Колективний договір

Схвалений на загальних зборах

трудового колективу

(протокол №1 вiд 15 лютого 2011 р.)

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

ТзОВ «Рябий пес»

Р О З Д I Л  I

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Колективний Договiр укладено, на пiдставi статті 10 КЗпП України, між Представниками трудового колективу, вiд iменi трудового колективу, та дирекцiєю пiдприємства, в особі директора Нечипоренко Н.К., вiд iменi засновникiв, надалi сторонами, на основi прийнятих ними зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових i соцiально-економiчних вiдносин i узгодження їх iнтересiв.

1.2 Умови цього Колективного Договору є обов’язковими для обох Сторін. Ці умови в разі будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують становище працівників, порівняно з чинним законодавством України, інакше вони визнаються недійсними.

1.3. Жодна із Сторін, що уклала Колективний Договір, не може в односторонньому порядку припинити виконання його положень.

1.4. Норми i положення Колективного Договору поширюються на всiх працiвникiв пiдприємства, незалежно вiд їх належностi до будь-яких громадських організацій, рухів тощо.

1.5. Кожний новоприйнятий працівник зобов’язаний ознайомитися зі змiстом цього Колективного Договору під розписку.

1.6.   Цей Колективний Договір зберігає силу в разі зміни складу, структури і найменування підприємства, а у випадку його реорганізації він може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника підприємства, дія Колективного Договору зберігається не більше як на рік. У цей період Сторони повинні розпочати переговори про укладення нового або зміну цього Колективного Договору.

1.7. Протягом строку дії цього Колективного Договору до нього, за взаємною згодою Сторін, можуть вноситися зміни та доповнення в порядку, визначеному чинним законодавством України. У випадку змiн чинного законодавства внесення змiн i доповнень до Колективного Договору є обов’язковим.

1.8. Положення цього Колективного Договору діють до укладення нового Договору.

Р О З Д I Л  II

ВИРОБНИЧI ВIДНОСИНИ

Дирекцiя пiдприємства зобов’язується:

2.1. Забезпечити формування стратегiї i прогнозування розвитку пiдприємства, пiдвищення ефективностi виробництва.

2.2. Освоювати новi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, застосовуючи передовi досягнення науки.

2.3. Впроваджувати кращi виробничi засоби i технологiї, спрямованi на зростання обсягів виробництва, економiю паливно-енергетичних, матерiальних та трудових ресурсiв.

2.4. Добиватись високої продуктивностi працi вiд усiх працiвникiв на кожному робочому мiсцi, забезпечуючи їх усiма необхiдними матерiально-технiчними ресурсами для виконання ними виробничих завдань, дотримання норм працi.

2.5. Проводити рекламу своєї дiяльностi через усi дозволенi засоби масової iнформацiї, та виставкову діяльність як в середині країни, так і за її межами.

2.6. Вiдповiдно до Статуту пiдприємства, та за розпорядженням Генерального директора виділяти частину прибутку на забезпечення виконання соцiальних гарантiй, компенсацiй та пiльг, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

2.7. Забезпечувати дотримання працiвниками трудової дисциплiни та Правил внутрiшнього трудового розпорядку підприємства.

2.8. Вивчати передовий досвід, нові технології виробництва та діяльності як на українському ринку, так і на ринках ближнього та далекого зарубіжжя (участь у семінарах, конференціях, з’їздах, виставках, тощо).

Трудовий колектив зобов’язується:

2.9. Дотримуватися трудової дисциплiни та Правил внутрiшнього трудового розпорядку підприємства.

2.10. Ефективно та максимально продуктивно використовувати робочий час.

2.11. Дотримуватися норм моралі, ділового етикету, проявляти ввічливість, повагу та  витримку по відношенню до своїх співробітників та адміністративного персоналу.

2.12.  Не створювати умов, які перешкоджали б нормальному виконанню своїх обов”язків  чи заважали б іншим працівникам виконувати їх трудові функції.

2.13. Запобiгати виникненню трудових конфлiктiв.

2.14. Сумлінно та вчасно виконувати роботу, обумовлену функціональними обов”язками, посадовими інструкціями, трудовим договором, виконувати доведені виробничі завдання.

2.15. Дотримуватися технологічної дисципліни та норм охорони праці.

2.16. Забезпечувати якість праці і її результатів установленим вимогам і стандартам, виконання норм праці та розпоряджень осіб, які управляють процесами виробництва.

2.17. Дбайливо ставитися до майна власника; економно і раціонально використовувати сировину, матеріали, електроенергію та інші ресурси, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів.

2.18. Використовувати надані в користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку та інше майно власника тільки у службових цілях.

2.19. Нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну підприємству, внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Працівник, який заподіяв шкоду може добровільно покрити її повністю або частково. За згодою власника працівник може передати для покриття заподіяної шкоди рівноцінне майно, або виправити пошкоджене.

2.20. Не розголошувати відомостей, які становлять комерційну таємницю фірми,  в тому числі після звільнення з роботи.

2.21. Постійно підвищувати свою кваліфікацію, професійно-технічний рівень.

2.22. Без дозволу адміністрації не перебувати в приміщеннях підприємства в неробочий час з причин, не пов’язаних з роботою, а також не запрошувати сторонніх осіб.

Р О З Д I Л  III

ТРУДОВI ВIДНОСИНИ, РЕЖИМ ПРАЦI I ВIДПОЧИНКУ

3.1. Для виконання невiдкладних, наперед непередбачених робiт, вiд негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна виробнича дiяльнiсть пiдприємства в цiлому, окремi працiвники можуть залучатись адміністрацiєю до роботи у вихідні дні, згідно з виданим по підприємству наказом. Робота у такі оплачується у подвійному розмірі, або за бажанням працівника компенсується наданням iншого дня вiдпочинку.

3.2. Адміністрація має право переміщати працівників на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ, доручати виконувати роботу на іншому технологічному обладнанні у межах  спеціальності, кваліфікації чи посади з врахуванням стану здоров”я з наступною оплатою праці згідно з чинним законодавством.

3.3. Адміністрація має право один раз в рік проводити атестацію працівників, за підсумками якої працівник, що не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації підлягає звільненню, або за його згодою переведенню на нижчеоплачувану роботу.

3.4. Прогул (в тому числі відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин, поява на роботі в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, систематичне невиконання працівником без поважних причин покладених на нього обов’язків, правил внутрішнього трудового розпорядку тягне за собою розірвання трудового Договору в односторонньому порядку з ініціативи власника.

3.3. Режим працi i вiдпочинку на пiдприємствi регламентується Правилами внутрiшнього трудового розпорядку, які є невід’ємною частиною Даного Колективного Договору.

3.4. Адміністративному персоналу підприємства надається перерва для вiдпочинку i харчування тривалiстю одна година – з 13.00 до 14.00.

Персоналу виробничого та інструментального цехів надається перерва на обід тривалістю 1 година згідно з графіком змінності.

3.5. Загальними вихiдними днями для адміністративного персоналу є субота та недiля.

Вихiднi днi для персоналу виробничого цеху встановлюється графiками змiнностi.

3.6. У святковi днi, встановленi законодавством та постановами уряду України, персонал підприємства не працює. У випадку виробничої необхідності персонал підприємства працює відповідно до виданого по підприємству наказу з оплатою праці за роботу в такий день згідно зі ст. 107 КЗпП України.

3.7. Всiм працiвникам пiдприємства надаються щорiчнi вiдпустки тривалiстю 24 календарних днi iз збереженням мiсця роботи i середнього заробiтку.

3.8. У вiдповiдностi з чинним законодавством України можуть бути наданi додатковi вiдпустки ( відповідно додатку №1 до цього Договору).

3.9. Вiдпустки, що надаються вiдповiдно до встановленого порядку, у зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю, а також вагiтнiстю та пологами, до щорiчних i додаткових вiдпусток не включаються.

3.10. Вiдпустка за перший рiк роботи надається працiвникам пiсля закiнчення шести мiсяцiв безперервної роботи на пiдприємствi.

3.11. До закiнчення зазначеного строку вiдпустка може бути надана у випадках, передбачених законодавством. За другий i наступнi роки вiдпустка може бути надана в будь-який час вiдповiдного робочого року.

3.12. Вiдпустки надаються протягом усього року згідно з графіком, затвердженим директором до 5 січня поточного року, для чого не пізніше 1 січня він подається до адміністрації підприємства керівниками підрозділів.

3.13. Щорiчну вiдпустку на прохання працiвника може бути подiлено на частини будь-якої тривалостi за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14-ти календарних днiв.

3.14. Допустимi випадки перенесення вiдпусток регламентуються чинним законодавством України.

3.15. Порядок та умови надання соцiальних вiдпусток визначаються чинним законодавством України.

3.16. За сiмейними обставинами та з iнших поважних причин працiвниковi, за його заявою та згодою сторiн, може бути надана короткочасна вiдпустка без збереження заробiтної плати, терміном не бiльше 15 календарних днiв на рiк.

Р О З Д I Л  IV

ОПЛАТА ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦI

По взаємнiй угодi сторiн на пiдприємствi запроваджується система договiрного регулювання оплати працi.

Витрати на оплату праці складаються з основної та додаткової заробітної плати, а також інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

Дирекцiя пiдприємства зобов’язується:

4.1. Оплату працi працiвникiв пiдприємства здiйснювати у повнiй вiдповiдностi до умов, передбачених трудовим договором (контрактом).

4.2. Розмiри заробiтної плати визначати з дотриманням гарантiй, встановлених законодавством в залежностi вiд складностi виконуваної роботи чи умов трудового Договору (контракту), професiйно-дiлових якостей працiвника, результатiв його працi та господарської дiяльностi пiдприємства.

4.3. Оплату праці працівників підприємства проводити з урахуванням міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень, тарифних ставок та посадових окладів.

4.4. Запровадити позмінну оплату праці працівників виробничого цеху та працівників складу, з доплатою за роботу в нічний час ( відповідно до ст. 108 КЗпП України).

4.5.   Проводити доплати за особливий характер праці на підставі результатів атестації робочих місць – відповідно із додатком № 2 до цього Договору;

4.6. При визначеннi розмiру заробiтної плати дотримуватися законодавчо встановленого мiнiмального розмiру заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконаний працiвником мiсячний обсяг робiт.

4.7. За якiснi показники в роботi та полiпшення кінцевих результатiв господарської дiяльностi, старанність та ініціативу, за сприяння винахідництву та раціоналізації, а також впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій в процес виробництва, рішенням адміністрації підприємства відповідному працівникові, чи колективу працівників, виплачуються премії за рахунок фонду додаткової заробiтної плати, розмiр яких залежатиме вiд результатiв працi кожного працiвника.

4.8. Не допускати будь-яке зниження розмiрiв оплати працi залежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової та нацiональної належностi, статi, мови, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань, членства у будь-якому об’єднаннi громадян, мiсця проживання.

4.9. Проводити виплату заробiтної плати працiвникам пiдприємства два рази на мiсяць, за умови наявностi коштiв на рахунку підприємства, в наступні терміни:

Аванс – зарплата за І половину місяця в термін 15 – 16  числа поточного місяця
Зарплата за ІІ половину місяця В термін 01 – 02 числа місяця, наступного за оплачуваним

4.10. Розмір заробітної плати працівників підприємства є конфіденційним.

4.11. При порушенні термінів виплати заробітної плати проводити компенсацію втрати частини заробітної плати відповідно до діючого законодавства України.

4.12. Проводити індексацію заробітної плати працівників підприємства відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

4.13. Оплату щорiчних вiдпусток проводити не пiзнiше, нiж за три днi до їх початку.

4.14. Виплату заробiтної плати проводити, у грошовому вираженнi, шляхом перерахування коштів на картрахунок працівника.

4.15. Забезпечити гласнiсть всiх заходiв щодо нормування i оплати працi.

4.16. При запровадженнi нових i змiні дiючих норм працi повiдомляти працiвникiв про такі зміни не пiзнiше як за мiсяць до їх запровадження.

4.17. Проводити щомісячну доплату працівникам підприємства на соціальні заходи в розмірі 100 грн.

Р О З Д I Л  V

ОХОРОНА ПРАЦI

Закон України «Про охорону працi» визначає основнi положення щодо реалiзацiї Конституцiйного права громадян на охорону їх життя i здоров’я в процесi трудової дiяльностi, регулює за участю вiдповiдних державних органiв вiдносини мiж пiдприємством i працiвником з питань безпеки праці, гiгiєни працi та виробничого середовища.

В своїй дiяльностi дирекцiя i працiвники зобов’язуються дотримуватися Закону України «Про охорону працi», Кодексу законiв про працю України та iнших нормативних актiв.

5.1. Дирекція підприємства встановлює соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні гарантії для працівників у галузі охорони праці, а саме:

5.1.1. Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, устаткування та інших засобів виробництва повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

5.1.2. Своєчасно та якісно проводиться навчання та інструктажі працівників підприємства з охорони праці.

5.1.3. Працівників підприємства безкоштовно забезпечують необхідними положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами про охорону праці.

5.1.4. Працівникам підприємства своєчасно видається спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту відповідно до норм чинного законодавства, у разі необхідності, безкоштовно надаються змиваючі та знешкоджуючі засоби.

5.1.5. У відповідності і в порядку, визначеному Законом України «Про охорону праці» відшкодовується шкода працівнику підприємства, заподіяна каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків.

5.2. Дирекція підприємства зобов’язується вжити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки праці, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям, а саме:

5.2.1. Призначати посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань з охорони праці, затверджувати інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність.

5.2.2. Забезпечувати усунення причин, що можуть призвести до нещасних випадків, професійних захворювань.

5.2.3. Розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.

5.2.4. Здійснювати поточний контроль за дотриманням працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці.

5.2.5. Не рідше 1 разу на 5 років проводити атестацію робочих місць з метою встановлення можливих факторів і причин виникнення можливих несприятливих умов праці, встановлення ступеня шкідливості й небезпечності праці. На підставі результатів атестації дирекція встановлює пільги і компенсації за шкідливі умови праці, а також необхідність внесення до списків № 1 і №2 виробництв робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення.

5.2.6.  Проводити навчання, інструктажі та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

5.2.7. Розробляти та впроваджувати заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

5.2.8. Забезпечити всі підрозділи підприємства питтєвою водою.

5.3. Працівники підприємства зобов’язуються виконувати вимоги чинного законодавства України, нормативних актів підприємства про охорону праці, а саме:

5.3.1. Дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії; використовувати спецодяг та змінне взуття; користуватися засобами індивідуального захисту та миючими і знешкоджуючими засобами; утримувати своє робоче місце та передавати змінюючому працівникові в порядку, чистоті, справному стані, а також дотримуватися чистоти в підрозділах та на прилеглій території.

5.3.2. Знати та виконувати вимоги правил безпечної експлуатації механізмів, устаткування та інших засобів виробництва.

5.3.3. Проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

5.3.4. Співпрацювати з дирекцією підприємства у справі організації безпечних та нешкідивих умов праці.

5.3.5. Вживати максимально можливих заходів для усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров’ю людей.

5.3.6. Повідомляти про виникнення небезпечних виробничих ситуацій керівництво підприємства.

5.3.7. Дотримуватися інших зобов’язань, передбачених законодавством України та нормативними актами підприємства про охорону праці.

5.4. За грубе або систематичне порушення працівниками підприємства норм та вимог санітарної гігієни, техніки безпеки, пожежної безпеки на підприємстві дирекція підприємства має право достроково розривати трудові договори з такими працівниками у відповідності із положеннями КЗпП  України.

Р О З Д I Л  VI

СОЦIАЛЬНI ПIЛЬГИ I ГАРАНТIЇ

6.1. Адміністрація підприємства гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, отримання медичної допомоги, явки до державних органів, в разі обгрунтування працівниками такої потреби.

6.2. Працiвники пiдприємства, якi згідно заключень ЛКК та МСЕК потребують санаторно-курортного лiкування, щорічно забезпечуються путiвками, в межах квот відділу соціального страхування.

6.3. Пенсiонерам за вiком, при їх звiльненнi виплачується вихiдна допомога в розмiрi одного середньомiсячного заробiтку.

6.4. В разі смерті рідних та близьких осіб, при нещасних випадках та складних операціях, і в інших випадках, за рішенням директора працiвникам пiдприємства надається матеріальна допомога  в розмiрi від 500 грн. до 5000 грн.

6.5. Працівники підприємства мають можливість здобувати освіту у всіх навчальних закладах України, відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Адміністрація підприємства має право при необхідності проводити оплату за професiйну пiдготовку або перепiдготовку за профiлем основної дiяльностi окремих працiвникiв пiдприємства в українських закладах освiти.

6.7. В певних випадках, за погодженням iз засновниками підприємства адміністрація надає безпроцентну позику працiвникам пiдприємства на спорудження чи придбання житла, меблiв та iнших необхiдних товарiв для домашнього господарства.

6.8. Адміністрація підприємства гарантує свободу організації і проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

6.9. Працівники підприємства за власною ініціативою та за підтримки адміністрації можуть створювати самодіяльні колективи (ансамблі, гуртки, тощо), діяльність яких проводиться у вільний від роботи час. За домовленістю між членами таких колективів та адміністрацією, остання може виділити приміщення для проведення тренувань, репетицій, а також кошти необхідні для життєдіяльності таких утворень.

За активну участь в діяльності самодіяльних колективів та за результативну участь у різноманітних виступах, змаганнях, конкурсах і т.п.  адміністрація може нагороджувати окремих її членів, або колектив повністю грамотами, преміями, подарунками.

Р О З Д I Л  VII

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Адміністрація підприємства зобов’язана завчасно інформувати трудовий колектив про зміну форми власності підприємства або його структурних підрозділів.

7.2. Представники трудового колективу пiдприємства є єдиним представником, уповноваженим вiд iменi трудового колективу вести переговори з адміністрацією про змiни, доповнення чи переукладання Колективного Договору.

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

7.4. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної або інших видів відповідальності винних осіб.

7.5. Колективний Договiр складений в 3-х примiрниках, кожен з яких має одинакову юридичну силу.

Начальникам вiддiлiв i служб підприємства видається ксерокопiя цього Колективного Договору.

7.6. Договiр набуває чинностi з дня його пiдписання сторонами i дiє протягом двох рокiв – до дати підписання нового Колективного Договору.

7.7. Контроль за виконанням Колективного Договору здійснюється безпосередньо Сторонами, або уповноваженими ними представниками в порядку, обумовленому Сторонами в окремій письмовій угоді.

7.8. Сторони, що підписали даний Колективний Договір, зобов’язуються не рідше одного разу на рік звітувати про його виконання.

Колективний Договiр пiдписали:

вiд дирекцiї ТзОВ «Рябий пес»                                                              Н.К. Нечипоренко

вiд  трудового колективу ТзОВ «Рябий пес»                                      Н.А. Івобобло

Додаток № 1

до Колективного Договору

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ТОВ “Рябий пес”

___________________ Н.К. Нечипоренко
15 лютого 2011 року

ПЕРЕЛІК ПОСАД, ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКИМ НАДАЄТЬСЯ ЩОРІЧНА ДОДАТКОВА ВІДПУСТКА

ЗА  ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ

№ п/п Посада, професія Тривалість щорічної

додаткової відпустки

1 Бухгалтер ( спеціаліст з дипломом) 2
2 Начальник зміни 2
3 Механік 2
4 Дробильник 4
5 Друкар 2
6 Фрезерувальник 2
7 Токар 2
8 Шліфувальник 2
9 Слюсар-інструментальник 2
10 Електрогазозварник 2

 

Додаток № 2

до Колективного Договору

ЗАТВЕРДЖУЮ

директор ТОВ “Рябий пес”

____________ Н.К. Нечипоренко
15 лютого 2011 року

ПЕРЕЛІК ПОСАД, ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКИМ РОБИТЬСЯ ДОПЛАТА ДО ОСНОВНОГО ПОСАДОВОГО

ОКЛАДУ  ЗА  ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ

№ п/п Посада, професія Доплата в розмірі,

%%

1 Начальник зміни 5
2 Механік 6
3 Дробильник 4
4 Слюсар 5
5 Шліфувальник 8
6 Токар 6
7 Фрезерувальник 2
8 Електрогазозварник 4

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення, правила, інструкції »
4 042 переглядів