Договір про взаємну конфіденційність

УГОДА

про нерозголошення відомостей

м.Львів                                                                          11.03.2015 р.

ЦЯ УГОДА (далі Угода), укладена між:

ТОВ «Рябий пес» в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту , та

ФОП Іваносян І.І.

Кожна окремо та обидві разом сторони надалі називаються Сторона або Сторони.

оскільки у ході взаємних ділових стосунків кожна з Сторін може час від часу передавати та/або розголошувати усно, письмово, магнітними чи іншими носіями певну інформацію, що стосується фінансових, технічних чи комерційних аспектів діяльності кожної з Сторін, яка є власністю цієї Сторони та вважається конфіденційною (Інформація Власника)

то, юридично зобов’язуючись даною Угодою, кожна Сторона погоджується на застосовування наведених нижче умов, коли одна із Сторін (далі – Сторона що розголошує) розкриває Інформацію іншій (далі –Сторона що отримує), а саме:

1.Крім випадків, викладених нижче у Пункті 4 Угоди, Сторони погоджуються вважати Інформацію Власника конфіденційною і обходитись з нею так само уважно, як належно обходиться зі своєю конфіденційною інформацією кожна Сторона

при цьому, під конфіденційною інформацією для цілей Угоди уточнюється та розуміється документована інформація (документ), тобто – зафіксована на паперових, електронних та інших носіях інформація з реквізитами, що вказують на її конфіденційність, а також будь-яка інформація, що стала відома Сторонам у процесі виконання договірних відносин між ними, в тому числі інформація, яка отримана в усному порядку при проведені відповідних переговорів між уповноваженими представниками Сторін.

Сторони з жодної причини, прямо чи опосередковано, не розкриватимуть і не розголошуватимуть отриману Інформацію Власника жодній третій особі (юридичній особі, фірмі, корпорації, асоціації, відповідному органу, фізичній особі, посадовій особі, працівникові тощо) окрім випадків зазначених в даній Угоді.

Без попередньої письмової згоди Сторони що розголошує не буде використана така інформація інакше, ніж викладено у декларативній частині Угоди та відповідно до положень чинного законодавства України.

Інформація Власника може розголошуватись лише тим працівникам (посадовим особам) Сторони що отримує, котрі обґрунтовано та на підставі відповідних документів потребують доступу до такої інформації з метою, пов’язаною з причиною розголошення, і мають перед Стороною що отримує зобов’язання конфіденційності.

Будь-яке розголошення Інформації Власника третій особі потребує письмової згоди обох Сторін і за жодних обставин не може здійснюватись до підписання третьою особою угоди про конфіденційність з обома Сторонами даної Угоди.

2.ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ВЛАСНИКА

2.1       Сторони зобов’язуються:

2.1.1.   забезпечити збереження конфіденційної інформації, що виключає доступ до інформації третіх осіб;

2.1.2    не передавати і не розголошувати зміст конфіденційної інформації третім особам, як у повному обсязі, так і частково, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, цією Угодою, а також не робити дій (бездіяльності), у результаті яких конфіденційна інформація стане відома третім особам цілком або частково;

2.1.3.   забезпечити доступ до конфіденційної інформації тільки уповноважених осіб Сторін, проінструктованих про порядок роботи з конфіденційною інформацією.

2.1.4.   регламентувати використання конфіденційної інформації працівниками і представниками Сторін (далі – співробітники), у тому числі:

2.1.4.1.  дотримуватись встановленого Сторонами відповідно до внутрішніх документів режиму конфіденційності;

  • без згоди роботодавця не розголошувати конфіденційну інформацію;
  • відшкодувати заподіяну шкоду, якщо співробітник буде визнаний винним відповідними судовими органами у розголошенні конфіденційної інформації, що стала йому відома в зв’язку з виконанням своїх трудових обов’язків;
  • у випадку спроби сторонніх осіб одержати від співробітника конфіденційну інформацію негайно сповістити про це своєму керівникові.

2.1.4.2. створити співробітникам, допущеним до конфіденційної інформації, необхідні умови для дотримання режиму конфіденційності, у т.ч. забезпечити систему збереження конфіденційної інформації з застосуванням спеціальних матеріальних і технічних засобів.

2.1.5. регламентувати використання конфіденційної інформації особами, прямо або опосередковано залученими Сторонами для виконання існуючих між ними договірних відносин.

2.2.      Передача однією Стороною іншій Стороні конфіденційної інформації не означає передачу яких-небудь прав на цю інформацію.

2.3.      Сторона що отримує конфіденційну інформацію, зобов’язується повернути її за письмовою вимогою Сторони що розголошує конфіденційну інформацію.

При цьому Сторона що отримує , зобов’язується видалити всю конфіденційну інформацію з усіх електронних носіїв інформації, а також знищити всі копії та виписки, що були зроблені на основі документів, що містять конфіденційну інформацію.

2.4.      Сторони вправі передавати конфіденційну інформацію або її зміст за вимогою компетентних державних органів посадовим особам цих державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.5.      Термін конфіденційності:

Інформація, що передається за цією Угодою, залишається предметом Угоди протягом 3 (трьох) років з дати її передачі Стороні що отримує від Сторони що розголошує. Зобов’язання Сторін стосовно конфіденційності Інформації Власника не змінюються при розірванні цієї Угоди з будь-яких причин і залишаються в силі протягом 3 (трьох) років з дати припинення дії цієї Угоди.

3.Сторони не вправі використовувати конфіденційну інформацію в цілях, що не відповідають цілям реалізації прав і виконання обов’язків за угодами (договорами), укладеними між ними, в тому числі використовувати конфіденційну інформацію в своїх інтересах, і в інтересах третіх осіб, включаючи (але не обмежуючись):

  • здійснення торгівлі на підставі конфіденційної інформації;
  • передачу конфіденційної інформації третім особам за винагороду чи без винагороди;
  • публікацію чи розповсюдження конфіденційної інформації іншим чином.

 

4.Зобов’язання, що викладені вище у пункті 1, 2, 3 жодним чином не обмежують чи послабляють права Сторони що отримує на розголошення чи використання будь-якої інформації, що:

  • на момент розголошення була опублікована чи іншим чином стала надбанням громадськості;
  • після розголошення стала надбанням громадськості інакше, ніж шляхом порушення цієї Угоди Стороною що отримує ;
  • була відома Стороні що отримує до моменту її одержання від Сторони що розголошує, за умови, що цей факт можна адекватно підтвердити документальними свідченнями, датованими числом, що передує часові розголошення Стороною, або
  • що була розголошена Стороні третьою Стороною (що не є працівником жодної з Сторін), котра, надаючи таку інформацію Стороні що отримує, не порушила жодного зобов’язання конфіденційності перед Стороною що розголошує за цією Угодою.

 

5.Сторони визнають, що будь-яке використання чи розголошення Інформації Власника Сторони що розголошує інакше, ніж передбачено за цією Угодою може завдати Стороні що розголошує непоправної шкоди, відповідним захистом від якої може бути лише судова заборона, і Сторони погоджуються, що за будь-якого звертання Сторони що розголошує до суду компетентної юрисдикції по судову заборону чи іншу справедливу допомогу з метою обмеження такого використання чи розголошення, Сторона що отримує при захисті не висуватиме претензій щодо відповідності засобу захисту права Сторони що розголошує Будь-яка судова заборона буде доповненням, а не заміщенням права Сторони що розголошує на відповідне розірвання цієї Угоди та, при необхідності, порушення судової справи в порядку визначеному чинним законодавством України.

6. Сторони, також, визнають, що кожна Сторона декларує та зберігає за собою передбачені законодавством в частині авторського права відповідні майнові та немайнові права від Інформації Власника, що передається Стороні що отримує як неопубліковані роботи.

7.Ця Угода чи будь-яке розкриття інформації за нею не надають Стороні що отримує будь-якого права або ліцензії на будь-яку торговельну марку, авторське право чи патент, які у даний момент чи у майбутньому належать на правах власності або контролюються Стороною що розголошує. Кожна із Сторін визнає, що за цією Угодою їй надається лише обмежене право використання такої Інформації Власника, і не заявляє жодних прав, вимог власності чи інтересів стосовно Інформації Власника іншої Сторони.

8.Після отримання повідомлення про розірвання Угоди кожна зі Сторін на вимогу повертає або знищує всі наявні у неї матеріали, що містять або відображають будь-яку Інформацію Власника.

9.Жодний зі Сторін не може відступити або іншим чином передати свої права або делегувати свої обов’язки чи зобов’язання за цією Угодою без попередньої письмової згоди. Будь-яка спроба зробити це вважається такою, що не має юридичної сили.

10. Сторони дійшли згоди на застосування законодавства України щодо регулювання, тлумачення та застосування у примусовому порядку всіх прав, обов’язків та зобов’язань Сторін, які виникають згідно з предметом Угоди чи у будь-якій спосіб пов’язані з нею, без застосування положень про колізію права.

11.Усі суперечки, що виникають у зв’язку з цією Угодою і не вирішуються протягом дев’яноста (90) днів з часу настання першого виникнення, остаточно вирішуються в судовому порядку господарськими судами України відповідно до правил підсудності спорів, встановлених господарським процесуальним законодавством України.

12. Існування суперечки, протиріччя чи претензії, ні факт очікування судового розгляду не звільняють жодну з Сторін від виконання зобов’язань за цією Угодою.

13. Права й обов’язки за Угодою не можуть бути передані Стороною третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

14. Ліквідація або реорганізація однієї або обох Сторін Угоди не звільняє Сторони і фізичних осіб, що одержали доступ до конфіденційної інформації в рамках Угоди, від відповідальності за Угодою.

15. Усі доповнення і зміни до даної Угоди дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін

16. У випадку визнання будь-якого положення цієї Угоди недійсним чи таким, що не підлягає застосуванню у суді компетентної юрисдикції, інші положення цієї Угоди зберігають повну силу та чинність.

17. Угода складена в двох ідентичних екземплярах, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної зі Сторін.

18. Угода набирає сили від дати її підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін і діє протягом трьох років.

19. Реквізити та підписи Сторін:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
6 362 переглядів