Договір охорони майна ресторану фізичною особою

ДОГОВІР

про надання послуг з охорони майна

м.Львів                                                                   “21” лютого 2014 р.

 

СПД ФО Нечипоренко Никифір Калістратович , що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, надалі «Замовник», з однієї  сторони, та

 

____________________________________________________________________

ПІП

_____________________________________________________________________

Паспортні дані

_____________________________________________________________________

Адреса реєстрації

надалі – «Виконавець», що діє на підставі Цивільного кодексу України, з іншої сторони, що далі разом іменуються „Сторони”, уклали цей Договір про надання послуг з охорони майна (далі за текстом – „Договір”) про наведене нижче:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується здійснювати охорону майна Замовника. Під майном Замовника розуміється приміщення та майно ресторану «Пінопласт», що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Веселих Фей,15.

2. Охорона майна здійснюється в період:

Години: з 21,00 год. вечора до 09,00  год. ранку наступного дня.

Дні: понеділок, середа, субота.

Охорона майна в період з 21,00 год. вечора до 09,00  год. ранку наступного дня вважається 1 (одним) чергуванням.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов’язаний:

2.1.1. Здійснювати охорону майна Замовника у відповідності до умов цього Договору та загально прийнятних правил з охорони майна.

2.1.2. Ставитися до охорони ввіреного майна як до охорони власного майна.

2.1.3. Здійснювати охорону майна шляхом візуального спостереження за цілісністю будівельних конструкцій та елементів екстер’єру і інтер’єру.

2.1.4. У разі виявлення ризиків пошкодження майна або пошкодження майна, сповістити Замовника або його уповноважену особу, а також органи правопорядку, про такий факт.

2.1.6. У разі виявлення ризиків пошкодження майна, вжити заходів щодо попередження пошкодження.

2.1.7. У разі виявлення ризиків пошкодження майна або пошкодження майна, вжити заходів щодо затримання осіб, що вчинили пошкодження.

2.1.8. Якісно та своєчасно, ліквідовувати фактори що можуть стати причиною пошкодження майна.

2.1.9. Забезпечувати конфіденційність щодо відомостей про заходи безпеки, системи сигналізації, систему зв’язку i контролю за здійсненням заходів охорони. Не розголошувати стороннім особам відомості про режим, умови, особливості роботи, та будь-яку іншу інформацію стосовно Замовника або його майна.

2.1.10. Відшкодувати Замовнику збитки, що заподіяні Замовнику через неналежне виконання Виконавцем зобов’язань за цим Договором.

2.1.11. Особисто виконувати даний договір. Приймати та здавати майно лише Замовникові, або уповноваженим особам Замовника.

2.1.12. Не допускати сторонніх до осіб в охоронюване приміщення. Не покидати охоронюване приміщення, окрім випадків зовнішнього огляду останнього.

2.2. Замовник зобов’язаний:

2.2.1. Сприяти Виконавцю при виконанні ним своїх зобов’язань за цим Договором.

2.2.2. Створювати належні умови для забезпечення збереження майна.

2.2.3. Вживати заходів щодо забезпечення роботи стаціонарних ліній телефонного зв’язку (якщо такі є) в охоронюваному приміщенні.

2.2.4. Здійснювати залежні від нього дії по забезпеченню здійснення Виконавцем покладених на нього обов’язків по охороні майна.

2.2.5. Своєчасно здійснювати оплату послуг Виконавця.

2.3. Права Замовника:

2.3.1. Розірвати Договір попередивши про це Замовника, за умови здійснення повного розрахунку.

2.3.2. Вимагати відшкодування матеріальної шкоди, що завдана внаслідок дій Виконавця, зумовлених неналежним виконанням даного договору

2.4. Права Виконавця:

2.4.1. Вимагати від Замовника негайного виїзду на об’єкт при виникненні небезпеки.

2.4.2. Користуватися електромережею, комунальними зручностями.

2.4.3. Розірвати Договір шляхом письмового повідомлення Замовника не менше ніж за 7 днів.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг відповідно до цього Договору становить 200,00 грн. (двісті гривень) за 1 чергування.

3.2. За згодою сторін оплата може здійснюватись як в безготівковій, так і в готівковій формі.

3.3. Замовник здійснює оплату наданих Виконавцем послуг протягом 2-х днів після дня отримання таких послуг, так підписання акта приймання-передачі наданих послуг.

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За несвоєчасну оплату наданих послуг Замовник сплачує Виконавцеві пеню в розмірі 0,01 % суми яка підлягає до оплати, за кожен день протермінування.

4.2. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність за не виконання або неналежне виконання даного договору, а також за шкоду заподіяну Замовникові внаслідок таких дій чи бездіяльності.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його двома Сторонами і діє до 31.03.2014 р., а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

5.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена на вимогу однієї з Сторін в порядку і за умов, що визначені даним договором та при умові, що Сторони не мають взаємних майнових претензій.

5.3. Усі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів. У випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди стосовно спірного питання шляхом переговорів, такий спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Права та обов’язки за цим Договором не можуть бути передані третім особам без погодження на це іншої Сторони в письмовій формі.

5.6. Текст договору, будь-які матеріали, інформація і дані, які стосуються даного договору, являють конфіденційними і не можуть передаватися іншим особам без попередньої письмової згоди іншої сторони договору.

5.7. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін і оформлюються у вигляді додаткової угоди до цього Договору.

5.8. Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

5.9. В іншому, що не передбачено даним Договором Сторони керуються чинним законодавством України.

6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник   Виконавець
адреса адреса
ІПН/ЄДРПОУ ІПН
р/р № паспорта
банк Ким  і коли
МФО вид.
Підпис
підпис

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 288 переглядів