Зразок (взірець) договору про надання послуг з охорони праці та техніки безпеки

ДОГОВІР №__

на надання  послуг

 м. Львів                                                                                   “__”  ___________  2014 р.

 ЗАМОВНИК: _________________________________________________ в особі _________________________________, що діє на підставі ____________________, з одної сторони, і

ВИКОНАВЕЦЬ: _________________________________________________ в особі _________________________________, що діє на підставі ____________________, з іншої сторони, разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.   Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується згідно статті 15 Закону України “Про охорону праці” виконувати функції служби охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, а Замовник зобов’язується прийняти послуги / роботи та оплачувати їх щомісячно.

1.2.   Послуги, надані Замовнику, пов’язані з його господарською діяльністю.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ/ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Виконавець надає наступні послуги для Замовника:

 • проведення з працівниками вступного інструктажу та періодичних інструктажів з охорони праці та техніки безпеки.
 • підготовка  проведення з працівниками інструктажу з охорони праці та техніки безпеки на робочому місці.
 • підготовка проектів документів з питань охорони праці та техніки безпеки і внесення їх на розгляд роботодавцю: – положення, переліки, накази, інструкції, журнали, плани – згідно Закону України “Про охорону праці”, Закону України “Про пожежну безпеку”, рекомендацій OHSAS 18001 з організації Health & Safety та специфіки підприємства.
 • проведення щотижневих перевірок дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці та техніки безпеки.
 • складання звітності з охорони праці та техніки безпеки за встановленими формами.
 • розроблення спільно з іншими підрозділами підприємства комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці та техніки безпеки, планів, програм поліпшення умов праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюванням, надання організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів.
 • ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, заподіяної ними шкоди.
 • забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці та техніки безпеки, а також своєчасної передачі її до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.
 • cкладання за участю керівників підрозділів підприємства переліків професій, посад і видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони (безпеки) праці, що діють в межах підприємства, надання методичної допомоги під час їх розроблення.
 • інформування працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці та техніки безпеки, що діють в межах підприємства, в тому числі підготовка та оформлення поточної документації по охороні праці для Замовника – згідно Закону України “Про охорону праці” та специфіки підприємства.
 • забезпечення Замовника  необхідними матеріалами – роздруківки, журнали, нормативна документація і т.д.;
 • організація, при необхідності, проведення навчання спеціалістів Замовника, в спеціалізованих учбових центрах.

2.2. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт / наданням послуги протягом 3-х днів з моменту підписання даного Договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Замовник з моменту підписання даного Договору надає Виконавцю всі необхідні документи та  інформацію для якісного виконання робіт / надання послуги.

3.2. Замовник своєчасно здійснює оплату за надані у відповідності з даним Договором послуги / виконані роботи.

3.3. Витрати Виконавця, пов’язані з наданням послуги / виконанням роботи відшкодовуються Замовником.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ/РОБІТ  ТА РОЗРАХУНКИ

4.1. Приймання-передача наданих Виконавцем послуг, здійснюється до 10 числа кожного місяця наступного за звітним.

4.2. Підставою для проведення повних розрахунків являється підписаний Сторонами та скріплений печаткою  Замовника Акт приймання-передачі наданих послуг. Акт приймання-передачі наданих послуг підписується до 10 числа кожного місяця наступного за звітним

4.3. У разі виникнення у Замовника зауважень або недоліків наданих послуг, Сторони обумовлюють строки та порядок їх усунення, на підставі чого  підписують Акт погодження усунення недоліків.

4.4. Замовник виплачує Виконавцю, за надані належним чином послуги, щомісячно,  до 15 числа кожного місяця наступного за звітним, при умові підписання Акту приймання-передачі послуг, винагороду в розмірі_____________________без ПДВ.

4.5. Вид розрахунків: безготівковий.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки.

5.3. У випадку несвоєчасного виконання прийнятих на себе грошових зобов’язань по оплаті за фактично виконані Роботи за цим Договором Замовник зобов’язаний сплатити на користь Виконавця пеню в розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення виконання.

5.4. Виконавець зобов’язується відшкодувати Замовникові всі витрати що були ним понесені внаслідок неналежного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим договором.

5.5. Сплата Стороною штрафних санкцій не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим договором та від обов’язку повністю відшкодувати протилежній стороні усі збитки завдані їй невиконанням або неналежним виконанням цього Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Термін дії договору: з моменту підписання до 31.12.2014 р.

6.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

6.3. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6.5. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 10 днів з моменту отримання претензії.

6.6.  Умови Договору можуть бути змінені тільки за взаємної згоди сторін, та оформляються у вигляді додатку до цього договору.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК:                                                           ВИКОНАВЕЦЬ:

       
Адреса   Адреса  
ЄДРПОУ   ЄДРПОУ  
р/р   р/р  
Банк   Банк  
МФО   МФО  

_____________/ _______________/                       ___________/_______________/

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
10 250 переглядів