Посадова інструкція провідного менеджера зі збуту

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ____

Провідного менеджера зі збуту

Мета посади: Розвиток системи активного збуту, кількісної і якісної дистрибуції на ввіреній

території за рахунок ефективного керування  торговими представниками.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Провідний менеджер зі збуту відноситься до категорії “Керівники”.

1.2.  Провідний менеджер зі збуту приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням заступника директора з продажу у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду провідного менеджера зі збуту призначається особа, що має вищу технічну або економічну освіту, і досвід роботи в аналогічній сфері від 1 року.

1.4.  Провідний менеджер зі збуту підпорядковується безпосередньо заступникові директора з продажу.

1.5.  Провідний менеджер зі збуту входить в склад відділу продажу і керує роботою представників торговельних відділу продажу.

1.6.  На час відсутності провідного менеджера зі збуту його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.7.  В своїй  роботі провідний менеджер зі збуту  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій провідний менеджер зі збуту зобов’язаний:

2.1.  Керувати роботою представників торговельних.

2.2.  Розбивати території по районам і закріплювати їх за представниками торговельними.

2.3.  Аналізувати рейтинг районів та області.

2.4.  Проводити тренінги з торговими представниками  за плаваючим графіком.

2.5.  Ставити представникам торговельним щоденні завдання.

2.6.  Контролювати планову роботу кожного представника торговельного.

2.7.  Контролювати ефективність і якість презентації кожного представника торговельного.

2.8.  Контролювати залучення нових клієнтів (об’їзди, обдзвони, участі в районних нарадах).

2.9.  Контролювати дебіторську заборгованість.

2.10.  Здійснювати аналіз клієнтської бази закріпленої за кожним представником торговельним, порівнювати з поточною базою підприємства.

2.11.  Сегментувати ринок збуту, визначати пріоритети та періодичність зустрічей з клієнтами.

2.12.  Контролювати розміри знижок клієнтам.

2.13.  Контролювати електронну клієнтську базу, корегувати її та вносити зміни.

2.14.  Визначати коефіцієнт корисної дії кожного представника торговельного.

2.15.  Контролювати виконання представниками торговельними вказівок, вимог, наказів директора підприємства.

2.16.  Здійснювати підбір персоналу, проведення співбесід, навчання, щотижневі атестації.

2.17.  Виявляти елітних клієнтів і проводити з ними індивідуальну роботу.

2.18.  Виконувати всі планові заходи щодо  просування продукції відповідно до системи активного збуту.

2.19.  Проводити анкетування клієнтів для обліку машинно-тракторного парку, заносити дані в програму “Анкета”.

2.20.  Аналізувати залишки і домагатись збільшенні оборотності запасних частин.

2.21.  Організовувати роботу з товаром під замовлення, вести щоденний контроль по товару та незадоволеного попиту.

2.22.  Надавати консультації клієнтам з технічних питань, по гарантійним зобов’язанням і сервісним послугам.

2.23.  Укладати від імені підприємства договори, приймати замовлення на доставку клієнту продукції.

2.24.  Здійснювати контроль за виконанням клієнтами своїх зобов’язань по договорах (своєчасною оплатою, прийманням продукції, ін.), виявляти причини порушення клієнтами своїх зобов’язань, уживати заходів по їх усуненню і попередженню.

2.25.  Проводити роботу по виявленню й обліку потенційних клієнтів, вивчати їхні потреби, консультувати з питань технічних і споживчих характеристик продукції, вивчати ділову надійність нових клієнтів.

2.26.  Збирати інформацію про асортимент продукції і методах роботи конкурентів на закріпленому маршруті.

2.27.  Вивчати суспільну думку про продукцію і надані послуги.

2.28.  Підтримувати і розвивати рівень лояльності клієнтів.

2.29.  Вести документальний облік витрат понесених при виконанні  завдань.

2.30.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.31.  Регулярно надавати  безпосередньому керівникові звіт про пророблену роботу за період.

2.32.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.33.  У зовнішньому вигляді і поведінці, постійно дотримуватися ділової форми одягу, а також правил ділового етикету і розпорядку трудового дня.

2.34.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.35.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.36.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Провідний менеджер зі збуту має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Провідний менеджер зі збуту повинен знати:

4.1.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, методичні, нормативні й інші керівні загально-державні та локальні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.3.  Прейскуранти оптових та роздрібних цін на продукцію, що реалізується підприємством.

4.4.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.5.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.6.  Методи і техніку  ефективного продажу, передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню продажу продукції.

4.7.  Правила і методи роботи з існуючими і потенційними замовниками, конкурентами.

4.8.  Методи вивчення попиту на продукцію.

4.9.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера, а також знання програмного забезпечення (пакет MS Office).

4.10.  Етику ділового спілкування.

4.11.  Правила оформлення документації.

4.12.  Основи економіки, організації праці, управління, маркетингу і кон’юнктуру ринку.

4.13.  Основи трудового законодавства.

4.14.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.15.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою й у службових приміщеннях підприємства.

4.16.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Провідний менеджер зі збуту несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Ефективно працююча система активного продажу.

6.2.   Виконання планових показників з обсягів реалізації.

6.3.   Виконання планових показників по збільшенню кількості клієнтів.

6.4.   Виконання нормативних показників по кредиторській і дебіторській заборгованостях.

6.5.   Рівень професіоналізму, задоволеності і мотивації торгових представників.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  провідний менеджер зі збуту взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлений:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
23 275 переглядів