Положення про департамент маркетингу та продажу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К.Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ ТА ПРОДАЖУ ТОВ «Рябий пес»

І. Загальні положення

1.1. Департамент маркетингу та продажу є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується членам дирекції в межах їх повноважень.

1.2. У своїй діяльності департамент маркетингу та продажу керується чинним законодавством, наказами директора і цим Положенням.

1.3. Департамент маркетингу та продажу організує свою роботу за планом, який розробляється  періодично і спрямований на реалізацію стратегічних цілей компанії, затверджуваних  директором.

II. Структура

2.1. Структуру і штатний розклад департаменту маркетингу та продажу затверджує директор підприємства.

2.2. До складу департаменту маркетингу та продажу входить директор маркетингу та продажу, заступник директора маркетингу та продажу, відділ продажу,  відділ маркетингу, відділ дизайну, відділ обслуговування клієнтів.

2.3. Відділ маркетингу очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється з посади наказом директора підприємства за поданням директора  маркетингу та продажу.

2.4. Відділ продажу очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється з посади наказом директора підприємства за поданням директора маркетингу та продажу.

2.5. До складу відділу дизайну входить дизайнер, що призначається і звільняється з посади наказом директора підприємства за поданням директора маркетингу та продажу.

2.6. Відділ обслуговування клієнтів очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється з посади наказом директора підприємства за поданням директора маркетингу та продажу.

ІІІ. Завдання

Основними завданнями департаменту маркетингу та продажу є:

3.1.Забезпечення реалізації продукції підприємства та підвищення ефективності роботи компанії на основі впровадження концепції маркетингу.

3.2. Укладення договорів постачання, підряду, дистрибуції та перевезення.

3.3. Забезпечення  та виконання завдань і зобов’язань з постачання продукцією підприємства  відповідно до укладених договорів та замовлень клієнтів.

3.4. Раціоналізація роботи департаменту маркетингу та продажу підприємства, зменшення витрат на продаж продукції підприємства.

3.5. Організація та проведення маркетингових досліджень ринку для вироблення стратегії розвитку з метою підвищення конкурентноздатності компанії на  ринку.

3.6. Розроблення та впровадження стратегії продажу та просування продукції підприємства.

3.7. Контроль та забезпечення вчасних розрахунків клієнтів за поставлену продукцію.

IV. Функції департаменту маркетингу та продажу

Вирішення   завдань   і   досягнення   кінцевої   мети повинні забезпечуватись виконанням департаментом маркетингу та продажу маркетингу наступних функцій:

4.1. У  галузі забезпечення реалізації продукції підприємства:

4.1.1. Вивчення перспективного і поточного попиту на продукцію підприємства і вимог до її якості, організація реклами продукції.

4.1.2. Участь у плануванні асортименту продукції, що випускається підприємством.

4.1.3. Оформлення договорів на постачання готової продукції, договорів на перевезення готової продукції, договорів підряду.

4.1.4. Розробка планів реалізації готової продукції, графіків її відвантаження клієнтам відповідно  до укладених договорів.

4.1.5. Організація відвантаження та постачання готової продукції, оформлення відвантажувальної документації, контроль і облік виконання планів реалізації готової продукції.

4.1.6. Забезпечення вчасного  та оптимального виконання замовлень клієнтів.

4.1.7.  Складання звітності з виготовлення і постачання продукції.

4.2. У галузі дослідження ринку:

4.2.1. Вимір і прогнозування попиту.

4.2.2. Дослідження конкуренції на ринку.

4.2.3. Дослідження загальних умов збуту.

4.3. Дослідження діяльності компанії.

4.3.1. Аналіз стратегії підприємства на ринку.

4.3.2. Аналіз  напрямків діяльності підприємства.

4.3.3. Виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства.

4.3.4. Розробка стратегії просування продукції підприємства на ринку.

4.3.5. Розробка тактики просування продукції підприємства на ринку.

4.3.6. Взаємозв’язок департаменту маркетингу та продажу маркетингу з іншими підрозділами підприємства.

4.3.7. Дотримання  вимог  режиму  таємності  при  обміні інформацією з іншими організаціями й установами.

4.3.8. Проведення аналізу нових видів продукції, дослідження динаміки цін, тарифних ставок, аналіз дій конкурентів.

4.3.9. Розробка місячних, піврічних та річних бюджетів відділу.

4.4. У галузі забезпечення вчасних розрахунків клієнтів за постачання продукції:

4.4.1.Всебічне вивчення клієнтів як потенційних, так і тих, з якими налагоджена співпраця (організаційно-правова форма, власники, майно, фінансовий стан, положення на ринку, кредитна історія, обсяги продажу, тип продукції, рівень технології, відгуки інших організацій).

4.4.2. Обґрунтований вибір умов співпраці (постачання та оплати).

4.4.3. Чіткий опис прав і обов’язків кожної із сторін у договорах та передбачення відповідних штрафних санкцій.

4.4.4. Безперервне відслідковування та аналіз виконання клієнтами своїх зобов’язань з оплати продукції.

4.4.5. Проведення переговорів та застосування інших заходів для забезпечення вчасних розрахунків клієнтами.

4.4.6. Підготовка та відправлення претензій боржникам за відвантажену продукцію.

4.4.7. Підготовка та відправлення позовних заяв в суд.

4.4.8. Представлення працівниками департаменту інтересів підприємства у судових процесах із повернення коштів за продукцію.

4.5. Спільно з інженером з охорони праці розробка та впровадження заходів із підвищення безпеки праці та дотримання норм та вимог законодавства про охорону праці.

4.6. Спільно з виробничим департаментом розробка заходів із підвищення оборотності складів та зменшення  на складі сировини та готової продукції.

V. Взаємовідносини департаменту маркетингу та продажу з іншими підрозділами підприємства

5.1.  З виробничим департаментом:

Одержує: відомості про майбутнє зняття з виробництва застарілих позицій, відомості  про нові позиції;  відомості  про плановані терміни освоєння нових позицій; інформацію про cтан виконання окремих замовлень.

Надає: замовлення на виробництво продукції підприємства; замовлення на виробництво нових позицій продукції; відомості про виконання об’єму роботи, передбаченого планом з  постачання, про виконання зобов’язань по укладених договорах; відомості про  рекламації, про прийом готової продукції.

5.2.  З бухгалтерією:

Одержує: дані про залишки готової продукції(по видах та типах) на 1-е число кожного місяця; порівнювальні відомості за результатами інвентаризації;  відомості про неплатоспроможність окремих замовників; відомості про застосування санкцій до покупців та замовників; укладені підприємством договори на збут продукції (товарів), у тому числі договори, що підлягають частковому виконанню в погоджених розмірах; рішення арбітражних органів, прийняті по спірних умовах договорів; копії рішень керівництва з визнаних претензій і позовів шляхом досилання або заміни продукції (товарів).

5.3.  З фінансово-економічним відділом

Одержує: річні, квартальні і місячні плани по реалізації, розрахунок цін та їх затвердження, розрахунок спеціальних цін, розробку знижок.

Надає: бюджет витрат департаменту (місячний, квартальний, піврічний, річний); планові замовлення на продукцію від клієнтів в розрізі видів продукції; інформацію про цінову пропозицію конкурентів.

5.4.  З технічним департаментом

Одержує: дані про виконання плану виготовлення і модернізації прес-форм.

Надає: приоритетний план розвитку асортименту та виготовлення прес-форм;  замовлення на виготовлення прес-форм, обладнання та виготовлення нового допоміжного обладнання.

5.5. З відділом діловодства:

Одержує: затверджений штатний розклад департаменту, затверджений графік відпусток працівників департаменту, відомості про фактичну чисельність працівників по підрозділах.

Надає: заявки на працівників, характеристики на працівників, пропозиції щодо складення графіку відпусток, службові та доповідні записки до наказів з особового складу та основної діяльності підприємства, заяви на відпустки у встановлений термін, подання  про заохочення та накладення стягнень на працівників.

5.6. З господарським відділом

Надає: вчасну інформацію про необхідність ремонту чи поновлення господарського інвентарю, замовлення на канцелярські товари.

VI. Права

6.1.Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (відомостей, планів), необхідних для здійснення роботи, що входить у компетенцію відділу.

6.2.Представляти підприємство перед  іншими господарськими організаціями під час обговорення питань реалізації продукції підприємства, на виставках, у судових процесах із повернення боргів за поставлену продукцію підприємства, вести відповідну переписку.

6.3.Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій щодо керівників підрозділів, відповідальних за порушення термінів виготовлення і здачі на склад готової продукції.

6.4.Вносити пропозиції  про припинення виробництва продукції, яка не продається.

6.5.Вказівки департаменту маркетингу та продажу в межах функцій, передбачених дійсним Положенням, є обов’язковими для виконання підрозділами підприємства.

VII. Відповідальність

7.1.Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на департамент завдань і функцій несе директор маркетингу та продажу.

7.2.Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

7.3.Департамент маркетингу та продажу несе відповідальність за:

7.3.1. Забезпечення керівництва компанії достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень, пов’язаних з ринковою ситуацією.

7.3.2. Координацію маркетингової та збутової діяльності  підрозділів компанії.

Директор з маркетингу та продажу                                                                   А.Б.Вегедейко

Юрисконсульт                                                                                            Г.Д.Ерос

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
5 255 переглядів