Договір поставки канцтоварів

ДОГОВІР №12

постачання канцелярських товарів

м.Львів                        02 грудня 2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ісак Нютон”, в особі директора Ісака Аврамовича Нютона, що діє на підставі Статуту, яке надалі іменується “Продавець” з однієї сторони, та  Товариство з обмеженою відповідальністю “Рябий пес” в особі директора Никифора Калістратовича Нечипоренко, що діє на підставі Статуту в подальшому іменоване “Покупець”, з другої сторони, надалі іменуються “Сторони”, уклали даний Договір № 12 від  02.12.2015 року (надалі «Договір») про наступне :

1.Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується передати канцелярські товари та паперові вироби у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти Товар і оплатити його на умовах передбачених даним Договором.

1.2. Кількість, асортимент та ціни на Товар узгоджується Сторонами при купівлі кожної партії Товару окремо і формуються відповідно до Замовлень Покупця та зазначаються в накладних і рахунках на Товар, представлених Покупцю до оплати замовленого Товару, які є невід’ємними частинами даного Договору.

2.Сума договору

2.1. Загальна сума Договору становить 100000,00 (сто тисяч) гривень, що є орієнтовним показником, а не сталою величиною, яка визначається за домовленістю Сторін. Остаточна загальна сума Договору визначається з асортименту, кількості та ціни Товару, проданого за період дії даного Договору.

3.Умови, порядок та строки поставки товару

3.1. Поставка кожної партії Товару здійснюється на підставі замовлення Покупця. Замовлення надаються Продавцеві за допомогою електронної пошти або іншими способами на розсуд Покупця. В замовлення встановлюється найменування Товару, кількість, ціну, асортимент, адреса та строки поставки. Усі Замовлення, погоджені та підписані Сторонами, являються невід’ємною частиною даного Договору.

3.2. Поставка Товару може здійснюватися на умовах: а) самовивіз; б) транспортом Продавця; в) транспортом перевізника у пункт призначення.

3.2.1. При поставці Товару на умовах „а)” та „б)”, вказаних у п. 3.2. даного Договору, перехід права власності на Товар здійснюється в момент підписання Сторонами видаткової накладної. Якість та кількість Товару перевіряється Покупцем при його отриманні на складі Продавця  або Покупця. Після підписання Сторонами документів про передачу Товару (видаткових накладних) претензії на рахунок кількості та якості Товару Продавцем не приймаються.

3.2.2. При поставці Товару на умовах „в)”, вказаних у п. 3.2. даного Договору, моментом переходу права власності на Товар за цим Договором є момент передачі Товару у багажний ангар в пункті відправлення.

3.2.3. Сторона, яка несе транспортні витрати на доставку Товару Покупцю визначається за домовленістю Сторін.

3.3. В разі виявлення Покупцем при отриманні Товару від перевізника порушень фірмової упаковки, тари або невідповідності щодо кількості місць або ваги (згідно квитанції про відвантаження) Покупець складає з перевізником відповідний Акт-рекламацію про порушення умов перевезення і не пізніше 2-х робочих днів з моменту складання пред’являє його Продавцю разом з Актом-рекламацією на нестачу товару та відповідною видатковою накладною.

3.4. В разі поставки Товару неналежної якості Продавець зобов’язується замінити Товар на Товар належної якості протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення від Покупця.

3.5.Товар, відносно якості якого не було заявлено претензій у строки, передбачені цим Договором, поверненню чи обміну не підлягає.

4.Порядок розрахунків.

4.1. Ціни на Товари, що поставляється за даним Договором, є договірними і вказуються в рахунку та видаткових накладних на кожну партію Товару. Оплата здійснюється шляхом переведенням коштів на розрахунковий рахунок.

4.2. Оплата здійснюється до відправки Товару, не пізніше 2-х робочих днів з моменту видачі рахунку на Товар.

5.Якість і упаковка Товару

5.1. Якість Товару має відповідати вимогам ДСТУ, що встановлюється до даного виду Товару та підтверджуватись сертифікатом відповідності.

5.2. Упаковка Товару має відповідати вимогам ДСТУ або технічним умовам, забезпечувати зберігання Товару та його не пошкодження під час транспортування.

5.3. Приймання Товару Покупцем за кількістю та якістю, здійснюється за вимогами Інструкцій про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю та кількістю за N П-6 та        № П-7.

6.Відповідальність Сторін

6.1. У разі невиконання Покупцем умов, зазначених у п.п. 4/1. даного Договору, Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний день прострочення платежу, яка діяла за період прострочення платежу.

6.2. За затримку поставки товару згідно з Замовленням Покупця, яке є невід’ємною частиною даного Договору, Продавець сплачує Покупцеві штрафну санкцію в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, чинної в період затримки поставки товару , від загальної вартості непоставленого в строк Товару за кожен календарний день затримки.

6.3. Сплата пені та штрафної санкції не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань згідно даного Договору.

7.Строк дії договору та порядок його дострокового припинення

7.1. Договір вступає в дію з дати його підписання Сторонами і діє до 25 квітня 2016 року.

7.2. Договір може бути достроково припинений за заявою однієї із Сторін, при відсутності заборгованостей у Сторін шляхом направлення письмового попередження про такий намір за 10 календарних днів до моменту розірвання Договору, відправленого рекомендованим поштовим листом із повідомленням про вручення адресату або вручення під розпис.

7.3. Дострокове розірвання Договору не звільняє Сторони від здійснення фінансових розрахунків передбачених договором.

8.Інші умови

8.1. Всі розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні згоди, спір вирішується у Господарському суді, в порядку процесуального законодавства.

8.2.Зміни та доповнення до Договору дійсні у випадку, якщо вони здійснені письмово і підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

8.3. Повідомлення між Сторонами здійснюються за адресами, зазначеними в п. 9 даного Договору. У разі зміни адреси, банківських реквізитів, організаційно-правової форми однієї із Сторін, тощо, така Сторона зобов’язана інформувати про такі зміни іншу Сторону, протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виникнення таких змін.

8.4. Даний Договір складено в 2 (двох) оригінальних примірниках для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

8.5. Виправлення по тексту Договору не допускаються. Не вважаються виправленням дописані від руки пропуски в Договорі, залишені спеціально для подальшого заповнення.

8.6. Сторони зобов’язані використовувати інформацію про Продавця, Покупця або третю особу, що стала відома їм внаслідок укладення та виконання цього Договору, з максимально можливим збереженням конфіденційності (вживати заходів для запобігання витоку інформації, попереджаючи працівників, що пов’язані із такою інформацією, про відповідальність за її збереження, тощо). Технології що їх застосовує одна із Сторін Договору у своїй діяльності, використовувані Стороною знаки для товарів, робіт і послуг, найменування тощо, є інтелектуальною власністю відповідної Сторони або її партнерів і захищається законом, а порушення Законних прав та охоронюваних інтересів, – переслідується у встановленому законодавством порядку.

9.Адреси та банківські реквізити Сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
8 241 переглядів