Положення про представництво

Затверджено протоколом загальних зборів

учасників ТОВ  „Рябий пес”

Протокол №4/05 від 23 січня 2011 року

Директор ТОВ „Рябий пес”

______________  Н.К.Нечипоренко

ПОЛОЖЕННЯ

„ПРО БЕРДИЧІВСЬКЕ  ПРЕДСТАВНИЦТВО”

ТзОВ „Рябий пес”

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене на підставі статутних  документів Товариства з обмеженою відповідальністю “рябий пес”, (надалі ТОВАРИСТВО) та затверджене протоколом Загальних зборів учасників  від 23  січня 2011 року (Протокол №4/05)

1.2. Бердичівське представництво Товариства з обмеженою відповідальністю “ Рябий пес»”, надалі Представництво, створюється та діє для забезпечення діяльності ТОВАРИСТВА.

1.3. Від імені та за дорученням ТОВАРИСТВА Представництво  працює за всіма напрямками, які передбачені установчими документами ТОВАРИСТВА; збирає, опрацьовує і передає ТОВАРИСТВУ комерційну та іншу інформацію, яка необхідна для її діяльності; розповсюджує інформацію про діяльність ТОВАРИСТВА; забезпечує розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази ТОВАРИСТВА.

1.4. Представництво у своїй діяльності керується законодавчими актами України, а також установчими документами ТОВАРИСТВА, даним Положенням i рішеннями Загальних зборів учасників, Дирекції  та Директора ТОВАРИСТВА.

1.5. Повне найменування: Бердичівське представництво Товариства з обмеженою відповідальністю “ Рябий пес»”

Скорочене найменування: “ Рябий пес»  Бердичівське представництво.

Місцезнаходження Представництво:  м. Бердичів, вул. Мельниківська 000, офіс 000.

2.                       Предмет діяльності Представництва.

2.1.                 Основним предметом діяльності Представництва є посередницька діяльність на кредитному ринку.

2.2.                Свої функції Представництво може здійснювати на території Бердичівської області, а при необхідності на території всієї України.

2.3.                У відповідності з основним предметом діяльності Представництво здійснює:

2.3.1. залучення клієнтури до кредитування, та її пошук

2.3.2. надання експертних послуг, послуг з оцінки кредитних ризиків при укладенні договору кредитування.

2.3.3. інші послуги, пов”язані з провадженням посередницької діяльності на кредитному ринку.

3. Юридичний статус Представництва

3.1. Представництво створюється згідно з Законом України „Про господарські Товариства”, іншого законодавства України та Статуту Товариство.

3.2. Представництво є структурним представництвом Товариство і не користується правами юридичної особи. Свою діяльність здійснює від імені Товариство в межах повноважень, встановлених законодавством України, Статутом Товариство та цим Положенням.

3.3. Представництво немає відокремленого балансу, не є платником податку.

3.6. Представництво має круглу печатку зі своїм найменуванням та штамп, використовує емблему Товариства, його товарний знак та бланк.

3.7. Внесення змін та доповнень до цього Положення є виключною компетенцією загальних зборів учасників Товариства  згідно його Статуту.

4. Майно Представництва

4.1. Представництво у своїй діяльності використовує майно та матеріальні ресурси, надані в  її розпорядження Товариством.

4.2. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке передано Представництву у користування, несе Представництво.

5. Управління Представництвом

5.1. Керівництво діяльністю Представництвом здійснює директор Представництва, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора Товариства.

5.2. Директор Представництва діє у межах повноважень, наданих цим положенням, трудовим договором з ним та довіреністю, одержаною від Товариство.

5.3. Директор представництва:

5.3.1. Організовує роботу Представництва та несе персональну відповідальність за його діяльність.

5.3.2. Підпорядковується безпосередньо Дирекції  Товариства.

5.3.3. Вживає всі необхідні заходи з метою охорони ввірених йому матеріальних цінностей та грошових коштів; несе повну матеріальну відповідальність за їх збереження.

5.3.4. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку Представництва.

5.4. Вищим органом для Представництва є Загальні збори учасників Товариства.

6. Персонал Представництва

6.1. Персонал Представництва комплектується в основному з громадян, які проживають в місці його знаходження.

6.2. Перелік посад та кількість персоналу Представництва встановлюється Дирекцією Товариства за поданням директора Представництва, виходячи з потреб Представництва та умов роботи.

6.3. Співробітники Представництва призначаються на посаду та звільняються з посад наказом директора Товариства.

6.4. Організація, структура, кваліфікація персоналу, оплата праці, допомога, робочий час та час відпочинку, інші умови праці встановлюються директором Товариства у відповідності з діловою практикою працівника та чинним законодавством України.

7. Здійснення діяльності Представництва

7.1. Представництво здійснює :

7.1.1. посередницьку діяльність на кредитному ринку, передбачену чинним законодавством, та Статутом Товариства.

7.2. Для здійснення своєї діяльності Представництво має право:

7.2.1. Від імені та за дорученням Товариства приймати участь у цивільно-правових відносинах в Україні та за її межами з підприємствами, установами та організаціями будь-яких форм власності, а також з окремими громадянами, в межах Статутної діяльності Товариства і даного Положення у відповідності з чинним законодавством України;

7.2.2. Отримувати від Товариства всю необхідну інформацію та дані, які необхідні для виконання нею своїх функцій та обов’язків;

7.2.3. Одержувати від фізичних осіб, підприємств, установ і організацій, яким надає посередницькі послуги зі кредитування, інформацію та документи, про всі відомі їм обставини, що мають істотне значення для оцінки кредитного ризику;

7.2.4. Користуватися матеріальними та фінансовими ресурсами, отриманими від Товариства;

7.2.5. Залучати для виконання робіт громадян та укладати з ними від імені Товариства договори доручення.

7.2.6. Відряджати своїх працівників для здійснення своєї діяльності у будь-який населений пункт, як на території України, так і за її межами.

7.3. Товариство по відношенню до Представництва:

7.3.1. Сприяє підвищенню кваліфікації працівників Представництва;

7.3.2. Надає інформаційну та консультативну допомогу Представництво;

7.3.3. Наділяє Представництво майном та грошовими коштами, які необхідні для виконання останньою своїх функцій.

7.3.4. Встановлює кошторис адміністративно-господарських витрат по діяльності Представництва та її штатний розклад.

7.4. Представництво регулярно подає Товариству комерційну інформацію стосовно кон’юнктури ринку, перспектив розвитку регіональних інвестиційних проектів тощо.

7.5. Відповідальність за зобов’язаннями Представництва несе Товариство.

8. Накладення арешту та звернення стягнення на грошові кошти та інші цінності, що знаходяться  у віданні представництва

8.1. На грошові кошти та інші цінності юридичних та фізичних осіб, що знаходяться у віданні Представництва, арешт може бути накладено виключно рішенням судів (арбітражних судів) і постановами слідчих органів, а стягнення може бути звернене лише на підставі виконавчих документів у порядку, передбаченому законодавством України.

8.2. На грошові кошти та інші цінності іноземних та міжнародних організацій, що знаходяться у віданні Представництва, може бути накладено арешт або звернено стягнення тільки на підставі рішень судів (арбітражних судів) в порядку, встановленому законодавством.

8.3. Конфіскацію грошових коштів та інших цінностей фізичних осіб, що знаходяться у віданні Представництва, може бути здійснено на підставі вироку суду, що набрав законної сили, або винесено відповідно до Закону, постанови суду про конфіскацію майна.

9. Кредитна таємниця

9.1. Представництво гарантує таємницю по кредитних операціях своїх клієнтів. Всі працівники зобов’язані зберігати цю таємницю.

9.2. Уповноважений орган Товариства доводить Представництву перелік інформації, що становить комерційну таємницю.

9.3. Довідки по кредитних операціях Представництва надаються тільки у випадках і в порядку, передбачених інструкцією, затвердженою уповноваженим органом Товариства.

9.4. За розголошення таємниці по кредитних операціях клієнтів, та комерційної таємниці Товариства працівники несуть відповідальність згідно чинного законодавства України .

10. Припинення діяльності Представництва

10.1. Представництво припиняє свою діяльність на підставі рішення загальних зборів  учасників Товариства  про припинення діяльності Представництва.

Погоджено

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
4 540 переглядів