протягом 5 (п’яти) днів з моменту підписання даного договору ”Орендар” сплачує ”Орендодавцю” вартість орендної плати за перші 6 місяців оренди (за період з 01.11.2015 р. по 30.04.2016 р.) в розмірі 9000 (дев’ять тисяч) гривень 00 коп.

3.6. В випадку, якщо сторони не підпишуть акт приймання-передачі ”Об`єкта” до 15.11.2015 р., то розмір попередньо сплаченої орендної плати, що вказаний в п.3.5 даного договору, підлягає поверненню протягом 15 днів.

3.7. Розмір орендної  плати  може  бути  змінено ”Орендодавцем” шляхом  письмового погодження з ”Орендарем”, за наявності обгрунтування зміни орендної плати, за два місяці до запланованої дати збільшення, у випадку зміни курсу валют більш ніж на 40% або росту  інфляції більш ніж на 150%. Зміна розміру орендної плати може відбуватися не частіше ніж один раз в рік.

3.8. Про приймання коштів в якості орендної плати, ”Орендодавець” видає ”Орендодарю” відповідні розписки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН.

4.1. ”Орендар” відшкодовує  збитки  завдані  ”Орендодавцеві” внаслідок пошкодження ”Об`єкта” оренди або наявного в ньому майна, шляхом приведення його в попередній стан.

 4.2. У випадку порушення  термінів встановлених у даному Договорі для сплати  орендної  плати, комунальних послуг та інших платежів,  ”Орендар” сплачує  ”Орендодавцю” пеню в розмірі  облікової ставки НБУ (що діє на час заборгованості) від суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.3. У випадку порушення  ”Орендодавцем” термінів встановлених у п.2.2.7. даного Договору, ”Орендар” має право самостійно усунути поломки/здійснити ремонт, після чого ”Орендодавець” зобов’язаний компенсувати витрати ”Орендаря” на усунення поломок/здійснення ремонтних робіт, та сплатити неустойку в розмірі 20% вартості таких робіт.

5. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ.

5.1. Даний Договір вступає в дію з дня його підписання і діє до  30 жовтня 2018 р.

5.2. Термін використання ”Об`єкта” та оплати орендної плати починається 01 листопада 2015 р. та закінчується 30 жовтня 2018 р.

5.3. Даний Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою сторін. Про намір розірвати даний Договір одна з Сторін повинна повідомити іншу Сторону в письмовій формі не пізніше як за 30-ть календарних днів до дати розірвання Договору.

5.4. В односторонньому порядку даний Договір може бути розірваний у випадках  передбачених чинним законодавством України.

6. ЗАКЛЮЧНІ   УМОВИ.

6.1. У випадках не передбачених даним Договором, сторони керуються  нормами чинного законодавства  України.

6.2.  Всі виправлення тексту даного Договору та Додатки до нього, мають юридичну силу при письмовому підтверджені двома сторонами в кожному окремому випадку.

6.3. Всі спори, що виникають між Сторонами з даного Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при неможливості дійти згоди – в судовому порядку.

6.4. Даний Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

7. ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ  ТА  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН.

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 980 переглядів