Положення про відділ збуту (продажу)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ № ____

Про відділ продажу ТОВ “Рябий пес”

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ продажу є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2.  Відділ продажу створюється і ліквідовується наказом директора підприємства.

1.3.  Керівництво відділом продажу здійснює заступник директора з продажу, який призначається на посаду і звільняється наказом директора підприємства.

1.4.  На час відсутності заступника директора з продажу його обов’язки виконує особа призначена директором підприємства у встановленому порядку..

1.5.  У своїй діяльності відділ продажу керується:

1.5.1.     Чинним законодавством України.

1.5.2.     Статутом підприємства.

1.5.3.     Локальними нормативними актами підприємства.

1.5.4.     Даним положенням.

2.        СТРУКТУРА

2.1. Структуру та штатну чисельність відділу продажу затверджує директор підприємства за поданням заступника директора з продажу із врахуванням об’ємів  роботи.

2.2. До складу відділу продажу входять провідний менеджер зі збуту, представники торговельні, фахівці (з продажу.

2.3. Обов’язки працівників підрозділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються заступником директора з продажу, за методичної допомоги помічника директора (з правових та кадрових питань), з подальшим узгодженням і затвердженням у встановленому порядку.

3. ЗАВДАННЯ

3.1. Забезпечення реалізації продукції підприємства.

3.2. Забезпечення виконання завдань і зобов’язань з постачання продукції і товарів відповідно до укладених договорів і замовлень.

3.3. Раціоналізація роботи збутової служби підприємства, зниження собівартості збут продукції.

4. ФУНКЦІЇ

4.1. В області забезпечення реалізації продукції підприємства:

4.1.1. Вивчення перспективного і поточного попиту на продукцію підприємства і вимог до її якості, організація реклами продукції.

4.1.2. Участь у плануванні асортименту продукції, що реалізовується підприємством.

4.1.3. Оформлення договорів на збут продукції.

4.1.4. Розробка планів реалізації готової продукції, графіків її відвантаження споживачам відповідно до укладених договорів.

4.1.5. Організація відвантаження готової продукції, оформлення відвантажувальної документації, контроль і облік виконання планів реалізації готової продукції.

4.1.6. Пред’явлення через відповідальну особу претензій, штрафних санкцій до замовників продукції підприємства за порушення умов укладених договорів, установленого порядку розміщення замовлень.

4.1.7. Організація розгляду претензій замовників на поставлену продукцію підприємства.

4.1.8. Підготовка відповідальній особі матеріалів для подачі позовних заяв в органи господарського судочинства.

4.1.9. Складання звітів про кількість і задоволеність претензій що надійшли, із вказівкою, на яку суму, з яких причин і чиїй провині надійшли претензії.

4.2. В області раціоналізації роботи збутової служби, зниження витрат на збут продукції:

4.2.1. Організація роботи складів готової продукції, раціоналізація й автоматизація транспортно-складських операцій.

4.2.2. Участь у розробці нормативів запасів готової продукції, контроль за їхнім дотриманням.

4.2.3. Складання звітності по постачанню продукції.

5. ПРАВА

5.1. Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (зведень, планів, цінників т.п.), необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію відділу.

5.2. Представляти інтереси підприємства у різних громадських та господарських організаціях, органах державної влади під час обговорення питань збуту і реалізації продукції підприємства, вести відповідне переписування.

5.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні керівників підрозділу, відповідальних за порушення термінів доставки продукції клієнту.

5.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства про припинення реалізації продукції, що не має збуту.

5.5. Вказівки відділу в межах функцій, передбачених дійсним Положенням, є обов’язковими до виконання всіма підрозділами підприємства.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. З відділом маркетингу:

– одержує відомості про аналіз ринку збуту, перспективи розширення чи скорочення долі ринку збуту, кон’юнктуру ринку;

– надає замовлення на розробку та розміщення реклами.

6.2. З бухгалтерією:

– одержує дані про залишки готової продукції (по видах і типам) на 1-і число кожного місяця; порівнювальні відомості за результатами інвентаризації; зведення про неплатоспроможність окремих замовників; зведення про акредитиви, що надійшли, повідомлення про зміну банківських санкцій до покупців і замовників.

6.3. З помічником директора (з правових та кадрових питань):

– одержує укладені підприємством договори на збут продукції (товарів), у тому числі договори, що підлягають частковому виконанню в погоджених розмірах; рішення органів судочинства, прийняті по спірних умовах договорів; копії рішень посібника з визнаних претензій і позовів шляхом чи досилання заміни продукції (товарів).

– надає проекти договорів; обґрунтовані висновки з додатком необхідних документів по протоколах розбіжностей, претензіям і позовам у зв’язку з постачанням продукції (товарів); копії актів планового розподілу й інші документи, що є підставами договірних взаємин, а також копії договірного переписування, необхідної для пред’явлення позовів в органи господарського судочинства.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Усю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе заступник директора з продажу.

7.2. Ступінь відповідальності інших працівників установлюється посадовими інструкціями.

Заступник директора з продажу                                                 П.А.Віф

Юрисконсульт                                                                                К.Е.Нгомет

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
16 569 переглядів