Примірні правила проведення фінансового моніторингу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

01 лютого 2011 № 17

ПРИМІРНІ ПРАВИЛА

ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТАМИ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ,ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Правила проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг (далі – Правила) розроблені на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон), Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу», наказу Держфінмоніторингу від 05.08.2010 № 128 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України», а також інших нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2. Правила розробляються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг, крім тих, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи, а також фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150000 гривень, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 Закону (далі – суб’єкти).

3. Правила відображають внутрішню систему фінансового моніторингу суб’єкта, визначають порядок та умови проведення заходів і механізми їх реалізації для запобігання використання суб’єкта з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

4. Правила складаються з таких окремих розділів:

опис внутрішньої системи фінансового моніторингу суб’єкта;

перелік прав та обов’язків відповідального працівника, а також інших працівників, що задіяні у проведенні фінансового моніторингу;

порядок реєстрації у Держфінмоніторингу суб’єкта і його відокремлених підрозділів;

порядок ідентифікації та вивчення клієнтів, що проводять фінансові операції, та інших осіб, які беруть у них участь;

порядок вчинення дій під час відмови клієнту, з яким встановлені ділові відносини, в проведенні подальших фінансових операцій у разі ненадання ним необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності;

порядок здійснення відмови від встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим;

порядок здійснення відмови від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу;

порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

порядок класифікації клієнтів з урахуванням критеріїв ризику, визначених Держфінмоніторингом, і порядок вжиття застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій;

порядок реєстрації фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу та можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

порядок повідомлення Держфінмоніторингу про фінансові операції, які відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

порядок дій працівників суб’єкта з підготовки та подання відповідальному працівнику інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування відповідно до законодавства Держфінмоніторингу та правоохоронних органів;

порядок повідомлення визначених законодавством правоохоронних органів про виявлені суб’єктом фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

порядок надання на запит Держфінмоніторингу додаткової інформації щодо фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, та інформації, необхідної для виконання Держфінмоніторингом запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

порядок надання на запит Держфінмоніторингу інформації, необхідної для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

опис заходів, направлених на запобігання розголошенню інформації, що подається Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

порядок збору і зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу та/або може бути пов’язана, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, а також усіх документів, що стосуються проведення фінансової операції та ділових відносин з клієнтом;

порядок зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

перелік заходів, спрямованих на обмеження ризику зловживань, пов’язаних з послугами, що надаються з використанням новітніх технологій, зокрема забезпечують проведення операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

порядок зупинення проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону;

порядок зупинення проведення фінансової операції у разі, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

порядок направлення запитів до органів державної влади з метою виконання завдань, покладених на суб’єкта Законом;

порядок ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;

порядок інформування керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

5. Основними принципами реалізації Правил є:

безпосередня участь кожного працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу), в межах його компетенції, у виявленні фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

неупередженість у здійсненні фінансового моніторингу; конфіденційність інформації, яка надається Держфінмоніторингу (у тому числі про факт передачі відомостей про фінансову операцію), та іншої інформації з питань фінансового моніторингу;

запобігання залученню працівників суб’єкта та його відокремлених підрозділів до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

ІІ. ОПИС ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТА

Відповідальність за організацію дотримання суб’єктом (відокремленим підрозділом) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму несе керівник суб’єкта.

Керівник суб’єкта з урахуванням особливостей, встановлених Законом, призначає працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник) та затверджує його посадову інструкцію.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 Вимог до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 12.05.2003 № 46 (із змінами внесеними наказом від 30.07.2010 № 125), що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.2003 за № 379/7700, до посад на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу (керівних посад) відносяться посади, що передбачають здійснення функцій управління суб’єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або управління окремими (окремим) підрозділами (підрозділом) суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Суб’єкт повідомляє Держфінмоніторинг відповідно до встановленого ним порядку про призначення відповідального працівника – протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті.

Відповідальний працівник є особою, на яку покладаються організація та координація діяльності з проведення суб’єктом (відокремленим підрозділом) фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник суб’єкта призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта і є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівнику суб’єкта.

Виконання повноважень відповідального працівника може бути покладено на керівника суб’єкта.

З урахуванням особливостей організаційної структури суб’єкта може бути створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу.

Зазначений структурний підрозділ функціонує відповідно до положення про нього, яке затверджується керівником суб’єкта.

У разі створення суб’єктом окремого структурного підрозділу з питань проведення фінансового моніторингу керівником цього підрозділу є відповідальний працівник.

На час відсутності відповідального працівника (відрядження, хвороба, відпустка тощо) керівник суб’єкта призначає особу, яка виконуватиме його обов’язки. На вказану особу поширюються права та обов’язки, встановлені для відповідального працівника.

Особа, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника, повинна мати бездоганну ділову репутацію та пройти відповідно до внутрішніх процедур підготовку щодо виконання вимог Закону.

Особа, яка тимчасово виконуватиме обов’язки відповідального працівника на час його відсутності, може бути призначена одночасно з відповідальним працівником.

У разі наявності у суб’єкта відокремлених підрозділів керівник суб’єкта за поданням керівника відокремленого підрозділу призначає відповідального працівника відокремленого підрозділу.

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівнику суб’єкта.

Одна і та сама особа не може бути призначена одночасно відповідальним працівником суб’єкта і його відокремленого підрозділу, а також одночасно у декількох відокремлених підрозділах.

Виконання повноважень відповідального працівника відокремленого підрозділу може бути покладено на керівника відокремленого підрозділу.

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу та інші працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу), задіяні в проведенні фінансового моніторингу, забезпечують інформаційну взаємодію з відповідальним працівником суб’єкта в частині надання інформації, необхідної для виконання відповідальним працівником суб’єкта покладених на нього обов’язків.

Перевірка діяльності суб’єкта на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснюється не рідше одного разу протягом календарного року.

Внутрішня перевірка призначається керівником суб’єкта та оформляється розпорядчим документом, в якому вказуються строк проведення перевірки та питання перевірки, які можуть включати:

виконання заходів, передбачених програмою проведення фінансового моніторингу (далі – Програма);

дотримання вимог Правил;

відповідність Правил і Програми вимогам законодавства у сфері

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

дотримання працівниками вимог щодо зберігання документів стосовно ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, та документів, що стосуються ділових відносин з клієнтом, інформації про фінансові операції.

Керівник має право встановити додаткові питання, які підлягають перевірці.

Перевірка здійснюється посадовими особами суб’єкта, визначеними керівником суб’єкта.

Перевірку відокремлених підрозділів суб’єкта може здійснювати відповідальний працівник суб’єкта.

За результатами перевірки складається акт, який підписують особи, які здійснювали перевірку. В акті зазначаються висновки та в разі необхідності пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених за результатами перевірки.

Акт перевірки після його підписання направляється керівнику суб’єкта для інформування та вжиття, в разі необхідності, заходів реагування.

Ознайомлення керівника з актом перевірки підтверджується його підписом.

Перевірку діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта (відокремленого підрозділу) та його працівників щодо дотримання ними Правил та виконання Програми здійснює відповідальний працівник суб’єкта.

Перевірку діяльності відокремленого підрозділу та його працівників на предмет виконання ними Правил та Програми може здійснювати також відповідальний працівник відокремленого підрозділу.

Відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) протягом трьох робочих днів з моменту закінчення перевірки складає на ім’я керівника суб’єкта письмову довідку, в якій зазначає результати проведеної перевірки та, у разі необхідності, пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та оптимізації системи фінансового моніторингу суб’єкта (відокремленого підрозділу).

ІІІ. ПЕРЕЛІК ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА, А ТАКОЖ ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ЗАДІЯНІ У ПРОВЕДЕННІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Відповідальний працівник здійснює свої повноваження на підставі посадової інструкції, яка затверджується керівником суб’єкта. Відповідальний працівник засвідчує підписом факт ознайомлення з посадовою інструкцією.

Посадова інструкція відповідального працівника повинна містити його права та обов’язки, передбачені законодавством, Правилами, іншими внутрішніми документами суб’єкта.

До обов’язків відповідального працівника відносяться:

організація розроблення та подання на затвердження керівнику суб’єкта Правил та Програми;

поновлення Правил та Програми та забезпечення дотримання їх всіма працівниками суб’єкта (відокремленого підрозділу);

підготовка персоналу щодо виконання вимог Закону, зокрема стосовно виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, або тих, які пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, шляхом проведення освітньої та практичної роботи;

здійснення класифікації клієнтів суб’єкта (відокремленого підрозділу) з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Держфінмоніторингом, під час проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, і вжиття застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій;

прийняття рішення про відмову від проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим або фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу, та повідомлення про це Держфінмоніторингу протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови;

прийняття рішення про повідомлення Держфінмоніторингу про фінансові операції, щодо яких є мотивовані підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або якщо вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму, реєстрація таких фінансових операцій в реєстрі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (далі – Реєстр), та здійснення відповідного повідомлення;

надання керівнику суб’єкта інформації про фінансову операцію, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, або яка містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону, для прийняття рішення щодо зупинення проведення такої фінансової операції;

реєстрація фінансових операцій, учасниками яких або вигодоодержувачами за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, або які містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону щодо яких керівником суб’єкта було прийнято рішення про зупинення фінансової операції та здійснення відповідного повідомлення до Держфінмоніторингу;

прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу та відповідних правоохоронних органів та надання відповідної інформації;

сприяння проведенню уповноваженими представниками Держфінмоніторингу перевірок діяльності суб’єкта щодо дотримання законодавства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

щомісячне інформування у письмовій формі керівника суб’єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для забезпечення проведення фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник має право:

здійснювати перевірки діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта (відокремленого підрозділу) та його працівників щодо дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також виконання правил та програм проведення фінансового моніторингу;

доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта;

залучати до проведення перевірок з питань фінансового моніторингу будь-яких працівників відокремленого підрозділу, надавати їм доручення і вказівки, в межах своєї компетенції, обов’язкові до виконання;

одержувати пояснення від працівників суб’єкта з питань проведення фінансового моніторингу незалежно від займаних ними посад;

у разі незгоди з вказівками керівника суб’єкта (відокремленого підрозділу) щодо проведення фінансового моніторингу повідомляти про це Держфінмоніторинг з письмовим викладенням своїх заперечень.

До посадових обов’язків відповідального працівника відокремленого підрозділу відноситься:

надання пропозицій відповідальному працівнику суб’єкта стосовно розробки та поновлення Правил та Програми;

проведення підготовки та навчання персоналу відокремленого підрозділу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та практичних заходів;

забезпечення дотримання працівниками відокремленого підрозділу Правил та Програми;

ведення обліку виявлених у відокремленому підрозділі фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (їх реєстрацію здійснює відповідальний працівник суб’єкта);

виконання інших обов’язків, передбачених Законом та посадовою інструкцією відповідального працівника відокремленого підрозділу.

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу для виконання своїх посадових обов’язків має право на:

проведення перевірок діяльності відокремленого підрозділу та його працівників на предмет виконання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також виконання правил та програм проведення фінансового моніторингу;

залучення до проведення перевірок з питань фінансового моніторингу будь-яких працівників відокремленого підрозділу, надання їм доручень і вказівок, в межах своєї компетенції, обов’язкових до виконання;

доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта.

Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань проведення фінансового моніторингу, відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) організовує та проводить відповідне навчання серед працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу), які залучаються до проведення фінансового моніторингу.

Керівник суб’єкта зобов’язаний сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.

Інші працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу), що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, зокрема, забезпечують здійснення ідентифікації та/або здійснення фінансових операцій зобов’язані:

дотримуватись вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також Правил та Програми проводити ідентифікацію та/або вивчення клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, в тому числі тих, які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

надавати відповідальному працівнику установи (відокремленого підрозділу) інформацію, необхідну для прийняття рішення про реєстрацію фінансової операції відповідальним працівником суб’єкта та іншу інформацію, необхідну для виконання відповідальним працівником покладених на нього обов’язків;

надавати відповідальному працівнику суб’єкта (відокремленого підрозділу) пояснення з питань фінансового моніторингу;

сприяти відповідальному працівнику суб’єкта (відокремленого підрозділу) у проведенні перевірки діяльності підрозділів суб’єкта (відокремленого підрозділу) на предмет дотримання ними законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також виконання правил та програм проведення фінансового моніторингу;

забезпечувати нерозголошення в суб’єкті (відокремленому підрозділі) та за його межами інформації, яка надається Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації).

Водночас, працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу), що задіяні у проведенні фінансового моніторингу мають право:

ознайомлюватись з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;

брати участь у навчальних заняттях з питань фінансового моніторингу, що проводяться відповідальним працівником;

отримувати від відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу) консультації з питань фінансового моніторингу, необхідні для виконання покладених на них обов’язків;

надавати пропозиції відповідальному працівнику суб’єкта (відокремленого підрозділу) щодо вдосконалення організації внутрішньої системи фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) та інші працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу), що задіяні у проведенні фінансового моніторингу, можуть виконувати інші функції відповідно до законодавства, Правил, Програми та інших внутрішніх документів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

ІV. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ У ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ СУБ’ЄКТА І ЙОГО ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Відповідальний працівник суб’єкта протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті подає Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття суб’єкта на облік.

Відповідальний працівник суб’єкта після реєстрації в Держфінмоніторингу суб’єкта забезпечує подання Держфінмоніторингу інформації, необхідної для взяття на облік відокремлених підрозділів, окремо про кожен відокремлений підрозділ суб’єкта протягом трьох робочих днів з дати встановлення відокремленими підрозділами суб’єкта ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті.

Формою обліку суб’єкта (відокремленого підрозділу) є форма № 1-ФМ, затверджена наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення» (далі – форма № 1-ФМ), що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.10.2010 за № 891/18186.

Інформація про суб’єкта (відокремлений підрозділ) за формою № 1-ФМ подається Держфінмоніторингу на паперових носіях – поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або нарочним чи в електронному вигляді – захищеними каналами зв’язку на адреси, визначені Держфінмоніторингом.

У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення щодо подання інформації, необхідної для взяття суб’єкта (відокремленого підрозділу) на облік, у неповному обсязі або з помилками, відповідальний працівник суб’єкта протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення забезпечує подання такої інформації до Держфінмоніторингу в повному обсязі та/або без помилок.

У разі зміни інформації, яка стала підставою для взяття суб’єкта (відокремленого підрозділу) на облік, відповідальний працівник суб’єкта протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін подає Держфінмоніторингу відповідну інформацію.

У разі припинення (відновлення) діяльності суб’єкта (відокремленого підрозділу) відповідальний працівник суб’єкта повідомляє про це Держфінмоніторинг із зазначенням підстав.

Примірник форми № 1-ФМ зберігається разом з повідомленням про результати обробки форми обліку суб’єкта (відокремленого підрозділу) (форма № 3-ФМ) протягом п’яти років з дати подання форми № 1-ФМ Держфінмоніторингу.

V. ПОРЯДОК ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИВЧЕННЯ КЛІЄНТІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ТА ІНШИХ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ У НИХ УЧАСТЬ

Проведення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта здійснюються відповідальним працівником або іншими працівниками суб’єкта (відокремленого підрозділу), уповноваженими керівником суб’єкта (відокремленого підрозділу).

Працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що приймає безпосередню участь у забезпеченні здійснення фінансової операції проводить:

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення та тих, які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;

підготовку та подання відповідальному працівнику суб’єкта (відокремленого підрозділу) інформації, необхідної для прийняття рішення про її реєстрацію відповідальним працівником суб’єкта;

з’ясування суті та мети фінансової операції, що має ознаки внутрішнього фінансового моніторингу;

збір та зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, а також усіх документів, які стосуються ділових відносин з клієнтом та всієї документації про проведення такої фінансової операції;

забезпечення заходів щодо запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі про факт подання такої інформації).

Порядок ідентифікації клієнта (особи) та вивчення його (її) фінансової діяльності відповідно до Закону має включати:

здійснення первісної ідентифікації;

проведення заходів, спрямованих на перевірку та уточнення інформації стосовно ідентифікації особи у випадку, якщо є сумніви щодо достовірності чи повноти наданої інформації;

проведення заходів, спрямованих на уточнення інформації щодо ідентифікації, у разі зміни інформації або закінчення строку дії документів, на підставі яких вона проводилась;

проведення заходів, спрямованих на вивчення змісту діяльності і фінансового стану клієнта, відповідності фінансових операцій клієнта специфіці його діяльності;

здійснення моніторингу операцій клієнтів, діяльність яких свідчить про високий (підвищений) ризик проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, здійснюється на підставі поданих офіційних документів або їх копій, що засвідчені нотаріально або підприємством (установою, організацією), яке їх видало.

Документи, на підставі яких здійснюється ідентифікація осіб, що є учасниками фінансових операцій, повинні бути чинними на момент їх подання та містити всю необхідну для здійснення ідентифікації інформацію.

У разі якщо документи, на основі яких проводилась ідентифікація, зазнали змін або закінчився строк їх дії, то при проведенні клієнтом чергової фінансової операції проводиться повторна ідентифікація.

Працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), який проводить ідентифікацію, або відповідальний працівник в присутності клієнта -фізичної особи, робить копії документів, на підставі яких проводилась ідентифікація. Копії засвідчуються підписами відповідального працівника або іншого працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу), уповноваженого керівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) та клієнта. Одночасно, працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), або відповідальний працівник, на документі проставляє напис «копія вірна».

З метою ідентифікації резидентів суб’єкти встановлюють:

для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження,

серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи, ідентифікаційний номер гідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера;

для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Під час ідентифікації з’ясовують місце проживання або місце перебування фізичної особи – підприємця, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, реквізити свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що його видав; з’ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

З метою ідентифікації нерезидентів суб’єкти встановлюють:

для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство. Під час ідентифікації з’ясовують відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні;

для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, з’ясовують відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи. Суб’єкту надається також копія легалізованого витягу з торгового, банківського чи судового реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.

Ідентифікація та вивчення фінансової діяльності здійснюються у разі: встановлення ділових відносин з клієнтами;

виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу; проведення фінансової операції на суму, визначену частиною першою статті 15 Закону, незалежно від того, проводиться така операція одноразово чи як кілька операцій, які можуть бути пов’язані між собою.

Первісна ідентифікація клієнта здійснюється суб’єктом (відокремленим підрозділом) до/або під час встановлення з ним ділових відносин, укладання правочинів, але до проведення фінансової операції.

Ділові відносини – відносини між клієнтом та суб’єктом, що виникли на підставі договору про надання фінансових або інших послуг.

Фінансові операції з існуючими клієнтами (з якими встановлені ділові відносини), які раніше не були ідентифіковані, проводяться суб’єктом (відокремленим підрозділом) після здійснення ідентифікації таких клієнтів у встановленому порядку.

Суб’єкт може здійснити спрощену ідентифікацію клієнта у разі встановлення ділових відносин або проведення фінансової операції, якщо клієнтом виступає орган державної влади, підприємство, що повністю перебуває у державній власності, міжнародна установа чи організація, в яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

У разі виникнення сумнівів щодо достовірності чи повноти отриманої інформації про клієнта суб’єкт здійснює заходи з перевірки та уточнення цієї інформації.

Для проведення перевірки інформації щодо ідентифікації клієнта або інших учасників фінансової операції суб’єкт може запросити додаткову інформацію у клієнта або використати інформацію, яка є публічною (відкритою).

У разі необхідності суб’єкт має право витребувати відповідно до Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 746, у державних органів інформацію про ідентифікацію клієнта, передбачену частинами одинадцятою і дванадцятою статті 9 Закону.

Суб’єкт має право витребувати, а клієнт зобов’язаний надати інформацію стосовно ідентифікації його особи, змісту діяльності та фінансового стану, необхідну для виконання таким суб’єктом вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності суб’єкт має право відмовити йому в проведенні подальших фінансових операцій.

У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи в інтересах іншої особи, або якщо у суб’єкта виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені або вигодоодержувачем є інша особа, суб’єкт зобов’язаний ідентифікувати також особу, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція або яка є вигодоодержувачем.

У разі якщо особа діє як представник іншої особи, суб’єкт повинен перевірити також наявність у цієї особи відповідних повноважень.

Якщо під час здійснення ідентифікації або вивчення фінансової діяльності клієнта (особи, що діє від його імені) працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) встановив відношення клієнта до публічних діячів, або пов’язаних з ними осіб, або до благодійної, чи неприбуткової організації, він повідомляє про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу), який, у свою чергу, повинен:

отримати дозвіл керівника суб’єкта на встановлення ділових відносин з таким клієнтом;

вживати заходів для з’ясування джерел походження коштів клієнта; проводити моніторинг операцій такого клієнта у порядку, визначеному для клієнтів високого (підвищеного) ризику.

При проведенні ідентифікації та вивченні фінансової діяльності клієнта суб’єкт може складати анкету. Анкета є внутрішнім документом суб’єкта, яка заповнюється і підписується працівником, уповноваженим на здійснення ідентифікації (додатки №1-5). Наведена в додатках форма Анкети є рекомендованою. Відповідно до внутрішніх процедур і потреб суб’єкта, вона може доповнюватися додатковими записами та розділами.

Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності клієнта до, під час та в процесі обслуговування клієнта. Анкета має містити всю необхідну інформацію для подання до Держфінмоніторингу, в установлених законодавством випадках, повідомлення про фінансову операцію.

В разі необхідності уточнення інформації про клієнта та його фінансової діяльності, уповноважений працівник (відповідальний працівник) в день отримання від клієнта повідомлення про зміни в інформації, що зазначена в анкеті клієнта, зобов’язаний внести ці зміни у відповідний розділ анкети клієнта. Копії документів, що підтверджують зазначені зміни, а також письмові повідомлення клієнта, відповіді на листи-запити, додаються до справи клієнта.

На етапі встановлення ділових відносин суб’єкт (відокремлений підрозділ) на підставі інформації стосовно ідентифікації клієнта та вивчення його фінансової діяльності здійснює його класифікацію з урахуванням Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 03.08.2010 № 126, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204, та встановлює клієнту рівень ризику, що може набувати таких значень: низький, середній і високий (підвищений).

Ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані відповідно до чинного законодавства.

Документи щодо ідентифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, які стосуються ділових відносин з клієнтом, зберігаються суб’єктом (відокремленим підрозділом) не менше п’яти років після завершення ділових відносин з клієнтом, а вся документація про проведення такої фінансової операції – не менше п’яти років після її завершення. Документи, додаткові відомості, пов’язані з ідентифікацією, повинні зберігатися у справі клієнта.

У разі необхідності продовження встановленого строку зберігання документів щодо ідентифікації осіб, які є учасниками окремих фінансових операцій, та документації про здійснення окремих фінансових операцій Держфінмоніторинг інформує про це суб’єкта шляхом надсилання відповідного листа із зазначенням переліку осіб та/або фінансових операцій, документи щодо яких підлягають подальшому зберіганню суб’єктом, та строку продовження зберігання суб’єктом зазначеної інформації.

VІ. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ДІЙ ПІД ЧАС ВІДМОВИ КЛІЄНТУ, З ЯКИМ ВСТАНОВЛЕНІ ДІЛОВІ ВІДНОСИНИ, В ПРОВЕДЕННІ ПОДАЛЬШИХ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ У РАЗІ НЕНАДАННЯ НИМ НЕОБХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності інформації працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що забезпечує здійснення ідентифікації, в день звернення такого клієнта для проведення фінансової операції, але до моменту її проведення повідомляє про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу).

На підставі отриманої від працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу), що забезпечує здійснення ідентифікації, інформації відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) у відповідності з абзацом першим частини дев’ятої статті 9 Закону, може прийняти рішення про відмову в проведенні фінансових операцій з клієнтом, який не надав необхідної інформації для здійснення його ідентифікації та вивчення фінансової діяльності.

У разі прийняття рішення щодо відмови в проведенні фінансової операції, відповідальний працівник суб’єкта повідомляє про це керівника суб’єкта та забезпечує внесення до Реєстру інформації про спробу проведення клієнтом фінансової операції не пізніше наступного робочого дня після прийняття зазначеного рішення.

У такому разі протягом одного робочого дня з дати відмови, але не пізніше наступного робочого дня відповідальний працівник суб’єкта забезпечує подання повідомлення Держфінмоніторингу про особу, яка до нього звернулась з наміром провести фінансову операцію за формою № 2-ФМ, затвердженою наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення».

У разі надання в подальшому клієнтом необхідної інформації для його ідентифікації та вивчення фінансової діяльності відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) після вивчення наданої клієнтом інформації приймає рішення щодо надання дозволу проведення з таким клієнтом фінансових операцій.

VIІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВІДМОВИ ВІД ВСТАНОВЛЕННЯ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ У РАЗІ, ЯКЩО ЗДІЙСНЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА Є НЕМОЖЛИВИМ

У разі неможливості здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що забезпечує здійснення ідентифікації, в день звернення такого клієнта, але до встановлення з ним ділових відносин та/або проведення фінансової операції повідомляє про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу).

На підставі отриманої інформації відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), відповідно до частини першої статті 10 Закону, приймає рішення про відмову від встановлення ділових відносин з клієнтом та/або проведення фінансової операції та інформує керівника суб’єкта про прийняте рішення.

У такому разі протягом одного робочого дня з дати відмови, але не пізніше наступного робочого дня відповідальний працівник суб’єкта забезпечує подання повідомлення Держфінмоніторингу про особу, яка до нього звернулась з наміром провести фінансову операцію.

Повідомлення про відмову від встановлення ділових відносин з клієнтом складається відповідальним працівником у довільній формі з викладенням обставин, за яких звернувся клієнт, та із зазначенням всієї наявної інформації про нього.

Після надання клієнтом, якому було відмовлено у встановленні ділових відносин та проведенні фінансових операцій через неможливість здійснення його ідентифікації, всіх необхідних даних для здійснення його ідентифікації відповідно до вимог законодавства, відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) приймає рішення щодо встановлення ділових відносин та/або проведення фінансових операцій з таким клієнтом.

VIIІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВІДМОВИ ВІД ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ У РАЗІ, ЯКЩО ФІНАНСОВА ОПЕРАЦІЯ МІСТИТЬ ОЗНАКИ ТАКОЇ, ЩО ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ ПІДЛЯГАЄ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ

У разі виявлення фінансової операції, яка містить ознаки такої, що відповідно до Закону підлягає фінансовому моніторингу, працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що виявив таку фінансову операцію, в день звернення такого клієнта, але до проведення фінансової операції повідомляє про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу).

На підставі отриманої інформації відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) аналізує інформацію про фінансову операцію, та може прийняти рішення про відмову від проведення фінансової операції (відповідно до абзацу другого частини першої статті 10 Закону). У разі прийняття такого рішення відповідальний працівник суб’єкта інформує керівника суб’єкта.

У такому разі в день відмови від проведення фінансової операції відповідальний працівник суб’єкта вносить до Реєстру інформацію про таку фінансову операцію та протягом одного робочого дня з дати відмови, але не пізніше наступного робочого дня забезпечує подання повідомлення до Держфінмоніторингу про відмову від проведення фінансової операції за формою № 2-ФМ, затвердженою наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення».

IX. ПОРЯДОК ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ ТА ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПОВ’ЯЗАНІ, СТОСУЮТЬСЯ АБО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, в тому числі тих, які можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, здійснюється відповідальним працівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) або іншими уповноваженими керівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) працівниками, що забезпечують здійснення фінансових операцій, на підставі:

ознак операцій, які відповідно до статті 16 Закону підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;

типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 03.08.2010 № 126, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204.

Відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є підозра, що вони можуть бути пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, до початку, в процесі, але не пізніше наступного робочого дня після їх проведення, або в день виникнення підозри, або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

У разі виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу або стосовно якої є підозра, що вона може бути пов’язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що її виявив, невідкладно інформує про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу) та надає йому документи, на підставі яких здійснена/здійснюється фінансова операція.

Після отримання від працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу), що забезпечує здійснення фінансових операцій, інформації щодо виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу або стосовно якої є підозра, що вона може бути пов’язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) невідкладно здійснює перевірку такої інформації.

Заходи, спрямовані на прийняття відповідальним працівником рішення щодо віднесення операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу або яка може бути пов’язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, можуть включати здійснення поглибленого аналізу фінансової операції, зокрема, щодо належності осіб, що беруть участь в операції, до осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції; належності їх до осіб, що мають високий рівень ризику; форми та способу розрахунку, предмету договору тощо.

У разі необхідності відповідальний працівник може звернутися до клієнта для отримання додаткових документів, відомостей та пояснень, що стосуються фінансової операції, яку він проводить.

Якщо під час проведення перевірки інформації щодо фінансової операції, наданої працівником відокремленого підрозділу, відповідальний працівник відокремленого підрозділу з’ясовує, що така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу або може бути пов’язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, він в той же день передає інформацію про цю фінансову операцію та документи, на підставі яких вона здійснена/здійснюється, відповідальному працівнику суб’єкта для прийняття рішення про реєстрацію такої фінансової операції в Реєстрі та забезпечення, у разі необхідності, її подальшої реєстрації в Реєстрі у порядку, визначеному розділом ХІ Правил.

X. ПОРЯДОК КЛАСИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ З УРАХУВАННЯМ КРИТЕРІЇВ РИЗИКУ, ВИЗНАЧЕНИХ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ, І ПОРЯДОК ВЖИТТЯ ЗАСТЕРЕЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО КЛІЄНТІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ СВІДЧИТЬ ПРО ПІДВИЩЕНИЙ РИЗИК ПРОВЕДЕННЯ НИМИ ТАКИХ ОПЕРАЦІЙ

Класифікація клієнтів суб’єкта здійснюється з урахуванням Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу від 03.08.2010 № 126, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.10.2010 за № 909/18204.

Клієнти класифікуються за рівнями ризику: низький, середній, високий.

Для визначення критеріїв ризику та вивчення клієнта використовуються відомості про ідентифікацію клієнта, його власників, інформація про діяльність клієнта та умови її здійснення.

Рівень ризику визначається за наступними напрямками: географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів, типом клієнта і видом товарів та послуг.

Оцінювання ризику за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи здійснюється стосовно клієнта або установи країна походження та/або реєстрації яких, країна надходження чи переказу коштів яким (якими), країна розташування банку контрагента яких, країна походження, реєстрації контрагента яких є країною, про яку з надійних джерел відомо, що вона:

не виконує або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (списки формуються Держфінмоніторингом;

віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон (список визначається розпорядженням Кабінету Міністрів України);

підтримує міжнародну терористичну діяльність (список формується суб’єктом самостійно на підставі інформації з відкритих джерел: засоби масової інформації, Інтернет тощо).

Оцінювання ризику за типом клієнта здійснюється за такими критеріями, якщо клієнт:

є публічним діячем або пов’язаною з ним особою;

є клієнтом, щодо якого існують сумніви у достовірності поданих ним документів або раніше наданих ідентифікаційних даних;

надає неправдиві ідентифікаційні дані;

не надає суб’єкту відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб’єкта;

не відповідає вимогам до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів, що встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

є неприбутковою або благодійною організацією (крім благодійних організацій, що діють під егідою міжнародних організацій);

надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (крім банківських установ);

є суб’єктом господарювання, що проводить лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

має структуру, яка ускладнює процес ідентифікації справжнього власника чи вигодоодержувача;

є акціонерним товариством, яке здійснило випуск акцій на пред’явника; є іноземним підприємством, контроль та керівництво яким здійснюється за довіреністю;

є підприємством, про яке з надійних джерел відомо, що воно не знаходиться за місцем державної реєстрації, не надає передбачену законодавством звітність та вартість його чистих активів є меншою від статутного капіталу.

Оцінювання ризику за видом товарів та послуг здійснюється за такими критеріями:

наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від встановлених законодавством та внутрішніми документами суб’єкта щодо таких операцій за змістом або за строками її проведення;

внесення особою у раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів або індосацію платіжних документів, надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунки інших осіб;

представлення особою інформації, яку неможливо перевірити;

спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт;

здійснення операцій з нерухомим майном нижче ринкової ціни; передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб’єктом.

Визначений рівень ризику клієнта зазначається у анкеті, або складається окрема довідка про визначений у відношенні клієнта рівень ризику.

У разі, якщо клієнт підпадає хоча б під один із цих критеріїв ризику, рівень ризику, рівень ризику такого клієнта не може визначатися як низький.

Фінансові операції клієнтів, що мають середній або високий рівень ризику є фінансовими операціями, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу і підлягають реєстрації в Реєстрі не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення.

У разі якщо клієнт віднесений суб’єктом (відокремленим підрозділом) до клієнтів з високим (підвищеним) рівнем ризику, суб’єкт вживає застережних заходів щодо таких клієнтів, що можуть включати:

встановлення контролю за належним здійсненням ідентифікації та вивчення клієнтів до та під час встановлення з ними ділових стосунків та проведення фінансових операцій;

перевірку інформації про клієнта та інших учасників фінансової операції, зокрема шляхом перевірки наданої клієнтом інформації щодо ідентифікації та отримання додаткової інформації від клієнта або з інших публічних джерел;

збирання з публічних джерел інформації про зміст діяльності клієнта, його фінансовий стан;

відмову від встановлення або продовження ділових відносин з клієнтом;

інформування Держфінмоніторингу про фінансові операції клієнтів, яким суб’єкт встановив високий (підвищений) рівень ризику;

зупинення проведення фінансових операцій клієнта з ознаками високого (підвищеного) ризику та інформування Держфінмоніторингу про такі фінансові операції.

Встановлений щодо клієнта рівень ризику переглядається та уточнюється суб’єктом протягом усього часу обслуговування клієнта, зокрема у таких випадках:

у разі уточнення даних первісної ідентифікації та вивчення клієнта;

за фактом проведення клієнтом фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

за результатами проведення аналізу операцій клієнта у разі виникнення підозр щодо невідповідності операцій клієнта наявній інформації про його фінансовий стан та зміст діяльності.

XІ. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ

МОНІТОРИНГУ ТА МОЖУТЬ БУТИ ПОВ’ЯЗАНІ, СТОСУЮТЬСЯ АБО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Реєстрація суб’єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу здійснюється відповідно до Порядку взяття на облік суб’єктів, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу». Відповідальний працівник суб’єкта здійснює реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у Реєстрі (форма № 2-ФМ), затвердженому наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.10.2010 за № 891/18186.

У разі виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, або може бути пов’язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, працівник суб’єкта того ж дня письмово інформує відповідального працівника суб’єкта, а працівник відокремленого підрозділу – відповідального працівника відокремленого підрозділу, який в свою чергу інформує відповідального працівника суб’єкта (у випадку ведення Реєстру суб’єктом).

Відокремлений підрозділ, який самостійно не здійснює подання інформації про фінансові операції до Держфінмоніторингу, забезпечує облік фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за реквізитами, визначеними в Реєстрі.

Інформація про виявлену фінансову операцію відповідальним працівником відокремленого підрозділу передається до відповідального працівника суб’єкта відповідно до внутрішніх процедур суб’єкта (електронними засобами, нарочним та іншими доступними засобами). При цьому повинні бути застосовані заходи щодо захисту інформації від доступу до неї сторонніх осіб.

Відповідальний працівник суб’єкта, після перевірки і підтвердження отриманої інформації, того ж дня, але не пізніше наступного робочого дня з дати її виявлення проводить її реєстрацію.

Інформація про фінансові операції, проведення яких суб’єкт зупинив у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції, вноситься до Реєстру в той самий день.

Порядок передачі інформації про виявлену фінансову операцію від працівника суб’єкта до відповідального працівника суб’єкта, а також від працівника відокремленого підрозділу до відповідального працівника відокремленого підрозділу і далі відповідальному працівнику суб’єкта регламентується внутрішніми процедурами суб’єкта, розробленими з урахуванням вимог законодавства щодо строків реєстрації інформації про фінансові операції.

Формат, структура Реєстру, довідники кодів та порядок подання інформації на паперових носіях визначені наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.10.2010 за № 891/18186.

Порядок електронної взаємодії суб’єктів та Держфінмоніторингу визначено наказом Держфінмоніторингу від 30.08.2010 № 152 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України».

Інформацію до Реєстру має право вносити відповідальний працівник суб’єкта, або особа, яка тимчасово виконує його обов’язки.

Кожній фінансовій операції, яка внесена до Реєстру, присвоюється порядковий номер і зазначається час та дата її внесення, а також посада, прізвище, ім’я та по батькові відповідального працівника суб’єкта, який вніс запис до Реєстру. Реєстр має наскрізну нумерацію з початку реєстрації першої фінансової операції.

Відповідальний працівник суб’єкта несе особисту відповідальність за захист Реєстру від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних. Виправлення відомостей, внесених до Реєстру, не допускається. У разі допущення помилки у Реєстрі помилковий запис анулюється, а виправлений запис вноситься до Реєстру під новим номером і новою датою реєстрації.

До Реєстру вноситься інформація про проведення або спробу проведення фінансових операцій:

що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 Закону;

у проведенні яких суб’єкт відмовив у зв’язку з тим, що вони містять ознаки таких, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу;

у проведенні яких суб’єкт відмовив у зв’язку з ненаданням клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності;

стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності,

терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;

проведення яких суб’єкт зупинив у зв’язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону;

проведення яких суб’єкт зупинив у зв’язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції;

проведення яких було зупинено за рішенням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою зупинення видаткових операцій;

проведення яких було зупинено за дорученням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою задоволення запиту уповноваженого органу іноземної держави;

стосовно яких суб’єкт отримав від Держфінмоніторингу запит про подання інформації, зокрема щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

До Реєстру вносяться:

порядковий номер і дата реєстрації фінансової операції;

відомості, встановлені в результаті ідентифікації особи, яка проводить фінансову операцію, особи, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, або вигодоодержувача;

відомості про інших осіб – учасників фінансової операції;

вид фінансової операції;

сума, на яку проводиться фінансова операція або здійснюється спроба її проведення;

валюта, в якій проводиться фінансова операція;

підстави для проведення фінансової операції;

відомості про фінансові операції, пов’язані із зареєстрованою раніше фінансовою операцією (у разі наявності);

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

інформація про зупинення фінансової операції;

дата та час проведення, спроби проведення або відмови від проведення фінансової операції; додаткова інформація, необхідна для проведення Держфінмоніторингом аналізу фінансових операцій;

прізвище, ім’я, по батькові та посада працівника, який вніс інформацію до Реєстру.

Інформація про фінансову операцію вноситься до Реєстру, що ведеться в електронному вигляді або на паперових носіях.

Якщо Реєстр ведеться в електронному вигляді, в кінці кожного місяця всі нові записи роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або відповідального працівника. До 5 числа кожного місяця роздруковані сторінки з інформацією за минулий місяць складаються у хронологічному порядку, прошнуровуються, засвідчуються підписом керівника або відповідального працівника, скріпленим печаткою. На першій сторінці зазначається кількість сторінок, перша та остання дата внесення інформації. Такі сторінки зберігаються протягом п’яти років.

На першій сторінці справи зазначаються назва суб’єкта, номер справи за номенклатурою суб’єкта, перший та останній номери записів у Реєстрі, перша та остання дати реєстрації фінансових операцій, кількість сторінок у справі, строк зберігання.

Після проведення реєстрації фінансової операції, яка була здійснена у відокремленому підрозділі, відповідальним працівником суб’єкта, він направляє до відокремленого підрозділу, від якого надійшла інформація про таку фінансову операцію, відомості про її реєстрацію, зокрема, порядковий номер та дату реєстрації фінансової операції в Реєстрі для забезпечення відповідальним працівником відокремленого підрозділу обліку фінансових операцій.

XIІ. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ПРО ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЯКІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ АБО СТОСОВНО ЯКИХ Є ДОСТАТНІ ПІДСТАВИ ПІДОЗРЮВАТИ, ЩО ВОНИ ПОВ’ЯЗАНІ, СТОСУЮТЬСЯ АБО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Після внесення інформації про фінансову операцію до Реєстру відповідальний працівник суб’єкта забезпечує, у разі необхідності, подання Держфінмоніторингу повідомлення про таку фінансову операцію.

Порядок подання інформації Держфінмоніторингу регулюється Порядком взяття на облік суб’єктів, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

Рішення про подання або неподання Держфінмоніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймає відповідальний працівник суб’єкта на підставі аналізу результатів проведених заходів, спрямованих на підтвердження чи спростування підстав вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму.

У разі прийняття рішення про подання Держфінмоніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, така інформація подається не пізніше 10 робочих днів з дня її реєстрації.

У разі прийняття рішення про недоцільність подання Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, відповідальний працівник складає письмову довідку з обґрунтуванням прийнятого рішення щодо неподання такої інформації Держфінмоніторингу та зазначенням порядкового номеру реєстрації фінансової операції в Реєстрі.

У разі якщо відповідальний працівник суб’єкта вніс до Реєстру інформацію про фінансову операцію, щодо якої є достатні підстави підозрювати, що така фінансова операція пов’язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, він зобов’язаний невідкладно в той же день повідомити про таку фінансову операцію Держфінмоніторинг та правоохоронні органи, визначені законом.

Повідомлення про фінансову операцію надсилається відповідальним працівником суб’єкта за формою № 2-ФМ, затвердженою наказом Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.10.2010 за № 891/18186, на паперових носіях – поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або нарочним, за адресою, визначеною Держфінмоніторингом.

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, які подаються Держфінмоніторингу в паперовому вигляді підписуються відповідальним працівником суб’єкта.

Підтвердженням дотримання відповідальним працівником суб’єкта строків подання такої інформації, передбачених Законом, є наявність у нього документа, виданого оператором поштового зв’язку, що підтверджує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповідальний працівник суб’єкта також може забезпечити подання Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції в електронному вигляді з використанням захищених каналів зв’язку.

У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взяті на облік повідомлення про фінансову операцію відповідальний працівник суб’єкта зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження забезпечити подання Держфінмоніторингу належним чином оформленого повідомлення про фінансову операцію.

У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.

Якщо відповідальний працівник суб’єкта протягом десяти робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового відправлення або протягом двох робочих днів з дати відправлення повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді не отримав від Держфінмоніторингу повідомлення про взяття (відмову у взятті) на облік фінансової операції Держфінмоніторингом за формою № 5-ФМ (далі – форма № 5-ФМ) або електронний файл-повідомлення про взяття (відмову про взяття) на облік фінансової операції, відповідальний працівник суб’єкта звертається до Держфінмоніторингу за телефонами «гарячої лінії», вказаними на офіційному Веб-сайті Держфінмоніторингу для з’ясування причини неотримання відповідного повідомлення.

Документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу разом з отриманою від Держфінмоніторингу формою № 5-ФМ, зберігаються суб’єктом протягом п’яти років з дня подання повідомлення про фінансову операцію Держфінмоніторингу.

XIIІ. ПОРЯДОК ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ СУБ’ЄКТА З ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ПРАЦІВНИКУ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ІНФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

У разі виявлення відповідно до частини восьмої статті 12 Закону фінансової операції, стосовно якої є достатні підстави підозрювати, що вона пов’язана, стосується або призначена для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу), що її виявив, невідкладно інформує про це відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу). Відповідальний працівник перевіряє зазначену інформацію та у випадках, передбачених Законом, забезпечує її реєстрацію та повідомляє Держфінмоніторинг і правоохоронні органи.

У разі виявлення працівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) фінансової операції, учасником якої або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, інформація щодо такої фінансової операції невідкладно передається відповідальному працівнику суб’єкта (відокремленого підрозділу).

Для прийняття рішення відповідно до статті 17 Закону щодо зупинення проведення фінансової операції відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) в той самий день подає керівнику суб’єкта інформацію щодо такої фінансової операції.

Рішення щодо зупинення проведення фінансової операції приймається керівником суб’єкта в день виявлення фінансової операції шляхом видання відповідного письмового доручення. Після прийняття такого рішення відповідальний працівник у той самий день забезпечує реєстрацію інформації про таку фінансову операцію.

XIV. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРО ВИЯВЛЕНІ СУБ’ЄКТОМ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, СТОСОВНО ЯКИХ Є ДОСТАТНІ ПІДСТАВИ ПІДОЗРЮВАТИ, ЩО ВОНИ ПОВ’ЯЗАНІ, СТОСУЮТЬСЯ АБО ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

У разі виявлення відповідно до підпункту «в» пункту 6 частини другої статті 6, частини восьмої статті 12 Закону фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції в день їх виявлення або спроби їх проведення відповідальний працівник приймає рішення про інформування правоохоронних органів, визначених законодавством, про вказані фінансові операції.

Повідомлення до правоохоронних органів здійснюється у довільній формі у вигляді листа з описом фінансової операції, що включає:

відомості, встановлені в результаті ідентифікації особи, яка проводить фінансову операцію, особи, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, або вигодоодержувача;

відомості про інших осіб — учасників фінансової операції;

вид фінансової операції;

суму, на яку проводиться фінансова операція або здійснюється спроба її проведення;

валюту, в якій проводиться фінансова операція;

підстави для проведення фінансової операції;

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

інформація про зупинення фінансової операції;

дату та час проведення, спроби проведення або відмови від проведення фінансової операції.

Повідомлення до правоохоронних органів готується та направляється за підписом керівника поштою з повідомленням про вручення, кур’єрським або фельд’єгерським зв’язком або нарочно.

Правоохоронним органом України, до повноважень якого відноситься боротьба з фінансуванням тероризму, є Служба безпеки України. Відомості про фінансові операції з ознаками фінансування тероризму направляються на адресу регіональних органів СБУ (перелік адрес міститься на Веб-сайті СБУ) за територіальною належністю суб’єктів.

XV. ПОРЯДОК НАДАННЯ НА ЗАПИТ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ СТАЛИ ОБ’ЄКТОМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ТА

ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГОМ ЗАПИТУ, ЩО НАДІЙШОВ ВІД УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ

Виконання Держфінмоніторингом запиту відповідного органу іноземної держави є підставою для витребування ним необхідної для виконання запиту інформації (у тому числі такої, що становить банківську або комерційну таємницю), копій документів у органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб’єктів. Вимога Держфінмоніторингу про подання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер та день реєстрації цього запиту у відповідному реєстрі Держфінмоніторингу.

Суб’єкт зобов’язаний надавати на запит Держфінмоніторингу інформацію (у тому числі копії документів), необхідну для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, протягом п’яти робочих днів з дати надходження запиту.

Отримавши запит від Держфінмоніторингу, відповідальний працівник готує копії документів або сканує документи, одержує інформацію з архівів.

Для підготовки інформації на запит Держфінмоніторингу відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) може залучати будь-яких працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу) та одержувати від них пояснення незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу, що стали предметом наданого Держфінмоніторингом запиту.

Інформацію на запит Держфінмоніторингу відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) подає на паперових носіях разом із супровідним листом, в якому зазначається перелік документів (копій документів), що подаються. Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника суб’єкта, скріпленим печаткою.

Працівникам суб’єкта (відокремленого підрозділу), які одержали запит Держфінмоніторингу та/або надали відповідь на такий запит, забороняється інформувати про це осіб, які брали (беруть) участь у фінансових операціях, визначених у запиті або відповіді, а також будь-яких третіх осіб.

XVІ. ПОРЯДОК НАДАННЯ НА ЗАПИТ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ ІНФОРМАЦІЇ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

У разі надходження від Держфінмоніторингу запиту про надання інформації, необхідної для перевірки фактів порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) повинен негайно поінформувати керівника суб’єкта про факт отримання такого запиту.

Відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) зобов’язаний підготувати та надати до Держфінмоніторингу необхідну інформацію в термін, який вказаний у запиті (відповідно до пункту 13 частини другої статті 6 Закону).

У разі відсутності у такому запиті терміну надання інформації, відповідальний працівник готує та надає запитувану інформацію не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати отримання запиту.

Для підготовки інформації на запит Держфінмоніторингу відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) може залучати будь-яких працівників суб’єкта (відокремленого підрозділу) та одержувати від них пояснення незалежно від займаних посад з питань проведення фінансового моніторингу, що стали предметом наданого Держфінмоніторингом запиту.

Інформацію на запит Держфінмоніторингу відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) подає на паперових носіях разом із супровідним листом, в якому зазначається перелік документів (копій документів), що подаються. Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника суб’єкта, скріпленим печаткою.

Супровідний лист підписується керівником або відповідальним працівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) та надсилається поштою до Держфінмоніторингу з повідомленням про вручення поштового відправлення або нарочним.

Підтвердженням дотримання суб’єктом (відокремленим підрозділом) строку подання інформації який вказується у запиті, є наявність у суб’єкта документа, виданого оператором поштового зв’язку, що підтверджує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суб’єкт подає інформацію за адресою, що вказується у запиті. Документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу, зберігаються суб’єктом протягом п’яти років.

Працівникам суб’єкта (відокремленого підрозділу), які одержали запит Держфінмоніторингу та/або надали відповідь на такий запит, забороняється інформувати про це осіб, які брали (беруть) участь у фінансових операціях, визначених у запиті або відповіді, а також будь-яких третіх осіб .

XVIІ. ОПИС ЗАХОДІВ, НАПРАВЛЕНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ РОЗГОЛОШЕННЮ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ, ТА ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Інформація щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, та операцій, що можуть бути пов’язані, мати відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій є конфіденційною інформацією.

Доступ до Реєстру, що ведеться в електронній формі, має відповідальний працівник суб’єкта.

У паперовому вигляді документи зберігаються у місці з обмеженим доступом (сейф, металева шафа тощо).

Працівникам забороняється повідомляти клієнтів про факти інформування Держфінмоніторингу про фінансові операції клієнта, та про надходження запиту(ів) від Держфінмоніторингу щодо відповідних клієнтів і надання відповіді на вказані запити.

Відповідальність за розголошення у будь-якому вигляді інформації, яка відповідно до закону надається Держфінмоніторингу, особою, якій ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб передбачена частиною другою статті 2091 Кримінального кодексу України.

XVIIІ. ПОРЯДОК ЗБОРУ І ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПРОВЕЛИ ФІНАНСОВУ ОПЕРАЦІЮ, ЩО ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ ПІДЛЯГАЄ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ ТА/АБО МОЖЕ БУТИ ПОВ’ЯЗАНА, СТОСУВАТИСЯ АБО ПРИЗНАЧАТИСЯ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, А ТАКОЖ УСІХ ДОКУМЕНТІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ДІЛОВИХ ВІДНОСИН З КЛІЄНТОМ

Документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом, зберігаються не менше п’яти років після завершення ділових відносин.

Вся інформація про фінансову операцію зберігається не менше п’яти років після завершення операції.

Строки зберігання документів продовжуються у разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про продовження строків зберігання.

Зберіганню підлягають документи, які стосуються ідентифікації (копії документів, анкети, опитувальники), відомості щодо особи, яка здійснила ідентифікацію, відомості про дату проведення ідентифікації, перелік документів, на підставі яких було проведено ідентифікацію.

Зберіганню підлягає вся документація про здійснення фінансової операції (листи, договори, платіжні документи, виписки з рахунків, додаткові угоди, протоколи, тощо).

Зберіганню підлягають документи, які стосуються спроби проведення операції та пов’язані з попередньою роботою з клієнтом, який здійснював спробу проведення операції (проекти договорів, що не були підписані та у яких зазначались дані про клієнтів, предмет та сума; це може бути факс або лист з пропозицією щодо предмету угоди та намірів клієнта; інформація, що підтверджує факт володіння клієнтом нерухомістю тощо).

Документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу та/або може бути пов’язана, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, а також усі документи, що стосуються проведення фінансової операції та ділових відносин з клієнтом, є документами з обмеженим доступом і зберігаються у місці з обмеженим доступом (сейф, металева шафа тощо).

XIX. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АБО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ ЗА ДОРУЧЕННЯМ ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГУ, НАДАНИМ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ЗАПИТУ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ІНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ ПРО ЗУПИНЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ ЯК ТАКОЇ, ЩО МОЖЕ БУТИ ПОВ’ЯЗАНА З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ (ВІДМИВАННЯМ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЯМ ТЕРОРИЗМУ

Під час зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму слід керуватися нормами наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2010 № 172 «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій».

Відповідно до вказаного нормативно-правового акту, у разі отримання суб’єктом доручення Держфінмоніторингу, наданого з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, керівник суб’єкта розпорядчим документом (наказом, розпорядженням тощо) негайно зупиняє чи поновлює проведення або забезпечує моніторинг фінансової операції відповідної особи протягом строку, встановленого дорученням Держфінмоніторингу.

У разі зупинення фінансових операцій за дорученням Держфінмоніторингу відповідальний працівник в день надходження такого доручення вносить інформацію про таку операцію до Реєстру.

Також, відповідальний працівник після надходження відповідного рішення або доручення Держфінмоніторингу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня його отримання, направити підтвердження листом про факт отримання рішення або доручення із зазначенням відомостей щодо забезпечення його виконання.

У разі якщо на момент отримання доручення Держфінмоніторингу фінансова операція вже проведена, відповідальний працівник невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, зобов’язаний забезпечити моніторинг такої фінансової операції відповідної особи за ознаками частини другої статті 16 Закону.

У разі отримання доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансової операції, відповідальний працівник зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня поновлення проведення фінансових операцій, направити до Держфінмоніторингу лист про таке поновлення (із зазначенням відомостей щодо підстав, часу та дати поновлення проведення фінансових операцій).

XX. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ОБМЕЖЕННЯ РИЗИКУ ЗЛОВЖИВАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОСЛУГАМИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЗОКРЕМА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БЕЗ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КОНТАКТУ З КЛІЄНТОМ

Надання послуг клієнту з використанням новітніх технологій можливо лише після його первісної ідентифікації.

У разі надання послуг клієнтам з використанням новітніх технологій без безпосереднього контакту, зокрема, з використанням мережі Інтернет, вживаються наступні застережні заходи.

Якщо під час встановлення ділових відносин з клієнтом з’ясовується, що він має наміри використовувати Інтернет-банкінг, надавати розпорядження, замовлення, інші документи з використанням мережі Інтернет, проводиться додаткова перевірка наявної інформації про клієнта.

При встановленні ділових відносин та укладанні договору на обслуговування до договору включаються пункти щодо визначення основного та додаткового каналу зворотнього зв’язку з клієнтом, надання додаткової (альтернативної) адреси поштової скриньки клієнта в мережі Інтернет, та/або номерів факсу чи телефону такого клієнта.

Якщо під час здійснення операцій клієнтом використовуються електронні документи, обов’язково перевіряється наявність у цих документах всіх необхідних реквізитів, встановлених законодавством або договором, їх засвідчення електронним підписом тощо.

Клієнт, якому надаються послуги з використанням новітніх технологій має високий рівень ризику, а фінансові операції, що проводяться ним, підлягають фінансовому моніторингу.

XXІ. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ У РАЗІ, ЯКЩО ТАКА ОПЕРАЦІЯ МІСТИТЬ ОЗНАКИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ СТАТТЯМИ 15 І 16 ЗАКОНУ

Під час зупинення проведення фінансової операції у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону, слід керуватися нормами наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2010 № 172 «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.11.2010 за № 1111/18406.

Керівник суб’єкта за письмовим поданням відповідального працівника має право прийняти рішення про зупинення проведення фінансової операції на строк до двох робочих днів, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону.

Для прийняття рішення щодо зупинення проведення фінансової операції відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) в день виявлення фінансової операції подає керівнику суб’єкта інформацію у письмовій формі щодо такої фінансової операції, з обґрунтуванням необхідності прийняття такого рішення.

Рішення щодо зупинення проведення фінансової операції приймається керівником суб’єкта в день виявлення фінансової операції шляхом видання відповідного письмового доручення (розпорядження, наказу тощо). Після прийняття такого рішення відповідальний працівник у той самий день забезпечує реєстрацію інформації про таку фінансову операцію.

У разі прийняття керівником суб’єкта рішення про зупинення фінансової операції відповідальний працівник того самого дня повідомляє про це Держфінмоніторинг шляхом подання інформації за формою, встановленою Держфінмоніторингом.

Інформація подається до Держфінмоніторингу з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

У разі ненадходження до суб’єкта рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції протягом двох робочих днів з дня зупинення фінансової операції керівник суб’єкта поновлює її проведення.

У разі отримання суб’єктом рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції керівник приймає рішення про подальше її зупинення на строк, визначений Держфінмоніторингом.

У разі закінчення строку подальшого зупинення фінансової операції, зазначеного у рішенні Держфінмоніторингу, керівник суб’єкта поновлює її проведення.

Загальний строк зупинення проведення фінансової операції не може перевищувати чотирнадцяти робочих днів.

XXIІ. ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ У РАЗІ, ЯКЩО ЇЇ УЧАСНИКОМ АБО ВИГОДООДЕРЖУВАЧЕМ ЗА НЕЮ Є ОСОБА, ЯКУ ВКЛЮЧЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ЩОДО ЯКИХ ЗАСТОСОВАНО МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ

Під час зупинення проведення фінансової операції у разі, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, слід керуватися нормами наказу Держфінмоніторингу від 28.09.2010 № 172 «Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.11.2010 за № 1111/18406.

Керівник суб’єкта за письмовим поданням відповідального працівника зобов’язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції на строк до двох робочих днів.

Для прийняття рішення щодо зупинення проведення фінансової операції відповідальний працівник суб’єкта (відокремленого підрозділу) в день виявлення фінансової операції подає керівнику суб’єкта інформацію у письмовій формі щодо такої фінансової операції, з обґрунтуванням необхідності прийняття такого рішення.

Рішення щодо зупинення проведення фінансової операції приймається керівником суб’єкта в день виявлення фінансової операції шляхом видання відповідного письмового доручення (розпорядження, наказу тощо). Після прийняття такого рішення відповідальний працівник у той самий день забезпечує реєстрацію інформації про таку фінансову операцію.

У разі прийняття керівником суб’єкта рішення про зупинення фінансової операції відповідальний працівник того самого дня повідомляє про це Держфінмоніторинг шляхом подання інформації за формою, встановленою Держфінмоніторингом (форма № 2-ФМ).

Інформація подається до Держфінмоніторингу з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

У разі ненадходження до суб’єкта рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції протягом двох робочих днів з дня зупинення фінансової операції керівник суб’єкта поновлює її проведення.

У разі отримання суб’єктом рішення Держфінмоніторингу про подальше зупинення фінансової операції керівник приймає рішення про подальше її зупинення на строк, визначений Держфінмоніторингом.

У разі закінчення строку подальшого зупинення фінансової операції, зазначеного у рішенні Держфінмоніторингу, керівник суб’єкта поновлює її проведення.

Загальний строк зупинення проведення фінансової операції не може перевищувати чотирнадцяти робочих днів.

Перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, доводиться до суб’єкта Держфінмоніторингом шляхом його розміщення на Веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) в розділі «Протидія тероризму».

XXIIІ. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ЗАПИТІВ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З МЕТОЮ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ПОКЛАДЕНИХ НА СУБ’ЄКТА ЗАКОНОМ

Під час направлення запитів до органів державної влади з метою виконання завдань, покладених на суб’єкта, слід керуватися нормами постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 746 «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта» та наказу Держфінмоніторингу від 27.08.2010 № 150 «Про затвердження Порядку формування та надання облікового ідентифікатора суб’єкта первинного фінансового моніторингу».

У разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації про ідентифікацію клієнта, передбаченої частинами одинадцятою і дванадцятою статті 9 Закону, відповідальний працівник суб’єкта за поданням працівника, що здійснював ідентифікацію, вживає заходів для перевірки та уточнення такої інформації. При цьому він має право звернутися до Державної реєстраційної служби України, Державної податкової службою

України та Міністерства внутрішніх справ України із запитом для отримання необхідної інформації.

Запит надсилається за підписом керівника суб’єкта за місцезнаходженням відповідних державних органів у письмовій формі, підписується керівником суб’єкта або особою, яка його заміщує, та скріплюється печаткою суб’єкта. Запит може надсилатися також в електронній формі. Формат електронної взаємодії та форма надання інформації визначаються Державною реєстраційною службою України, Державною податковою службою України та Міністерством внутрішніх справ України відповідно до вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

У запиті зазначаються підстави для надання державними органами інформації про ідентифікацію клієнта, її перелік та мета використання такої інформації. До запиту додається довідка про присвоєння облікового ідентифікатора. У разі необхідності отримання зазначеної довідки суб’єкт, який став на облік, подає до Держфінмоніторингу завірений підписом керівника та печаткою суб’єкта (у разі наявності) лист-звернення довільної форми щодо видачі такої довідки, в якому обов’язково зазначається дата останньої подачі форми обліку (форма № 1-ФМ).

У запиті щодо ідентифікації фізичної особи – резидента обов’язково зазначаються ідентифікаційний номер, прізвище, ім’я та по батькові, дата народження та місце проживання фізичної особи.

Інформація, що надходить суб’єктові від державних органів про ідентифікацію клієнта, є інформацією з обмеженим доступом та використовується виключно з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Відповідальний працівник веде реєстр запитів до державних органів, який повинен містити вихідні реквізити запиту, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи, інформація про яких запитувалася, підстави для надсилання запиту та реквізити листа державного органу з інформацією, одержаною у відповідь на запит суб’єкта.

Відповідальний працівник забезпечує зберігання та використання зазначеної інформації відповідно до вимог законодавства, а також запобігання несанкціонованому доступу до неї та її поширенню.

В Державній реєстраційній службі України наявна інформація, що стосується ідентифікації клієнта, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб – підприємців, а саме:

повне найменування юридичної особи, ЄДРПОУ, місцезнаходження; ідентифікаційний номер фізичної особи;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник – юридична особа;

прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб, які обираються

(призначаються) до органу управління юридичної особи;

серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію тощо.

Відповідно до Закону України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118 «Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» в органах державної податкової служби наявна інформація:

стосовно ідентифікації фізичних осіб (резидентів) – ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів або інформація про відмову в одержанні ідентифікаційного номера;

стосовно ідентифікації фізичних осіб – підприємців (резидентів) – реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності);

стосовно ідентифікації юридичних осіб (резидентів) – реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку.

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2006 № 600 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України» в органах внутрішніх справ наявна інформація:

стосовно ідентифікації фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців (резидентів) – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання або місце перебування;

стосовно ідентифікації фізичних осіб (нерезидентів) – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

XXIV. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ З ВНУТРІШНІМИ ДОКУМЕНТАМИ З ПИТАНЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Усі працівники суб’єкта (відокремленого підрозділу), що беруть участь у здійсненні або у забезпеченні здійснення фінансової операції, повинні ознайомитися з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу, а також брати участь у відповідних навчальних заняттях з питань фінансового моніторингу.

Внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу є Правила та Програма.

Правила і Програма розробляються відповідальним працівником суб’єкта протягом трьох робочих днів з дня його призначення та затверджуються керівником суб’єкта.

Строк, на який складаються Правила і Програма, визначається суб’єктом самостійно з урахуванням змін у законодавстві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Відповідальний працівник суб’єкта за погодженням з керівником суб’єкта визначає порядок ознайомлення, зберігання і користування Правилами і Програмою (у тому числі їх електронними копіями) та перелік осіб, які мають право доступу до цих документів.

Відповідальний працівник суб’єкта повинен ознайомити працівників із змістом Правил та Програми протягом трьох робочих днів з моменту їх затвердження.

У разі виникнення змін у законодавстві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідальний працівник протягом п’яти робочих днів з моменту набрання чинності таких змін приводить у відповідність Правила та Програму, та протягом трьох робочих днів з моменту їх затвердження керівником ознайомлює з ними працівників суб’єкта.

Новоприйняті працівники суб’єкта зобов’язані ознайомитися з Правилами та Програмою протягом трьох робочих днів з моменту прийняття їх на роботу.

Факт ознайомлення працівників з Правилами та Програмою фіксується в Журналі освітніх заходів, який заповнюється відповідальним працівником суб’єкта (відокремленого підрозділу) та містить, зокрема, назву посади, прізвище, ім’я, по-батькові, підпис працівника та дату ознайомлення його з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу.

Підготовка працівників, виходячи з їх посадових обов’язків, здійснюється відповідальним працівником шляхом проведення освітньої та практичної роботи, зокрема, щодо:

ознайомлення працівників із законодавством України та міжнародними стандартами з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

ознайомлення працівників з внутрішніми документами з питань фінансового моніторингу;

вивчення передового досвіду у виявленні фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

ознайомлення працівників із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації.

Навчання працівників проводиться за графіком, розробленим відповідальним працівником суб’єкта та затвердженим керівником суб’єкта.

Проведення кожного навчального заняття підтверджується відповідним записом у Журналі освітніх заходів з зазначенням відомостей щодо дати проведення заняття, переліку тем та внесенням інформації щодо назви

посади, прізвища, ім’я, по-батькові, і підписів працівників, які пройшли навчальні заняття.

Внутрішні документи з питань фінансового моніторингу зберігаються не менше п’яти років з дня їх підписання (затвердження або погодження).

XXV. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ КЕРІВНИКА ПРО ВИЯВЛЕНІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ, ТА ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ВЖИТІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

Інформування відповідальним працівником керівника суб’єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону є одним з обов’язків відповідального працівника суб’єкта (відокремленого підрозділу).

Таке інформування здійснюється не рідше одного разу на місяць, не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, шляхом надання керівнику суб’єкта письмової довідки довільної форми.

Довідка, зокрема, може містити інформацію щодо:

виявлених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

зареєстрованих фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

зареєстрованих фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та які не направлені до Держфінмоніторингу; направленої до Держфінмоніторингу інформації про фінансові

операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

зупинених фінансових операцій;

направленої у визначених законодавством випадках до правоохоронних органів інформації;

фінансових операцій, у проведенні яких суб’єктом (відокремленим підрозділом) було відмовлено;

ужитих заходів стосовно підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

результатів проведених перевірок внутрішньої системи фінансового моніторингу.

Факт ознайомлення керівника суб’єкта з довідкою, що надається відповідальним працівником, підтверджується підписом керівника.

У разі якщо повноваження відповідального працівника суб’єкта виконує керівник суб’єкта, то зазначена письмова довідка складається і підписується ним.

Документи, що стосуються інформування відповідальним працівником керівника суб’єкта про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходів, вжитих для реалізації норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, зберігаються не менше п’яти років з дня їх підписання (затвердження або погодження).

Директор Департаменту

взаємодії та координації

системи фінансового моніторингу А.Т. Ковальчук

Додаток 1 до Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Анкета клієнта (фізичної особи – резидента)

I. Ідентифікаційні дані фізичної особи – резидента відповідно до ст. 9 Закону

N з/п Інформація
1.1. Прізвище

Ім’я

По батькові

1.2. Дата народження
1.3. 1.3.1. Дані про документ, який посвідчує особу

Паспорт або інший документ ____________ Серія ______________ № _____________ дата

видачі _________________________________________

Орган, що видав паспорт (або інший документ) ____________________________________________

1.4. Місце проживання або місце перебування
1.5. Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів
1.6. Адреса електронної пошти

II. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта

2.1. Фінансовий стан.

2.2. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, серія та номер довіреності, термін її дії та інше).

Інша додаткова інформація про фізичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур.

___________________________________________ ПІБ

(підпис працівника суб’єкта, який здійснив ідентифікацію або уточнення інформації)

Додаток 2 до Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких

здійснює Держфінмоніторинг

Анкета клієнта

(фізичної особи – підприємця- резидента)

I. Ідентифікаційні дані фізичної особи – підприємця – резидента відповідно до ст. 9 Закону

N з/п Інформація
1.1. Прізвище

Ім’я

По батькові

1.2. Дата народження
1.3. 1.3.1. Дані про документ, який посвідчує особу

Паспорт або інший документ ____________ Серія ______________ № _____________ дата

видачі _________________________________________

Орган, що видав паспорт (або інший документ) ____________________________________________

1.4. Місце проживання або місце перебування
1.4. Документи про підтвердження державної реєстрації:

1.4.1. Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія _____ № ___________ дата видачі ____________________________

1.4.2. Орган, що видав Свідоцтво ________________________________

1.5. 1.5.1. МФО, назва та адреса банку, в якому відкрито рахунок клієнта

1.5.2. Номер банківського рахунка клієнта

1.6. Адреса електронної пошти

II. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта

2.1. Фінансовий стан.

2.2. Основні контрагенти.

Інша додаткова інформація про фізичну особу, яка необхідна установі, відповідно до

внутрішніх процедур. ___________________________________________ ПІБ

(підпис працівника суб’єкта, який здійснив ідентифікацію або уточнення інформації)

Додаток 3 до Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Анкета клієнта (юридичної особи – резидента)

I. Ідентифікаційні дані юридичної особи – резидента відповідно до ст. 9 Закону

N з/п Інформація
1.1. Найменування

Повне _______________________________________________

Скорочене ___________________________________________

1.2. Місцезнаходження
1.3. Документи про підтвердження державної реєстрації:

1.3.1. Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія _____ № ___________ дата видачі ____________________________

1.3.2. Орган, що видав Свідоцтво ________________________________

1.4. Інформація про органи управління та їх склад, інших посадових осіб клієнта

1.4.1. Керівник _____________ (П. І. Б), дані паспорта, ідентифікаційний номер, номер та

дата наказу про призначення на посаду.

1.4.2. Заступник або в. о. керівника ____________ (П. І. Б), дані паспорта, ідентифікаційний

номер, номер та дата наказу про призначення на посаду

1.4.3. Склад органів управління

1.4.4. Особи, що мають право розпоряджатися рахунками і майном

1.4.5. Власники істотної участі з зазначенням їх частки в капіталі юридичної особи

1.4.6. Контролери юридичної особи

1.5. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ
1.6. 1.6.1. МФО, назва та адреса банку, в якому відкрито рахунок клієнта

1.6.2. Номер банківського рахунка клієнта

1.7. Адреса електронної пошти

II. Додаткова інформація, щодо вивчення клієнта

2.1. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, довіреність)

2.2. Фактичне місцезнаходження особи

2.3. Фінансовий стан

2.4. Основні контрагенти

2.5. Наявність філій та інших відокремлених підрозділів

2.6. Ступінь ризику здійснення операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Інша додаткова інформація про юридичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур.

__________________________________________________ ПІБ

(підпис працівника суб’єкта, який здійснив ідентифікацію або уточнення інформації

Додаток 4 до Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Анкета клієнта (фізичної особи – нерезидента)

I. Ідентифікаційні дані фізичної особи – нерезидента відповідно до ст. 9 Закону

N з/п Інформація
1.1. Прізвище

Ім’я

По батькові

1.2. Дата народження
1.3. 1.3.1. Дані про документ, який посвідчує особу

Паспорт або інший документ ____________ Серія ______________ № _____________ дата

видачі _________________________________________

Орган, що видав паспорт (або інший документ) ____________________________________________

1.4. Громадянство
1.5. Місце проживання або тимчасового перебування
1.6. Адреса електронної пошти

II. Додаткова інформація щодо вивчення клієнта

2.1. Фінансовий стан.

2.2. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, серія та номер довіреності, термін її дії та інше)

Інша додаткова інформація про фізичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур.

___________________________________________ ПІБ

(підпис працівника суб’єкта, який здійснив ідентифікацію або уточнення інформації)

Додаток 5 до Примірних правил проведення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг

Анкета клієнта (юридичної особи – нерезидента)

I. Ідентифікаційні дані юридичної особи – нерезидента відповідно до ст. 9 Закону

N з/п Інформація
1.1. Найменування

Повне _______________________________________________

Скорочене ___________________________________________

1.2. Місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунка
1.3. Документи про підтвердження державної реєстрації:

1.3.1. Копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру Серія __________ № _________________ дата видачі ____________________________

Орган, що видав Свідоцтво ______________________________

1.3.2. або нотаріально засвідчене реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію цієї юридичної особи

1.3.3. Держава реєстрації

1.4. Інформація про органи управління та їх склад, інших посадових осіб клієнта

1.4.1. Керівник _____________ (П. І. Б), дані паспорта, ідентифікаційний номер, номер та

дата наказу про призначення на посаду.

1.4.2. Заступник або в. о. керівника ____________ (П. І. Б), дані паспорта, ідентифікаційний

номер, номер та дата наказу про призначення на посаду

1.4.3. Склад органів управління

1.4.4. Особи, що мають право розпоряджатися рахунками і майном

1.4.5. Власники істотної участі з зазначенням їх частки в капіталі юридичної особи

1.4.6. Контролери юридичної особи

1.5. Адреса електронної пошти

II. Додаткова інформація, щодо вивчення клієнта

2.1. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (дані паспорта, або іншого документа, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер, довіреність)

2.2. Фактичне місцезнаходження особи

2.3. Фінансовий стан

2.4. Основні контрагенти

2.5. Наявність філій та інших відокремлених підрозділів

2.6. Ступінь ризику здійснення операцій, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом

Інша додаткова інформація про юридичну особу, яка необхідна установі, відповідно до внутрішніх процедур.

___________________________________________ ПІБ

(підпис працівника суб’єкта, який здійснив ідентифікацію або уточнення інформації)

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Фінансовий моніторинг »
3 180 переглядів