Договір оренди холодильної вітрини

ДОГОВІР ОРЕНДИ

холодильної вітрини № ___

м.Львів                                                            06.01.2015 р.

ТОВ «Рябий пес», іменоване надалі Орендодавець, в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, з одного боку і ФОП Нечипоренко Мальвіна Никифорівна, іменована надалі Орендар, що діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. Орендодавець надає Орендарю в орендне, термінове користування холодильну вітрину (надалі – Майно) призначену для розміщення, зберігання й охолодження алкогольної продукції, що належить Орендодавцю на праві власності. Майно, вартість майна з урахуванням індексації, кількість одиниць та розмір орендної плати за місяць визначаються в додатку №1 до даного договору.

1.2.Орендар зобов’язується прийняти Майно в орендне користування і оплатити орендну плату на користь Орендодавця відповідно до умов цього Договору за весь термін оренди.

1.3. Термін оренди встановлюється на з 10.01.2016 р. по 31.12.2016 р.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. Орендодавець має право:

2.1.1. Систематично, один раз на місяць, здійснювати контроль за цільовим використанням майна, відповідно до умів даного договору.

2.1.2. Вимагати від Орендаря належного виконання умов даного договору.

2.1.3. Здійснювати інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством України.

2.2. Орендодавець зобов’язаний:

2.2.1. Надати Орендареві Майно в термін до початку перебігу строку оренди, зазначеного в п.1.2. даного договору.

2.2.2. Надати майно в технічно справному стані, що дозволяє використовувати Майно за його прямим призначенням, справність якого перевіряється в момент здачі в оренду в присутності Орендаря.

2.2.3. Здійснювати поточний і капітальний ремонт Майна за свій рахунок

2.3. Орендар вправі:

2.3.1. Вимагати від Орендодавця належного виконання даного договору.

2.3.2. Використовувати орендоване їм, за цим договором, майно в своїх цілях, в рамках вимог встановлених цим договором та чинним законодавством України.

2.3.3. Здійснювати інші права передбачені даним договором та чинним законодавством України.

2.4. Орендар зобов’язаний:

2.4.1.Утримувати і експлуатувати Майно в стані, передбаченому правилами експлуатації, і технічному паспорті Майна. Не допускати псування або пошкодження Майна.

2.4.2. Здійснювати технічне обслуговування майна за свій рахунок.

2.4.3. Належним чином виконувати умови даного договору.

3.УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА.

3.1. Орендодавець зобов’язується передати майно у розпорядження Орендаря в момент підписання цього договору шляхом підписання відповідного акта прийому-передачі.

3.2. Майно буде передано Орендарю шляхом підписання Акту прийому-передачі.

3.3. В узгоджений час, сторони зобов’язуються особисто або через законних і повноважних представників, здійснити приймання-передачу Майна. Сторони вправі залучати експертів і фахівців, необхідних для здійснення приймання Майна.

3.4. Передача Майна здійснюється за допомогою огляду сторонами договору або їх представниками та перевірки робочого стану Майна. Результат огляду фіксується письмово у формі акта приймання-передачі, який є невід’ємною частиною даного договору.

3.5. У разі якщо в процесі передачі будуть виявлені недоліки, про які Орендар не знав або не міг знати, останній вправі поступити наступним чином:

3.5.1. Прийняти Майно і зафіксувати в акті виявлені недоліки і зажадати від Орендодавця усунути їх у найкоротший термін, але не більше 3-х днів Такий обов’язок Орендодавця також необхідно зафіксувати в акті приймання-передачі.

3.5.2. Прийняти Майно і зафіксувати в акті виявлені недоліки і зажадати від Орендодавця зниження розміру орендної плати.

3.6. У разі приймання Майна Орендарем, останній вправі приступити до його використання тільки після того як виявлені недоліки будуть усунені Орендодавцем.

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА.

4.1. З моменту підписання акта приймання-передачі Майна Орендар вправі приступити до використання. З моменту підписання акта приймання-передачі ризик випадкової загибелі або пошкодження Майна, что могут настати внаслідок зовнішнього впліву на майно Орендаря чі третіх осіб несе Орендар. Якщо Загибель чі пошкодження майна настали внаслідок не залежних від Орендаря обставинні, то він не несе відповідальності за таку шкоду.

4.2. Орендоване Майно використовується Орендарем виключно за його прямим призначенням, а саме в якості обладнання призначеного для розміщення, зберігання й охолодження алкогольної продукції, що поставляється Орендодавцем, при умові завантаженості не менше ніж 50% внутрішнього об’єму Майна.

4.3. Орендар не має права використовувати Майно не за його прямим призначенням, на умовах передбачених даним договором.

4.4. При експлуатації орендованого майна Орендар, зобов’язаний дотримуватись умов цього договору та чинного законодавства України.

4.5. Особи, яких Орендар буде допускати до експлуатації Майна повинні мати відповідне технічне освіту і спеціальні навички.

4.6. Якщо в процесі експлуатації Майна виникне необхідність здійснити поточний або капітальний ремонт, Орендар направляє Орендодавцю письмове повідомлення про це. Орендодавець зобов’язаний здійснити такий ремонт в найкоротший, технічно допустимий, термін, однак в не довше 3-х днів.

4.7. Орендар вправі змінювати місцезнаходження Майна, попередньо, письмово повідомивши про це Орендодавця.

4.8. При необхідності Орендар вправі за свій рахунок застрахувати майно від ризику випадкової загибелі або пошкодження майна, а також від інших ризиків.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

5.1. За користування Майном Орендодавець встановлює плату в розмірі 100,00 грн. за один календарний місяць оренди Майна.

5.2. Орендар оплачує орендну плату в порядку щомісячної оплати за кожен місяць орендного користування, не пізніше 10 числа кожного поточного місяця користування Майном, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Орендодавця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. За несвоєчасне перерахування суми орендної плати, що належить Орендодавцю, Орендар несе відповідальність у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення платежу.

6.2. У разі неналежного виконання умов даного договору Орендодавець несе відповідальність відповідно до положень чинного законодавства України.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за наявності форс-мажорних обставин.

7.ІНШІ УМОВИ.

7.1. Усі спори, які могли б виникнути з цього договору, сторони спробують вирішити шляхом переговорів і узгодження.

7.2. Якщо сторони не досягнуть узгодженого рішення, відповідні матеріали передаються на розгляд Господарського Суду для остаточного вирішення спору з використанням матеріального і процесуального права України. Рішення такого суду буде обов’язковим для обох сторін.

7.3. Даний договір набуває чинності з моменту підписання його повноважними представниками обох сторін і діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

7.4. Зміни та доповнення цього договору можуть провадитись тільки у письмовій формі і підписуються офіційними, повноважними представниками сторін. Під письмовою формою маються на увазі протоколи, доповнення, додаткові угоди та всі узгодження, досягнуті за допомогою телеграм або телефаксів.

7.5. Сторони згодні з тим, що передача окремих прав та обов’язків, за цим договором, третім особам допускається тільки за наявності письмової згоди іншої сторони, і відповідно до положень чинного законодавства України.

7.6. Все попереднє листування і документація сторін за договором втрачає юридичну силу з моменту укладення цього договору.

7.7. Сторони дійшли згоди про те, що амортизаційні нарахування на Майно здійснює Орендодавець.

7.8. Додатки до договору і протоколи, складені після укладення договору, в залежності від їх змісту можуть доповнювати або змінювати зміст окремих пунктів договору за умови підписання їх повноважними особами обох сторін.

7.9. Цей договір укладено в 2 (двох) ідентичних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

8.РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 210 переглядів