Отримання патенту на промисловий зразок в Україні

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу й призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент України на промисловий зразок є охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом – Державною службою інтелектуальної власності України (далі – Укрпатент).

Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Укрпатенту й продовжується ним за клопотанням власника, але не більше як на п’ять років, за умови сплати відповідного збору. Отже, строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок в Україні становить 15 років від дати подання заявки й цей строк не може бути перевищений.

Чинність патенту підтримується шляхом сплати річного збору за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Укрпатенту одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Укрпатенту до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

Право на одержання патенту має автор та інші особи, які набули право на промисловий зразок за договором чи законом.

Обсяг правової охорони, яка надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі – Реєстр), і засвідчується патентом з наведеною в ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Правова охорона надається промисловому зразку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі та відповідає умові патентоспроможності.

Умовою патентоспроможності промислового зразка є новизна.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Не можуть одержати правову охорону такі об’єкти:

 • об’єкти архітектури (крім малих архітектурних форм);
 • промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;
 • друкована продукція як така;
 • об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Громадянин країни, який бажає одержати патент, може подати заявку до ДСІВ на адресу Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601) особисто, або за дорученням заявника заявку може подати патентний повірений, або будь-яка інша довірена особа.

Іноземці при одержанні патенту, реалізують власні права через патентних повірених, якщо інше не передбачене міжнародними договорами.

Якщо заявка подається через патентного повіреного або іншу довірену особу, то до заявки додається довіреність, яка засвідчує його (її) повноваження.

Якщо заявників є кілька осіб, серед яких є хоча б одна фізична особа, яка має постійне місце проживання на території України, чи юридична особа, яка має місцезнаходження на території України, то заявка подається без залучення патентного повіреного за умови зазначення адреси для листування на території України.

Заявка на патент – це сукупність документів, необхідних для видачі патенту. Вона складається українською мовою й повинна містити:

 • заяву про видачу патенту – в 1 примірнику;
 • комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка), які дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу, – у 2 примірниках;
 • опис промислового зразка – в 1 примірнику;
 • креслення, схему, карту (або в разі потреби пояснення суті промислового зразка, визначення габаритів та співвідношень між розмірами загального вигляду виробу чи його елементами, пояснення ергономічних особливостей зовнішнього вигляду виробу тощо) – в 1 примірнику.

За подання заявки сплачується збір встановлений Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Після отримання заявки, Укрпатент проводить експертизу заявки.

експертиза включає:

 • установлення дати подання заявки;
 • визначення того, чи належить об’єкт, який заявляється, до об’єктів, зазначених у пункті 2 статті 5 Закону;
 • перевірку заявки на відповідність формальним вимогам статті 11 Закону та Правилам складання;
 • перевірку документа про сплату збору за подання заявки на відповідність вимогам Порядку та пункту 10.12 Правил складання.

Кінцеві результати експертизи заявки, яка не вважається відкликаною або не відкликана, відбиваються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Укрпатентом. На підставі такого висновку Укрпатент приймає рішення про видачу патенту або про відмову у його видачі. Це рішення надсилається заявнику.

На підставі рішення про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту й збору за публікацію про його видачу відомості про видачу патенту публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту на промисловий зразок шляхом внесення до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідних відомостей. Патент видається Укрпатентом у місячний строк після його державної реєстрації.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 941 переглядів