Договір інформаційних послуг по навчанню

ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

 

м.Львів                                                                28 листопада 2017 р.

ТзОВ «Рябий пес» в особі директора Чайка В.Б., що діє на підставі Статуту, надалі – ЗАМОВНИК з однієї сторони, та ТзОВ «Палітра Тур», в особі директора Білінського В.М., що діє на підставі Статуту, надалі – ВИКОНАВЕЦЬ  з іншої сторони, що далі разом іменуються «Сторони», уклали цей Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (далі за текстом – «Договір») про наведене нижче:

 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується на свій ризик своїми силами та засобами надавати інформаційні та консультаційні послуги ЗАМОВНИКУ вказані в п.1.2. даного договору,  в строки та на умовах, що передбачаються додатками до цього Договору, а ЗАМОВНИК зобов’язується своєчасно прийняти їх та оплатити.

1.2. Виконавець зобов’язується надавати наступні інформаційні та консультаційні послуги, що необхідні ЗАМОВНИКОВІ для успішного ведення господарської діяльності:

– порядок організації роботи об’єктів готельної, ресторанної, туристичної сфери;

– принципи пошуку клієнтів та контрагентів;

– правила спілкування з клієнтами;

– порядок оформлення документів;

– порядок дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки.

2.ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Надавати ВИКОНАВЦЮ всю необхідну інформацію та документи для надання останнім послуг, передбачених даним договором.

2.2. Оплатити послуги ВИКОНАВЦЯ в розмірі та у терміни, передбачені додатками до Договору.

2.3. У випадку відмови від замовленої послуги негайно повідомити про це ВИКОНАВЦЯ з відшкодуванням фактично зазнаних витрат.

2.4. Забезпечити ВИКОНАВЦЯ приміщенням, в якому останній зможе надавати послуги.

 3.ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконати роботи в терміни передбачені окремими замовленнями що оформляються додатками до даного договору.

3.2. У випадку неможливості виконання послуги повідоми­ти про це ЗАМОВНИКА у 3-денний термін. Пові­домлення про неможливість виконання послуги є рівнозначним припиненню дії Договору і не несе за собою матеріальної відповідальності для його учасників.

 4.РОЗРАХУНОК І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість послуг за даним договором визначається у відповідних додатках.

4.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом перерахування суми, вказаної в п. 4.1 цього Договору на банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ. Терміни оплати погоджуються сторонами додатково.

4.3. В 3-денний термін після виконання робіт сторони підписують акт здачі-приймання послуг.

 5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цим Договору.

5.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє від обов’язків виконання договірних зобов’язань.

  6.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку виникнення спорів і неузгодженостей при виконанні даного Договору, сторони будуть намагатися врегулювати їх шляхом переговорів.

6.2. Не врегульовані в процесі переговорів спори між сторонами підлягають вирішенню у відповідному господарському суді.

 7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Цей Договору набуває чинності з моменту підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Цей договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7.3. У випадках не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.5. Жодна із сторін не має право передавати свої права і обов’язки за цим Договором іншій стороні без письмової згоди на те другої сторони.

 8.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

  ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 646 переглядів