Положення про бухгалтерію

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БУХГАЛТЕРІЮ ТОВ «Рябий пес»

I. Загальні положення

1.1.Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом  підприємства та підпорядковується директору підприємства, в межах їх повноважень.

1.2. У своїй діяльності  бухгалтерія керується  чинним законодавством України, наказами директора Підприємства.

ІІ. Завдання

2.1. Організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.

2.2. Здійснення контролю за збереженням власності, правильними грошовими витратами  та витратами матеріальних цінностей, дотриманням  найсуворішого режиму економії та господарського розрахунку.

III. Структура

3.1. Структуру та штатний розклад бухгалтерії затверджує директор підприємства  із врахуванням об’єму  роботи та особливостей виробництва.

3.2. До складу бухгалтерії входять головний бухгалтер, заступники головного бухгалтера, бухгалтер-касир, бухгалтери.

IV. Функції

4.1. У галузі організації обліку фінансово-господарської діяльності підприємства:

4.1.1. Достовірна та раціональна організація бухгалтерського обліку, який відповідає вимогам оперативного керівництва  підприємством, а також суворе дотримання встановленого порядку правил ведення обліку.

4.1.2. Введення передових форм та методів бухгалтерського обліку на основі широкого застосування обчислювальної техніки.

4.1.3. Організація обліку  основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових засобів та інших цінностей підприємства, витрат виробництва та обігу, виконання кошторисів витрат.

4.1.4. Організація нарахувань та розрахунків по заробітній платі з працівниками підприємства.

4.1.5. Укладення звітних калькуляцій собівартості продукції, балансів та бухгалтерської звітності.

4.1.6.Здійснення заходів із вдосконалення калькуляції собівартості окремих видів продукції, з введення нормативного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

4.1.7. Своєчасне нарахування та контроль своєчасності перерахування державних податків, відрахування від прибутків та інших платежів в державний бюджет України, своєчасне  погашення кредитів.

4.1.8. Забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом грошових засобів, нарахуванням та перечисленням податків, відрахувань від прибутку та інших платежів в державний бюджет.

4.1.9. Укладення бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів та відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним органам.

4.1.10. Участь у розробці раціональної планової та облікової документації, у методичному керівництві та організації роботи по введенню, вдосконаленню та розширенню сфери дії внутрігосподарського розрахунку.

4.1.11. Застосування затверджених у встановленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання порядку оформлення цієї документації.

4.1.12. Спільно з виробничим  департаментом проведення ревізій та інвентаризацій складу сировини та готової продукції.

4.1.13. Спільно з технічним  департаментом проведення ревізій та інвентаризацій складу матеріалів та обладнання.

4.2.  У галузі здійснення контролю за збереженням власності, правильними грошовими витратами та витратами матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії та господарського розрахунку:

4.2.1.  Здійснення заходів контролю за своєчасним проведенням інвентаризації грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків.

4.2.2. Застосування заходів щодо попередження недостач, розтрат та інших порушень та зловживань, забезпечення   своєчасності оформлення матеріалів по недостачам, розтратам, розкраданням та іншим зловживанням, здійснення контролю за передачею у відповідних випадках цих матеріалів судово-слідчим органам.

4.2.3. Здійснення (спільно з іншими підрозділами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства згідно даних бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат та невиробничих витрат.

4.2.4. Забезпечення суворого дотримання касової  та розрахункової дисципліни, правильні витрати  отриманих у банках коштів за призначенням, дотримання порядку виписки чеків та зберігання чекових книжок.

4.2.5.Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та бухгалтерського архіву у встановленому порядку.

4.2.6.Здійснення контролю за:

– правильним та своєчасним  оформленням прийому та витрат сировини, матеріалів, палива, готової продукції, товарів та інших цінностей, за своєчасним поданням претензій до постачальників;

– своєчасним стягненням дебіторської та  погашенням кредиторської заборгованості;

– правильними витратами фонду оплати праці, обчисленням та видачею всіх видів премій, винагород та допомоги, дотриманням встановленого штату, посадових окладів, а також дотримання платіжної та фінансової дисципліни.

– обгрунтованим та законним списанням з бухгалтерського балансу недостач, утрат, дебіторської  заборгованості та інших засобів.

– правильним та своєчасним проведенням та оформленням у встановленому порядку переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

4.3.Спільно з інженером з охорони праці розробка та впровадження заходів із підвищення безпеки праці та дотримання норм та вимог законодавства про охорону праці.

V. Відносини бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства

5.1.     З виробничим департаментом.

Одержує: акти про брак із вказанням винуватців в утворенні браку; висновки  на прийняті рекламації та розрахунок втрат у зв’язку з ліквідацією виявлених недоліків, табель обліку робочого часу; звіти про виконання плану робіт у натуральних вимірах, звіти про рух основних засобів (згідно встановленої номенклатури); звіти про стан незавершеного виробництва; необхідні для бухгалтерського обліку та контролю документи, накази, розпорядження, а також різного роду договори, кошториси, нормативи.

Надає: положення про порядок преміювання працівників відділу з фонду матеріального заохочення, відомості про фактичні витрати матеріалу  на одиницю продукції основного виробництва, відомості про результати врахування втрат від  браку  на виробництві та про вирахування суми з винуватця.

5.2. З технічним департаментом:

Одержує: відомості про виконання замовлень, затверджені у встановленому порядку акти на списання обладнання та енергообладнання з балансу, затверджені у встановленому порядку акти на передачу  або на продаж обладнання, акти на передачу обладнання  з ремонту в експлуатацію, табель обліку робочого часу; звітну документацію з виробництва інструменту та оснастки.

Надає: інформацію про витати, здійснені на утримання та ремонт обладнання; інформацію про наявність основних та оборотних засобів; звітні дані по інструментальному цеху підприємства; рахунки для акцепту на придбаний інструмент, зразки, тверді сплави та алмазний інструмент; інформацію про наявність основних та оборотних засобів.

5.3. З фінансово-економічним відділом:

Одержує: звіти по випуску продукції (по номенклатурі та у грошовій оцінці), матеріали про стан незавершеного виробництва; інші дані, необхідні для аналізу та планування, розрахунки тарифів на оплату праці, посадові оклади при зміні штатного розкладу, відомості про фонд оплати праці.

Надає: відомості про фактично нараховану заробітну плату по категоріям працюючих та господарським підрозділам; оперативну та бухгалтерську звітність з фінансової діяльності; звіти по випуску продукції (в номенклатурі і грошовій оцінці); звіти про фактичну собівартість виготовленої продукції; фактичні калькуляції по виробництву основних засобів; дані по кредиторській та дебіторських заборгованостях в розрізі клієнтів та постачальників; іншу звітність для фінансово-економічного аналізу.

5.4. З департаментом маркетингу та продажу:

Надає: дані про залишки готової продукції(по видах та типах) на 1-е число кожного місяця; порівнювальні відомості за результатами інвентаризації;  відомості про неплатоспроможність окремих замовників; відомості про застосування санкцій до покупців та замовників; укладені підприємством договори на збут продукції (товарів), у тому числі договори, що підлягають частковому виконанню в погоджених розмірах; рішення арбітражних органів, прийняті по спірних умовах договорів; копії рішень керівництва з визнаних претензій і позовів шляхом досилання або заміни продукції (товарів).

5.5. Зі відділом діловодства:

Одержує: накази з основної діяльності та з кадрових питань, листки непрацездатності працівників, затверджений штат та структуру підприємства; дані про новоприйнятих працівників; документи на зарплатні картки, затверджений графік відпусток працівників бухгалтерії.

Надає:  проекти штатних розкладів; клопотання про внесення змін у штатні розклади; пропозиції про раціональне розміщення працівників на основних і допоміжних операціях, а також на підсобних роботах, графік відпусток працівників бухгалтерії.

5.6. З господарським відділом:

Одержує: накладні на отримання малоцінних швидкозношуючих предметів та основних засобів , звітну документацію про їх використання та списання.

Надає: вчасну інформацію про необхідність ремонту чи поновлення                                   господарського інвентарю, замовлення на канцелярські товари.

VI. Права

6.1.Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (планів, звітів, довідок), необхідних для здійснення роботи, яка входить в межі компетенції  бухгалтерії.

6.2.Підписувати бухгалтерські звіти та баланси підприємства, статистичну звітність про виконання планів по найважливішим показникам виробничо-господарської діяльності, документи, які є підставою для отримання грошей, матеріальних та інших цінностей, а також документи, які змінюють кредитні та розрахункові зобов’язання  підприємства. Вказані документи без підпису головного бухгалтера або його заступника вважаються недійсними.

6.3. Розглядати та візувати договори та угоди,  укладені підприємством, накази про встановлення та зміну умов оплати праці та преміювання, про прийом, звільнення та переміщення матеріально відповідальних осіб на підприємстві, про списання цінностей.

6.4.Не приймати до виконання та оформлення документів по операціям, які порушують діюче законодавство та встановлений порядок прийому, зберігання та витрат грошових засобів, обладнання, матеріальних та інших цінностей.

6.5.Подавати керівництву підприємства пропозиції про накладення стягнень на осіб, які допустили недоброякісне оформлення та укладення документів, несвоєчасну передачу їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та звітності, а також на тих осіб, які допустили недостовірність даних, які є у документах.

6.6.Здійснювати зв’язок з іншими організаціями з питань, які входять у компетенцію бухгалтерії.

6.7.Вказівки бухгалтерії в межах функцій, передбачених даним положенням, являються обов’язковими для керівництва та виконання підрозділами підприємства.

VII. Відповідальність

7.1.Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених даним положенням на бухгалтерію завдань та функцій несе головний бухгалтер.

7.2.Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

Головний бухгалтер                                                                               А.І.  Кактус

Юрисконсульт                                                                                Г.Д.Ерос

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
20 438 переглядів