Положення про дирекцію

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ № ___

Про дирекцію ТОВ “Рябий пес”

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дирекція є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2.  Дирекція створюється і ліквідовується наказом директора підприємства.

1.3.  Керівництво дирекцією здійснює директор підприємства.

1.4.  У своїй діяльності дирекція керується:

1.4.1.     Чинним законодавством України.

1.4.2.     Статутом підприємства.

1.4.3.     Локальними нормативними актами підприємства.

1.4.4.     Даним положенням.

2. СТРУКТУРА

2.1. Структуру і штатну чисельність дирекції затверджує директор підприємства з урахуванням обсягів роботи й особливостей виробництва.

2.2. До складу дирекції входять директор, помічник директора (з правових та кадрових питань).

2.3. Обов’язки працівників підрозділу визначаються посадовими інструкціями, які узгоджуються  і затверджуються у встановленому порядку.

3. ЗАВДАННЯ

3.1. Керувати відповідно до чинного законодавства виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, схоронність і ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності.

3.2. Організовувати роботу й ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, направляти їхню діяльність на розвиток і удосконалювання продажу з обліком соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, ріст обсягів збуту продукції і збільшення прибутку, якості і конкурентноздатності продукції, що реалізовується її відповідність світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного і закордонного ринку і задоволення потреб споживачів.

3.3. Забезпечувати виконання підприємством усіх зобов’язань перед державним, регіональним і місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів.

3.4. Організовувати господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм керування й організації праці, науково- обгрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон’юнктури ринку і передового досвіду (вітчизняного і закордонного) з метою всілякого підвищення технічного рівня і якості послуг, економічної ефективності продажу та затрат праці, раціонального використання виробничих резервів і ощадливої витрати усіх видів ресурсів.

3.5. Вживати заходів по забезпеченню підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню і розвитку їхніх професійних знань і досвіду, створенню безпечних і сприятливих для життя і здоров’я умов праці, дотриманню вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.

3.6. Забезпечувати правильне сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, єдиноначальності і колегіальності в обговоренні і рішенні питань, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності праці, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлений термін.

3.7.Разом із трудовим колективом забезпечувати дотримання трудової і виробничої дисципліни, сприяти розвитку трудової мотивації, ініціативи й активності робітників та службовців підприємства.

3.8. Вирішувати питання, що стосуються фінансово-економічної і виробничо-господарської діяльності підприємства, у межах чинного законодавства.

3.9. Забезпечувати дотримання законності в діяльності підприємства і здійсненні його господарсько-економічних зв’язків, використання правових коштів для фінансового керування і функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної і фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності.

3.10. Захищати майнові інтереси підприємства в судах всіх рівнів, органах державної виконавчої влади.

4. ФУНКЦІЇ

4.1. Загальне керівництво виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю підприємства.

4.2. Організація взаємодії всіх структурних підрозділів,  і виробничих одиниць.

4.3. Забезпечення виконання всіх прийнятих підприємством зобов’язань, включаючи зобов’язання перед бюджетами різних рівнів і позабюджетних фондів.

4.4. Створення умов для впровадження новітньої техніки і технології, прогресивних форм керування й організації праці.

4.5. Уживання заходів по забезпеченню здорових і безпечних умов праці на підприємстві.

4.6. Контроль за дотриманням законності в діяльності всіх підрозділів.

4.7. Захист майнових інтересів підприємства в судах всіх рівнів, органах державної влади.

5. ПРАВА

5.1. Представляти інтереси підприємства у взаєминах з фізичними і юридичними особами, органами державної влади і управління.

5.2. Діяти від імені підприємства в межах передбачених статутом та посадовою інструкцією.

5.3. Відкривати розрахунковий і інший рахунки в банківських установах.

5.4. Розпоряджатися коштами і майном підприємства з дотриманням вимог відповідних нормативних актів, статуту підприємства.

5.5. У встановлених законодавством межах визначати обсяг і порядок захисту відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства, вживати заходів щодо її захисту.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даним положенням дирекція  взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з приводу надання завдань та отримання звітів про виконані накази, проведені роботи.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1.  Ступінь відповідальності всіх працівників дирекції встановлюється посадовими інструкціями.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
5 696 переглядів