Зразок (взірець) договору про надання послуг по створенню служби охорони праці

ДОГОВІР №__

на надання інформаційно-консультаційних послуг

 м. Львів                                                                                             “__” ___________ 2014 р.

 ЗАМОВНИК: ______________________________________________ в особі _________________________________, що діє на підставі ____________________, з одної сторони, і

ВИКОНАВЕЦЬ:_____________________________________________ в особі _________________________________, що діє на підставі ____________________, з

іншої сторони, разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати йому, у відповідності до умов даного Договору, спеціальну інформацію та кваліфіковані консультації з питань створення та функціонування служби охорони праці та техніки безпеки на підприємстві, а Замовник зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх.

1.2. Виконавець надає послуги Замовникові з наступних питань:

–    підготовка проектів документації по охороні праці та пожежної безпеки для Замовника (в електронному вигляді)– положення, переліки, накази, інструкції, журнали,  плани – згідно Закону України “Про охорону праці”, Закону України “Про пожежну безпеку”, рекомендацій OHSAS 18001 з організації Health & Safety та специфіки підприємства;

–    організація навчання в учбових центрах (при необхідності);

–    нормативна документація, учбовий клас на компакт-диску;

1.3. Інформаційне консультування обов’язково включає в себе:

–    інформування Замовника, щодо особливостей застосування та нововведень у законодавстві України про охорону праці;

–    консультування працівників Замовника в усній формі з питань, що стосуються предмету Договору.

1.4. Інформація та консультації Виконавця повинні відповідати вимогам чинного законодавства України в повному обсязі.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник протягом 3-х днів з моменту підписання даного Договору надає Виконавцю всі необхідні документи та інформацію для якісного виконання завдання.

2.2. Замовник оплачує рахунки, пов’язані із підготовкою та отриманням необхідної документації, а саме: навчання в учбовому центрі, література, журнали.

 3. РОЗРАХУНКИ

3.1. Замовник виплачує Виконавцю винагороду в розмірі ___________________.  грн., без ПДВ.

3.2. Витрати Виконавця відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується Замовником.

3.3. Оплата проводиться наступним чином:

– протягом 3-х днів з моменту підписання даного Договору аванс у розмірі ___________________________.  грн. (25% вартості Договору);

– протягом 3-х днів з моменту підписання акту здачі-приймання робіт остаточний розрахунок.

3.4. Вид розрахунків: безготівковий.

 4. ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

4.1. Виконавець зобов’язується розпочати виконання робіт протягом 3-х днів з моменту надання необхідної документації та одержання авансу.

4.2. Виконавець зобов’язується виконувати роботу протягом 30-ти днів з моменту підписання даного договору.

4.3. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами за Актом здачі-приймання в місці знаходження Замовника.

4.4. Інформація (консультування) повинна(не) бути надана(не) Замовнику в формі документів в електронному та надрукованому (паперовому) вигляді.

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням та/або неналежним виконанням збитки.

5.3. У випадку несвоєчасного виконання прийнятих на себе грошових зобов’язань по оплаті за фактично виконані Роботи за цим Договором Замовник зобов’язаний сплатити на користь Виконавця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення виконання.

5.4. У випадку несвоєчасного виконання робіт за цим Договором Виконавець зобов’язаний сплатити на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного зобов’язання за кожний день прострочення виконання, та штраф у розмірі 10% від вартості робіт.

5.5. Сплата Стороною штрафу не звільняє жодну зі Сторін від обов’язку реально та належним чином виконати усі свої зобов’язання за цим договором та від обов’язку повністю відшкодувати протилежній стороні усі збитки завдані їй невиконанням або неналежним виконанням цього Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. За даним Договором гарантійний термін становить 30 днів з моменту підписання Акту здачі-приймання. Протягом гарантійного терміну Виконавець зобов’язується безкоштовно здійснювати поточне консультування по предмету даного Договору.

6.2. Договір набирає чинності з дати його укладення (підписання) сторонами та діє до моменту повного та належного виконання сторонами усіх своїх зобов’язань за цим Договором.

6.3. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

6.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.5. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

6.6. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 10 днів з моменту отримання претензії.

 

7. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

            ЗАМОВНИК:                                                          ВИКОНАВЕЦЬ:

   
Адреса Адреса
ЄДРПОУ ЄДРПОУ
р/р р/р
Банк Банк
МФО МФО

 

_____________/ _________________/                                           ___________/_______________/

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
9 224 переглядів