Договір для оренди місця під зберігання алкоголю (пива

ДОГОВІР ОРЕНДИ № ________
м. Львів                                          30.06.2015 р.
ТОВ «Файні коні», в особі директора Нечипоренко Н.К., який діє на підставі Статуту далі “ОРЕНДОДАВЕЦЬ”, та ФОП Крохмаль Джон Барбарович, далі «ОРЕНДАР» з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язується передати ОРЕНДАРЮ, а ОРЕНДАР зобов’язується прийняти у тимчасове платне користування приміщення, визначене у цьому Договорі, а також зобов’язується сплачувати ОРЕНДОДАВЦЕВІ орендну плату. ОРЕНДОДАВЕЦЬ підтверджує, що має право передавати приміщення в оренду, та в разі виникнення претензій до Орендаря, що стосуються використання орендованого приміщення зі сторони будь-яких третіх осіб, зобов’язується вирішити дані претензії власними силами, та за власний рахунок.
1.2. За цим Договором в оренду передається 1,00 метрів квадратних приміщення, тобто частина приміщення, яке знаходиться за адресою: м. Львів, пляц Пруса, 16, загальною площею 6,00 метрів квадратних. (надалі іменується “приміщення”),
1.3. Стан приміщення, що орендується, на момент передачі в оренду: в належному технічному стані.
1.4. Приміщення надається для господарської діяльності ОРЕНДАРЯ: зберігання товарів.
2. СТРОК ОРЕНДИ
2.1. Приміщення надається в оренду на строк до 31.12.2015 р.
2.2. Строк оренди може бути змінений лише за згодою Сторін.
2.3. ОРЕНДАР має право відмовитись від цього Договору і припинити таким чином оренду приміщення, попередивши ОРЕНДОДАВЦЯ в термін 1 (один) місяць. При цьому сплачена наперед орендна плата ОРЕНДАРЮ не повертається.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ В ОРЕНДУ
3.1. Приймання-передача приміщення здійснюється двосторонньою комісією, яка складається із представників Сторін.
3.2. Приміщення, що орендується, приймається ОРЕНДАРЕМ на підставі акту приймання-передачі.
4. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
4.1. Розмір орендної плати за користування приміщенням становить 670 грн. 00 копійок, на місяць та сплачується ОРЕНДАРЕМ не пізніше 5 числа кожного місяця, плата за оренду приміщень проводиться на підставі виставлених ОРЕНДОДАВЦЕМ рахунків.
4.2. Розмір орендної плати може переглядатися сторонами у випадку зміни розміру комунальних платежів, індексу інфляції. Зміна розміру орендної плати оформляється додатком до Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
5.1. ОРЕНДАР має право:
5.1.1. після закінчення строку дії даного Договору, ОРЕНДАР має переважне право перед іншими особами на продовження строку оренди приміщення.
5.1.2. розміщувати на приміщенні та прилеглій території інформаційні вказівники, що дозволятимуть визначати місцезнаходження приміщення ОРЕНДАРЯ. При цьому погодженню з ОРЕНДОДАВЦЕМ підлягає тільки місце розміщення вказівників.
5.1.3. використовувати прилеглу територію та під’їздні шляхи, необхідні для здійснення господарської діяльності.
5.1.4. користуватися інженерними комунікаціями приміщення, що включають в себе системи електропостачання, теплопостачання, вентиляції, водопостачання та водовідведення.
5.1.5. Робити ремонту, пристосовувати приміщення для власних потреб.
5.2. ОРЕНДАР зобов’язаний:
5.2.1. використовувати приміщення, що орендується, виключно за цільовим призначенням, визначеним у п. 1.4 цього Договору;
5.2.2. своєчасно здійснювати розрахунки з ОРЕНДОДАВЦЕМ за орендовані приміщення;
5.2.3. утримувати приміщення у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного та інженерного устаткування;
5.2.4. ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини;
5.2.5 безперешкодно допускати ОРЕНДОДАВЦЯ до приміщення з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання ОРЕНДАРЕМ приміщення та стану приміщення.
6.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідає за забезпечення приміщення електроенергією, тепловодопостачанням, водовідведенням.
6.3. На термін оренди ОРЕНДОДАВЕЦЬ втрачає право користування приміщеннями без письмової згоди ОРЕНДАРЯ.
6.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
6.4.1.за свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини ОРЕНДАРЯ.
6.4.2. забезпечити вільне використання приміщень ОРЕНДАРЕМ та його довіреними особами;
6.4.3. забезпечити можливість вільного входу-виходу, під’їзду та від’їзду від приміщень для ОРЕНДАРЯ, його довірених осіб, клієнтів, контрагентів;
6.4.4. забезпечує прибирання прилеглої території та вивезення твердих побутових відходів з неї.
6.4.5. забезпечує відповідність приміщення пожежним вимогам та здійснює обслуговування систем пожежної безпеки (установок автоматичного пожежогасіння, автоматичної пожежної сигналізації, димовидалення).
7. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЕВІ
7.1. Після закінчення строку оренди, визначеного цим Договором, ОРЕНДАР зобов’язаний передати ОРЕНДОДАВЦЕВІ приміщення протягом 3 днів з моменту закінчення строку оренди за актом приймання-здачі.
7.2. Протягом строку, визначеного в п. 7.1 цього Договору, ОРЕНДАР зобов’язаний звільнити приміщення та підготувати його до передачі ОРЕНДОДАВЦЕВІ.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
8.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по даному Договору, якщо це невиконання було наслідком обставин непоборної сили, а саме: пожежа, паводок, землетрус, військові дії, зміни законодавства тощо, при умові, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання договірних зобов’язань.
9. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ
9.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає, за винятком випадків:
– коли одна із Сторін систематично порушує умови Даного договору і свої зобов’язання;
– коли орендар не вніс орендної плати протягом 3-х місяців з дня закінчення строку платежу.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
10.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами по даному Договору, або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. У випадку неможливості вирішення спорів, шляхом переговорів, спори підлягають розгляданню в господарському суді згідно порядку чинного законодавства України.
11. ДОДАТКОВІ УМОВИ
11.1. Договір починає діяти з моменту його підписання обома Сторонами і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
11.2. Про дострокове розірвання Договору Сторони сповіщають одна одну не менш ніж за 1 місяць до розірвання.
11.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформлюються у вигляді додатків, які після їх підписання Сторонами стають невід’ємною частиною Договору.
11.4. У випадку змін юридичної адреси або номеру розрахункового рахунку, Сторони повідомляють одна одну про це в 3-денний строк.
11.5. Після підписання даного Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
11.6. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
11.7. Цей Договір складений українською мовою, на 3-ох сторінках у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 285 переглядів