Договір на транспортне експедитування

ДОГОВІР

на транспортне експедитування

с. Клепарів                                        10.03.2015 р.

ТОВ «Рябий пес» в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, надалі – Клієнт, з однієї сторони і Іваносян І.І. , що діє як фізична особа-підприємець, надалі Експедитор, з іншої сторони, разом іменовані Сторони і окремо – Сторона, уклали цей договір на транспортне експедитування (далі – договір) про наступне.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Експедитор бере на себе зобов’язання за плату і за рахунок Клієнта виконати послуги, пов’язані з перевезенням вантажу Клієнта, визначеного в додатку №1 до цього Договору (надалі іменується «вантаж») , а саме:

  • оформлення накладних на вантаж, що відправляється.
  • оформлення отримання вантажу, що прибуває, його приймання за кількістю та якістю.
  • додаткові послуги: перевірка кількості і стану вантажу під час його перевезення, навантаження та розвантаження вантажу, сплата мита, зборів та витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних процедур.

1.2. Послуги за цим Договором надаються протягом строку цього Договору на підставі заявки Клієнта, яка надається Експедиторові у формі електронного повідомлення шляхом направлення на ел.пошту: [email protected] не пізніше 2-х днів до запланованої дати експедирування.

1.3. На підтвердження надання Експедитором Клієнту послуг за цим Договором складаються акти виконаних робіт не пізніше 3-х робочих днів з моменту надання послуг.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Клієнт видає Експедиторові належним чином оформлену довіреність із усіма повноваженнями, що є необхідними для надання послуг за цим Договором.

2.2. Експедитор має право залучити до виконання своїх обов’язків за цим Договором інших осіб та несе відповідальність за будь-яке порушення ними цього Договору.

2.3. Клієнт повинен надати Експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну Експедиторові для виконання передбачених цим Договором обов’язків.

2.4. Експедитор повинен повідомити Клієнта про виявлені неузгодженості та невідповідності в одержаній інформації, а в разі її неповноти – запросити у Клієнта необхідну додаткову інформацію.

2.5. У випадку ненадання Клієнтом необхідної інформації або документів Експедитор має право відкласти виконання відповідних обов’язків до моменту надання зазначеної інформації або документів.

3.ОПЛАТА

3.1. За надання передбачених цим Договором послуг Клієнт сплачує Експедиторові суму передбачену Додатком №2 до даного договору, шляхом переказу цієї грошової суми на поточний рахунок Експедитора протягом 2х робочих днів після підписання куту виконаних робіт.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

4.1. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.4. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані Експедиторові у зв’язку з порушенням обов’язку щодо надання інформації та документів, визначених у п. 2.3 цього Договору.

5.СПОРИ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

6.ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

6.2. Строк цього Договору закінчується 31.12.2016 р.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

7.8. На момент укладення цього Договору Сторони є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 282 переглядів