Договір про розподіл майнових прав на службові твори

ДОГОВІР № ______
ПРО РОЗПОДІЛ МАЙНОВИХ ПРАВ НА СЛУЖБОВІ ТВОРИ
с.Персенківка                                                                                  “___” ____________ 201__ року
__________________________________________________________________ (далі – Працівник)
з одного боку, та ФОП Нечипоренко Н.К., який діє на підставі виписки з ЄДРПОУ (далі – Роботодавець) з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:
1.      ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 Терміни, що використовуються в цьому Договорі, означають:
службовий твір – твір, створений Працівником-автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між Працівником-автором і Роботодавцем;
працівник            – фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором відповідно до службового завдання та відповідно до закону;
роботодавець    – фізична особа-підприємець, який використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених трудових договорів відповідно до закону.
Решта термінів, що використовуються в Договорі, визначаються згідно із нормами чинного законодавства України.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є розподіл майнових прав на Службові твори.
2.2. Під Службовими творами у цьому Договорі розуміються створені творчою працею Працівника – об’єкти авторського права (в т.ч. в створенні яких Працівник брав часткову участь):
–          твори дизайну, архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
–          твори образотворчого мистецтва;
–          фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії.
2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Працівник та Роботодавць як співвласники, домовились, що Працівник повністю передає (відчужує) Роботодавцю належні йому майнові права на Службові твори, а саме:
–          право на використання Службових творів;
–          виключне право дозволяти використання Службових творів;
–          право перешкоджати неправомірному використанню Службового твору, в тому числі забороняти таке використання.
2.4. Роботодавець набуває майнові права на Службові твори з дати (моменту) їх виконання (в т.ч. часткового) Працівником.
2.5. Передача Службового твору Працівником Роботодавцю здійснюється на матеріальному носії, або в електронному вигляді.
2.6. Винагородою за виконані Службові твори є заробітна плата, яку Роботодавець виплачує Працівникові за належне виконання службових обов’язків.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Працівник має право:
3.1.1. На винагороду за створення Службового твору і передання (відчуження) майнових прав на Службовий твір.
3.1.2. Доопрацьовувати Службовий твір у разі необхідності.
3.2. Роботодавець має право:
3.2.1. Використовувати Службовий твір у своїй діяльності.
3.2.2. Надавати дозвіл на використання Службового твору третім особами.
3.2.3. Забороняти використання Службового твору, у тому числі перешкоджати його неправомірному використанню третіми особами.
3.2.4. Розпоряджатися Службовим твором на власний розсуд.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством України.
4.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.
4.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.
5.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
6.3. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
6.4. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
 
РОБОТОДАВЕЦЬ
ПРАЦІВНИК
ФОП Нечипоренко Н.К.
Найменування
 
79000, с.Персенківка,
вул. Б.-І.Антонича, 5
Адреса
_________________________________________
ЄДРПОУ 123456789
Ідент. код
паспорт
виданий
________________ Н.К.нечипоренко
_____________________________________________
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 575 переглядів