Договір позики на умовах оплатного користування

Договір позики

на умовах оплатного користування

м. Львів                                                                                                         01.06.2011 р.

Сторони договору: Позикодавець: ТзОВ «Рябий пес» в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, та Позичальник: ПП «Замісттогрсільагоспагромаш», в особі комерційного директора Велесевого К.А., що діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Козаностра П.А. 25.12.2010 р. та зареєстрованої в реєстрі правочинів за № 125/452 з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Позикодавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Позичальнику предмет позики (грошові кошти) в розмірі визначеному цим Договором, а останній зобов’язується прийняти позику і повернути названу позику Позикодавцеві у визначений цим Договором строк, а також сплатити відсотки за весь термін надання позики у строк та розмірах, що обумовлені умовами даного Договору.

1.2. Предметом позики по даному Договору є: ____________________________________________________

2. Розмір позики та відсотків.

2.1. Сума позики (вартість предмета позики) становить за цим Договором ___________ грн.

2.2. Щомісячний розмір відсотків за цим Договором складає 20 (двадцять) % від розміру позики.

2.3. Сплата відсотків за цим Договором здійснюється щомісячно у безготівковій формі, платіжним дорученням шляхом переказу грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Розрахунок здійснюється до 3 (третього) числа місяця, наступного за місяцем, за який такі відсотки повинні нараховуються.

2.4. Нарахування та сплата відсотків здійснюються Позичальником самостійно без окремої вимоги Позикодавця.

3. Строк Позики.

3.1. Строк надання позики Позичальнику становить 5 (п’ять) місяців з моменту, що вказаний в п. 4.1. цього Договору.

3.2. Остаточною датою повернення позики є 31.10.2011 р.

3.3. Строк, вказаний у п.3.2 цього Договору, може бути продовжений за згодою Сторін.

4. Порядок надання та повернення Позики.

4.1. Позикодавець зобов’язаний надати позику протягом 2 (двох) днів з моменту підписання цього Договору.

4.2. Позика надається у безготівковому порядку шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок Позичальника вказаний в розділі 7 даного договору.

4.3. Позика вважається наданою Позикодавцем Позичальнику з моменту списання грошових коштів з банківського рахунка Позикодавця в банківській установі, що його обслуговує.

4.4. Позика повертається у безготівковому порядку шляхом переказу необхідних коштів на розрахунковий рахунок Позикодавця и вважається поверненою Позикодавцю Позичальником з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця в банківській установі, що його обслуговує.

4.5. Позичальник протягом одного робочого дня після переказу суми позики Позикодавцю зобов’язаний повідомити останнього по телефону про переказ коштів.

5. Відповідальність сторін.

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

5.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

5.4. При порушенні Позичальником строку повернення позики вказаного в п. 4.5 цього Договору він повинен сплатити на поточний рахунок Позикодавця штраф в розмірі 1% від розміру позики за кожний день прострочення повернення позики.

5.5. При порушенні Позичальником строку сплати відсотків більше, ніж на 10 (десять) робочих днів, він зобов’язаний достроково повернути Позикодавцю позику у повному обсязі, а також сплатити на поточний рахунок Позикодавця штраф в розмірі 10% від розміру позики.

6. Строк дії Договору та інші умови.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надання позики Позичальнику і діє до моменту його остаточного виконання.

6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим оформленням таких змін в письмовому вигляді

6.3. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному чинним законодавством України.

6.4. Позикодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника податку на загальних умовах _% .

6.5. Позичальник має статус платника єдиного податку за ставкою _%.

6.6. Даний Договір укладено українською мовою, у двох оригінальних примірниках, на одному аркуші кожний, по одному для кожної із сторін.

6.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства України.

7. Адреси та реквізити Сторін

Позикодавець                                                      Позичальник

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 253 переглядів