Договір на відкриття закладу ресторанного господарства

 

м. Львів                                                                                24 червня 2016 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» (надалі іменується “Сторона-1”) в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Файні коні» (надалі іменується “Сторона-2”) в особі директора Іваносяна І.І., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, уклали цей  договір (надалі іменується “Договір”) про наступне:

1.Предмет договору

1.1.      Сторона – 1 зобов’язується до 31 липня 2016 р. відкрити для Сторони -2 заклад ресторанного господарства, що буде здійснювати свою діяльність під торговою маркою «Pes Kudlatyj», далі по тексту «ресторан», за адресою: м.Львів, пляц Пруса, 58.

2.Права та обов’язки Сторін

2.1. Права та обов’язки Сторони – 1:

2.1.1. Сторона – 1 зобов’язується під час дії даного Договору, провести роботи по відкриттю ресторану, зокрема:

  • організувати залучення кваліфікованих спеціалістів до процесу відкриття ресторану;
  • здійснити пошук, відбір та навчання персоналу ресторану;
  • забезпечити проходження навчання персоналом ресторану;
  • зробити технологічне планування та дизайн приміщень;
  • зробити ремонт, оздоблення та облаштування приміщень;
  • отримати експлуатаційний дозвіл та інші погодження;
  • погодити проект вивіски, виготовити та розмістити її;
  • до 31.07.2016 р. здійснити відкриття ресторану;
  • додаткові роботи та послуги можуть передбачатися додатками до даного договору.

2.1.2. Сторона – 1 має право координувати усі дії Сторони – 2 по відкриттю ресторану «Pes Kudlatyj», шляхом надання письмових вимог, заперечень, рекомендацій тощо. У випадку, якщо Сторона – 2 не виконує надані Стороною – 1 вимоги, заперечення та/або рекомендації, Сторони можуть це розцінювати як порушення умов даного Договору та діяти відповідно до п. 4.1 даного Договору.

2.1.3. Сторона – 1, на свій письмовий запит, має право отримувати від Сторони – 2 усі необхідні документи, матеріали, інформацію, плани приміщення тощо, які необхідні для повного та своєчасного виконання умов даного Договору.

2.1.4. З метою повного та своєчасного виконання умов даного Договору, Сторона – 1 може залучати третіх осіб до виконання своїх зобов’язань за цим Договором, на підставі окремо укладених договорів підряду та/або доручення. При цьому, за якість та строки надання послуг такими третіми особами відповідальність перед Стороною – 2 несе Сторона – 1.

2.2. Права та обов’язки Сторони – 2:

2.2.1.  Сторона – 2 зобов’язується не пізніше ніж за 30 днів до відкриття ресторану, підписати Договір комерційної концесії, на право використання торгової марки «Pes Kudlatyj».

2.2.2. Сторона – 2 зобов’язується вчасно та у повній мірі оплачувати надані Стороною – 1 послуги відповідно до умов даного Договору.

2.2.3. Сторона – 2 зобов’язується не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання письмового запиту Сторони – 1, надавати усю необхідну інформацію, документи, матеріали тощо, відповідно до п. 2.1.3. даного Договору. У випадку, якщо для підготовки матеріалів за письмовим запитом Сторони – 1, необхідно більше, ніж 3 (три) календарних дні, Сторона – 2 зобов’язана письмово повідомити про це та зазначити дату готовності таких матеріалів до передачі.

2.3. Сторони можуть вносити свої письмові пропозиції щодо прискорення виконання даного Договору. У випадку прийняття Сторонами, такі пропозиції оформлюються Додатками до даного Договору та являються його невід’ємною частиною.

2.4. Сторони можуть ініціювати зміну термінів, що визначені даним Договором чи Додатками до нього. Зміна термінів виконання даного Договору оформлюється Додатками до даного Договору та підписується представниками обох Сторін.

2.5. Сторона –1 зобов’язується не пізніше, ніж протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту відкриття ресторану надати  Стороні -2 дані зведеного бюджету витрачених коштів на відкриття ресторану.  У випадку, якщо для підготовки даних зведеного бюджету на відкриття ресторану необхідно більше, ніж 14 (чотирнадцять) календарних днів, Сторона – 1 зобов’язана письмово повідомити про це та зазначити дату готовності таких матеріалів до передачі.

3.Порядок розрахунків

3.1. Усі розрахунки за даним Договором здійснюються у безготівковій формі на поточний рахунок Сторони – 1.

3.2.Вартість робіт, та послуг які надаються Стороною – 1 та третіми особами, залученими Стороною-1, узгоджуються Сторонами в додаткових угодах, які підписуються до початку надання таких послуг, виконання робіт. Після їх підписання Сторона – 1  виставляє Стороні – 2 рахунок на оплату наданих послуг та акт наданих послуг по факту їх надання. Сторона – 2 зобов’язана підписати акт наданих послуг та оплатити надані послуги не пізніше, ніж протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня надання акту наданих послуг або надати у письмовій формі свої аргументовані заперечення протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня надання акту наданих послуг.

3.3. Загальна сума Договору складається з суми усіх виставлених рахунків відповідно до п. 3.2. цього Договору.

3.4. Послуги, надані третіми особами, які були залучені Стороною – 1, оплачуються на підставі окремо виставлених рахунків у порядку, що визначено у п. 3.2. даного Договору.

4.Відповідальність Сторін

4.1. Сторона – 1 звільняється від відповідальності за порушення термінів визначених даним договором, якщо таке було викликано діями чи бездіяльністю Сторони – 2, тобто якщо Сторона – 2 не дотримується строків, обсягів та порядку виконання своїх зобов’язань за цим Договором, у тому числі строків та розмірів оплати наданих Стороною – 1 послуг.

4.2. Додаткові фінансові витрати, які виникли в наслідок недотримання Стороною – 2 умов даного Договору, повністю покладаються на Сторону – 2.

4.3. За порушення строків та порядку оплати наданих Стороною – 1 (чи залученими нею третіми особами) робіт та послуг, Сторона – 2 сплачує на поточний рахунок Сторони – 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

4.4. Сторона – 1 несе відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором в межах чинного законодавства України. Крім того, Сторона – 1 несе відповідальність за якість надання послуг третіми особами, які вона залучала до виконання своїх зобов’язань за даним Договором. Під третіми особами, які можуть залучатись Стороною – 1 для виконання її зобов’язань Сторони розуміють суб’єктів підприємницької діяльності фізичних та/або юридичних осіб, які на умовах договору підряду та/або доручення надають послуги/роботи Стороні – 1, з метою виконання нею своїх зобов’язань за цим Договором. Факт такого неналежного виконання своїх зобов’язань підтверджується складанням Акту про неналежно надані послуги, який підписується представниками обох Сторін.

4.5. Сторонами у Додатку №1 визначено порядок дій по підготовці до відкриття ресторану та визначено Сторону відповідальну за кожен етап підготовки. Додатком №2 Сторони визначають уповноважених осіб, відповідальних за прийняття рішення по кожному етапу підготовки до відкриття ресторану, визначеному у Додатку №1.

5.Форс-мажор

5.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення обставин непереборної сили, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, змін у законодавстві сторони, яка повинна виконати господарське зобов’язання, які унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов’язань за даним договором, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха чи природних явищ (снігопади, низько температурні режими, зливи та інше), та безпосередньо дії таких обставин на сторону, яка повинна виконати господарське зобов’язання, Сторона звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 90 (дев’яносто) днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 30 (тридцять) днів до розірвання. Достатнім доказом дії таких обставин та терміну дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою за місцезнаходженням сторони, для якої склалися вказані обставини.

5.2 У разі виникнення форс-мажорних обставин, термін дії цього Договору продовжується на період дії вказаних обставин, якщо вони безпосередньо перешкоджають виконанню зобов’язань по Договору.

6.Конфіденційність

6.1. Кожна із Сторін приймає на себе зобов’язання зберігати конфіденційність по відношенню до всієї інформації, яка була отримана в наслідок виконання умов цього Договору.

6.2. Взаємовідносини Сторін, що регулюються цим Договором, здійснюються за принципом нерозголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації, отриманої Сторонами в процесі виконання умов цього Договору.

6.3. Під терміном “комерційна таємниця” Сторони розуміють як документовану, так і не документовану інформацію, яка містить відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Сторін, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Сторін. Під терміном “конфіденційна інформація” Сторони розуміють відомості, які перебувають у володінні, користуванні, розпорядженні Сторін та поширюються відповідно до умов, що передбачені кожною із Сторін.

6.4. Сторона, якій було заподіяно шкоду в наслідок розголошення іншою Стороною відомостей, що містять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, може вимагати відшкодування завданих збитків у повному обсязі.

7.Інші умови

7.1.Усі спори, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в суді.

7.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до його повного виконання.

7.3. Усі зміни до цього Договору вносяться у письмовій формі, за попереднім погодженням Сторін, та являються невід’ємною частиною даного Договору.

7.4. Додаткові угоди та Додатки до цього договору є його невід’ємними частинами, що мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.5. Цей Договір про співпрацю складений українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

8.Строк дії Договору

8.1. Договір набирає сили з моменту його підписання та діє до повного його виконання.

8.2. Одностороння відмова від даного Договору не допускається, крім випадків, якщо це передбачено чинним законодавством України та/або цим Договором.

8.3. Договір може бути достроково розірвано однією із Сторін у разі:

8.3.1.неналежного (неякісного) надання Стороною-1 послуг, передбачених даним Договором, про що Сторонами складено відповідний Акт;

8.2.1.2. прострочення оплати та/або несплати частково чи у повному обсязі понад 30 (тридцять) календарних днів коштів за надані Стороною – 1 послуги;

8.2.1.3. якщо одна із Сторін блокує прийняте рішення більше, ніж 3 (три) рази відповідно до умов Додатку № 1 до даного Договору.

8.2.1.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2.2. У разі дострокового розірвання Договору, ініціююча Сторона повинна не пізніше, ніж за 30  (тридцять) календарних днів повідомити іншу Сторону про прийняте нею рішення.

9. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 212 переглядів