Статут гаражного кооперативу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами членів

Автогаражного кооперативу

«Бобік»

Протокол № ____________ від _______________ 2015 р.

СТАТУТ

Автогаражного кооперативу

«Бобік»

Ідентифікаційний код 123456789

(нова редакція)

м. Львів

2015 р.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Автогаражний кооператив «Бобік» (далі за текстом – Кооператив) заснований відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України „Про кооперацію” та інших чинних законодавчих актів України.

1.2. Засновниками Кооперативу є фізичні та юридичні особи, які прийняли рішення про його створення .

1.3. Повне найменування Кооперативу: Автогаражний кооператив «Бобік»

1.4. Скорочене найменування Кооперативу: АК «Бобік».

1.5. За напрямком діяльності кооператив є гаражним кооперативом.

1.6. Місцезнаходження Кооперативу: Україна, 79066, м. Львів, вул. Попандопуло,5.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВУ

2.1. Кооператив є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Кооператив має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та розроблених на їх основі внутрішніх нормативних документів (положення, правила, інструкції тощо).

2.3. Кооператив може представляти і вести будь-які справи у всіх державних органах виконавчої влади, установах, в судах України усіх рівнів, а також наглядових інспекціях, в будь-яких інших державних та недержавних установах та організаціях з усіма правами, які надані чинним законодавством України позивачу, відповідачу, третій особі.

2.4. Кооператив діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності за рахунок членських, щорічних та цільових внесків і не передбачає одержання прибутку.

2.5. Кооператив має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, може мати знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи. Може від свого імені укладати правочини, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки.

2.6. Кооператив є власником майна, набутого на підставах положень Статуту Кооперативу і не заборонених чинним законодавством України.

2.7. Кооператив має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам майно Кооперативу та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту Кооперативу.

2.8. Кооператив самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном, яке може бути стягнене як у відповідача згідно з чинним законодавством України.

2.9. Кооператив не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Кооперативу.

2.10. Кооператив не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Кооперативу, як приватних осіб.

2.11. Кооператив не відповідає за зобов’язаннями створеними за його участю юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов’язаннями Кооперативу, крім випадків, передбачених чинним законодавчими актами України.

2.12. Посадові особи та члени органів управління Кооперативу несуть відповідальність перед державою та Кооперативом у відповідності до чинного законодавства України та розроблених Положень про органи управління та посадових осіб Кооперативу.

2.13. Кооператив відповідає за цілісність особистих гаражів(боксів), їх воріт, дверей та навісних замків, а також за пропускну систему та зберігання майна загального користування.

Відповідальність Кооперативу за зберігання автотранспорту та майна членів Кооперативу, які знаходяться всередині приміщення гаражів (боксів), а також за особисте майно членів Кооперативу, яке ними залишене зовні свого гаража без дозволу адміністрації ГК, наступає за наявності відповідної письмової угоди між конкретним членом Кооперативу і Кооперативом.

2.14. Кооператив створюється без обмеження строку діяльності.

3. МЕТА, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

3.1. Кооператив створюється з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів Кооперативу на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю, поділу між ними витрат та можливих ризиків.

3.2. Види діяльності Кооперативу, які направлені переважно членам Кооперативу:

3.2.1. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.

3.2.2. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

3.2.3. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів членів кооперативу.

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КООПЕРАЦІЇ

4.1. Будівництво, ремонт та експлуатація гаражів, в тому числі і багатоповерхових для зберігання автотранспортних засобів членів Кооперативу.

4.2. Акумуляція фінансових коштів і матеріальних ресурсів членів Кооперативу для вирішення статутних положень та завдань.

4.3. Будівництво об’єктів обслуговування наземного транспорту.

4.4. Інформаційно-консультативні послуги членам Кооперативу.

4.5. Участь у створені суб’єктів господарської діяльності, якщо це не суперечить Статуту Кооперативу та чинному законодавству України.

4.6. Побутові послуги членам Кооперативу.

4.7. Забезпечення протипожежної, екологічної, санітарної, електробезпеки та утилізації відходів на території Кооперативу.

4.8. Участь в інвестуванні будівництва гаражів за рахунок пайових внесків членів Кооперативу, асоційованих членів Кооперативу та кредитних ресурсів.

4.9. Здача в оренду нерухомого майна Кооперативу членам Кооперативу, а також фізичним та юридичним особам, які не є членами Кооперативу.

4.10. Організація та здача в оренду тимчасових стоянок для автотранспорту.

4.11. Організація пункту громадського харчування для членів Кооперативу та торгівлі промисловими, продовольчими товарами та напоями.

4.12. Проведення діяльності, на яку Кооператив має право відповідно до мети створення Кооперативу та вимог чинного законодавства України, у тому числі здійснення заходів щодо оренди чи приватизації земельної ділянки, яка виділена Кооперативу для використання.

4.13. Забезпечення реєстрації членів Кооперативу, а також їх права власності на особисті гаражі (бокси) та частку Кооперативного майна.

5. УМОВИ І ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО КООПЕРАТИВУ ТА ВИХОДУ

ЧИ ВИКЛЮЧЕННЯ З НЬОГО

5.1. Членами Кооперативу можуть бути громадяни України – фізичні особи, які досягли 16-річного віку, та юридичні особи України, що діють через своїх представників, які виявляють бажання брати участь у діяльності та розбудові Кооперативу, додержуватись вимог цього Статуту, внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених Статутом Кооперативу і користуються правом ухвального голосу. Нерезиденти та особи без громадянства України можуть бути тільки асоційованими членами Кооперативу.

5.1.1. Першочергове право на членство в Кооперативі мають:

–      учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, відповідно до закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

–      фізичні та юридичні особи, які брали участь в будівництві та господарській діяльності Кооперативу:

–      фізичні та юридичні особи, які придбали згідно з чинним законодавством України та Статутом Кооперативу у членів Кооперативу або з фонду кооперативного майна гаражі (бокси).

5.2. Спадкоємці – члени родини померлого члена Кооперативу мають виключне право на вступ до Кооперативу. Особа, прийнята замість померлого члена Кооперативу, відповідає перед Кооперативом за зобов’язаннями померлого.

5.3. Члени Кооперативу можуть бути членами кількох кооперативів, в тому числі, різних за напрямками діяльності.

5.4. Кооператив зобов’язаний вести облік своїх членів у спеціальному журналі, який є складовою частиною номенклатури справ та журналів, затвердженої Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу. Формат обліку членів Кооперативу у вищезгаданому журналі визначається Правлінням Кооперативу та затверджується Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу. Голова Кооперативу зобов’язаний видати кожному з членів Кооперативу посвідчення про членство та перепуску (в одному примірнику) на територію Кооперативу.

5.5. Вступ до Кооперативу здійснюється на підставі письмової заяви до Правління Кооперативу (Голови Кооперативу). Особа, яка подала заяву про вступ до Кооперативу, вносить вступний внесок і пай у порядку та розмірах, визначених цим Статутом (набуття членства в Кооперативі членом сім’ї особи, що передає їй свої права на гараж (бокс), відбувається без внеску паю). Громадяни, які придбали гараж(бокс) у члена Кооперативу, що вибув, або з фонду кооперативного майна повинні у 30-ти денний термін після дати набуття права власності подати заяву про вступ до Кооператив і до заяви додати копії особистого паспорта (1, 2 і 3 сторінки та сторінку зі штампом про місце реєстрації), свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також засвідчені копії документів на право власності на гараж (бокс). Юридичні особи до заяви додають засвідчені копії документів на право власності на гараж (бокс), виписку з ЄДР, яка свідчить про реєстрацію юридичної особи, довідки з податкової інспекції та банківської установи про відкриття рахунку. При поданні заяви громадяни та представники юридичних осіб особисто пред’являють оригінали та копії зазначених документів.

5.6. Рішення Правління Кооперативу (Голови Кооперативу) про прийняття особи в члени Кооперативу підлягає затвердженню Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу. З моменту прийняття Правлінням Кооперативу (Головою Кооперативу) такого рішення до його затвердження Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу така особа має права асоційованого членства в Кооперативі.

Особа, яка придбала гараж у члена Кооперативу, що вибув, за яким є фінансова заборгованість перед Кооперативом, не може бути прийнята до Кооперативу до погашення вказаної заборгованості і його документи не подаються на затвердження Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу.

5.7. Спадкоємці набувають членство в Кооперативі з моменту подачі заяви щодо вступу в Кооператив, яка надалі затверджується на зборах Уповноважених.

5.8. Членство в Кооперативі припиняється у разі:

5.8.1. Добровільного виходу з Кооперативу.

5.8.2. Несплати членом Кооперативу без поважних причин обов’язкових, визначених рішеннями Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу експлуатаційних та цільових членських внесків протягом 1 (одного) року.

5.8.3. Систематичного порушення вимог цього Статуту, невиконання рішень Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу, рішень Правління з цих питань та правил внутрішнього розпорядку Кооперативу.

5.8.4. Смерті члена Кооперативу – фізичної особи.

5.8.5. Втрати статусу юридичної особи, яка мала право члена Кооперативу.

5.8.6. Припинення діяльності Кооперативу.

5.9. Членство в Кооперативі припиняється Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу.

5.10. Вихід за власним бажанням з Кооперативу здійснюється за письмовою заявою особи, що бажає вийти зі складу Кооперативу. Заява подається на ім’я Правління Кооперативу (Голови Кооперативу), яка розглядається в 10-денний термін. Рішення щодо заяви подається на затвердження Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу.

5.11. Виведена за власним бажанням із членів Кооперативу особа може набути статусу асоційованого члена Кооперативу.

5.12. У разі наміру примусового виключення з членів Кооперативу, Правління Кооперативу направляє йому рекомендований лист або телеграму-претензію на адресу, за якою даний член Кооперативу зареєстрований в спеціальному журналі (списках) на підставі поданих ним документів. У листі указуються підстави прийняття такого рішення та день розгляду даного питання на Загальних зборах (зборах Уповноважених) членів Кооперативу, а також запрошується особа на участь у розгляді питання на вищезгаданих Зборах щодо виключення його із членів Кооперативу.

Розгляд питання на Загальних зборах (зборах Уповноважених) членів Кооперативу про примусове виключення члена Кооперативу відбувається не раніше ніж за 30 днів з дня відправки листа або телеграми-претензії. Дане рішення може бути розглянуте на зборах при відсутності члена Кооперативу, який виключається, за умови документального підтвердження направлення йому або отримання ним листа або телеграми-претензії, в яких запрошується така особа на вказані збори, та відсутності клопотання про перенесення дати розгляду питання.

Виключена із членів Кооперативу особа з моменту затвердження на Загальних зборах (зборах Уповноважених) членів Кооперативу такого рішення не має права користуватися інфраструктурою Кооперативу, а також не має права безоплатного проходу на територію Кооперативу. Умови проходу на територію Кооперативу таких осіб визначаються відповідними угодами між ними та Кооперативом.

5.13. Повернення паїв та майна особам, що вибули із членів Кооперативу за власним бажанням або виключеним примусово , передача паїв та майна померлих членів Кооперативу, відшкодування вищезгаданими особами по зобов’язанням Кооперативу проводиться відповідно до Статуту Кооперативу та чинного законодавства України.

5.14. Рішення про виключення з членів Кооперативу може бути оскаржене в судовому порядку.

6. ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

6.1. Член Кооперативу має право:

6.1.1. Обирати і бути обраним до органів управління Кооперативу (Правління і Ревізійної комісії).

6.1.2. Приймати участь особисто чи через Уповноваженого (представника) у вирішенні статутних питань діяльності Кооперативу на Загальних зборах (зборах Уповноважених) членів Кооперативу, працювати в комісіях, виконувати окремі завдання Кооперативу.

6.1.3. Залишитися членом Кооперативу на період виїзду на тривалий час в закордонне відрядження або в інші райони країни при умові регулярної сплати експлуатаційних та інших прийнятих в Кооперативі членських внесків.

6.1.4. Розпоряджатися своїм гаражем (боксом), який на території Кооперативу побудував господарським або придбав іншим способом, на власний розсуд, а саме: продати, обміняти, подарувати, заповідати, передавати для тимчасового користування третій особі, здати в оренду свій гараж (бокс) відповідно до вимог чинного законодавства України, а також цього Статуту і відповідних правил та положень Кооперативу.

Член Кооперативу, якому гараж (бокс) був переданий в постійне користування від іншого члена Кооперативу, може оформляти на цей гараж (бокс) право власності, передавати для постійного або тимчасового користування іншому члену Кооперативу, здавати в оренду тощо відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та відповідних правил та положень Кооперативу.

6.1.5. Вийти із Кооперативу у порядку, встановленому Статутом Кооперативу.

6.1.6. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Кооперативу, усунення недоліків у роботі органів управління та посадових осіб.

6.1.7. Звертатись до Правління Кооперативу та органів контролю за діяльністю Кооперативу, посадових осіб Кооперативу із запитами, пов’язаними з членством у Кооперативі, діяльністю Кооперативу та його посадових осіб. Порядок звернення та отримання відповідної інформації членами Кооперативу регулюється чинним законодавством України.

6.1.8. Мати в кооперативі два і більше гаражів (боксів) або відкритих стоянок при умові сплати експлуатаційних членських внесків за кожен гараж або стоянку.

6.1.9. Вести в своєму гаражі підприємницьку діяльність, яка відповідає положенням цього Статуту та іншим внутрішнім нормативним документам Кооперативу і яка не суперечить чинному законодавству України.

6.1.10. Приватизувати гараж (бокс) та мати частку від приватизованої земельної ділянки Кооперативу.

6.1.11. Користуватись послугами кооперативу.

6.1.12. Використовувати майно Кооперативу загального користування та реалізовувати інші права, у порядку та в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України.

6.1.13.Одержати пай у разі виходу з кооперативу.

6.2. Члени Кооперативу зобов’язані:

6.2.1. Дотримуватись вимог Статуту та внутрішніх нормативних документів(положення, інструкції, правила внутрішнього розпорядку тощо) Кооперативу та виконувати рішення органів управління Кооперативу.

6.2.2. Використовувати власний гаражний бокс за призначенням згідно зі Статутом. Дотримуватись правил протипожежної, екологічної та санітарної безпеки як в гаражі так і на території Кооперативу, а також нести повну відповідальність, в тому числі і матеріальну за їх порушення.

6.2.3. Виконувати правила користування власним гаражем та майном Кооперативу загального користування, утримувати в належному стані та своєчасно проводити поточний та капітальний ремонт власного гаражу (боксу).

6.2.4. Регулярно, у визначений термін, сплачувати членські внески та інші платежі, які затверджені Загальними зборами (зборами Уповноважених) за поданням Правлінням Кооперативу;

6.2.5. У разі наміру продажу або відчуження іншим способом свого гаражу (боксу), передачі його для постійного або тимчасового користування третій особі, в тому числі членам сім’ї або іншим членам Кооперативу, здачі в оренду, а також відмови від використання у зв’язку з передачею іншому члену Кооперативу, завчасно письмово повідомляти про це Правління Кооперативу, погасити особисту фінансову заборгованість перед Кооперативом та виконувати інші положення та правила Кооперативу щодо цього питання.

6.2.6. Письмово в 10 денний термін повідомляти Правління Кооперативу про зміну місця реєстрації, фактичного місця проживання та спосіб термінового зв’язку.

6.2.7. Самостійно ознайомлюватись з прийнятими в Кооперативі поточними постановами, рішеннями, оголошеннями тощо, а також з особистою фінансовою заборгованістю перед Кооперативом.

6.3. За невиконання своїх фінансових зобов’язань члени Кооперативу сплачують Кооперативу неустойку у вигляді пені, а за порушення правил внутрішнього розпорядку – у вигляді штрафу. Величини пені та штрафу визначається відповідними Положеннями та рішеннями Загальних зборів або зборів Уповноважених членів Кооперативу.

6.4. Загальна сума систематичної фінансової заборгованості члена Кооперативу перед Кооперативом стягується в судовому порядку.

6.5. Фінансово член Кооперативу відповідає перед Кооперативом коштами, необхідними для Кооперативу матеріалами або устаткуванням, трудовою участю, а також своїм особистим нерухомим майном, яке знаходиться на території Кооперативу, в т.ч. гаражем (боксом).

7. АСОЦІЙОВАНЕ ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВІ

7.1. У Кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його Статут та внесли пай. Асоційований член Кооперативу – фізична чи юридична особа, яка внесла пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в Кооперативі. Порядок вступу до Кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов’язки такого члена, розміри паїв визначаються Статутом Кооперативу, рішеннями Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу.

7.2. Асоційованим членом Кооперативу може бути нерезидент, особа без громадянства, а також фізична чи юридична особа, яка має власність на території Кооперативу.

7.3. Асоційований член Кооперативу подає заяву про вступ до Кооперативу, сплачує пай. Відносини з асоційованими членами Кооперативу формуються на основі відповідних договорів. Експлуатаційні членські внески для асоційованого члена Кооперативу визначаються відповідними угодами між асоційованим членом Кооперативу та Кооперативом і встановлюється у розмірі не меншому трикратного внеску діючих членів Кооперативу.

7.4. Асоційований член Кооперативу втрачає своє членство за рішенням Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу у разі невиконання ним Статуту Кооперативу, рішень та Положень Вищого органу та органів управління Кооперативу.

7.5. З моменту прийняття рішення про примусове виключення особи із членів Кооперативу, а також відносно особи, яка не бажає бути членом Кооперативу, а має на його території гараж у власності, ці особи сплачують в касу Кооперативу за зберігання його гаража експлуатаційні внески не менше 5-ти кратного розміру членських внесків діючих членів Кооперативу. Такі особи втрачають право безоплатного перебування на території Кооперативу.

8. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

8.1. Управління Кооперативом здійснюється на основі самоврядування, відкритості, участі його членів у вирішенні питань діяльності Кооперативу.

8.2. Вищим органом управління Кооперативом є Загальні збори (збори Уповноважених) членів Кооперативу. Виконавчим органом управління Кооперативу є Правління Кооперативу.

8.3. Для опрацювання окремих питань на Загальні збори (збори Уповноважених) членів Кооперативу, а також в період між ними Правління Кооперативу, може утворювати спеціальні комісії із членів Кооперативу та залученням фахівців як консультантів, які не є членами Кооперативу.

9. ВИЩИЙ ОРГАН УПРАЛІННЯ КООПЕРАТИВУ

9.1. Вищим органом управління Кооперативу є Загальні збори членів Кооперативу.

9.2. До виняткової компетенції Загальних зборів членів Кооперативу належить:

9.2.1. Затвердження нової редакції Статуту Кооперативу.

9.2.2. Прийняття рішень про ліквідацію та реорганізацію Кооперативу.

9.3. Кожний член Кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос , і це право не може бути передано іншій особі.

У виняткових випадках (хвороба, відрядження), якщо член Кооперативу не може особисто прийняти участь у роботі Загальних зборів Кооперативу, своє рішення відносно питань відзначених в п. 9.2. цього Статуту він викладає письмово, завіряє нотаріально або Головою Кооперативу і передає через Голову Кооперативу або Уповноваженого Кооперативу або довірену особу на Загальні збори Кооперативу.

9.4. У разі, коли з організаційних причин проведення Загальних зборів членів Кооперативу неможливе, скликаються збори Уповноважених членів Кооперативу. Кількість делегованих Уповноважених встановлюється – один уповноважений від 10 членів Кооперативу. Уповноважені вибираються або до вибираються із числа членів Кооперативу, які не порушують вимоги Статуту Кооперативу, і у відповідності до вимог цього Статуту та Положення про Уповноваженого члена Кооперативу.

Уповноважений діє на підставі довіреності від членів Кооперативу, завіреної Головою Кооперативу, та Положення про Уповноваженого Кооперативу.

На зборах Уповноважених може бути присутнім, приймати участь у обговорені питань та голосувати кожен член Кооперативу особисто.

9.5. Додатково до компетенції Загальних зборів Кооперативу, а також виключно до компетенції зборів Уповноважених членів Кооперативу належить:

9.5.1. Визначення організаційної та виконавчої структури Кооперативу, затвердження внутрішніх Положень, інструкцій та правил, внесення змін до них.

9.5.2. Обрання та відкликання членів виконавчих органів управління та органів контролю за діяльністю Кооперативу, інших органів Кооперативу, а також відповідно до вимог та порядку обрання чи звільнення Голови Кооперативу.

9.5.3. Заслуховування та затвердження звітів органів управління і контролю Кооперативу.

9.5.4. Затвердження розмірів вступних та членських внесків та паїв.

9.5.5. Затвердження розмірів, порядку формування та використання фондів Кооперативу, при необхідності та за згодою більшості членів Кооперативу залучення кредитів.

9.5.6. Затвердження принципів та порядку формування фонду оплати праці Голови та інших працівників Кооперативу, а також кошторису на господарську діяльність Кооперативу на поточний фінансовий рік.

9.5.7. Розгляд та затвердження угод та договорів між Кооперативом та третіми юридичними або фізичними особами, кошторис яких перевищує 1/3 (третину) річного доходу Кооперативу.

9.5.8. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Кооперативу, розподіл доходів та покриття збитків.

9.5.9. Затвердження розмірів неустойок (штрафи та пеня) за порушення членами Кооперативу фінансових зобов’язань.

9.5.10. Затвердження рішень Правління про прийняття нових членів або припинення членства.

9.5.11. Прийняття рішень щодо володіння, користування, розпорядженню та розподілу майна Кооперативу.

9.5.12. Утворення спеціальних комісій із використанням сторонніх (найманих) фахівців як консультантів, залучення аудиту тощо.

9.5.13. Прийняття рішень про створення та участь Кооперативу у діяльності інших юридичних осіб, яка не суперечить цьому Статуту, затвердження нормативних документів, які пов’язані такою діяльністю.

9.5.14. Затвердження змін до Статуту Кооперативу.

9.5.15. Прийняття при необхідності рішень з усіх питань діяльності Кооперативу, які відносяться до компетенції Правління Кооперативу, а також розгляд спірних питань, які виникли між членами Кооперативу та органами управління чи контролю Кооперативу.

9.6. Повноваження, віднесені до компетенції Загальних зборів, а також зборів Уповноважених членів Кооперативу відповідно, не можуть бути передані для вирішення іншим органом Управління чи контролю Кооперативу.

9.7. Чергові Загальні збори або збори Уповноважених членів Кооперативу скликаються Правлінням Кооперативу або Головою Кооперативу у разі потреби, але не рідше 1(одного) разу на рік. За результатами діяльності Кооперативу за календарний рік збори проводяться не пізніше 3 (трьох) місяців після закінчення фінансового року.

9.8. Позачергові Загальні збори або збори Уповноважених членів Кооперативу скликаються Правлінням або Головою Кооперативу за власною ініціативою, на вимогу Ревізійної комісії за результатами перевірки і виявлених значних недоліків в діяльності Кооперативу та його органів управління або на вимогу не менше 1/3 (третини) членів Кооперативу, якщо цього вимагають інтереси Кооперативу і вирішення їх в компетенції цих зборів.

У разі незабезпечення Правлінням ( Головою) Кооперативу скликання позачергових Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу вони скликаються особами, які вимагають їх скликання, протягом наступних 20 днів з дотриманням порядку їх скликання, який визначений цим Статутом.

9.9. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу має бути винесене на дошку оголошень Кооперативу за місцем його знаходження та/або на Інтернет-сайті Кооперативу не пізніше 45 діб до дати їх проведення, а для позачергових – не пізніше 10 діб до дати їх проведення. Крім того, у той же строк повідомлення надсилається листом на адресу місця проживання членів Кооперативу, за якою зареєстрований член Кооперативу у журналі(списках) Кооперативу, або вручається особисто за підписом у відповідному журналі (списку).

В повідомлені про проведення Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу вказується :

– повне найменування та місце знаходження Кооперативу;

– дата, час та місце проведення зборів;

– перелік питань, включених до порядку денного;

– час початку та закінчення реєстрації членів Кооперативу для участі у зборах;

– порядок ознайомлення членів Кооперативу з документами та інформаційними матеріалами, пов’язаними із порядком денним;

– адреса, строк та умови внесення пропозицій, зауважень чи інформаційних матеріалів щодо порядку денного зборів.

9.10. Не пізніше як за 30(тридцять) діб до дати проведення чергових Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу і за 10 діб до дати проведення позачергових зборів кожен член Кооперативу може запропонувати включення додаткових питань до порядку денного, а також висунути кандидатів до обрання складу органів управління Кооперативу. Пропозиції членів Кооперативу, які на встановлену дату їх внесення володіють у сукупності понад 10 (десять) відсотків голосів від загальної кількості членів Кооперативу, не можуть бути відхилені Правлінням Кооперативу.

9.11. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, не пізніше ніж за 10 (десять) діб до проведення зборів Правління Кооперативу повідомляє членів Кооперативу інформацією на дошці об’яв та шляхом надсилання їм цієї інформації листами за місцем їх проживання або вручає інформацію особисто за підписом у відповідному журналі(списках).

9.12. Загальні збори членів Кооперативу правомочні (легітимні) вирішувати питання, якщо на них присутні більше 1/2 (половини) його членів, а збори Уповноважених – за наявності не менше 2/3 (дві третини) уповноважених. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації членів Кооперативу, які прибули для участі у зборах.

Кожний член Кооперативу чи Уповноважений член Кооперативу має один голос і це право не може бути передано іншій особі.

Представники членів Кооперативу на Загальних Зборах діють на підставі доручень членів Кооперативу, завірених нотаріально або Головою Кооперативу.

9.13. Рішення Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу щодо прийняття або внесення змін до Статуту, вступ до кооперативного об’єднання або вихід з нього, реорганізацію або ліквідацію Кооперативу, в межах їх повноважень, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 (сімдесят п’ять) відсотків членів (Уповноважених ) Кооперативу, присутніх на Загальних зборах (зборах Уповноважених) членів Кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (Уповноважених) Кооперативу, присутніх на його Загальних зборах (зборах Уповноважених) членів Кооперативу.

9.14. Рішення Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу приймається відкритим голосуванням шляхом підняття спеціальних карток або з використанням бюлетенів для голосування.

9.15. Рішення Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу є обов’язковим для всіх членів Кооперативу. Рішення Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу фіксується протоколами, що ведуться, реєструються та обліковуються у відповідності до Правил внутрішньої господарської діяльності.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КООПЕРАТИВУ

10.1. Виконавчим органом Кооперативу є Правління, яке очолює Голова Кооперативу, повноваження якого визначаються Статутом Кооперативу. Правління підзвітне Загальним Зборам (зборам Уповноважених) членів Кооперативу і несе відповідальність за роботу Кооперативу та її відповідність статутним вимогам Кооперативу.

10.2. Члени правління у кількості 4 особи обираються із членів Кооперативу , які не порушують вимоги цього Статуту, Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу на строк 3 (три) роки. Загальна кількість членів Правління Кооперативу складає 5 осіб, в тому числі Голова Кооперативу.

10.3. Правління здійснює управління Кооперативом у період між Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу, забезпечує виконання їх рішень та звітує про виконання.

10.4. Права та обов’язки виконавчого органу регламентуються Статутом Кооперативу та Положенням про виконавчий орган Кооперативу, яке розробляється, змінюється та затверджується Загальними зборами членів Кооперативу або зборами Уповноважених членів Кооперативу.

10.5. Основні права та обов’язки виконавчого органу Кооперативу:

– представляє через Голову Кооперативу Кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами, судовими органами всіх рівнів;

– розробляє угоди між Кооперативом та іншими юридичними та фізичними особами. Вносить пропозиції щодо штату та заробітної плати найманих працівників ;

– розробляє Правила внутрішнього розпорядку, обліку, господарської та фінансової діяльності Кооперативу, контролює їх виконання;

– організовує, у разі потреби, проведення незалежних аудиторських перевірок;

– готує, згідно з положеннями та вимог цього Статуту та чинного законодавства України звіти перед Вищим органом управління, контролюючими органами Кооперативу, державної влади та органами місцевого самоврядування;

– розробляє пропозиції для затвердження Вищим органом управління Кооперативу щодо поліпшення роботи Кооперативу, в тому числі у питаннях поточного або термінового перерозподілу чи додаткового залучення коштів;

– відповідно до статутних вимог веде поточну роботу з членами Кооперативу. Згідно з встановленими в Кооперативі правил та Положеннями розглядає заяви членів Кооперативу та звітується перед ними або передає не вирішені питання на розгляд Вищому органу управління Кооперативу;

– організує підготовку та скликає Загальні збори (збори Уповноважених) членів Кооперативу;

– приймає рішення щодо інших питань діяльності Кооперативу, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу.

10.6. Правління може бути наділене іншими повноваженнями, додатково визначеними вищим органом управління Кооперативу, Статутом Кооперативу та Положенням про виконавчий орган Кооперативу .

10.7. Члени Правління Кооперативу на своєму засіданні обирають із свого складу заступника Голови Кооперативу та секретаря Правління.

10.8. Члени Правління Кооперативу як правило працюють на громадських засадах. Рішенням Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу можуть бути передбачені заробітна плата для заступника Голови правління та винагороди членам Правління Кооперативу за роботу на користь Кооперативу.

10.9. Засідання Правління Кооперативу проводяться по необхідності, але не рідше 1(одного) разу в квартал. Рішення приймається більшістю голосів за наявності не менше як 2/3 складу членів Правління Кооперативу. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Голови Кооперативу.

10.10. Члени правління кооперативу несуть особисту цивільно-правову відповідальність перед Кооперативом за збитки, завдані Кооперативу або конкретним членам Кооперативу їх винними діями або бездіяльністю. Не несуть відповідальності ті члени правління, які не приймали участі у прийнятті збиткових рішень.

10.11. Члени Правління Кооперативу припиняють виконання своїх обов’язків у разі:

–      закінчення строку їх повноважень;

–      дострокового, згідно з вимогами та порядком, встановленим цим Статутом, відкликання членів (члена) Правління Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу;

–      виходу із членів Кооперативу;

–      дострокового складання своїх повноважень за власним бажанням або неможливості виконувати обов’язки члена Правління Кооперативу.

11. ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ

11.1. Голова Кооперативу обирається із членів Кооперативу Загальними зборами (Зборами уповноважених) членів Кооперативу на термін 3 ( три) роки.

11.1.1. Голова Кооперативу на Загальних зборах членів Кооперативу обирається чи звільняється від своїх обов’язків відкритим голосуванням у порядку, визначеному цим Статутом щодо порядку проведення Загальних зборів.

На зборах Уповноважених Голова Кооперативу обирається чи звільняється від своїх обов’язків шляхом збору та підрахунку іменних бюлетенів для голосування від членів Кооперативу. На зборах Уповноважених Голова Кооперативу вважається вибраним чи звільненим, якщо участь у голосуванні прийняло не менше 75 % (сімдесят п’ять відсотків) від загальної кількості членів Кооперативу простою більшістю голосів.

11.2. Голова Кооперативу очолює Правління Кооперативу і організує роботу Правління Кооперативу та виконання рішень Правління.

11.3. Повноваження Голови Кооперативу визначаються цим Статутом та положенням про Виконавчий орган Кооперативу.

11.4. Основні права та обов’язки Голови Кооперативу:

–    розподіляє обов’язки між членами Правління Кооперативу та контролює їх виконання;

–    розробляє за участю членів Правління щорічний план роботи Правління, стратегію діяльності Кооперативу та виносить його на затвердження Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу;

–    розробляє за участю членів Правління внутрішні нормативні документи для затвердження Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу;

–    представляє Кооператив у всіх державних органах виконавчої влади та установах, в судових органах всіх рівнів, органах прокуратури, в будь-яких інших державних та недержавних установах та організаціях з усіма правами, які надані Законом України позивачу, відповідачу, третій особі;

–    підписує від імені Кооперативу документи, в тому числі фінансову звітність Кооперативу, вчиняє різного роду правочини, якщо це не суперечить актам цивільного законодавства України та Статуту Кооперативу;

–    забезпечує організацію господарської діяльності Кооперативу;

–    здійснює оперативне керівництво діяльністю Кооперативу, приймає на роботу та звільняє штатних працівників згідно з Правилами внутрішньої господарської діяльності Кооперативу та чинного законодавства України;

–    видає та посвідчує довіреності.

11.5. Голова Кооперативу може виконувати інші обов’язки, які будуть делеговані йому Загальними зборами (зборами Уповноважених) Кооперативу.

11.6. Голова Кооперативу припиняє виконання своїх обов’язків у разі:

–    закінчення строку повноважень;

–    дострокового, згідно з вимогами та порядку, встановленого цим Статутом, відкликання Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу;

–    виходу із членів Кооперативу;

–    дострокового складання своїх повноважень за власним бажанням або неможливості виконувати обов’язки Голови Кооперативу.

11.7. В окремих випадках, визначених в Положенні про виконавчий орган Кооперативу, обов’язки Голови Кооперативу тимчасово виконує заступник Голови Кооперативу.

11.8. Обов’язки секретаря Правління Кооперативу визначаються Положенням про виконавчий орган Кооперативу.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Ревізійна комісія Кооперативу веде контроль за фінансово-господарською діяльністю Кооперативу. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу.

12.2. Ревізійна комісія обирається з числа членів Кооперативу терміном на 3 (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб. Члени Правління не можуть бути членами Ревізійної комісії.

12.3. Члени Ревізійної комісії із свого складу обирають Голову Ревізійної комісії на своєму першому засіданні.

12.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам (зборам Уповноважених) членів Кооперативу.

12.5. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Кооперативу проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, або у терміни, встановлені Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу чи на вимогу не менш як 10 відсотків від загальної кількості членів Кооперативу.

12.6. На вимогу Ревізійної комісії надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення членів Правління та членів Кооперативу в тому числі і письмові.

12.7. Ревізійна комісія складає письмовий висновок за річними звітами Правління про результати діяльності Кооперативу та долучає їх до відповідної справи.

12.8. У разі виявлення загрози інтересам Кооперативу або виявлення зловживань посадовими особами Кооперативу Ревізійна комісія зобов’язана негайно поставити питання про скликання позачергових Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу для прийняття рішень.

12.9. Ревізійна комісія в своїй роботі керується вимогами Статуту Кооперативу, Положенням про Ревізійну комісію Кооперативу та чинним законодавством України.

12.10. Члени Ревізійної комісії припиняють виконання своїх обов’язків у разі:

–      закінчення строку їх повноважень;

–      дострокового, згідно з вимогами та порядком, встановленим цим Статутом, щодо відкликання члена (членів) Комісії Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу;

–      виходу із членів Кооперативу;

–      дострокового складання своїх повноважень за власним бажанням або неможливості виконувати обов’язки члена Ревізійної комісії.

13. МАЙНО КООПЕРАТИВУ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

13.1. Для досягнення мети своєї діяльності Кооператив набуває та використовує майно, фінансові та інші ресурси.

13.2. Розпорядження майном Кооперативу здійснюється у відповідності до положень цього Статуту та рішень Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу.

13.3. Майно Кооперативу складається з будівель і споруд, що розташовані на земельній ділянці Кооперативу, грошових внесків та майнових паїв членів Кооперативу.

Гаражі (бокси) та інші споруди, які члени Кооперативу побудували господарським або придбали іншим способом на території Кооперативу за власні кошти, не є майном Кооперативу і ними розпоряджаються виключно ці члени Кооперативу на правах приватної власності та у відповідності положень цього Статуту.

13.4. Майновий пай – поворотний внесок члена Кооперативу оцінюється у грошовій формі відповідними незалежними фірмами і входить до загального фонду Кооперативу.

13.5. Джерелами формування майна Кооперативу є:

–      членські внески (вступні, щомісячні та цільові внески, паї та додаткові паї) ;

–      майно, добровільно передане Кооперативу його членами;

–      кошти, що надходять від провадження господарської діяльності;

–      кошти, що надходять від створених Кооперативом підприємств, установ, організацій;

–      гроші та майнові пожертвування, благодійні внески, гранти, безоплатна технічна допомога юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних;

–      доходи від надання в тимчасове орендне користування власності Кооперативу;

–      дивіденди (доходи, відсотки), одержувані по акціям, облігаціям і іншим цінним паперам;

–      неустойки у вигляді штрафу, пені або майна, передані Кооперативу його членами у разі порушення ними своїх зобов’язань перед Кооперативом;

–      інші не заборонені законодавством надходження.

13.6. Кооператив є власником будівель, споруд, грошових та майнових внесків його членів, виготовленої продукції та доходів, одержаних від її реалізації та провадження іншої передбаченої Статутом діяльності, а також майна, придбаного на підставах, не заборонених законами України.

13.7. Володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу здійснює Правління Кооперативу відповідно до його компетенції, визначеної Статутом Кооперативу.

13.8. Доходи, отриманні Кооперативом використовуються відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України, Статутом Кооперативу та рішеннями Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу.

13.9.Органи управління Кооперативу самостійно визначають найбільший розмір готівкових коштів на поточні витрати, які постійно знаходяться у його касі, у відповідності до чинного законодавства України. Це право надається Правлінню Кооперативу. Інші кошти знаходяться на розрахунковому рахунку в банку і використовуються на потреби Кооперативу.

13.10. Дохід Кооперативу формується з надходжень членських внесків та від господарської діяльності.

13.11. Доходи кооперативу розподіляються на:

–      сплату згідно з чинним законодавством України податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів і фондів;

–      покриття збитків;

–      проведення відрахувань до фондів Кооперативу;

–      забезпечення ведення Статутної діяльності.

13.12. Оподаткування та обов’язкові платежі з членських внесків, доходів від господарської діяльності, облік і звітність у Кооперативі здійснюються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14. ФОНДИ КООПЕРАТИВУ

14.1. Для забезпечення статутної діяльності Кооператив у порядку, передбаченому його Статутом Кооперативу, формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди.

14.1.1. Пайовий фонд – майно Кооперативу що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових) членів та асоційованих членів Кооперативу і є одним із джерел формування майна Кооперативу.

14.1.2. Неподільний фонд – створюється в обов’язковому порядку і формується за рахунок вступних внесків та 0,5 % відрахувань від доходу Кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками. Використовується Правлінням Кооперативу для господарської діяльності.

14.1.3. Резервний фонд – створюється за рахунок 4,5 % відрахувань від доходу кооперативу, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття шкоди від надзвичайних ситуацій, а також можливих інших витрат, збитків.

14.1.4. Спеціальний фонд – створюється за рахунок цільових внесків членів Кооперативу та інших не заборонених Законом України надходжень для забезпечення статутної діяльності і використовується за рішенням Правління Кооперативу.

15. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРІВ І СПЛАТИ ВНЕСКІВ ТА ПАЇВ ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ′ЯЗАНЬ ЩОДО ЇХ СПЛАТИ

Вступні, пайові та експлуатаційні (щомісячні та цільові) внески є обов’язковою умовою членства у Кооперативі.

15.1. Вступні внески:

15.1.1. При вступі в Кооператив для організації забезпечення його діяльності кожен член Кооперативу робить вступний внесок у грошовій формі.

15.1.2. Розмір вступного внеску встановлюється Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу щорічно у розмірі:

–    для членів сімей членів Кооперативу – 1 (одного) щомісячного експлуатаційного членського внеску;

–    для інших – не менше суми за рік щомісячного експлуатаційного членського внеску.

15.1.3. Термін внесення вступного внеску до каси Кооперативу складає не більше 5 днів з моменту одержання документів від кандидата в члени Кооперативу. У разі відмови в прийомі в члени Кооперативу, вступний внесок повертається кандидату в члени Кооперативу.

15.1.4. Вступний внесок зараховується в неподільний фонд і у разі виходу з Кооперативу не повертається і не передається другій особі.

15.2. Пайові внески:

15.2.1. Пай члена Кооперативу формується з обов’язкового грошового внеску.

15.2.2. Розмір грошового внеску встановлюється Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу щорічно і не може бути меншим суми 2-х річного експлуатаційного щомісячного внеску. Грошовий внесок сплачується виключно грішми. Грошовий внесок повинен бути внесений в касу Кооперативу в повному обсязі не пізніше 15 днів з моменту вступу в члени Кооперативу або з моменту купівлі чи іншої форми набуття гаража.

15.2.3. Пай може бути переданий по заяві особою, яка добровільно вибула із членів Кооперативу, новому члену Кооперативу, який придбав у особи, що вибула, гараж в Кооперативі.

15.2.4. Право на пай членів Кооперативу є спадковим.

15.2.5. У випадку несвоєчасного внесення пайового внеску у повному обсязі Загальні збори (збори Уповноважених) членів Кооперативу мають право розглянути питання про виключення члена Кооперативу із свого списку.

15.3. Експлуатаційні (щомісячні та цільові) членські внески :

15.3.1. Поточна статутна діяльність Кооперативу ведеться як правило за рахунок членських внесків, а саме – щомісячних експлуатаційних внесків та цільових членських внесків.

15.3.2. Розмір та порядок сплати щомісячних та цільових членських внесків для членів Кооперативу затверджується Загальними зборами або зборами Уповноважених членів Кооперативу за поданням Правління Кооперативу.

15.3.3. В період між Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу Правлінням Кооперативу може бути прийнято рішення про зміни розміру та порядок сплати щомісячних членських внесків, а також, в разі потреби, цільових внесків, внесків до спеціального та резервного фондів. У подальшому, не пізніше 1 місяця, таке рішення підлягає обов’язковому затвердженню черговими або позачерговими Загальними зборами або зборами Уповноважених членів Кооперативу.

15.3.4. Експлуатаційні внески сплачуються в касу Кооперативу готівкою або за погодженням Правління Кооперативу безготівково на поточний банківський рахунок поквартально до 20 числа першого місяця поточного кварталу.

15.4. Інші внески сплачуються в строки визначені Правлінням Кооперативу.

15.5. За несвоєчасну сплату внесків член Кооперативу і асоційований член Кооперативу сплачує неустойку у формі пені. Пеня нараховується за кожен день несплати членських (пайових, експлуатаційних, цільових) внесків за весь період заборгованості і не залежно від строку заборгованості у розмірі подвійної облікової ставки.

15.6. У випадку несвоєчасного внесення членських (пайових, експлуатаційних, цільових) внесків у повному обсязі Загальні збори або збори Уповноважених членів Кооперативу мають право розглянути питання про виключення порушника з членів Кооперативу.

15.7. Розміри, порядок нарахування і сплати членських внесків та паїв членами Кооперативу та відповідальність (стягнення) за їх несплату затверджуються Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу з урахуванням річного звіту про фінансово-господарську діяльність Кооперативу. Пропозиції щодо цього питання готує Правління Кооперативу на основі статутних вимог і завдань, які не суперечать вимогам чинного законодавства України.

15.8. Органи управління Кооперативу мають право на стягнення в судовому порядку із членів Кооперативу їх боргів перед Кооперативом по членським внескам та неустойкам, які визначені цим Статутом та відповідними Положеннями Кооперативу.

16. ЗЕМЛЯ КООПЕРАТИВУ

16.1. Земля Кооперативу складається із земельної ділянки кадастровий № 02:02:52, наданої йому відповідно до Ухвали виконавчого комітету Львівської міської Ради народних депутатів від 15.02.2002 р. за №51 «Про надання в користування землі АК «Бобік», яка використовується Кооперативом за призначенням.

17. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ЛІКВІДАЦІЇ КООПЕРАТИВУ

17.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Кооперативу відбувається за рішенням Загальних зборів членів Кооперативу у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Кооперативу.

17.2. У разі реорганізації кооперативу – права та обов’язки Кооперативу переходять до його правонаступників.

17.3. Ліквідація Кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами (зборів Уповноважених) членів Кооперативу, а у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.

17.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Кооперативом. Ліквідаційна комісія у триденний термін з дати її призначення повідомляє державного реєстратора про прийняте рішення, здійснює заходи щодо стягнення дебіторської заборгованості кооперативу та виявленням претензій кредиторів. Про строки для пред’явлення претензій кредитори повідомляються персонально. Ліквідаційна комісія проводить належну підготовчу та організаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію Кооперативу.

17.5. Майно кооперативу, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, здійснення виплат членам Кооперативу паїв, оплати праці розподіляється між членами кооперативу. Майно неподільного фонду, передаються іншому кооперативу відповідної направленості.

17.6. Ліквідація вважається завершеною, а Кооператив таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію до державного реєстру.

17.7. У випадку вилучення у Кооперативу земельної ділянки, на якій він розташовується, органи місцевого самоврядування, які приймають таке рішення – зобов’язані за згодою Загальних зборів (зборів Уповноважених) членів Кооперативу перенести або збудувати всі споруди Кооперативу чи відшкодувати по ринковій ціні на день оцінки матеріальні збитки, нанесені Кооперативу та його членами.

18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Кооператив зобов’язаний після затвердження Загальними зборами (зборами Уповноважених) членів Кооперативу Статуту Кооперативу або внесення змін до цього Статуту повідомити відповідний державний орган для внесення необхідних змін до державного реєстру.

18.2. Статут і зміни до Статуту Кооперативу набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках установлених законами України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова зборів АК «Бобік»                                                    /Н.К.Нечипоренко/

Секретар зборів АК «Бобік»                                                            /М.Н.Нечипоренко/

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Державна реєстрація »
47 520 переглядів
4 комментариев
  1. Добрый день. Мне кажется, что в этом виде – устав неправильный. Гаражный кооператив – это неприбыльная организация, и неимеет права заниматься так сказать бизнесом. А во многих пунктах – то кооператив имеет право сдавать в аренду, то почему то имеет право начислять пеню, и так далее. Все эти действия направлены на получение прибыли, а так как именно гаражный кооператив – неприбыльная организация, то осуществлять свои расходы – исключительно за счет членских взносов. Это и вывоз мусора, и дороги на територии и многое разное, но без бизнеса

    • Юрий, не вводите, пожалуйста, своими предположениями в заблуждение людей. Неприбыльная организация может заниматься хозяйственной деятельностью, предоставлять услуги. Главное, чтобы выполнялись условия, предусмотренные пунктами 133.4.1 и 133.4.2 статьи 133 Налогового кодекса.

Comments are closed.