Статут ТОВ

Затверджено

Загальними зборами учасників

ТОВ „Рябий пес”

Протокол №1 від 20 липня 2010 р.

Голова зборів

_______________ М.Н.Нечипоренко

СТАТУТ

Товариства з обмеженою відповідальністю

“Рябий пес”

Львів 2010 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю „Рябий пес” (надалі “Товариство”) – створене шляхом об’єднання майна для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.

1.2. Діяльність Товариства здійснюється на підставі чинного законодавства.

1.3. Найменування Товариства.

Повне українською мовою :

Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”.

Скорочене українською мовою :

ТОВ «Рябий пес”.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Львів, вул. Антонича, 000/888

.

2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1.Учасниками Товариства виступають :

Громадянка України – Нечипоренко ________ – паспорт серія ________, виданий ____________ року Галицьким РВ УМВС України у Львівській області, ідентифікаційний код ________, яка проживає: м. Львів, вул. _____ д..__ кв. _.

Громадянин України Нечипоренко ________ – паспорт серія ________, виданий ____________ року Галицьким РВ УМВС України у Львівській області, ідентифікаційний код ________, який проживає: м. Львів, вул. _____ д..__ кв.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1.                Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків учасників створюється Статутний капітал в розмірі 8000,00 (вісім тисяч) гривень, при цьому Статутний фонд розподіляється на наступні частки:

–          Нечипоренко___ – 4000,00 (чотири  тисячі) грн., що становить 50% статутного капіталу ;

–          Нечипоренко ___ – 4000,00 (чотири  тисячі) грн., що становить 50% статутного капіталу.

Учасники вносять частину внесків в Статутний капітал пропорційно, наступним чином: 50% внесків – до дня державної реєстрації, решта – протягом року від моменту державної реєстрації.

3.2.               Товариство має право збільшувати чи зменшувати розмір статутного капіталу.

3.3.               Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх внесків, крім випадків, передбачених законом.

3.4.               Зменшення Статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів не допускається. Рішення товариства про зменшення його статутного капіталу набирає чинності не раніше як через 3 місяці після державної реєстрації і публікації про це в установленому порядку.

4. МЕТА СТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство створено з метою одержання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності, ефективного використання матеріальних, трудових та інших ресурсів.

5. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Предметом діяльності Товариства є:

5.1.1.       оренда та надання в оренду рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, інших машин та устаткування;

5.1.2.       транспортні послуги;

5.1.3.          торгівельна діяльність: торгівля гуртова, торгівля роздрібна, торгівля комісійна, торгівля нерухомим майном, продовольчими та промисловими товарами, алкогольними напоями та тютюновими виробами, продукцією науково-технічного призначення, сировиною, матеріалами, устаткуванням, медикаментами та медичним обладнанням, автотранспортними засобами, розхідними матеріалами та запасними частинами до автотранспортних засобів, шинами усіх типорозмірів, вантажною, сільськогосподарською та спецтехнікою, цінними паперами та всі інші види торгівлі, які не заборонені законодавством України;

5.1.4.          посередництво в торгівлі;

5.1.5.          фінансовий лізинг, фінансове посередництво;

5.1.6.          посередницькі послуги у страхуванні;

5.1.7.          допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва;

5.1.8.          виробництво та реалізація товарів народного вжитку, харчових продуктів, продукції промислово-технічного призначення;

5.1.9.          створення та експлуатація нерухомості, а саме: будівництво і експлуатація виробничих приміщень, житлових будинків, туристичних компаній, готелів, кемпінгів і т.п. з наступним наданням їх в оренду та на інших умовах, а також безпосередня експлуатація;

5.1.10.       роздрібна торгівля товарами широкого вжитку;

5.1.11.       торгово-посередницька та торгово-закупівельна діяльність, в т.ч. на основі агентських, комісійних договорів, доручень, дилерська та дистриб’юторська діяльність;

5.1.12.       організація проведення ярмарок, аукціонів, виставок та інших комерційних заходів;

5.1.13.       переробка і реалізація продуктів харчування;

5.1.14.       виїзна торгівля на промислових та інших підприємствах;

5.1.15.       придбання та реалізація лікеро-горілчаних, тютюнових виробів після отримання дозволу у встановленому законодавством порядку;

5.1.16.       надання туристичних послуг в Україні та за її межами, організація відпочинку, туристичних маршрутів, здійснення комплексу готельних транспортних та інших послуг у сфері туризму та відпочинку, екскурсійна діяльність;

5.1.17.       надання послуг з оздоровлення;

5.1.18.       створення санаторіїв та курортів;

5.1.19.       проведення загально – будівельних, пусконалагоджувальних, проектних, монтажних робіт, капітальний ремонт та реконструкція будь-яких об’єктів;

5.1.20.       організація громадського харчування, експлуатація кафе, барів, ресторанів;

5.1.21.       вирощування, заготівля, переробка, реалізація та закупівля у населення за готівку сільськогосподарської продукції, придбання у юридичних та фізичних осіб харчових продуктів та сировини, виробництво продуктів харчування;

5.1.22.       створення та експлуатація авто заправок (газових, паливних та ін.), автостоянок;

5.1.23.       роздрібна та оптова торгівля пальним;

5.1.24.       промисловий та побутовий дизайн;

5.1.25.       виготовлення декоративних елементів інтер’єрів;

5.1.26.       розробка попередніх та робочих проектів на будівництво будівель та споруд всіх категорій;

5.1.27.       виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;

5.1.28.       надання маркетингових та брокерських послуг;

5.1.29.       рекламно-інформаційна, консультаційна, видавнича та поліграфічна діяльність;

5.1.30.       надання транспортно-експедиційних послуг, в т.ч. перевезення зовнішньо-торгівельних та транзитних вантажів;

5.1.31.       діяльність в хімічній та машинобудівельній галузі;

5.1.32.       розробка та впровадження інновацій, нових технологій в галузі промисловості;

5.1.33.       зовнішньоекономічна діяльність, в т.ч. експорт і імпорт товарів, робіт, послуг тощо;

5.1.34.       організація навчання по підготовці, перепідготовці робітників, службовців, інженерно-технічних працівників, організація курсів по вивченню іноземних мов, перекладацькі послуги;

5.1.35.       науково-дослідна робота та конструкторсько-технологічні розробки;

5.1.36.       надання послуг по прибиранню;

5.1.37.       надання комунальних послуг;

5.1.38.       надання безвідсоткових позик  юридичним так і фізичним особам;

5.1.39.       юридичний супровід;

5.1.40.       представницька діяльність;

5.1.41.       інша діяльність не заборонена чинним законодавством України.

5.2. Для здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню, Товариство повинно отримати ліцензію (дозвіл) у порядку встановленому чинним законодавством.

6. СТАТУС ТОВАРИСТВА

6.1.           Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, поточний, валютний рахунки в банківських установах України і за кордоном.

6.2.           Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації за місцем знаходження Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування і розпорядження своїм майном.

6.3.           Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:

6.3.1.           Самостійно розробляти і затверджувати програми своєї діяльності.

6.3.2.           Встановлювати ділові контакти з юридичними і фізичними особами як на території України, так і за її межами.

6.3.3.           Самостійно забезпечувати захист своїх інтересів, бути позивачем та відповідачем у місцевому, господарському , третейському суді.

6.3.4.           Відкривати в банках свої рахунки і розпоряджатися ними, укладати будь-які договори та інші юридичні акти з суб’єктами підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству.

6.3.5.           Продавати і передавати іншим юридичним і фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, фінансовий та оперативний лізинг, надавати у тимчасове користування будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, включаючи виробничу продукцію, роботи, послуги, що належать Товариству.

6.3.6.           Придбавати, одержувати безкоштовно або з частковою оплатою, у позику або на умовах оренди, фінансового та оперативного лізингу будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності на свій баланс, якщо це не суперечить чинному законодавству.

6.3.7.           Самостійно планувати всі види своєї діяльності, встановлювати ціни і тарифи.

6.3.8.           Самостійно приймати та звільняти працівників з роботи на засадах трудового договору, контрактної системи.

6.3.9.           Приймати участь у створенні спільних підприємств, господарських товариств, об’єднань на території України та за її межами.

6.3.10.        Створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва.

6.3.11.        Приймати участь у діяльності міжнародних організацій і об’єднань, створювати і виконувати з ними спільні проекти.

6.3.12.        Мати інші права, що надаються Товариству чинним законодавством.

6.4.           Товариство зобов’язується :

6.4.1.           Дотримуватись інтересів держави, підприємств, закладів та інших організацій, а також прав громадян.

6.4.2.           Дотримуватись чинного законодавства України, норм цього Статуту .

6.5.           Дочірні підприємства, створені Товариством, що є юридичними особами, не відповідають за зобов’язаннями Товариства, а Товариство відповідає за зобов’язаннями дочірніх підприємств лише в межах свого вкладу у їх статутний капітал.

7. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА , ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ”ЯЗКИ

7.1.         Учасниками Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, що внесли вклад у статутний капітал Товариства.

7.2.         Учасники Товариства мають право :

7.2.1.           брати участь в розподілі прибутку та отримувати частку прибутку від діяльності Товариства;

7.2.2.           одержувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності:

7.2.3.           на переважне право одержувати продукцію, (роботи, послуги), які виробляє чи надає Товариство;

7.2.4.           призначати представників на загальні збори учасників та відкликати їх;

7.2.5.           вимагати розгляду поставленого ним питання на загальних зборах учасників, якщо питання було поставлено учасником не пізніше 25 днів до початку зборів;

7.2.6.           вийти з Товариства у встановленому порядку.

7.3.         Учасники Товариства зобов’язані :

7.3.1.           виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі пов’язані з майновою участю;

7.3.2.           не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається загальними зборами учасників та цим Статутом.

7.3.3.           додержуватись положень установчих документів та виконувати рішення загальних зборів учасників.

7.3.4.           давати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань діяльності, не допускати дій, що можуть спричинити шкоду інтересам Товариства, нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну товариству їх діями чи бездіяльністю, сприяти в здійсненні ним своєї діяльності.

7.4. Учасник Товариства має право вийти з Товариства, повідомивши про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу. Вихід Учасника відбувається на підставі поданої Товариству заяви про вихід, підпис Учасника на якій нотаріально завірений. Заява про вихід розглядається загальними зборами Учасників.

7.5.   В разі виходу учасника з Товариства, йому сплачується вартість частини майна Товариства , що пропорційна його частці (долі, вкладу) у статутному капіталі. За вимогою учасника та за згодою загальних зборів учасників частка учасника, що виходить з Товариства, повертається йому повністю або частково у натуральній формі після затвердження звіту за рік, і в строк до дванадцяти місяців з дня виходу.

7.6.   Учасник, що вийшов з Товариства, має право на належну йому частину прибутку, що одержана Товариством в поточному році до моменту виходу учасника з Товариства.

7.7.   При реорганізації Товариства або у зв’язку із смертю громадянина-учасника Товариства, правонаступники (спадкоємці) мають переважне право вступу до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу або відмові учасників від прийняття правонаступника (спадкоємця) у Товариство , йому видається у грошовій або натуральній формі частка в майні, яка належала спадкодавцю, вартість якої визначається на день реорганізації Товариства або смерті учасника.

7.8.   Учасника Товариства, який систематично не виконує свої обов’язки щодо Товариства або перешкоджає своїми діями досягненню мети Товариства, може бути виключено з Товариства, якщо за це проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства. При цьому учасник, який виключається з Товариства, у голосуванні участі не бере. Якщо учасник, який виключається, не з’явився на загальні збори учасників два рази підряд, його може бути виключено при його відсутності.

8. МАЙНО ТА КОШТИ ТОВАРИСТВА

8.1. Власністю Товариства є :

8.1.1. Кошти і майно, що передані йому учасниками;

8.1.2. Продукція вироблена Товариством в результаті господарської діяльності;

8.1.3. Доходи від діяльності Товариства.;

8.1.4. Безоплатні або благодійні внески фізичних та юридичних осіб, в т.ч. іноземних;

8.1.5. Доходи від цінних паперів;

8.1.6. Кредити банківських установ;

8.1.7.Інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.

8.2.    У відповідності з діяльністю Товариства йому можуть належати :

Будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, цінні папери, матеріали і обладнання, інформація, наукові, конструкторські та технологічні розробки, інша власність, у тому числі інтелектуальна і права на неї.

8.3. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Залишок прибутку, одержаний після розрахунків по податках та інших платежів до бюджету, банківських кредитів , залишається у розпорядженні Товариства.

8.3. Залишок прибутку використовується Товариством за рішенням загальних зборів учасників і може направлятися на утворення капіталів Товариства і виплату частин прибутку учасникам пропорційно їх часток у статутному капіталі.

8.4. У Товаристві створюється резервний капітал у розмірі 25 % статутного капіталу. Резервний капітал створюється за рахунок відрахувань 5 % від доходу Товариства. Кошти цього капіталу знаходяться у повному розпорядженні Товариства. Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу. Якщо коштів резервного капіталу буде недостатньо, учасники приймають рішення про джерела їх покриття. За одностайним рішенням загальних зборів учасників Товариства збитки можуть розподілятися між учасниками пропорційно до їх частки в статутному капіталі.

9. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ

9.1. Учасники Товариства несуть відповідальність в межах їх внесків. Учасники, які не повністю внесли вклади, визначені цим Статутом, відповідають по зобов’язаннях Товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

9.2. Учасник зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року з дня реєстрації Товариства. У разі невиконання цього зобов’язання учасник сплачує за час про термінування 10 (десять) відсотків з недонесеної суми. Учаснику Товариства, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво Товариства, що не належить до категорії цінних паперів.

9.3. Звернення стягнення на частку учасника у майні Товариства по його власних зобов’язаннях не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. При недостатності майна учасника для покриття його боргів, кредитори вправі вимагати виділення частки учасника-боржника.

10. ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ УЧАСНИКА

10.1. Учасник Товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному або кільком учасникам, а також третім особам.

10.2. Передача частки (її частини) третім особам можлива лише після повного внесення вкладу учасником, який її відступає. При передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх (частини) прав та обов’язків, що належали учасникові, який відступив її повністю або частково.

10.3. При відступлені частки, належної одному з учасників Товариства, інші учасники або Товариство в цілому мають рівне переважне право її набуття.

10.4. Проведений з порушенням цієї вимоги договір відчуження частки в Товаристві вважається недійсним та може бути визнаний таким у судовому порядку за позовом інших учасників або Товариства в цілому.

10.5. Частка учасника після повного внесення ним вкладу може бути придбана самим Товариством. У цьому випадку воно зобов’язане передати її іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах учасників проводяться без урахування частки, придбаної Товариством.

11. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

11.1. Вищим органом управління Товариством є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними або призначатися на певний термін. Учасник має право в будь-який час замінити свого представника, сповістивши про це інших учасників.

11.2. Учасник вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або його представнику.

11.3. Кількість голосів кожного із учасників визначається пропорційно розміру частки учасника у статутному капіталі з квоти – один процент частки – один голос.

11.4. Збори учасників обирають Голову загальних зборів учасників на термін до 5 років. Повноваження Голови загальних зборів учасників визначається чинним Статутом та внутрішніми регламентами Товариства.

11.5. Загальні збори учасників розпочинає голова загальних зборів. Позачергові збори скликаються та проводяться головою загальних зборів учасників.

11.6. Збори можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

Виключною компетенцією загальних зборів є :

а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

б) внесення змін до Статуту;

в) відчуження майна Товариства на суму, що становить двадцять п’ять і більше відсотків активів Товариства.

г) обрання та відкликання членів виконавчого органу (дирекції) та членів ревізійної комісії та визначення умов оплати цих осіб;

д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

ж) затвердження правил внутрішнього розпорядку та інших документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

з) визначення умов оплати праці службових осіб Товариства та його дочірніх підприємств, філій та представництв;

и) встановлення розмірів, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

і) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника;

ї) виключення учасника з Товариства;

к) прийняття рішення про припинення діяльності;

л) призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

З питань, що зазначені в пунктах а), ї) цієї статті рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства.

З питань, визначених в пунктах б), в), к) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як ¾ відсотками від загальної кількості учасників товариства.

По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

11.7. Загальні збори учасників Товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. Загальні збори учасників скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу в рік.

11.8. Голова загальних зборів має право скликати позачергові збори, якщо це необхідно в інтересах Товариства в цілому, а також у випадках виникнення необхідності вирішення питань, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників у відповідності зі статутом.

11.9. Учасники Товариства, що володіють у сукупності більш ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників в будь-який час і з будь-якого приводу, якщо протягом 25 днів Голова зборів не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

11.10. Загальні збори учасників вправі приймати рішення тільки з питань, включених до порядку денного, який повинен бути розісланий учасникам, не пізніше, ніж за 30 днів до початку зборів.

11.11.У випадку рівного поділу голосів при голосуванні з питань, що розглядаються учасниками на загальних зборах Товариства, голос Голови зборів є вирішальним.

11.12. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється директором, який обирається (призначається) Загальними зборами Товариства на невизначений строк. З Директором може бути укладено трудовий договір (контракт). Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників. Апарат Товариства формується директором.

11.13.   Директор підзвітний Зборам учасників, несе перед ним відповідальність за виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства. Директор має право без довіреності, від імені Товариства виконувати дії, що стосуються виробничої та фінансової діяльності, враховуючи укладення кредитних договорів та договорів застав, договорів про надання банківської гарантії, видає доручення та довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції. Директор не може бути одночасно Головою загальних зборів учасників Товариства.

11.14. Посадові особи Товариства відповідають за заподіяну ними шкоду Товариству відповідно до чинного законодавства України. Посадові особи зобов’язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства. За її розголошення вони несуть відповідальність, яка передбачається учасниками.

11.15. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю виконавчого органу здійснюється Ревізійною комісією. Голова та члени Ревізійної комісії, а також їх чисельний склад призначаються зборами учасників Товариства. Члени виконавчого органу не можуть бути членами Ревізійної комісії. Ревізійна комісія проводить ревізію виконавчого органу не менше одного разу на рік. Здійснення позачергових ревізій господарської діяльності проводиться Ревізійною комісією за вимогою учасників або за власною ініціативою.

11.16. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії загальні збори учасників Товариства не мають право затверджувати баланс Товариства.

11.17. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлені зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

11.18. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам учасників Товариства.

12. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

12.1.            Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з попиту на продукцію, яку виробляє, виконує роботи, надає послуги.

12.2.            Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод, договорів або через біржу та інші організації.

12.3.            Товариство реалізує свою продукцію, майно, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

12.4.            Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.

12.5.            Товариство самостійно встановлює форму та системи оплати праці, розмір зарплати, а також інших доходів працівників.

12.6.            Усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) складають трудовий колектив Товариства.

12.7.            Трудовий колектив (уповноважений ним орган):

 

вирішує питання соціального розвитку Товариства;

 

розглядає і затверджує перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

 

вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

12.8.            Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові, (крім передбачених чинним законодавством України), трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

13.2. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

13.3. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок після відрахувань прямих валютних витрат та обов’язкових відрахувань на користь держави за встановленими нормативами і використовується Товариством самостійно.

13.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав та несе обов’язки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

13.5. Товариство має право:

 

Здійснювати прямі виробничі, торгівельні, науково-технічні та культурні зв’язки з фізичними та юридичними особами зарубіжних країн;

 

Створювати спільні підприємства, представництва, філіали, міжнародні об’єднання, асоціації з іноземними юридичними та фізичними особами;

 

Безпосередньо або за допомогою іноземних юридичних чи фізичних осіб здійснювати операції по експорту, імпорту (реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг) згідно з предметом діяльності Товариства;

 

Приймати участь у діяльності міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів;

 

Здійснювати придбання акцій, валюти, цінних паперів на іноземних біржах;

 

Отримувати безвідплатні та благочинні кошти, товари та інше майно від іноземних фізичних та юридичних осіб;

 

Здійснювати виробничу кооперацію із зарубіжними юридичними, фізичними особами по виготовленню продукції, виробів, надання послуг, а також реалізовувати продукцію та надавати послуги на зовнішньому та внутрішньому ринках;

 

Скеровувати у встановленому законодавством України порядку в оплачувані відрядження за кордон працівників Товариства та осіб, які виконують роботу по завданню Товариства, в т.ч. і тих, які не є працівниками Товариства, для ведення переговорів, навчання та ознайомлення з досвідом роботи іноземних підприємств, установ, організацій, товариств, вивчення кон’єктури ринку, на конференції, виставки, ярмарки, тощо;

 

Використовувати кошти в конвертованій валюті, отриманій від експорту, імпорту та придбані за кордоном;

 

Реалізовувати на внутрішньому ринку продукцію, товари, які придбані за кордоном.

13.6 Товариство відкриває власні валютні рахунки в іноземних, комерційних банках України, а також за кордоном.

13.7 Виручка в іноземній валюті, отримана Товариством внаслідок експорту (імпорту) товарів, робіт, послуг після відрахування державі за нормативами, поступає в розпорядження Товариства і вилученню не підлягає.

14. КОНФІДЕЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

14.1. Будь-яка отримана сторонами технічна, комерційна інформація, в т.ч. відомості про корпоративні права та інша інформація, пов’язана із спів відносинами сторін при виконанні норм установчих документів Товариства, вважається конфіденційною. Учасники вправі відкривати вказану інформацію третім особам у випадках залучення їх до діяльності, яка вимагає знання такої інформації, та тільки в тому об’ємі, який є необхідним для виконання норм установчих документів Товариства та рішень загальних зборів учасників.

14.2. У випадку несанкціонованого розголошення або передачі будь-якої інформації про діяльність Товариства, форми та методи його роботи третім особам, винна сторона відшкодовує збитки у повному об’ємі.

15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

15.1. Товариство здійснює оперативний, первинний, бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність, звітується у встановленому порядку.

15.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється в межах чинного законодавства України.

15.3. Ділова документація діяльності Товариства здійснюється на державній мові країни його реєстрації.

15.4. Усі суперечки, судові справи, справи нотаріального та виконавчого провадження вирішуються у відповідному органі за місцем реєстрації Товариства із застосуванням матеріального та процесуального права України.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) Товариства або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

16.2.                    Товариство припиняється :

–                     за рішенням загальних зборів учасників Товариства;

–                     на підставі рішення місцевого або господарського суду у випадках :

а) визнання Товариства банкрутом,

б) за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства,

в) з інших підстав, передбачених законодавством України.

16.3. Припинення Товариства здійснюється призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності – за рішенням місцевого суду чи господарського суду – ліквідатором, що призначається цими органами.

16.4. З дня призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї (до нього) переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

16.5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) публікує інформацію про ліквідацію товариства в офіційних органах преси у встановленому порядку із зазначенням строку подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам відповідно до чинного законодавства.

16.6. Наявні у Товариства грошові кошти, включаючи кошти від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці персоналу Товариства та іншими черговими кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між учасниками Товариства пропорційно розміру належних їм часток Товариства.

16.7. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження загальним зборам учасників чи органу, який призначив ліквідаційну комісію.

16.8. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

17.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів учасників Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

УЧАСНИКИ :

Нечипоренко Мальвіна Никифорівна                                        ___________________

Нечипоренко Калістрат Никифорович                       ____________________

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Державна реєстрація »
13 549 переглядів
1 комментарий
  1. Ребята молодцы, не лишь бы написать, продумали структуру устава. Спасибо!

Comments are closed.