Положення про порядок ведення касових операцій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ТзОВ “Рябий пес”

________________ Н.К. Нечипоренко

01.02.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про ведення касових операцій у національній валюті

в ТОВ «Рябий пес»

1. Загальні положення

Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону України “Про Національний банк України” та Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні затвердженого Постановою Правління НБУ  N 637 від 15.12.2004 р.

Дане Положення визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України в ТОВ «Рябий пес».

У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

відокремлені підрозділи – центри обслуговування клієнтів, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна Товариства;

готівка (готівкові кошти) – грошові знаки національної валюти України – обігові банкноти і монети, які є дійсними платіжними засобами;

готівкова виручка (виручка) – сума фактично одержаних готівкових коштів по укладеним договорам страхування;

готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб по укладеним договорам страхування;

депонована заробітна плата – готівкові кошти, що одержані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений строк окремим фізичним особам;

журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів – документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів. Форму журналу встановлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 ( v0051202-96 ) “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”;

картковий рахунок – банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками;

каса – приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, касових документів;

касова книга – документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі. Форму касової книги установлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”;

касовий ордер – первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Форму касових ордерів установлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”. Форми касових ордерів, що використовуються спеціалізованими підприємствами та установами Національного банку України, які не мають оборотної каси, установлюються відповідним нормативно-правовим актом Національного банку України;

касові документи – документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку;

касові операції – операції Товариства з іншими юридичними та фізичними особами, що пов’язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку;

книга обліку – касова книга, книга обліку доходів і витрат, книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей або книга обліку розрахункових операцій;

книга обліку доходів і витрат – документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форму відповідної книги обліку доходів і витрат установлено Державною податковою адміністрацією України;

книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей – книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів. Форму зазначеної книги встановлено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 “Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій”;

книга обліку розрахункових операцій (далі – КОРО) – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);

ліміт залишку готівки в касі (далі – ліміт каси) – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час;

небанківська фінансова установа – юридична особа, яка відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” надає одну чи кілька фінансових послуг та яка внесена до Державного реєстру фінансових установ в установленому законодавством України порядку. До небанківських фінансових установ належать кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг;

оператори поштового зв’язку – національний оператор та інші оператори (підприємства) поштового зв’язку, які згідно із Законом України “Про поштовий зв’язок” мають повноваження щодо виконання відповідних послуг з поштового зв’язку;

операційний час – частина операційного дня банку, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах;

оприбуткування готівки – проведення Товариством обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій;

переказ готівки – унесення певної суми готівки підприємством (підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі одержувачу в готівковій формі;

підприємець – фізична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність;

підприємства – юридичні особи (крім банків) незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (їх відокремлені підрозділи), що є учасниками відносин у сфері господарювання, зокрема суб’єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також інші суб’єкти господарювання, органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

позареалізаційні надходження – надходження від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (включаючи основні засоби, нематеріальні активи, продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками, безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків, внески до статутного капіталу, платежі за надане в лізинг (оренду) майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші надходження;

реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) – пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг);

розрахункова книжка (далі – РК) – належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”  випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій;

розрахунковий документ – документ встановлених форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

розрахункова квитанція – це розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій за послуги (товари) або при видачі коштів покупцеві в разі повернення товару, рекомпенсації послуги;

торговець – суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до договору з еквайром або платіжною організацією приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг (уключаючи послуги з видачі грошей у готівковій формі).

2. Вимоги до організації готівкових розрахунків

2.1. Товариство здійснює розрахунки за своїми грошовими зобов’язаннями, що виникають у господарських відносинах, пріоритетно в безготівковій формі, а також у готівковій формі (з дотриманням чинних обмежень) у порядку, установленому законодавством України.

2.2. Товариство здійснює розрахунки в безготівковому порядку, та готівкою  з юридичними та фізичними особами через касу як за рахунок готівкової виручки, так і за рахунок коштів, одержаних із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.

Товариство здійснює облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

2.3. Гранична сума готівкового розрахунку Товариства з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами встановлюється відповідною постановою Правління Національного банку України. Платежі понад зазначену граничну суму проводяться виключно в безготівковій формі. Кількість підприємств (підприємців), з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Зазначені обмеження не поширюються на:

а) розрахунки Товариства з фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами;

б) добровільні пожертвування та благодійну допомогу;

в) розрахунки Товарсивта за спожиту ним електроенергію;

г) використання коштів, виданих на відрядження;

У разі здійснення Товариством готівкових розрахунків з іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим лімітом каси.

2.4. Якщо Товариство чи підрозділи здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку шляхом унесення до банків готівки для подальшого її перерахування на рахунки інших підприємств (підприємців) або фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.

2.5. Уся готівка, що надходить до каси, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касі Товариства, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Товариству  Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами без використання РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними кожної операції касовим ордером, дозволяється оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у відповідній книзі обліку.

Суми готівки, що оприбутковуються, мають відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.

2.6. Виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків для Товарситва, установлюються ліміт каси та строки здавання готівкової виручки.

2.7. Товариство може тримати в позаробочий час у своїй касі готівкову виручку (готівку) в межах, що не перевищують установлений ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує встановлений ліміт каси, обов’язково здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи Товарситва можуть здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до каси Товариства або до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки Товариства. За відсутності банків готівкова виручка (готівка) для переказу на банківські рахунки Товарситва може здаватися до операторів поштового зв’язку та небанківських фінансових установ, які мають ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення переказу коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів.

Здавання готівкової виручки (готівки) може здійснюватися для зарахування на будь-який банківський рахунок Товариства.

2.8. Готівкова виручка (готівка) Товариства, у тому числі готівка, одержана з банку, використовуються ним для забезпечення потреб, що виникають у процесі його функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Товариство не повинно накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїй касі понад установлений ліміт каси для здійснення потрібних витрат до настання строків цих виплат.

2.9. Товариство має право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, що одержана в банку на інші виплати, видається Товариством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються Товариством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

Товариство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях (далі – видаткові відомості).

2.10. Видача готівкових коштів під звіт або на відрядження (далі – під звіт) здійснюється відповідно до законодавства України.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань, то строк, на який видана готівка під звіт на ці завдання, може бути продовжено до завершення терміну відрядження.

Видача відповідній особі готівкових коштів під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.

Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється відповідно до законодавства України.

2.11. Товариство під час здійснення розрахунків за готівку зобов’язане приймати у сплату за послуги без обмежень банкноти і монети (у тому числі обігові, пам’ятні, ювілейні монети, зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності. Крім того, Товариство має забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.

3. Порядок оформлення касових операцій

3.1. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних карток, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт надання послуг, отримання (повернення) готівкових коштів.

3.2. Прийом коштів від клієнтів за укладеними договорами страхування проводиться співробітниками Товариства шляхом заповнення розрахункової квитанції.

Розрахункова квитанція складається з 2-х частин – корінця та відривної частини.

а) Відривна частина розрахункової квитанції повинна містити обов’язкові реквізити:

·        напис «РОЗРАХУНКОВА КВИТАНЦІЯ», серію (чотири літери) та номер (шість цифр), нанесені при виготовлені бланка квитанції»;

·        ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Товариства;

·        назви окремих реквізитів, які стосуються даних про послугу (товар), а саме: написи «найменування послуги (товару)», «вартість о.в.» (одиниці виміру), «ПДВ (%)», «Вартість»;

·        рядки для записування даних про послугу (товар) або про операцію виплати: найменування товару (послуги, назви операції виплати), вартості одиниці виміру товару (суми коштів по одній операції виплати), ставки ПДВ у відсотках, вартість товару (суми коштів по здійснених операціях виплати),;

·        напис «сума розрахунку (грн.коп.)» та загальну вартість усіх послуг (товарів), оплачених за однією розрахунковою квитанцією (загальну суму виданих коштів);

·        напис «розрахунок провів», рядок для підпису особи, що здійснює розрахунки;

·        дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

б) Корінець розрахункової квитанції повинен містити обов’язкові реквізити:

·        серію та номер, які нанесені при виготовлені бланка квитанції та збігаються з серією та номером відривної частини;

·        напис «сума розрахунку (грн. коп.), всього» та загальну суму отриманих за товар або послугу (наданих клієнтові) коштів;

·        напис «у т.ч. за ставкою ПДВ 20%», суму коштів, отриманих за товари чи послуги, продаж яких оподатковується ПДВ за ставкою 20%, або суму виданих покупцеві коштів, якщо видана сума зменшує податкові зобов’язання платника ПДВ;

·        рядки для записування даних про послуги (товари);

·        дату (день, місяць, рік) проведення розрахунків.

При виготовленні бланка розрахункової квитанції додатково до серії та номера можуть наноситися друкарським способом інші обов’язкові реквізити.

3.3. Приймання готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником Товариства.

Про приймання Товариством готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки Товарситва квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника Товариства, який на це уповноважений директором.

Під час роботи з готівкою касири (особи, що виконують їх функції) керуються правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України.

3.4. Видача готівки з каси проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник Товариства, який на це уповноважений директором. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис директора Товариства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов’язковий.

3.5. У разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам Товариства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред’явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень – словами, копійок – цифрами), використовуючи чорнильну або кулькову ручку з чорнилом темного кольору. Якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред’являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі Товариства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу або за окремою видатковою відомістю.

3.6. Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.

Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв’язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім’я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис “За довіреністю”. Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.5 цієї глави. Довіреність залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості.

3.7. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку, є відповідна квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, засвідчена підписами відповідальних осіб банку та відбитком печатки (штампа) банку. Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

3.8. Виплати, пов’язані з оплатою праці, проводяться касиром Товариства або за видатковими касовими ордерами на кожного одержувача чи за видатковими відомостями.

На титульній сторінці видаткової відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за підписами директора і головного бухгалтера або осіб, уповноважених директором, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень – словами, копійок – цифрами).

Одноразові видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, окремим особам проводяться, як правило, за видатковими касовими ордерами.

3.9. Після закінчення встановлених строків виплат, пов’язаних з оплатою праці за видатковими відомостями, касир зобов’язаний:

у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, поставити відбиток штампа або зробити напис “Депоновано”;

скласти реєстр депонованих сум;

у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену суму та недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис “Готівку за відомістю видав (підпис)”;

здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично видану суму за видатковою відомістю.

Бухгалтер робить перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.

3.10. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.

У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, що вносять або одержують готівку, забороняється.

Приймання і видача готівки за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.

Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.

У касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених Товариством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі тощо), реквізит “Одержав” або “Прийнято від” не заповнюється.

3.11. Касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей на виплати, пов’язані з оплатою праці, реєструються після здійснення цих виплат.

Реєстрація касових ордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за допомогою комп’ютерних засобів, які забезпечують формування і роздрукування потрібних касових документів. Водночас у документі “Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів”, який формується і роздруковується за відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку руху коштів.

3.12. Під час одержання касових ордерів або видаткових відомостей касир зобов’язаний перевірити:

наявність і справжність на документах відповідних підписів, а на видатковій відомості – дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені;

правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;

наявність перелічених у документах додатків.

У разі невиконання хоча б однієї із зазначених вимог касир повертає документи для відповідного оформлення.

Касові ордери або видаткові відомості одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться відбиток штампа або напис “Оплачено” із зазначенням дати (число, місяць, рік).

3.13. Касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку директором покладено обов’язок щодо їх зберігання.

Виносити з приміщення Товариства касові документи дозволяється тільки за наявності письмового дозволу директора або головного бухгалтера. У цьому разі до кінця робочого дня зазначені документи обов’язково мають бути повернуті до приміщення Товариства.

3.14. У касових документах під час позначення сум національної грошової одиниці гривні може використовуватись її графічний знак – “г”.

3.15. Довідки за касовими документами (підписані директором і головним бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу у випадках, передбачених законодавством України.

Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених законодавством України.

4. Порядок ведення касової книги та обов’язки касира

4.1. З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою Товариство має касу, а керівництво забезпечує належне облаштування цієї каси та надійне зберігання готівкових коштів у ній. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у встановленому законодавством України порядку.

Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать Товариству, забороняється.

4.2. Усі надходження і видачу готівки в національній валюті Товариства відображають у касовій книзі.

Товариство веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи Товариства, які проводять операції з приймання готівки за надані послуги з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями, ведуть касову книгу, що видається і оформляється Товариством.

Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки Товариства. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами директора і головного бухгалтера Товариства.

Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою. Перші примірники, що є невідривною частиною аркуша касової книги – “Вкладні аркуші касової книги”, залишаються в касовій книзі. Другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги – “Звіт касира”, є документом, за яким касир звітує щодо руху грошей у касі. Перші і другі примірники мають однакові номери.

Виправлення в касовій книзі, як правило, не допускаються. Якщо виправлення зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує.

4.3. Записи в касовій книзі проводяться касиром за операціями одержання або видачі готівки за кожним касовим ордером і видатковою відомістю в день її надходження або видачі. За відсутності руху готівки в касі протягом робочого дня записи в касовій книзі в цей день можуть не провадитися.

Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і передає до бухгалтерії як звіт касира другі примірники, що є відривною частиною аркуша касової книги (копію записів у касовій книзі за день), з прибутковими і видатковими касовими ордерами під підпис у касовій книзі. Готівка, яка видана за видатковими відомостями на виплати, пов’язані з оплатою праці, відображається в касовій книзі після закінчення строків цих виплат, а закриття вищезазначених документів та виписка відповідних видаткових касових ордерів здійснюються в порядку, визначеному в пункті 3.9 цього Положення.

Якщо бухгалтерія та касир Товариства не працюють у вихідні та святкові дні, а його окремі працівники чи відокремлений підрозділ, який використовує під час розрахунків РРО (РК), у ці дні працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі Товариства  здійснюються наступного робочого дня Товариства.

4.4. Товариство за умови забезпечення належного зберігання касових документів може вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги (“Вкладний аркуш касової книги” та “Звіт касира”), які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі.

Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня), а також містити всі реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року.

У разі роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” у кінці місяця має автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів касової книги за цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року – їх загальна кількість за рік.

Після роздрукування “Вкладного аркуша касової книги” і “Звіту касира” касир зобов’язаний перевірити правильність складання цих документів, підписати їх і передати “Звіт касира” разом з відповідними касовими документами до бухгалтерії під підпис у “Вкладному аркуші касової книги”.

“Вкладний аркуш касової книги” протягом року зберігається касиром окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або залежно від потреби) “Вкладний аркуш касової книги” формується в підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за рік засвідчується підписами директора і головного бухгалтера Товариства, а підшивки формуються в книгу, яка скріплюється відбитком печатки Товариства.

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях має передаватися для зберігання відповідно до законодавства України.

4.5. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника Товариства, який на це уповноважений директором.

4.6. За наявності в підприємства кількох касирів старший касир перед початком робочого дня видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей.

Касири в кінці робочого дня зобов’язані скласти звіт про одержання авансу і готівки, прийнятих (виданих) за відповідними касовими документами, і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей.

Про аванси, одержані для оплати праці та виплати стипендій, касир зобов’язаний скласти звіт у встановлений строк з урахуванням дня їх одержання. До закінчення цього строку касири зобов’язані щоденно здавати старшому касиру залишки готівки, яка не видана за видатковими відомостями. Готівка здається старшому касиру під підпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей із зазначенням сум.

За наявності в Товаристві тільки одного касира облік прийнятої та виданої готівки веде цей касир.

4.7. Директор Товариства в разі зарахування на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність та ознайомлює його під підпис із вимогами цього Положення.

4.8. Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.

На Товаристві, у разі потреби тимчасової заміни виконання обов’язків кассира, виконання даних обов’язків покладається на іншого працівника за письмовим наказом директора. З цим працівником укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання ним обов’язків касира.

У разі відсутності касира (у зв’язку з хворобою тощо) цінності, що передані йому під відповідальність, перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, у присутності директора та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної директором Товариства. Про результати перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб.

4.9. З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на Товаристві проводяться інвентаризації каси. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом директора, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів (додаток 1).

Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо. Акт складається в двох примірниках і підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально відповідальною особою.

Один примірник акта передається до бухгалтерії Товариства, другий – залишається у матеріально відповідальної особи.

До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи (особи, які відповідають за збереження коштів) дають розписку, визначену в додатку 1.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).

Інвентаризація кас проводиться у строки, що встановлені директором, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі. У разі застосування Товариством у розрахунках РРО звіряється сума наявної готівки на місці проведення касиром розрахунку із сумою, зазначеною в звіті РРО (в РК та КОРО). У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з’ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.

У разі автоматизованого ведення касової книги слід проводити перевірку правильності роботи програмних засобів оброблення касових документів.

Ревізійна комісія під час проведення документальних ревізій обов’язково проводить інвентаризацію каси і перевіряє дотримання порядку ведення касових операцій.

Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою здійснюють визначені законодавством України органи контролю відповідно до їх компетенції (далі – органи контролю).

5. Порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси

5.1. Строки здавання Товариством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках визначаються Товариством і встановлюються за погодженням з відповідним банком (у якому відкрито рахунок, на який зараховуються кошти) відповідно до таких вимог:

а)  щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до каси);

б)  якщо час закінчення робочого дня, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) в день її надходження, – наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

Якщо Товариство працює у вихідні та святкові дні і не має змоги, через відсутність відповідної домовленості з банком на інкасацію, здати одержану ними за ці дні готівкову виручку (готівку), то вона має здається до банку протягом операційного часу наступного робочого дня банку та Товариства.

Установлені згідно із зазначеними вимогами строки здавання готівкової виручки (готівки) Товариством узгоджується з банком і визначається в договорах банківського рахунку між Товариством та банками.

Якщо Товариство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то в ці дні можна не здавати в установлені строки готівку.

5.2. Установлення ліміту каси проводиться Товариством самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 2), що підписується головним (старшим) бухгалтером та директором товариства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання Товариством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку.

Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) Товариства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями Товариства.

5.3. Ліміт каси Товариства встановлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням директора Товариства або уповноваженої ним особи.

5.4. Товариство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості Товариства з банком на інкасацію тощо,  у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

5.5. Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання Товариством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов’язані з діяльністю Товариства.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до каси Товариства у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та Товариства або були видані для використання Товариством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, які пов’язані з діяльністю Товариства.

5.6. Установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв’язку із змінами законодавства України або за наявності відповідних факторів об’єктивного характеру (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) Товариства, що затверджені (підписані) директором або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку Товариства.

6. Відповідальність  за порушення порядку ведення операцій з готівкою

6.1. У разі порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, до співробітників Товариства, що скоїли такі порушення застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:

·        за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касі – у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день;

·        за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касі готівки – у п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми;

6.2. У разі порушення норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, до співробітників Товариства, що скоїли такі порушення застосовуються санкції у вигляді:

·        Догани;

·        Звільнення;

·        Позбавлення права займати певну посаду;

·        Позбавлення права отримувати преміальні;

·        Позбавлення права використовуватипільгові тарифи при особистому страхуванні.

Погоджено:

 

Додаток 1

 

до Положення про ведення касових операцій у

 

національній валюті

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес»

 

                            АКТ N ____

 

           про результати інвентаризації наявних коштів

 

“___” _______________ 200_ року,

 

що зберігаються _________________________________________________.

Розписка

Цим актом засвідчую,  що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти, які здані до бухгалтерії, і всі кошти,  що надійшли під мою  відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Матеріально відповідальна особа

__________________    _____________   _________________________

 

(посада)           (підпис)        (прізвище, ім’я, по

 

батькові)

На підставі наказу (розпорядження) від “___” __________  200_ року N__    проведена   інвентаризація   коштів   за   станом   на “___” __________ 200_ року.

 

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів:

_________________________________________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________ грн. ______ коп.

Підсумок фактичної наявності ____________________ грн. ______ коп.

_________________________________________________________________.

 

(словами)

 

За обліковими даними ____________________________ грн. ______ коп.

 

Підсумки інвентаризації: надлишок ____________, нестача _________.

 

Голова комісії

 

__________________    _____________   _________________________

 

(посада)           (підпис)        (прізвище, ім’я, по

 

батькові)

Члени комісії:

 

__________________    _____________   _________________________

 

(посада)           (підпис)        (прізвище, ім’я, по

 

батькові)

Підтверджую, що кошти,  зазначені в акті,  є на зберіганні під мою відповідальність.

 

Матеріально відповідальна особа _______________________________.

 

(підпис)

“___” ______________ 200_ року.

 

Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі

__________________________________________________________________

Матеріально відповідальна особа _________________________________.

Рішення керівника підприємства ___________________________________

“___” _______________ 200_ року.

Примітка. Акт складається з  метою  відображення  результатів інвентаризації наявних коштів (готівки,  цінних паперів тощо),  що зберігаються в касі підприємства.

Додаток 2

 

до Положення про ведення касових операцій у

 

національній валюті

 

 

РОЗРАХУНОК

 

встановлення ліміту залишку готівки в касі

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес»

м.Львів, вул.Бузкова, 2

 

1. Касові обороти

——————————————————————

|N з/п|     Найменування показників      |    Фактично за три    |

|     |                                  |будь-які місяці поспіль|

|     |                                  |з останніх дванадцяти, |

|     |                                  |  що передують строку  |

|     |                                  |     встановлення      |

|     |                                  |(перегляду) ліміту каси|

|—–+———————————-+———————–|

|  1  |Готівкова виручка (надходження до |                       |

|     |кас, крім сум, що одержані з      |                       |

|     |банків)                           |                       |

|—–+———————————-+———————–|

|  2  |Середньоденні надходження (рядок 1|                       |

|     |розділити на кількість робочих    |                       |

|     |днів підприємства за три місяці)  |                       |

|—–+———————————-+———————–|

|  3  |Виплачено готівкою на різні       |                       |

|     |потреби, а також на відрядження   |                       |

|     |(крім виплат, пов’язаних з        |                       |

|     |оплатою праці, пенсій, стипендій, |                       |

|     |дивідендів)                       |                       |

|—–+———————————-+———————–|

|  4  |Середньоденна видача готівки      |                       |

|     |(рядок 1 розділити на кількість   |                       |

|     |робочих днів підприємства за три  |                       |

|     |місяці)                           |                       |

——————————————————————

——————————————————————

|   Найменування показника    |    Установлено підприємством     |

|—————————–+———————————-|

|1. Ліміт залишку готівки в   |                                  |

|касі                         |                                  |

——————————————————————

——————————————————————

|   Найменування показника    |   Визначається строк здавання    |

|                             | готівкової виручки (готівки) та  |

|                             | зазначаються реквізити договорів |

|                             |       банківських рахунків       |

|—————————–+———————————-|

|2. Строки здавання готівкової|                                  |

|виручки (готівки)            |                                  |

——————————————————————

Керівник підприємства            Головний (старший) бухгалтер

“___” ___________ 200_ року       “___” _____________ 200_ року

М.П.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення, правила, інструкції »
4 701 переглядів