Положення про відділ маркетингу

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ № ____

Про відділ маркетингу ТОВ “Рябий пес”

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2.  Відділ маркетингу створюється і ліквідовується наказом директора підприємства.

1.3.  Керівництво відділом маркетингу здійснює начальник відділу марркетингу.

1.4.  У своїй діяльності відділ маркетингу керується:

1.4.1.     Чинним законодавством України.

1.4.2.     Статутом підприємства.

1.4.3.     Локальними нормативними актами підприємства.

1.4.4.     Даним положенням.

2.        СТРУКТУРА

2.1. Структуру та штатну чисельність відділу маркетингу затверджує директор підприємства, із врахуванням об’ємів  роботи.

2.2. До складу відділу маркетингу входять: начальник відділу, менчендайзер, фахівець (по ціноутворенню), маркетолог.

2.3. Обов’язки працівників підрозділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються працівниками відділу, за методичної допомоги помічника директора (з правових та кадрових питань), з подальшим узгодженням і затвердженням у встановленому порядку.

3. ЗАВДАННЯ

2.1. Розробка маркетингової стратегії.

2.2. Аналіз положення підприємства на ринку, його фінансово-господарській діяльності й ефективності керування підприємством.

2.3. Розробка стратегії розвитку ринку збуту та підприємства.

2.4. Виявлення ключових внутрішніх і зовнішніх проблем підприємства і розробка оптимальних способів їхнього вирішення.

2.5. Дослідження існуючих мереж збуту і систем постачання.

2.6. Аналіз споживчих властивостей продукції що реалізується підприємством і вимог, пропонованих до неї покупцями.

2.7. Організація реклами і стимулювання збуту.

4. ФУНКЦІЇ

4.1. Організація процесу маркетингових досліджень, що включає наступні операції:

– визначення проблеми, зв’язаної зі збутом продукції;

– одержання первинної інформації (зовнішньої і внутрішньої);

– проведення аналізу вторинної інформації (зовнішньої і внутрішньої);

– проведення аналізу даних, що характеризують ринок розглянутого виду продукції;

– формування рекомендацій з результатів проведеного аналізу;

– використання результатів маркетингового дослідження.

4.2. Пошук і систематизація інформації про:

– показники економічного розвитку галузей і регіону, напрямках державної політики, що визначає виробництво і збут продукції;

– існуючий рівень вітчизняного виробництва, обсягах імпорту й експорту аналогічної продукції, що реалізовується;

– споживачах і сегментації ринку;

– основних характеристиках ринку для кожного його сегмента (еластичності сформованих цін, потенційної і реальної місткості ринку, його насиченості).

4.3. Збір інформації про конкурентів по наступним напрямках:

– обсяги маркетингу в цілому і по сегментах ринку;

– загальна частка на ринку;

– методи і поводження на ринку;

– самооцінка.

4.4. Виявлення сильних і слабких сторін конкурентів по:

– якості продукції, що реалізовується;

– ціновій політиці;

– просуванню товару;

– збутовій політиці;

– післяпродажному обслуговуванню;

– формам здійснення розрахунків: готівка, передоплата, після оплата.

4.5. Визначення рівня конкуренції в секторі товару продукції, що реалізовується, (тиск через продукцію-замінник, здатність покупців і постачальників дійти згоди).

4.6. Складання за результатами маркетингових досліджень оптимістичних, песимістичних і середньозважених прогнозів розвитку ринку, у яких визначаються фази і тривалість життєвого циклу по кожнім виді продукції, що реалізовується підприємством, а також приводиться оцінка потенційних ризиків діяльності підприємства.

4.7. Проведення аналізу існуючих мереж збуту продукції, що включає:

– аналіз ефективності існуючої стратегії збуту;

– аналіз ефективності використання різних каналів збуту (активний та пасивний продаж, дистриб’юторська і дилерська схеми збуту і т.п.).

4.8. Проведення аналізу існуючої системи постачання, що включає:

– аналіз ефективності існуючої стратегії постачання;

– аналіз ефективності використання різних каналів постачання (прямі зв’язку, через біржову мережу, через посередників і т.п.);

– аналіз розвитку ринку споживаних видів продукції;

– виявлення більш ефективних постачальників.

4.9. Проведення економічного аналізу асортименту продукції, що реалізовується, що включає:

– аналіз існуючої організації процесів постачання і збуту для кожного виду продукції;

– аналіз показників ефективності продажу кожного виду продукції, у тому числі на основі визначення прямих витрат, а також витрат по організації постачання і збуту, структури витрат по постачанню і збуту, у тому числі в розрізі постійних і перемінних витрат;

– підготовку пропозицій по оптимізації асортименту продукції, що реалізовується, з урахуванням вимог сертифікації продукції, а також антимонопольного законодавства.

4.10. Проведення аналізу фінансового стану підприємства й ефективності фінансового керування, що включає:

– аналіз витрат, їхньої структури і динаміки;

– аналіз виторгу від реалізації продукції, прибутку (у тому числі позареалізаційних прибутків і збитків), рентабельності;

– аналіз співвідношення темпів росту фізичного обсягу виробництва, росту оплати праці і виторгу від реалізації продукції, запасів, їхні структури і динаміки;

– аналіз ефективності цінової політики;

– аналіз кредиторської і дебіторської заборгованості підприємства, виявлення безнадійних боргів.

4.11. Проведення аналізу ефективності існуючої організаційної структури підприємства і її відповідностей напрямкам діяльності підприємства.

4.12. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства щодо своїх конкурентів по наступним напрямках:

– маркетинг (ринкова діяльність підприємства, цінова політика, просування продукції, організація збуту, рівень платоспроможного попиту, наявність експортної продукції і т.д.);

– виробництво (стан і рівень використання існуючих потужностей, продуктивність, технологічна структура, наявність постачальників, що випускають продукцію, доступну за ціною і прийнятну по якості, і т.д.);

– дослідницька діяльність, “ноу-хау”, патенти, ліцензії і т.д., нові розробки, оформлені патентами, авторськими посвідченнями і т.д.;

– фінанси (капітал і його структура, показники рентабельності, ліквідності, стійкості, оборотності і т.д.), стан розрахунків і платежів;

– кадровий склад (професійно-кваліфікаційний склад працівників підприємства, мотивація до трудової діяльності, взаємини в колективі, соціальне партнерство, соціальні пільги, посібники і т.д.);

– керування й організація (організаційна структура підприємства, інформаційні потоки, планування і контроль, фінансовий менеджмент і т.д.); наявність і масштаби невиробничої діяльності (об’єкти соціально-культурного і побутового призначення і житлово-комунального господарства і т.п.);

4.13. Виявлення ключових внутрішніх і зовнішніх проблем для підприємства.

4.14. Розробка пропозицій по ефективному розподілі і використанню всіх ресурсів – матеріальної, фінансової, трудових, землі і технологій.

4.15. Створення умов і програм переходу керування підприємства від реактивної форми (прийняття управлінських рішень як реакції на поточні проблеми) до форми керування на основі аналізу і прогнозів.

4.16. Розробка стратегії розвитку підприємства на основі здійснених прогнозів розвитку ринків продукції, що випускається, оцінки потенційних ризиків, проведеного аналізу фінансово-господарського стану й ефективності керування підприємством, а також аналізу сильних і слабких сторін підприємства.

4.17. Складання переліку заходів, необхідних для формування стратегії поводження підприємства на ринку, з урахуванням наступних параметрів:

– чи регіон територія, на яку спрямований збут продукції, ступінь географічної диференціації цього збуту;

– частка ринку, що передбачається зайняти;

– група споживачів, на яку спрямований збут продукції;

– зв’язок “продукт-ринок” як основу концепції маркетингу (вибір між диференціальним і нішевим маркетингом);

– базова цінова стратегія (лідерства по витратах, диференціації, ніші і т.д.);

– вид стратегії діяльності підприємства (стратегія конкуренції, стратегія розширення ринку і т.п.);

– кваліфікація і практичний досвід персоналу, необхідний для успішної конкурентної боротьби;

– можливість кооперації з іншими підприємствами й організаціями;

4.18. Визначення відповідно до обраної стратегії поводження підприємства взаємопов’язаної системи, що складає з:

4.18.1. Постачальницько-збутової політики: вибір маркетингової стратегії і тактики на всьому протязі від появи продукції до її маркетингу, післяпродажного обслуговування; моніторинг оперативної інформації про ринок; перехід на прямі постачання продукції; створення збутової мережі.

4.18.2. Виробничо-технологічної й інноваційної політики: мінімізація витрат виробництва; приведення якості продукції у відповідність із запитами споживачів; створення оптимальної системи забезпечення сервісних служб; підвищення конкурентноздатності на базі удосконалення виробленої продукції і діючої технології виробництва; створення принципове нових продуктів і виробництв.

4.18.3. Цінової політики: установлення цін на продукцію підприємства в рамках політики керування її збутом з метою досягнення найбільш вигідних обсягів продажів, середніх витрат на виробництво і максимально можливого рівня прибутку.

4.18.4. Фінансової політики: аналіз і планування грошових потоків; вибір стратегії залучення зовнішніх ресурсів (кредити, емісійна форма залучення капіталу); керування дебіторською і кредиторською заборгованістю; розробка облікової і податкової політики; контроль і керування витратами.

4.18.5. Інвестиційної політики: визначення загального обсягу інвестицій підприємства; визначення способів раціонального використання нагромаджень, сполучення різних джерел фінансування; програми залучення позикових коштів.

4.18.6. Кадрової політики: формування ідеології і принципів кадрової роботи; планування, залучення, добір і вивільнення працівників; організація робіт і керівництво кадрами; підвищення кваліфікації і підготовка працівників підприємства; упровадження системи стимулювання їхньої діяльності; розвиток соціального партнерства.

4.19. Узгодження програм заходів для зниження витрат, енерго- і матеріалоємності продукції, її сертифікації, рішенню проблем екології.

4.20. Визначення: потреб споживачів у продукції, що випускається підприємством, а також продукції, що випускається конкурентами; імовірності появи нових споживачів; платоспроможності споживачів і їхньої обов’язковості в платежах.

4.21. Виявлення потреби споживачів у нових видах продукції.

4.22. Координація діяльності усіх функціональних підрозділів по зборі й аналізу комерційно-економічної інформації, створенню банку даних по маркетингу продукції підприємства (заявок на постачання, договорів на виробництво, наявності запасів, місткості ринку і т.д.).

4.23. Участь у розробці пропозицій і рекомендацій зі зміни технічних, економічних і інших характеристик продукції з метою поліпшення її споживчих якостей.

4.24. Організація розробки стратегії проведення рекламних заходів у засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті.

4.25. Організація участі підприємства в регіональних, усеросійських, міжнародних виставках, ярмарках, виставках-продажах, що включає наступні етапи:

– збір інформації про плановані виставки, ярмарки, виставки-продажі;

– аналіз витрат на участь;

– підготовка необхідних матеріалів, документів для заявок на участь у виставках;

– добір зразків продукції для представлення споживачам;

– планування заходів щодо пропозиції товару покупцям (показу, демонстрації, забезпечення рекламними матеріалами (плакати, проспекти, буклети, афіші, ін.), дизайну виставкових павільйонів, покажчиків розташування представників підприємства, ін.);

4.26. Підготовка пропозицій по формуванню фірмового стилю підприємства.

4.27. Розробка пропозицій по підвищенню оперативності і якості післяпродажного обслуговування продукції.

4.28. Керівництво роботою сервісних центрів по гарантійному обслуговуванню і ремонту продукції підприємства, підготовка пропозицій по технічно обґрунтованому плануванню і виробництву запасних частин (по кількості і номенклатурі).

5. ПРАВА

Відділ маркетингу має право:

5.1. Давати вказівки структурним підрозділам підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу і випливає з функцій, що перераховані в дійсному Положенні.

5.2. Вимагати й одержувати від структурних підрозділів підприємства матеріали, необхідні для здійснення діяльності відділу.

5.3. Звістки переписування з питань, що входять у компетенцію відділу і не потребуючого узгодження з керівником підприємства.

5.4. Представництво у встановленому порядку від імені підприємства з питань, що відноситься до компетенції відділу, у взаєминах з державними і муніципальними організаціями, а також іншими підприємствами, організаціями, установами.

5.5. За узгодженням з директором чи підприємства заступником директора підприємства по комерційних питаннях залучати експертів і фахівців в області маркетингу для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

5.6. Вносити пропозиції керівництву підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових осіб підприємства за результатами перевірок.

5.7. Вносити пропозиції у відділ кадрів і керівництву підприємства про переміщення працівників відділу, їхньому заохоченні за успішну роботу, а також пропозиції про накладення стягнень на працівників, що порушують трудову дисципліну..

5.8. Давати роз’яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію відділу.

5.9. Проводити і брати участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань маркетингу.

5.10. Начальник відділу маркетингу візує всі документи, зв’язані з діяльністю відділу (плани, договори, звіти, кошториси, довідки, ін.).

6. ВЗАЄМИНИ (службові зв’язки)

Для виконання функцій і реалізації прав відділ маркетингу взаємодіє:

6.1. З головною бухгалтерією з питань:

6.1.1. Одержання:

– бухгалтерських даних про рух, реалізацію, запаси продукції;

– підсумків інвентаризації матеріально-технічних ресурсів;

– нормативів на представницькі, командировочні і рекламні витрати;

6.1.2. Надання:

– звітів про витрати, зроблених на маркетингові дослідження;

– розрахунків витрат на послепродажное обслуговування продукції;

– зведень про ціни на матеріально-технічні кошти в постачальників, тарифах на послуги по перевезенню, проведенню рекламних заходів;

6.2. З фінансовим відділом з питань:

6.2.1. Одержання:

– погоджених кошторисів витрат на формування попиту і стимулювання збуту з додатком фінансових обґрунтувань;

– аналізу витрат, зроблених за місяць (квартал, рік);

– зведень про кредиторську і дебіторську заборгованість;

6.2.2. Надання:

– узагальнених даних про попит на продукцію, що випускається підприємством,;

– маркетингів-планів;

– кошторисів витрат на формування попиту і стимулювання збуту, проведення рекламних кампаній, участь у виставках, ярмарках, виставках-продажах;

– зведень про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації продукції;

6.3. З планово-економічним відділом з питань:

6.3.1. Одержання:

– планів виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) на місяць, квартал, рік;

– змін у виробничих планах по окремих позиціях товарної номенклатури, внесених на підставі маркетингових досліджень;

– проектів оптових і роздрібних цін на продукцію (тарифів на роботи і послуги) для проведення маркетингового аналізу;

6.3.2. Надання:

– узагальненої інформації про попит на продукцію, що випускається підприємством, (виконувані роботи, що робляться послуги), у тому числі по окремих позиціях номенклатури;

– зведень про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації продукції;

– інформації про стан ринку товарів (робіт, послуг);

– даних, необхідних для формування товарної номенклатури підприємства;

– пропозицій по зміні цін на окремі види продукції в зв’язку зі зміною попиту;

6.4. З відділом головного технолога з питань:

6.4.1. Одержання:

– заявок на пошук інформації про конкурентний товар;

– запитів про кон’юнктуру технологій виробництва;

– зведень про науково-технічні можливості підприємства;

– висновків на зразки конкурентної продукції;

– висновків про можливість технології виробництва запропонованої відділом маркетингу продукції;

6.4.2. Надання:

– даних про купівельний попит на продукцію, що випускається;

– зведень про конкурентну продукцію;

– пропозицій по розробці технології нової продукції;

– пропозицій про дизайнерське оформлення продукції;

– документів і матеріалів для участі у виставках, ярмарках;

– зведень про нові технологічні розробки;

6.5. З відділом контролю якості з питань:

6.5.1. Одержання:

– зведень про дефекти виготовленої продукції;

– узагальнених результатів рекламаційної роботи.

– зведень про технологічні зміни продукції;

– зведень про заходи щодо підвищення якості продукції;

– звітів про перевірку зразків продукції, що випускається підприємствами-конкурентами;

6.5.2. Надання:

– зведень по рекламаціях;

– інформації про невідповідність заявленої якості продукції протягом гарантійних термінів;

– актів зовнішнього приймання контрагентом;

– представлень про чи постановку знятті з гарантійного обслуговування;

– зведень служби послепродажного і гарантійного обслуговування про недоліки продукції, виявлених у процесі її чи використання експлуатації;

6.6. З виробничо-диспетчерським відділом з питань:

6.6.1. Одержання:

– виробничих планів і графіків виробництва;

– зведень про норми заділів на ділянках і в цехах і їхньому дотриманні;

– зведень про порушення ходу виробничого процесу і причинах, їх що викликали;

6.6.2. Надання:

– даних про претензії, пропонованих до якості продукції;

– зведень про рекламації по простроченню постачань продукції покупцям, викликаної порушенням виробничих планів;

6.7. З транспортним відділом з питань:

6.7.1. Одержання:

– оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень і передачі покупцям продукції, виготовленої підприємством, а також матеріально-технічних ресурсів від постачальників;

– транспортних маршрутів;

– розрахунків транспортних витрат на доставку;

– зведень про маршрути і терміни постачання продукції покупцям підприємствами-конкурентами;

6.7.2. Надання:

– пропозицій по зміні маршрутів доставок;

– пропозицій по зміні графіків навантаження і вивантаження;

– зведень про побажання покупців і постачальників щодо змін графіків постачання і відвантаження;

– заявок на виділення транспортних засобів для перевезення продукції, рекламних матеріалів, устаткування для участі у виставках, ярмарках;

– даних про розробку нових видів вантажно-розвантажувальних коштів, упровадження яких дозволить скоротити простої під завантаженням і вивантаженням транспортних засобів;

6.8. З відділом матеріально-технічного постачання з питань:

6.8.1. Одержання:

– зведень про укладені договори постачання матеріально-технічних коштів;

– заявок на проведення маркетингового аналізу оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію;

– звітів відділу контролю якості, відділу головного технолога, виробничих підрозділів про якість матеріально-технічних ресурсів;

– документів, необхідних для оформлення участі у виставках, ярмарках;

6.8.2. Одержання:

– узагальненої інформації про постачальників матеріалів, сировини і напівфабрикатів, що вимагаються підприємству;

– зведень про ціни на необхідні матеріально-технічні кошти в різних постачальників, заготівельних організацій;

– інформації про стан товарного ринку;

– зведень про появу нових видів матеріалів, сировини, напівфабрикатів, що комплектують з додатком технічних характеристик;

– інформації про попит на матеріально-технічні кошти, його можливих коливаннях і їхніх причинах;

– зведень про великих постачальників (передбачуваних і дійсних обсягах оборотів, стійкості на товарному ринку, ін.);

– зведень про плановані виставки, ярмарки;

6.9. З відділом збуту з питань:

6.9.1. Одержання:

– зведень про укладені договори постачання;

– планів реалізації продукції на місяць, квартал, рік;

– звітів про виконання планів реалізації продукції;

– заявок на проведення маркетингового аналізу оптових і роздрібних цін на реалізовану продукцію;

– відкликань контрагентів на продукцію, що поставляється;

– документів, необхідних для оформлення участі у виставках, ярмарках;

6.9.2. Надання:

– узагальненої інформації про попит на продукцію, що випускається підприємством,, у тому числі по окремих позиціях номенклатури, і про фактори, що визначають його;

– зведень про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентноздатності, швидкості реалізації продукції;

– інформації про стан товарного ринку;

– зведень про великих покупців продукції (передбачуваних і дійсних обсягах оборотів, фінансової здатності, стійкості на товарному ринку, ін.);

– зведень про плановані виставки, ярмарки;

6.10. З відділом організації й оплати праці, з відділом кадрів і з відділом підготовки кадрів з питань:

6.10.1. Одержання:

– штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства для ув’язування з маркетинговими планами;

– положень про персонал;

– положень про преміювання;

– графіків роботи підприємства;

– планів підготовки і підвищення кваліфікації працівників;

– звітів про виконання заявок на підбор кадрів;

6.10.2. Надання:

– пропозицій по зміні організаційно-управлінської структури підприємства для закріплення в штатних розкладах і положеннях про структурні підрозділи підприємства;

– інформації про кількісну і якісну потребу підприємства в персоналі;

– заявок на підбор персоналу для відділу;

– переліку заходів, проведення яких необхідно для підвищення кваліфікації працівників підприємства по окремих напрямках;

6.11. З юридичним відділом з питань:

6.11.1. Одержання:

– результатів правової експертизи на відповідність чинному законодавству представлених для візування договорів, наказів, розпоряджень, інструкцій;

– погоджених претензій і позовів до контрагентів із приводу порушення ними договірних зобов’язань;

– роз’яснень діючого законодавства і порядку його застосування;

– аналізу змін і доповнень законодавства;

6.11.2. Надання:

– наказів, розпоряджень, інструкцій, проектів договорів для візування і правової експертизи;

– матеріалів для пред’явлення претензій і позовів до контрагентів і покупців із приводу порушення ними договірних зобов’язань;

– претензій, пред’явлених підприємству контрагентами;

– наявних зведень про постачальників, покупців, інших контрагентах;

– заявок на пошук необхідних нормативно-правових документів і на роз’яснення діючого законодавства;

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник відділу маркетингу.

7.2. На начальника відділу маркетингу покладається персональна відповідальність у випадку:

7.2.1. Невідповідності законодавству видаваних відділом інструкцій, наказів.

7.2.2. Представлення недостовірної інформації, використання якої привело до ускладнення взаємин з контрагентами підприємства, зменшенню прибутку, а також заподіянню збитку ділової репутації підприємства.

7.2.3. Незабезпечення неналежного забезпеченні керівництва підприємства інформацією з питань роботи відділу маркетингу.

7.2.4. Несвоєчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.

7.2.5. Витоку інформації, що є комерційною таємницею.

7.2.6. Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.

7.3. Відповідальність співробітників відділу маркетингу встановлюється посадовими інструкціями.

Начальник відділу маркетингу                                        Н.П.Букашкіка

Юрисконсульт                                                                    С.Т.Удівкін

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
17 753 переглядів