Договір на міжнародне перевезення

ДОГОВІР      № 123

м. Львів                     “05” травня 2019 р.

ТОВ  «Рябий пес», іменоване надалі «ЗАМОВНИК» в особі директора Чайківського В.Б., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

ФОП Чай Ю.Б.іменоване надалі «ПЕРЕВІЗНИК» (ПЕРЕВІЗНИК є платником єдиного податку 3%, 3-га група), що  діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на міжнародні вантажні перевезення з іншої сторони, а разом поіменовані СТОРОНАМИ, уклали даний договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом про нижченаведене:

1.Загальні положення

1.1.Предметом цього договору є взаємовідносини сторін, пов’язані з перевезенням вантажів у міжнародному сполученні, відповідно до Цивільного кодексу України, Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів (КДПВ), Конвенції про міжнародні дорожні перевезення (МДП) та ін. міждержавних актів, ратифікованих Верховною Радою України, ін. державними органами.

1.2.Перевізник зобов’язується прийняти і доставити ввірений йому Замовником вантаж до пункту призначення і передати його вантажоодержувачу, а Замовник зобов’язується оплатити перевезення вантажу, відповідно до умов цього договору.

1.3.Вартість перевезення, форма і схема оплати вказуються в заявці на перевезення, яка є невід’ємною частиною цього договору

2.Обов’язки сторін

2.1.Перевізник зобов’язаний:

2.1.1.Вчасно надавати інформацію, що стосується номерів Автотранспорту, заявлених до перевезення, П.І.Б. водіїв, що виконують перевезення.

2.1.2.Забезпечувати своєчасну подачу під навантаження справного автотранспорту.

2.1.3.Забезпечити приймання вантажу від Вантажовідправника, а також здачу його відповідно до міжнародних договорів та конвенцій.

2.1.4.Дотримуватися строків доставки вантажу, а також технічних умов перевезення Доставляти ввірений йому Замовником вантаж до пункту призначення, зазначеному у міжнародній товаротранспортній накладній (типу CMR), і видавати його уповноваженій на одержання вантажу особі.

2.1.5.Негайно інформувати Замовника про будь-які затримки в дорозі, аварії, розкрадання або спроби розкрадання вантажу, пошкодженнях пломб і т. п., тобто про будь-які події, які можуть спричинити затримку доставки, або втрату вантажу.

2.1.6.Належним чином повідомити Замовника про закінчення перевезення.

2.1.7.Надати Замовнику необхідну документацію, що підтверджує виконання перевезення в т.ч. копії міжнародних товаротранспортних накладних, акти прийому-передачі наданих послуг/виконаних робіт, рахунки тощо. Забезпечувати Замовника вказаними документами у строк не більше 10 днів з моменту розвантаження.

2.1.8.Охороняти комерційні інтереси Замовника, дотримувати суворого нейтралітету стосовно його контрагентів (ВІДПРАВНИКІВ ВАНТАЖУ й ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧІВ) і не розголошувати інформацію, що стосується його клієнтів.

2.1.9.Перевізник несе повну матеріальну відповідальність за схоронність у дорозі перевезеного вантажу (до моменту його видачі ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧЕВІ, що повинне бути підтверджене печаткою й підписом останнього у відповідній графі ТТН / CMR). Перевізник зобов’язується відшкодовувати Замовнику вартість недостач, які відбулися в ході виконання перевезення (при ушкодженні, втраті товарного виду, втраті всього вантажу або його частини під час перевезення).

2.2.Замовник зобов’язаний:

2.2.1.Надавати Заявки на усі перевезення вантажу.

2.2.2.Пред’являти до перевезення вантажі у відповідності до умов Заявки.

2.2.3.Забезпечувати надання документації, потрібної для оформлення транспортних документів, необхідних для отримання та перевезення вантажу.

2.2.4.Оплачувати Перевізнику вартість перевезення у відповідності із заявкою.

3.Відповідальність сторін

3.1.У випадку односторонньої відмови від виконання узгодженої заявки, сторона, що відмовилася сплачує іншій стороні неустойку в розмірі 10% від вартості перевезення.

3.2.У разі затримки подачі автотранспортного засобу в строк, зазначений у заявці, чи перевищенні встановленого терміну доставки вантажу, Перевізник сплачує Замовнику штраф 500,00 грн. за кожну добу затримки.

3.3.У разі простою транспортного засобу під навантаженням та (або) розвантаженням більше 24 годин Замовник виплачує Перевізнику штраф у розмірі 500,00 грн. на території України та 1000,00 грн поза межами України за кожну почату добу простою.

3.4.Перевізник несе повну відповідальність за збереження вантажу.

3.5.Сторони не несуть відповідальності один перед одним за невиконання зобов’язань, викликаних дією обставин непереборної сили. Підтвердженням таких обставин є довідка Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

3.6.У разі несвоєчасної оплати, Замовник сплачує Перевізнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

4.Вирішення суперечок

4.1.Усі суперечки і розбіжності, які можуть випливати з цього договору або у зв’язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

4.2.Якщо сторони не дійдуть згоди, всі спори вирішуватимуться в господарському (або іншому відповідному) суді по місцю розташування Відповідача.

5.Термін дії договору

5.1.Даний договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня 2019 р.

5.2.Якщо жодна зі сторін не виявила бажання розірвати договір до терміну закінчення його дії, то договір вважається автоматично продовженим на наступний календарний рік.

6.Додаткові умови

6.1.Враховуючи звичаї ділового обороту, що склалися в галузі вантажних перевезень, сторони визнають юридичну силу факсимільних та електронних (переданих за допомогою E-mail) копій Договору і Заявки. Підтвердженням юридичної сили таких копій є наявність в документах факсимільного або електронного відображення печаток сторін і підписів їх посадових осіб.

7.Реквізити та підписи сторін     

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 188 переглядів