Посадова інструкція маркетолога

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Фахівця з методів розширення ринку збуту (маркетолога)

Мета посади: Збір, аналіз і надання інформації про ринок збуту.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), далі “Маркетолог” відноситься до категорії “Фахівці”.

1.2.      Маркетолог приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, відповідно до чинного законодавства України про працю.

1.3.      На посаду маркетолога – призначається особа, що має вищу освіту відповідного напрямку, без вимог до стажу роботи.

1.4.      Маркетолог входить в склад відділу маркетингу і підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.      На час відсутності маркетолога його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.      В своїй  роботі маркетолог  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій маркетолог зобов’язаний:

2.1.      Визначати предмет дослідження і розробляти робочі плани і програми проведення окремих етапів дослідницьких робіт.

2.2.      Давати оцінку сильних і слабких сторін діяльності конкурентів за наступними критеріями: обсяги збуту, здатність збуту нових видів товарів, рівень технології, наявність запатентованих винаходів, структури витрат, гнучкість процесу, прийняття стратегічних рішень, широта асортименту продукції, послуги по збуту і т.д., з метою визначення можливих варіантів ринкової частки.

2.3.      Вивчати загальну кон’юнктуру галузі з погляду перспектив її розвитку.

2.4.      Аналізувати систему збуту продукції з метою виявлення можливостей і ефективності збуту через альтернативні канали.

2.5.      Давати прогноз економічної ситуації чи країни регіону, що може вплинути на умови збуту на даному ринку.

2.6.      Проводити всебічний аналіз діяльності підприємства, розробляти пропозиції і заходи щодо розвитку прогресивних форм зв’язків, науково-технічного співробітництва з партнерами.

2.7.      Готувати інформаційні огляди економічних, науково-технічних публікацій по досліджуваних проблемах в області маркетингу.

2.8.      Складати бізнес-плани відкриття нових, переміщення і закриття діючих торгових точок в регіоні.

2.9.      Формувати товарну політику в регіоні.

2.10.  Планувати реалізацію товарів в регіоні.

2.11.  Приймати участь в складанні асортиментного плану.

2.12.  Планувати освоєння нових ринкових сегментів.

2.13.  Планувати введення політики нових послуг.

2.14.  Аналізувати ефективність товарної політики в регіоні.

2.15.  Виявляти не залучені сегменти в регіоні, аналізувати причини, розробляти пропозиції по зміні товарного асортименту.

2.16.  Аналізувати ефективність цінової політики в регіоні.

2.17.  Виявляти недоліки в системі ціноутворення філіалів (не відповідність  діючих цін та попиту, діючих та середньо ринкових цін, аналіз цінової еластичності по товарним групам).

2.18.  Розробляти пропозиції по зміні ціни на товари/товарні групи.

2.19.  Здійснювати моніторинг цін на товари цільового асортименту  в регіоні.

2.20.  Розробляти пропозиції  по організації роботи з новими постачальниками.

2.21.  Аналізувати та реалізовувати ефективні заходи по рекламі  та «просуванню» товару.

2.22.  Складати річний та місячний бюджет на рекламу та «просування».

2.23.  Оформляти та контролювати за рекламними стендами в офісі та на складі.

2.24.  Розробляти пропозиції по зміні комунікаційної політики в регіоні.

2.25.  Аналізувати активність клієнтів (з’ясовувати причини зменшення/ збільшення, прогнозування зміни активності).

2.26.  Аналізувати активність конкурентів: рекламну активність, появу нових товарних груп, зміну цінової політики, вихід на нові ринкові сегменти.

2.27.  Слідкувати за відповідністю цін в рекламних матеріалах в офісі та на складі.

2.28.  Завжди мати охайний вигляд та дотримуватись ділової форми одягу на робочому місці.

2.29.  Постійно працювати над підвищенням свого професійного та освітнього рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.30.  Розробляти, щоденні, місячні, річні плани роботи.

2.31.  Не розголошувати та не сприяти розголошенню комерційної таємниці підприємства.

2.32.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Маркетолог має право:

3.1.      Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.      Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.      Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.      Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.      Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.      Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.      Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8.      Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Маркетолог повинен знати:

4.1.      Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань маркетингу.

4.2.      Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.      Номенклатуру продукції, стандарти та технічні характеристики продукції, що реалізується підприємством.

4.4.      Прейскуранти оптових та роздрібних цін на продукцію, що реалізується підприємством.

4.5.      Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.6.      Організацію складського господарства і реалізації продукції.

4.7.      Сутність дослідницької діяльності на основі збору й обробки інформації про всі аспекти ситуації на ринку з урахуванням наукового підходу.

4.8.      Організацію роботи досліджень, методи аналізу систему збору й обробки інформації, її обсяг і структуру, способи її ефективного пошуку і збору.

4.9.      Методи передачі, обробки і збереження інформації, в т.ч. програми “Замовник”, “Конкурент”.

4.10.  Перспективи технічного і економічного розвитку галузі економіки, підприємства.

4.11.  Збутові потужності, технологію постачання  та збуту на підприємстві.

4.12.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню ринкових і прогнозних досліджень.

4.13.  Економіку, основи організації праці і управління.

4.14.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.15.  Основи трудового законодавства.

4.16.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

4.17.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Маркетолог несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.   Працююча система збору й аналізу достовірної інформації про ринок.

6.2.   Актуальна база даних, що поповнюється, по клієнтах.

6.3.   Актуальна база даних, що поповнюється, по конкурентах (перелік, асортимент, ціни, способи просування товару).

6.4.   Ефективно працююча система просування товару і реклами.

7.     ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією маркетолог взаємодіє:

7.1. З відділом продажу по питаннях аналізу каналів розподілу товарів і системи збутової логістики.

7.2. З  бухгалтерією по питаннях:

–   отримання даних для фінансового аналізу в системі маркетологічних досліджень;

–   розрахунків за рекламну діяльність.

7.4.  З філіалами по питаннях:

–   організації розробки та подачі реклами;

–   аналізу звітної документації;

–   аналізу каналів розподілу товарів і системи збутової логістики.

7.5. Зі складом – з питань аналізу діяльності.

7.6. З дирекцією з питань отримання завдань та здачі звітності.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
20 615 переглядів