Положення про будинковий комітет

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ

 

1.    Загальні положення

1.1. Будинковий комітет багатоквартирного будинку (надалі Будинковий комітет) як орган самоорганізації населення створюється на підставі Закону України «Про органи самоорганізації населення».

1.2. Власники квартир та квартиронаймачі зобов’язані виконувати вимоги діючого законодавства, вказаного та зазначеного Положення.

1.3. Будинковий комітет створено виключно для вирішення проблем обслуговування будинку, прибудинкової території, території спільного користування.

1.4. Будинковий комітет відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном будинкового комітету, від свого імені набуває майнові та немайнові права та зобов’язання, виступає позивачем та відповідачем у суді, арбітражному суді.

1.5. Будинковий комітет не відповідає по зобов’язаннях квартиронаймачів та власників квартир.

1.6. Місцезнаходження будинкового комітету, юридична адреса: м.Львів, вул.Плугова будинок 116.

1.7.Повна назва «вулиця Плугова будинок 116».

2. Основні напрями діяльності

2.1.Визначити наступні основні напрями діяльності будинкового комітету «вулиця Плугова будинок 116»:

– створення умов для участі мешканців у рішенні питань місцевого значення в межах Конституції, законів України;

– захист прав власності співвласників будинку № 116, що знаходиться за адресою м.Львів, вул.Плугова;

– задоволення соціальних, культурних, побутових і інших потреб співвласників будинку шляхом контролю за наданням їм відповідних послуг, що надаються комунальними та приватними підприємствами міста;

– участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку м.Львова.

3. Мета діяльності будинкового комітету

3.1. Метою діяльності будинкового комітету є:

–    забезпечення контролю за належним утриманням будинку та прибудинкової території;

–    сприяння власникам та квартиронаймачам в укладанні договорів, на обслуговування будинку та прибудинкової території, з підрядними організаціями;

–    сприяння виконанню власниками квартир та квартиронаймачами вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями;

–    участь у конкурсах з визначення виконавця житлово-комунальних послуг по утриманню будинку та прибудинкової території;

–    сприяння, за допомогою фахівців юридичного права, захисту прав та законних інтересів власників квартир та квартиронаймачів у державних органах влади і управління, органах місцевого самоврядування, в судах.

–    визначення порядку обслуговування і ремонту будинку та утримання прибудинкової території, а також приймання рішення про періодичність  проведення  поточного ремонту.

–    приймати участь у плануванні робіт по обслуговуванню житлового будинку та  підписання актів виконаних робіт.

4.  Права і обов’язки будинкового комітету

4.1. Будинковий комітет має право:

4.1.1. Приймати участь у засіданні конкурсної комісії з визначення виконавця житлово-комунальних послуг по утриманню будинку та прибудинкової території.

4.1.2. Вимагати від виконавця житлово-комунальних послуг підписання  актів виконаних робіт за допомогою яких здійснюється контроль за якістю виконаних робіт з утримання будинку та прибудинкової території .

4.1.3. Сприяти власникам та квартиронаймачам в укладанні договорів, на обслуговування будинку та прибудинкової території, та на надання інших комунальних послуг.

4.1.4. Розпоряджатися коштами будинкового комітету, у разі їх наявності, відповідно до кошторису, затвердженого загальними зборами жителів будинку.

4.1.5. Залучаючи фахівців юридичного права, захищати права та законні інтереси співвласників будинку (власників квартир, квартиронаймачів) у державних органах влади і управліннях, органах місцевого самоврядування, в судах.

4.1.6. Здійснювати інші дії, що відповідають цілям і меті діяльності будинкових комітетів.

4.1.7. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях Львівської міської ради та  виконавчого органу ради, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

4.2.Будинковий комітет зобов’язаний:

4.2.1. Забезпечувати контроль за якістю послуг, які надаються підприємствами, що обслуговують житловий будинок.

4.2.2. Забезпечувати належний контроль за  санітарним, протипожежним і технічним станом конструктивних елементів будинку, електричного та сантехнічного обладнання, допоміжних приміщень та місць спільного користування будинку, санітарним станом прибудинкової території та території спільного користування.

4.2.3. Представляти інтереси членів будинкового комітету у відносинах з органами влади та юридичними і фізичними особами.

4.2.4. Звертатися до членів будинкового комітету с проханням своєчасно  здійснювати  плату за отримані, згідно договору,  послуги по утриманню будинку та прибудинкової території .

4.2.5. Здійснювати контроль за виконанням договірних зобов’язань організаціями, які  надають послуги з централізованого опалення, постачання питної води і водовідведення .

4.2.6. Не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференції) жителів будинку.

4.2.7. На вимогу співвласників будинку надавати для ознайомлення   рішення будинкового комітету, а також надавати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.

5. Органи управління будинкового комітету

5.1. Органами управління будинкового комітету є: загальні збори жильців будинку, рада будинкового комітету, ревізійна комісія.

5.2. Вищим органом управління будинкового комітету є загальні збори. Кожну квартиру на загальних зборах представляє один представник і відповідно – один голос.

5.3. Загальні збори скликаються радою будинкового комітету не менше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються на вимогу всіх членів ради, або не менше 20 відсотків від кількості квартир.

5.4. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається (вручається) представнику кожної квартири за 5 днів до проведення загальних зборів. В повідомленні про проведення загальних зборів зазначається порядок денний, дата та місце їх проведення.

5.5. Загальні збори є чинними, якщо на них присутні представники не менше 30 відсотків квартир. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах. У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів рада будинкового комітету визначає нову дату і час їх проведення, про що представникам квартир надається додаткова інформація. Нові збори призначаються не раніше 10 днів і не пізніше 20 днів з моменту рішення попередніх зборів, які не відбулися, і є чинними, якщо на них присутні представники не менше 20 відсотків квартир.

5.6. Рішення, що прийняті загальними зборами жильців будинку, є обов’язковими для всіх власників квартир та квартиронаймачів, в тому числі для тих, що не брали участі у голосуванні.

5.7. До виключної компетенції загальних зборів жильців відносяться:

5.7.1. Створення будинкового комітету.

5.7.2. Затвердження Положення будинкового комітету.

5.7.3. Внесення змін і доповнень до Положення будинкового комітету.

5.7.4. Затвердження кошторису надходжень та витрат.

5.7.5. Реорганізація будинкового комітету.

5.7.6. Вирішення форми існування будинкового комітету.

5.7.7. Обрання членів будинкового комітету.

5.7.8. Обрання ради та голови будинкового комітету.

5.7.9. Обрання ревізійної комісії.

5.7.10. Визначення розмірів та платежів власниками квартир та квартиронаймачами.

5.8. Рішення може бути прийнято шляхом письмового опитування власників квартир та квартиронаймачів.

5.9. Рішення, які прийняті на загальних зборах, підписуються головою будинкового комітету та секретарем зборів і підлягають постійному зберіганню.

5.10. Керівництво поточною діяльністю здійснює рада будинкового комітету. Рада будинкового комітету має право приймати рішення з усіх питань діяльності будинкового комітету за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

Рада будинкового комітету є виконавчим органом і підзвітна загальним зборам.

5.11. Порядок обирання та відкликання членів ради, їх кількісний склад та строки обирання встановлюються загальними зборами.

5.12. До компетенції ради будинкового комітету відноситься:

5.12.1. Сприяння своєчасній  сплаті власниками квартир та квартиронаймачами платежів, встановлених рішенням загальних зборів та оплати житлово-комунальних послуг.

5.12.2. Розпорядження коштами будинкового комітету відповідно до затвердженого загальними зборами кошторису.

5.12.3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність будинкового комітету.

5.12.4. Скликання та організація проведення загальних зборів власників квартир та квартиронаймачів.

5.13. Голова будинкового комітету забезпечує виконання рішень загальних зборів власників квартир та квартиронаймачів, діє без довіреності від імені будинкового комітету, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами будинкового комітету відповідно до затвердженого кошторису.

5.14. У разі відсутності голови ради будинкового комітету його обов’язки виконує заступник.

5.15. Засідання ради будинкового комітету проводиться не рідше одного разу в шість місяців і скликається головою. Рішення ради будинкового комітету приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів ради.

5.16. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради будинкового комітету на загальних зборах власників квартир та квартиронаймачів обирається ревізійна комісія (ревізор). Порядок діяльності ревізійної комісії (ревізора) та її кількісний склад затверджується загальними зборами. Рішення загальних зборів власників квартир та квартиронаймачів про затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень та розмір платежів власників квартир та квартиронаймачів приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора). Ревізійна комісія (ревізор) зобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам власників квартир та квартиронаймачів або зловживань, вчинених посадовими особами.

6.Повноваження будинкового комітету

6. Будинковий комітет «вулиця Плугова будинок 116» має наступні повноваження:

– сприяти дотриманню Конституції і законів України, реалізації актів Президента України і органів виконавчої влади, рішень міської ради і його виконавських органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

– вносити в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста і проектів міського бюджету;

– організовувати на добровільній основі участь населення в здійсненні заходів щодо охорони пам’ятників історії і культури, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, будівництва і ремонту доріг, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

– здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг і за якістю проведених ремонтних робіт у житловому будинку № 116 по вул.Плуговій:

– брати участь у плануванні робіт по утриманню житлового будинку № 116 по вул. Плуговій та прибудинкової території;

– організовувати допомогу громадянам літнього віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизан і військовослужбовців, малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

–  надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь в здійсненні суспільного контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки;

– розглядати заяви громадян, проводити прийом громадян;

– сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні їх роботи у виборчих округах;

7.Територія та строк дії будинкового комітету

7.1. Будинковий комітет діє в межах житлового будинку № 116 по вул.Плуговій.

7.2. Строк дії будинкового комітету обмежується строком повноважень ради, що надала дозвіл на створення органу самоорганізації населення – будинкового комітету

8. Порядок припинення діяльності будинкового комітету

8.1. Будинковий комітет припиняє свою діяльність у разі:

– створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

– за рішенням судових органів у випадках, передбачених чинним законодавством;

– за рішенням загальних зборів будинку;

– у разі припинення повноважень ради, що надала дозвіл на створення будинкового комітету.

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
4 297 переглядів