Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  Товариства з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”

________________ Н.К. Нечипоренко

01.02.2011 р.

ПРИЙНЯТІ

зборами трудового колективу

Товариства з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”

протокол №____ від 01.02.2011 р.

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Товариства з обмеженою відповідальністю “Рябий пес”

1. Загальні положення

1.1. Дані Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі Правила) Товариства з обмеженою відповідальністю “Рябий пес” були розроблені відповідно до чинного трудового законодавства України з метою забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності і ефективності, раціонального використовування робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.

1.2.   Трудова дисципліна забезпечується створенням дирекцією Товариства організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за добросовісну працю.

1.3.   До працівників, які порушують трудову дисципліну, застосовуються дисциплінарні стягнення.

1.4.   Правила є обов’язковими для виконання всіма учасниками трудових відносин.

1.5.   Питання, пов’язані з виконанням Правил, регулюються дирекцією Товариства.

2. Порядок прийому, переведення і звільнення працівників

2.1.   Працівники Товариства реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору.

2.2.   Згідно Статуту Товариства право прийому працівників, їх переведення і звільнення має директор   Товариства.

2.3.   При прийомі на роботу працівнику, відповідальному за ведення кадрового діловодства, особа, що приймається на роботу подає:

 • заяву про прийом на роботу на ім’я директора або виконавчого директора;
 • паспорт;
 • трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
 • військовий квиток (для звільнених з лав Збройних Сил України і інших військових формувань, сформованих відповідно до чинного законодавства);
 • свідоцтво про обов’язкове соціальне страхування (при наявності);
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • фотографії (2 шт.);
 • диплом або інший документ про отриману освіту або професійну підготовку.

Прийом на роботу без надання вказаних документів не здійснюється.

2.4.   Під час вступу на роботу співробітник повинен бути ознайомлений під розпис з:

 • колективним договором;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • посадовою інструкцією;
 • положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
 • пройденим інструктажем по охороні праці і техніці безпеки.

2.5.   Прийом на роботу оформляється наказом директора або виконавчого директора Товариства і оголошується працівнику під розпис. В наказі повинні бути вказані назва посади або професії, умови оплати.

2.6.   При прийомі на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

2.7.   Строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.8.  Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.  Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

2.8.   На всіх працівників Товариства, що пропрацювали відповідно до виданого наказу про прийом на роботу понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. Працівникам, що поступили на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше за п’ятиденний термін після зарахування на роботу.

2.9.   Переведення працівника на іншу роботу (посада, підрозділ) в межах  Товариства, на інше підприємство, в іншу місцевість разом з Товариством проводиться відповідно до чинного законодавства. Переведення оформляється наказом директора Товариства.

2.10. Припинення трудового договору здійснюється тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.11. За ініціативою працівника припинення трудового договору відбувається відповідно до статей 38 і 39 КЗпП України. Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це керівництво за 14 календарних днів, заявою на ім’я директора чи виконавчого директора Товариства.

2.12. У разі припинення трудового договору з поважних причин, передбаченим чинним законодавством, працівник може бути звільнений в день написання заяви.

2.13. Строковий трудовий договір припиняється достроково за ініціативою працівника у разі хвороби або інвалідності, які заважають виконанню роботи згідно трудового договору, а також у разі порушення дирекцією Товариства законодавства про працю або умов трудового договору і з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

2.14. Припинення трудового договору за ініціативою дирекції може бути здійснено на підставі статті 40 і 41 КЗпП України.

2.15. Працівнику, що звільняється, надається час, необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним рахуються, а також розрахунку з всіма службами і відділами. Документальні матеріали та матеріальні цінності передаються по акту, про що робиться відмітка в обхідному листі цього працівника.

2.16. Припинення дії трудового договору оформляється наказом директора Товариства, який доводиться до відома працівника під розпис.

2.17. День звільнення є останнім днем роботи. Працівник, що звільняється, зобов’язаний представити в цей день обхідний лист встановленого зразка, який свідчить про те, що він передав у встановленому порядку справи та матеріальні цінності, а уповноважена особа Товариства зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і зробити з ним остаточний розрахунок. В день звільнення працівнику видається трудова книжка та проводиться повний розрахунок.

3. Основні обов’язки працівників Товариства

3.1.   Працівники Товариства зобов’язані:

3.1.1.  Вчасно, за 5 хвилин до початку роботи, прибути на робоче місце і підготуватися до виконання своїх трудових обов’язків.

3.1.2.  Почати роботу відповідно до режиму роботи, встановленого на Товаристві.

3.1.3.  Виконувати своєчасно і в повному об’ємі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати необхідну якість виконуваних робіт.

3.1.4.  Виконувати накази та розпорядження дирекції Товариства, безпосередніх керівників, внутрішні положення, інструкції та інші локальні нормативні акти Товариства.

3.1.5.  Дотримуватися вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами і інструкціями.

3.1.6.  Вживати заходів до негайного усунення причин і умов, перешкоджаючих або утруднюючих нормальну роботу, негайно інформувати про це дирекцію Товариства.

3.1.7.  Раціонально використовувати комп’ютерну і іншу оргтехніку, дбайливо ставитися до майна Товариства, ефективно використовувати матеріали, електроенергію і інші матеріальні ресурси.

3.1.8.  Дотримуватися встановленого порядку зберігання комерційної таємниці та конфіденційної інформації, матеріальних цінностей і документів.

3.1.9.  Підтримувати на своєму робочому місці чистоту і порядок.

3.1.10.  Палити та приймати їжу тільки у встановлених для цього місцях.

3.1.11.  Уважно ставитися до колег, сприяти формуванню нормального психологічного мікроклімату в колективі.

4. Основні обов’язки Товариства по відношенню до працівників

4.1. Товариство по відношенню до працівників зобов’язано:

4.1.1.  Правильно організувати працю працівників, закріпити за кожним робоче місце, забезпечити безпечні умови праці.

4.1.2.  Забезпечити робочі місця матеріальними і енергетичними ресурсами, інструментами і устаткуванням, комп’ютерною і іншою оргтехнікою.

4.1.3.  Вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму працівників.

4.1.4.  Неухильно дотримувати вимог законодавства про працю, вживати заходів для своєчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі.

4.1.5.  Забезпечувати систематичне підвищення ділової (професійної) кваліфікації працівників і рівня їх знань.

4.1.6.  Давати чіткі вказівки (розпорядження) працівникам, вимагати і перевіряти своєчасність і точність їх виконання.

4.1.7.  Забезпечувати матеріальну зацікавленість в результатах їх праці і загальних підсумках роботи.

4.1.8.  Вчасно здійснювати оплату праці Працівникам.

4.1.9.  Контролювати суворе дотримання трудової дисципліни.

4.1.10.  Застосовувати стягнення до порушників трудової дисципліни, враховуючи при цьому думку трудового колективу.

4.1.11.  Застосовувати заходи заохочення до працівників, які показали кращі показники в роботі.

4.1.12.  Організовувати облік робочого часу.

4.1.13.  Дотримувати вимог трудового законодавства України та Колективного договору для регулювання соціально-трудових питань на підприємстві.

5. Робочий час і час відпочинку

5.1. Для працівників встановлюється наступний режим роботи Товариства:

 • початок роботи – 09.00 год.;
 • перерва на відпочинок і харчування з 13.00 год. до 14.00 год. та згідно графіка змінності;
 • закінчення роботи – 18.00 год.;
 • вихідні дні – субота, неділя.

Час початку роботи, перерви і закінчення може бути змінено відповідно до діючого режиму роботи.

Згідно ст. 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу для всіх працівників Товариства не може перевищувати 40 годин в тиждень. Можливий особливий графік роботи  деяких підрозділів та окремих працівників в межах даного обмеження, що встановлюється директором Товариства за погодженням з працівниками.

5.2. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину (окрім працівників з скороченою тривалістю робочого часу). В тих випадках, коли неробочому святковому дню передує один або два вихідні дні, тривалість роботи не скорочується.

5.3. У зв’язку з виробничою необхідністю встановлений режим роботи може бути змінений на підставі наказу директора Товариства з обов’язковим попередженням про це працівників.

5.4. Робота у вихідні дні забороняється, за винятком випадків, передбачених законодавством України. Така робота може компенсуватися за угодою сторін наданням іншого дня відпочинку або грошовою компенсацією в подвійному розмірі.

5.5. При прийомі на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий  день з визначенням тривалості, режиму роботи і оплати праці пропорційно відпрацьованому часу.

5.6. Працівникам Товариства щорічно надається основна відпустка тривалістю 24 календарні дні.

5.7. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який затверджується директором Товариства. При складанні графіка враховуються інтереси Товариства, особисті інтереси працівників і можливості для відпочинку.

5.8. Перенесення відпустки на інший час можливе тільки у випадках, передбачених законодавством і за угодою сторін. У разі перенесення щорічної відпустки, новий термін її надання встановлюється за угодою між працівником і керівником.

5.9. На прохання працівника щорічна відпустка може надаватися частинами за умови, що основна безперервна її частина складатиме не менше 14 календарних днів.

5.10. За рішенням директора Товариства працівник може бути відкликаний з відпустки, з його згоди, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.11. За сімейними обставинами працівнику може бути наданий відпустка без збереження заробітної платні тривалістю до 15 календарних днів на рік.

5.12. Інші види відпусток надаються працівникам відповідно до чинного законодавства України.

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1.   За зразкове виконання трудових обов’язків, підвищення ефективності і якості роботи, поліпшення якості інформаційно-консультаційного обслуговування, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і інші досягнення в роботі до працівників Товариства застосовуються наступні заходи заохочення:

 • оголошення подяки;
 • нагородження грамотою;
 • видача премії;
 • нагородження цінним подарунком;
 • забезпечення корпоративним мобільним зв’язком (корпоративні картки, компенсація за мобільний зв’язок).

6.2.  Заохочення оголошуються наказом директора, доводяться до відома всього колективу і заносяться в трудову книжку працівника.

6.3.  Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, мають переваги при просуванні по роботі.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1.   Працівник несе відповідальність за порушення трудової, технологічної і виробничої дисципліни, у тому числі за:

 • систематичне невиконання або неналежне виконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором і цими Правилами;
 • прогул (у тому числі відсутність на робочому місці більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п.4 ст.40 КЗпП України);
 • появу на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного сп’яніння (п.7 ст.40 КЗпП України);
 • розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
 • здійснення на робочому місці крадіжки (у тому числі дрібної) майна Товариства;
 • перевищення службових повноважень.

7.2.   За кожне порушення трудової дисципліни, до працівника може бути застосований тільки один вид стягнення: догана або звільнення.

7.3.   До застосування дисциплінарного стягнення від порушника необхідно взяти пояснення у письмовій формі. Відмова працівника від дачі пояснень не може бути перешкодою для застосування стягнення.

7.4.   До працівників можуть також застосовуватися такі негативні заходи впливу, які не є стягненнями, як: позбавлення премії або її частини, позбавлення винагороди за наслідками роботи Товариства за рік, перенесення часу надання щорічної відпустки.

7.5.   Наказ про застосування дисциплінарного стягнення з вказівкою причин його вживання доводиться до відома працівника, до якого застосувалося стягнення під розпис в триденний термін.

7.6.   Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості його відповідальності за іншими видами юридичної відповідальності: кримінальної, адміністративної, матеріальної (ч. З ст. 130 КЗпП). Крім цих видів юридичної відповідальності до працівника можуть бути одночасно застосовані й негативні заходи впливу.

7.7.   Дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення терміну його дії наказом директора або виконавчого директора Товариства за власною ініціативою, по клопотанню безпосереднього керівника або трудового колективу, якщо підданий дисциплінарному стягненню не вчинив нової провини і проявив себе як добросовісний працівник.

7.8.   Дисциплінарні стягнення до трудової книжки не заносяться.

7.9.   Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Юрисконсульт                                               М.К.Нечипоренко

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення, правила, інструкції »
13 436 переглядів