Договір на стажування

ДОГОВІР

про стажування

м. Проскурів                                                                       „01” лютого 2011 р.

ТОВ „Рябий пес”, надалі – „Товариство”, в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

 

(прiзвище, iм’я, по батьковi)

iменований далi „Стажер”, з другого боку, надалі разом „Сторони”, уклали цей договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Стажерові встановлюється строк стажування _____ _______________, що являє собою процес вивчення Стажером обов’язків по роботі протягом часу робочого дня, узгодженого та зручного для обох Сторін.

1.2.     Цей договір укладається на письмову вимогу Стажера.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРIН

2.1.     Стажер зобов’язується:

2.1.1. проходити Стажування та вивчати напрямки діяльності Товариства;

2.1.2. виконувати отримані завдання та доручення;

2.1.3. не розголошувати протягом всього часу стажування, та протягом 2-х років з дня його закінчення, інформацію, що містить комерційну таємницю Товариства, або є конфіденційною, що стала йому відома в процесі виконання даного договору.

2.1.4. відповідально ставитися до ввірених матеріальних цінностей, приймати та здавати їх за вказівкою керівника;

2.1.5. проходити навчання на посаду ______________________________________;

2.1.6. після закінчення стажування складати тести, екзамени на відповідність  посаді, яку планується замістити.

2.2.     Товариство зобов’язується:

2.2.1.        забезпечити Стажера необхідними методичними матеріалами та нормативною базою;

2.2.2.        забезпечити Стажерові безпечні i нешкiдливi умови праці;

2.2.3.        забезпечити Стажера всіма необхідними засобами для виконання роботи;

2.2.4.        проводити пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї Стажера.

3. ОПЛАТА

3.1.     За виконання обов’язкiв, передбачених цим договором, за погодженням Сторін, Товариство може здійснювати Стажерові оплату в розмірі, що встановлюється додатковими угодами.

4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН, ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

4.1.     У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язкiв, передбачених цим договором, Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України.

4.2.     Спори мiж Сторонами вирiшуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМIНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1.     Термін дії даного договору з 01.02.2011 р. по 29.03.2011 р.

5.2.     Змiни та доповнення до договору вносяться тiльки за угодою Сторiн, складеною у письмовiй формi.

5.3.     Цей договір припиняється:

а) пiсля закiнчення терміну дiї;

б) за згодою Сторiн;

в) з інших підстав передбачених чинним законодавством:

5.4.     Цей договір укладено в двох примiрниках, якi зберiгаються у кожної iз Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА АДРЕСИ СТОРIН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
19 692 переглядів