Інструкція про прийом на роботу, переведення, звільнення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ТзОВ “Рябий пес”

________________ Н.К. Нечипоренко

01.02.2011 р.

ІНСТРУКЦІЯ

Із порядку прийому на роботу працівника, його переведення, переміщення, звільнення

1. Загальні положення

1.1.   Дана Інструкція Товариства з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» була розроблена відповідно до чинного трудового законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, з метою забезпечення чіткої організації прийому працівників, їх переведення, переміщення, звільнення.

2. Порядок прийому працівника на роботу

2.1.   Працівники Товариства реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору.

2.2.   Згідно Статуту Товариства право прийому працівників має директор Товариства.

2.3.   При прийомі на роботу працівнику, відповідальному за ведення кадрового діловодства (керівникові регіонального структурного підрозділу), особа, що приймається на роботу подає:

 • заяву про прийом на роботу на ім’я директора;
 • копію паспорта (всі заповнені сторінки);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію документа про освіту;
 • копію свідоцтва про обов’язкове соціальне страхування (при наявності);
 • фотографії (2 шт.) 3х4;
 • копії свідоцтв про народження дітей (якщо є);
 • трудову книжку, оформлену в установленому порядку;
 • для чоловіків – військовий квиток (для звільнених з лав Збройних Сил України і інших військових формувань, сформованих відповідно до чинного законодавства), або документ що його заміняє;

2.4.        Перед початком роботи, за рішенням керівника відповідного підрозділу, або керівництва Товариства, потенційний співробітник проходить стажування. В такому випадку, окрім документів зазначених в п.2.3. даної інструкції він подає на ім’я директора Товариства заяву про прийом на стажування. Заява про прийом на роботу подається після закінчення стажування.

2.5.        Прийом на роботу без надання вказаних документів не здійснюється.

2.6.        Копії документів потенційний працівник посвідчує власноручно, надписом: «копія відповідає оригіналу, дата, підпис, ініціали, прізвище».

2.7.        Заява про прийом на роботу пишеться особою що приймається на роботу власноручно. Друк заяв з допомогою комп’ютерної або машинодрукарської техніки не допускається. В заяві вказується дата прийому на роботу з урахуванням часу, який необхідний для того, щоб заява потрапила на розгляд осіб, які приймають рішення про прийом на роботу (директора або виконавчого директора Товариства), та того, що прийом на роботу «заднім числом» не допускається. Заява про прийом на роботу пишеться та подається на підпис не пізніше ніж за три робочі дні до дати погодженої як дата прийому на роботу. Заява візується керівником відповідного підрозділу, шляхом проставлення надпису «не заперечую», або «клопочу по суті заяви», дати, посади, підпису, ініціалів, прізвища, та в разі потреби – іншої інформації.

2.8.   Прийом на роботу здійснюється тільки після подання працівником повного пакету документів вказаних в п.2.3. та п.2.11. даної інструкції.

2.9. Під час вступу на роботу працівник, відповідальний за ведення кадрового діловодства (керівник регіонального структурного підрозділу) ознайомлює новоприйнятого співробітника:

 • колективним договором;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • посадовою інструкцією;
 • положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
 • умовами стажування (при потребі);
 • умовами матеріальної відповідальності;
 • інструктажем по охороні праці.

2.10. Для виконання п.2.9. керівник кожного регіонального структурного підрозділу забезпечує наявність на підрозділі копій:

 • колективного договору;
 • правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • посадових інструкцій по всіх посадах;
 • положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
 • інструкції з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги при настанні нещасного випадку.

2.11. Окрім виконання п.2.10. новоприйнятим працівником заповнюються:

 • Договір матеріальної відповідальності – 2 примірники;
 • Зобов’язання про ознайомлення з правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, інструкцією з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги при настанні нещасного випадку умовами матеріальної відповідальності, та зобов’язання їх дотримуватися – 2 примірники;
 • Зобов’язання про ознайомлення з положенням про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, та зобов’язання про його дотримання – 2 примірники;
 • Якщо працівник приймається на стажування – заява про прийом на стажування та договір на стажування в 2-х примірниках;
 • Агентський договір з додатком «звіт для агентів» – 2 примірники (заповняє тільки категорія співробітників безпосередньо задіяних у страхуванні);
 • Договір підряду – 2 примірники (заповняє тільки категорія співробітників безпосередньо не задіяних у страхуванні: облік, врегулювання, забезпечення).

2.12. Документи що заповняються в 2-х примірниках, після підписання та погодження їх сторонами зберігаються в кожної із сторін ( Товариства і працівника) по одному примірнику. Керівник регіонального структурного підрозділу зберігає в себе копії цих документів.

2.13. Прийом на роботу оформляється наказом директора Товариства і оголошується працівнику під розпис. В наказі повинні бути вказані назва посади або професії, умови оплати.

2.14. При прийомі на роботу може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

2.15. Строк випробування при прийнятті на роботу, не може перевищувати трьох місяців. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

2.16. Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.  Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

2.17. При прийомі на роботу угодою сторін також може бути обумовлене стажування, що являє собою процес вивчення Стажером обов’язків по майбутній роботі, протягом часу робочого дня, узгодженого та зручного для обох Сторін. Порядок стажування обумовлюється договором на стажування.

2.18. На всіх працівників Товариства, що пропрацювали відповідно до виданого наказу про прийом на роботу понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. Працівникам, що поступили на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше за п’ятиденний термін після зарахування на роботу.

3. Порядок переведення працівника на іншу роботу (посаду, підрозділ)

3.1.   Переведення працівника на іншу роботу (посаду, підрозділ) в межах  Товариства, в іншу місцевість разом з Товариством, здійснюється тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України, та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.2.   Переведення може відбуватися як з ініціативи працівника, так і з ініціативи адміністрації Товариства (зміна штату, службове підвищення, переїзд в іншу місцевість).

3.3.   При потребі переведення, з ініціативи адміністрації Товариства, особа, що переводиться, повідомляється про даний факт, та за умови погодження – подає працівнику, відповідальному за ведення кадрового діловодства (керівникові регіонального структурного підрозділу) заяву про переведення на ім’я директора Товариства.

3.4.   При потребі переведення, з ініціативи працівника, він подає працівнику, відповідальному за ведення кадрового діловодства (керівникові регіонального структурного підрозділу) заяву про переведення на ім’я директора Товариства, та обґрунтовує необхідність такого переведення.

3.5.   Заява про переведення пишеться працівником, що переводиться на роботу власноручно. Друк заяв з допомогою комп’ютерної або машинодрукарської техніки не допускається. В заяві вказується дата переведення з урахуванням того, що переведення «заднім числом» не допускається. Заява про переведення пишеться та подається на підпис не пізніше ніж за три робочі дні до дати погодженої як дата переведення. Заява візується керівником відповідного підрозділу, шляхом проставлення надпису «не заперечую», або «клопочу по суті заяви», дати, посади, підпису, ініціалів, прізвища, та в разі потреби – іншої інформації.

3.6.   Переведення оформляється наказом директора Товариства.

4. Порядок переміщення працівника на іншу роботу (посаду, підрозділ)

4.1.     Не вважається переведенням на іншу роботу (посаду, підрозділ) і не потребує згоди працівника переміщення його на інше робоче місце,  в інший структурний підрозділ у тій же  місцевості,  доручення  роботи  у   межах   спеціальності,   кваліфікації   чи   посади, обумовленої  трудовим  договором.

4.2.     Переміщення оформляється наказом директора Товариства.

5. Порядок звільнення працівника

5.1.   Припинення трудового договору здійснюється тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України.

5.2.   Заява на звільнення пишеться працівником, що звільняється власноручно. Друк заяв з допомогою комп’ютерної або машинодрукарської техніки не допускається. В заяві вказується дата звільнення з урахуванням того, що звільнення «заднім числом» не допускається. Заява про звільнення подається особі відповідальній за ведення кадрового діловодства (керівникові регіонального підрозділу). Заява візується керівником відповідного підрозділу, шляхом проставлення надпису «не заперечую», або «клопочу по суті заяви», дати, посади, підпису, ініціалів, прізвища, та в разі потреби – іншої інформації.

5.3.   За ініціативою працівника припинення трудового договору відбувається відповідно до статей 38 і 39 КЗпП України. Працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це керівництво за 14 календарних днів, заявою на ім’я директора Товариства.

5.4.   У разі припинення трудового договору з поважних причин, передбаченим чинним законодавством, працівник може бути звільнений в день написання заяви.

5.5.   Строковий трудовий договір припиняється достроково за ініціативою працівника у разі хвороби або інвалідності, які заважають виконанню роботи згідно трудового договору, а також у разі порушення дирекцією Товариства законодавства про працю або умов трудового договору і з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством.

5.6.   Припинення трудового договору за ініціативою дирекції може бути здійснено на підставі статті 40 і 41 КЗпП України.

5.7.   Після написання заяви на звільнення такий працівник отримує в особи відповідальної за ведення кадрового діловодства (керівника регіонального підрозділу) обхідний лист.  Обхідний лист підписується в осіб, які в ньому зазначені.

5.8.   Працівнику, що звільняється, надається час, необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним рахуються, а також розрахунку з усіма підрозділами. Документальні матеріали та матеріальні цінності передаються по акту, про що робиться відмітка в обхідному листі цього працівника.

5.9.   Припинення дії трудового договору оформляється наказом директора Товариства.

5.10. День звільнення є останнім днем роботи. Працівник, що звільняється, зобов’язаний представити в цей день обхідний лист встановленого зразка, який свідчить про те, що він передав у встановленому порядку справи та матеріальні цінності, а уповноважена особа Товариства зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним записом про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок.

Погоджено:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення, правила, інструкції »
22 926 переглядів