Договір про відступлення права вимоги

Договір

про відступлення права вимоги

с.Муроване                                                                      10 березня 2011 р.

Сторони:
Первісний кредитор ___________________________________________________
в особі ____________, діючого на підставі__________, з однієї сторони, та
Новий кредитор _____________________________________________________
в особі ___________, діючого на підставі _______________ з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно з Договором №
____ від “____” ______200_ р. (далі Основний Договір), а Новий кредитор приймає
право вимоги що належне Первісному кредитору за Основним Договором.
1.2. З цього Договору випливає, що Новий кредитор займає місце Первісного кредитора в зобов’язаннях, що виникли з Основного Договору в обсязі та на умовах, що існують на момент укладення цього Договору.

2. Оплата та порядок розрахунків

2.1. За передане право вимоги до Боржника за Основним договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору суму у розмірі _____________ гривень.
2.2. Новий кредитор зобов’язується протягом ___ банківських днів після підписання цього Договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Первісного кредитора:
3.1.1. Відступити Новому кредитору право вимоги згідно з умов цього Договору.
3.1.2. Не пізніше п’яти робочих днів після набуття чинності цим Договором сповістити Боржника про укладення цього Договору.
3.1.3. Передати Первісному кредитору усі необхідні документи, які засвідчують права що передаються, в термін до “____” _________ 200 __ р., та інформацію яка важлива для їх здійснення.
3.1.4. Первісний кредитор у зобов’язанні відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги.
3.2. Обов’язки Нового кредитора:
3.2.1. Сплатити суму зазначену в п. 2.1. цього Договору.
3.3. Права Первісного кредитора:
3.3.1. Має право на належне виконання Новим кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.
3.3.2. Не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.
3.4. Права Нового кредитора:
3.4.1. Має право на належне виконання Первісним кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі ____ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення.
4.4. За затримку в передачі документів, згідно з п. 3.1.3 цього Договору Клієнт сплачує штраф у розмірі _____ гривень.

5. Строк дії Договору

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором “_” ___ 20___ р.

6. Зміна умов Договору та інші положення

6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.
6.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.
6.3. Новий кредитор має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).
6.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.
6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.
6.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
6.7. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Первісний кредитор

Новий кредитор

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
1 909 переглядів