Договір встановлення земельного сервітуту

ДОГОВІР

про встановлення земельного сервітуту

м. Львів                                           “___” ____________ 20__ р.

Цей договір укладено між власником (володільцем) земельної ділянки, який мешкає за адресою ____________________________________________________________________________,

або уповноваженої ним особи, що діє на підставі __________________________, з однієї сторони, і власником (володільцем) сусідньої земельної ділянки (інша конкретно визначена особа, надалі – СЕРВІТУАРІЙ), який мешкає за адресою _______________________________________,

і в інтересах якого встановлюється земельний сервітут, з іншої сторони, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Земельний сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площа, кадастровий номер, цільове призначення, правовий режим, яка розташована за адресою: _____________________________________________________________________________________

встановлює земельний сервітут в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право _________ (вид земельного сервітуту відповідно до ст. 99 ЗК України чи ін.) __________________ площею _____________________ згідно плану меж земельного сервітуту (додаток і до Договору, який є невід’ємною частиною цього договору).

1.2. Власник (володілець) повинен попередити іншу сторону про права третіх осіб на земельну ділянку, в тому числі про укладений договір оренди земельної ділянки.

1.3. У випадку, коли земельна ділянка, відносно якої встановлюється сервітут, надана в оренду, то укладання даного договору можливе виключно з письмової згоди орендаря на умовах цього договору з обов’язковим попереднім внесенням змін та доповнень до договору оренди. Зміни та доповнення до договору оренди повинні відповідати умовам цього договору.

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим Договором встановлюється строковий земельний сервітут терміном до ______________ (або постійний земельний сервітут).

2.2. По закінченню терміну даного Договору його дію може бути продовжено за домовленістю сторін, про що сторони не пізніше як за _______________ до закінчення його терміну повідомляють одна одну у письмовій формі. Продовження терміну договору оформляється додатковою угодою.

3. РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата по договору розрахована на один рік у розмірі ____________________.

3.2. Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ (дата, порядок внесення плати) ______________, але не пізніш ________________. Надання послуг та передача продукції оформляється відповідними актами, засвідченими підписами сторін (для юридичних осіб підпис посвідчується печаткою).

3.3. Форма плати ____________________________________________________________

• грошова _________________________________________________ (у гривнях);

• відробіткова ________________________________________________________________ (надання послуг: види послуг, вартість, місце та строки надання);

• натуральна – за визначеною кількістю або часткою продукції __________________________

(перелік продукції, її якісні показники, вартість, місце, порядок і строки поставки). В разі сплати не в грошовій формі, між сторонами складається протокол з фіксацією виду оплати та її грошової оцінки. Протокол складається не менш ніж в двох екземплярах і засвідчується підписом сторін (для юридичних осіб підпис посвідчується печаткою).

3.4 Розрахунок між сторонами оформляється відповідними документами (актами, квитанціями тощо), які оформляються не менш ніж в двох екземплярах і посвідчуються підписом сторін (для юридичних осіб підпис посвідчується печаткою).

3.5. СЕРВІТУАРІЙ (повністю, частково) звільняється від плати з таких підстав: ________________________________________________________________________________.

3.6. У разі дострокового припинення або розірвання договору, внесена на майбутній період плата повертається протягом шести місяців з дня припинення чи розірвання договору.

3.7. Умови договору про розмір плати можуть переглядатися за згодою сторін у випадках:

• погіршення стану земельної ділянки не з вини СЕРВІТУАРІЯ, що підтверджено документально;

• збільшення розмірів плати за землю, які сплачує власник (володілець);

• в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

У разі зміни плати на вимогу однієї із сторін, зацікавлена сторона повинна повідомити про те іншу сторону не пізніше, ніж за _____________________. При досягненні згоди між сторонами, укладається додаткова угода про зміну умов договору щодо розрахунків.

3.8. Земельний податок сплачується відповідно до вимог п. 20 ст. 12 Закону України “Про плату за землю”.

3.9. У випадку визнання договору недійсним, одержана власником (володільцем) земельної ділянки плата за фактичний строк дії договору, не повертається.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Власник (володілець) земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут, __________________________________________________________________________ має право:

• вимагати своєчасного внесення плати;

• відвідувати земельну ділянку з метою контролю за використанням та станом земельної смуги, на яку встановлено земельний сервітут;

• вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту, у розмірі їх фактичної вартості.

зобов’язаний:

• не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту;

• не втручатися у господарську діяльність СЕРВІТУАРІЯ;

• у разі вилучення із власності земельної ділянки, з підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством, відшкодувати виникаючі при цьому збитки СЕРВІТУАРІЮ.

4.2. СЕРВІТУАРІЙ має право:

• приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації цього договору;

• здійснювати _________________________________________________________

• вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут;

• користуватися на умовах платності (безоплатно) та у відповідності з діючим порядком інженерними комунікаціями Власника (володільця) земельної ділянки.

зобов’язаний:

• своєчасно вносити плату за встановлення земельного сервітуту;

• належно використовувати встановлений земельний сервітут відповідно до цільового призначення земельної ділянки;

• не чинити дій, що можуть привести до погіршення якісних характеристик та екологічного стану землі;

• дотримуватися умов користування сервітутом, встановлених цим Договором;

• не передавати будь-яким способом земельний сервітут іншим фізичним і юридичним особам;

• відшкодувати Власнику (володільцю) збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

• після закінчення терміну договору припинити використання і повернути земельну ділянку в попередньому стані;

• гарантувати, що виконавчі державні органи та органи місцевого самоврядування, санітарні, протипожежні, землевпорядні органи, а також органи екологічної безпеки та архітектури не будуть обмежуватись стосовно доступу до земельної ділянки для виконання їх обов’язків в межах їх повноважень.

4.3. Сторони зобов’язані дотримуватися правил добросусідства.

4.4. Сторони несуть витрати, пов’язані з оформленням і реєстрацією цього Договору та виділенням земельного сервітуту в натурі, за погодженням.

4.5. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи.

4.6. Земельний сервітут здійснюється способом найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

4.7. Предмет сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом СЕРВІТУАРІЄМ іншим фізичним та юридичним особам.

4.8. Сторони спільно несуть витрати на підтримання земельної ділянки, обмеженої сервітутом в стані, належному до використання.

4.9. Покращення стану земельної ділянки, проведені СЕРВІТУАРІЄМ, підлягають відшкодуванню згідно норм цивільного законодавства.

4.10. Земельний сервітут не позбавляє Власника (володільця) земельної ділянки прав володіння користування та розпорядження нею.

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Зміна умов договору, його дострокове розірвання можливі за взаємною згодою сторін. Зміна умов договору і дострокове розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає державній реєстрації. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його розірвання спір вирішується у судовому порядку. Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за __________________місяців.

5.2. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених ст. 102 Земельного кодексу України.

5.3. Договір втрачає чинність в разі його припинення на дату державної реєстрації.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6.2. У разі несвоєчасного внесення плати за земельний сервітут СЕРВІТУАРІЙ, в інтересах якого його встановлено, сплачує пеню у розмірі ______________________ за кожен день прострочення оплати.

6.3. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням та використанням земельного сервітуту, вирішуються у судовому порядку.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по даному договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут, несе _______________________________________________________.

7.3. У разі знищення або пошкодження частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється земельний сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення, відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право земельного сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку.

8.2. Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив державну реєстрацію.

8.3. Невід’ємною частиною цього договору є план меж земельного сервітуту.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

_____________________                    __________________________

Договор зареєстровано           _____________________________________

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 466 переглядів