Договір створення інтернет-сайту

ДОГОВІР № 158

с.Персенківка                                                          16 грудня 2014 року

ТОВ «Рябий пес», іменований далі Замовник, в особі директора Нечипоренко Никифір Калістратович, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ТОВ «Веб-студія «БІГПЕСЧЕРЕЗОВЕС», іменована далі “веб-студія”, в особі директора Біг Вована Тадейовича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а веб-студія приймає на себе виконання наступних робіт:

а) розробка програмного забезпечення, призначеного для оформлення та розміщення в Інтернет матеріалів Замовника з нерухомості в Львівській області згідно Додатку 2. Далі – Сайт;

б) пропозиція Сайту для реєстрації в українських каталогах, рейтингах і пошукових системах, присвячених будівництву та нерухомості, згідно з Додатком 4.

2. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Веб-студія приступає до виконання робіт після отримання передоплати згідно п.4.2. і всіх матеріалів, що підлягають розміщенню на сайті, згідно п.3.6.

2.2. Макет і структура Сайту веб-студія визначає самостійно з урахуванням вимог технічного завдання на розробку сайту (Додаток 1).

2.3. У разі необхідності проведення додаткових робіт за цим Договором Сторони складають відповідне доповнення до даного Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Веб-студія зобов’язана:

3.1. Негайно повідомити Замовника і до отримання від нього вказівок призупинити роботи при виявленні:

а) непридатності або недоброякісності наданої Замовником інформації або технічної документації;

б) можливих несприятливих для Замовника наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання завдання;

в) інших, не залежних від веб-студії обставин, які можуть вплинути на якість роботи або неможливість її завершення в погоджений строк.

3.2. Безоплатно виправити на вимогу Замовника всі виявлені помилки (смислові, граматичні та орфографічні помилки, непрацюючі гіперпосилання і малюнки що не завантажуються).

Веб-студія має право:

3.3. Не приступати до роботи, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення Замовником своїх обов’язків за цим Договором перешкоджає виконанню цього Договору веб-студією.

3.4. Відмовитися від виконання цього Договору у випадках, якщо Замовник, незважаючи на своєчасне і обґрунтоване попередження з боку веб-студії про обставини, зазначені у п. 3.1. цього Договору, в розумний строк не замінить непридатні або недоброякісні матеріали і технічну документацію, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи, або не накладе інших заходів для усунення зазначених обставин.

Замовник зобов’язується:

3.5. Своєчасно здійснити оплату робіт.

3.6. Надавати веб-студії інформацію, яка підлягає розміщенню на Сайті у форматах і на носіях, зазначених у Додатку 1 цього Договору.

Всі текстові, графічні та відеоматеріали Замовник надає в електронному вигляді.

3.7. Технічні та інші вимоги до Сайту відображені в Додатку 1.

3.8. Зміст роботи і терміни виконання роботи (її етапів) визначаються календарним графіком згідно з Додатком 3.

3.9. Датою виконання зобов’язань за Договором вважається дата підписання акту здачі-приймання роботи (етапу).

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість робіт згідно з цим Договором встановлюється в сумі 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень, в тому числі ПДВ.

4.2. Замовник проводить 100% передоплату робіт.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

5.1. Приймання результатів робіт здійснюється відповідно до вимог, зазначених у Додатку 1 цього Договору.

5.2. При завершенні роботи веб-студія представляє Замовнику Сайт на електронному носії.

5.3. Замовник протягом 2-х днів з дня отримання Сайту оформляє акт здачі-приймання роботи або направляє веб-студії мотивовану відмову від приймання роботи.

У разі неоформлення Замовником акту здачі-приймання, без мотивованої відмови від приймання роботи протягом зазначеного терміну, робота вважається прийнятою.

5.4. При мотивованій відмові від приймання роботи Замовник за участю веб-студії складає протокол із зауваженнями і переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

5.5. Якщо в процесі виконання роботи з’ясується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, веб-студія призупиняє її, ставить про це до відома Замовника протягом двох днів після призупинення роботи. У цьому випадку сторони у дводенний термін розглядають питання про можливість продовження роботи і оформляють рішення двостороннім документом.

6. ПРАВА НА САЙТ

6.1. Веб-студія має право встановити на кожній сторінці сайту гіперпосилання із зазначенням свого імені або імені веб-дизайнера.

6.2. Всі питання, що стосуються права на сайт, регулюються чинним законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За порушення встановленого за Договором кінцевого терміну виконання всієї роботи за Договором, веб-студія сплачує Замовнику неустойку в розмірі 0,1% за кожен день протермінування. Загальна сума штрафних санкцій не може перевищувати вартості робіт за Договором.

7.2. Якщо в ході виконання своїх зобов’язань за цим Договором однією із Сторін були отримані відомості, що є комерційною таємницею іншого боку, то отримала таку інформацію Сторона не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.

7.3. Усі спори, що виникають між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором у разі форс-мажорних обставин. При цьому виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на час дії даних обставин.

8.2. При настанні вищевказаних обставин кожна із Сторін повинна повідомити іншу Сторону в письмовому вигляді протягом 5-и днів з моменту настання цих обставин.

8.3. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.

8.4. Кожна із Сторін може в будь-який час відмовитися від виконання цього Договору, попередньо повідомивши іншу Сторону не пізніше, ніж за сім днів до дати розірвання. У цьому випадку Сторони проводять всі взаємні розрахунки, в тому числі, за фактично виконані до цього моменту послуги.

8.5. Всі Додатки, доповнення і зміни до цього Договору дійсні в тому випадку, якщо вони складені в письмовій формі і підписані обома Сторонами і є його невід’ємними частинами.

8.6. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

8.7. Веб-студія несе відповідальності за невідповідність сайту естетичним очікуванням Замовника за умови виконання технічного завдання (Додаток 1) на розробку дизайну сайту.

8.8. Веб-студія відповідальності не несе за операції, що здійснюються з використанням сайту.

8.9. У разі внесення Замовником необумовлених змін в програмний код сайту, веб-студія відповідальності за працездатність сайту не несе.

8.10. Внесення змін і доповнень в матеріали для розміщення на сайті (Додаток 2) після підписання цього договору не допускається. У разі необхідності внесення змін проводиться за окрему плату за окремим договором.

8.11. Терміни, вартість і порядок підтримки роботи Сайту визначається окремим договором і у вартість цього Договору не входить.

8.12. Цей Договір складений у 2-х примірниках по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

9. ДО ДОГОВОРУ ДОДАЮТЬСЯ:

Додаток 1. Технічне завдання на розробку сайту з продажу нерухомості в Львівській області.

Додаток 2. Матеріали для розміщення на Сайті.

Додаток 3. Календарний план робіт.

Додаток 4. Перелік українських пошукових систем, каталогів і рейтингів.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ТОВ «Веб-студія «БІГПЕСЧЕРЕЗОВЕС»

Адреса: _______

ЄДРПОУ _____________

р/р ________________

в банку_______________

МФО _______________

Директор_____________

 

ТОВ «Рябий пес»

ЄДРПОУ _____________

р/р ________________

в банку_______________

МФО _______________

Директор_____________

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 328 переглядів