Посадова інструкція інженера з комп’ютерних систем

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Інженера з комп’ютерних систем

Мета посади: Забезпечення працездатності комп’ютерної техніки підприємства, забезпечення захисту інформації, доцільності закупівель оргтехніки, для підприємства, контроль за ефективним використанням комп’ютерної техніки на підприємстві.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Інженер з комп’ютерних систем відноситься до категорії “Професіонали”.

1.2.  Інженер з комп’ютерних систем приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, у відповідності вимогами Кодексу законів про працю України.

1.3.  На посаду інженера з комп’ютерних систем призначається особа, що має вищу або середньо-спеціальну  освіту, та досвід роботи по обслуговуванню комп’ютерної техніки і локальної обчислювальної мережі не менше 3 років.

1.4.  Інженер з комп’ютерних систем підпорядковується безпосередньо директорові підприємства.

1.5.  У своїй роботі інженер з комп’ютерних систем керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, нормативно-правовими і законодавчими актами України, що стосуються його роботи, цією посадовою інструкцією.

1.6.  На час відсутності інженера з комп’ютерних систем його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Інженер з комп’ютерних систем зобов’язаний:

2.1.  Забезпечувати працездатний стан комп’ютерної техніки, локальної обчислювальної мережі, операційних систем, системного і прикладного програмного забезпечення  (далі – ПЗ).

2.2.  Обслуговувати комп’ютерну техніку, проводити діагностику і профілактику з метою виявлення і усунення можливих причин виходу техніки із ладу.

2.3.  Проводити установку операційних систем, системного і прикладного ПЗ, яке використовується у виробничому процесі. Видаляє  все ПЗ, яке не бере участі у виробничому процесі, призводить до перекручування або знищення службової інформації.

2.4.  Здійснювати адміністрування серверів на підприємстві, актуалізацію інформації на серверах підприємства і здійснює контроль за доступом працівників підприємства до даних, що зберігаються на серверах підприємства, у відповідності з їх повноваженнями.

2.5.  Визначати причини відмов в роботі технічних засобів, готувати пропозиції по їх усуненню і попередженню.

2.6.  Забезпечувати високу якість та надійність  обладнання, що використовується, підвищувати ефективність роботи комп’ютерної техніки і оргтехніки на підприємстві.

2.7.  Брати участь у формуванні бюджету на оргтехніку підприємства, оформлювати заявки на закупівлю необхідної оргтехніки, визначати необхідність закупівлі оргтехніки.

2.8.  Надавати консультаційну допомогу директорові підприємства при замовленні оргтехніки, враховуючи навантаження на комп’ютерну техніку і доцільність.

2.9.  Забезпечувати своєчасне інформування директора підприємства про зміни чи видалення даних і доступу до інформації на підприємстві.

2.10.  Вести моніторинг руху комп’ютерної техніки на підприємстві.

2.11.  Давати співробітникам необхідні вказівки, проводити консультаційну та роз’яснювальну роботу  з питань пов’язаних з роботою оргтехніки і програмного забезпечення.

2.12.  Підвищувати рівень кваліфікації роботи на ПК працівників підприємства.

2.13.  Забезпечувати захист інформації і інформаційну безпеку на підприємстві відповідно до встановлених інструкцій і розпоряджень, повідомляти директора підприємства про факти порушення політики інформаційної безпеки.

2.14.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.15.  Постійно мати охайний вигляд, дотримуватися ділової форми одягу, правил ділового етикету, розпорядку трудового дня.

2.16.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.17.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.18.  Виконувати всі інші вказівки керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Інженер з комп’ютерних систем має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3. Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4. Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5. Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7. Вимагати від керівників структурних підрозділів підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

3.8. Доповідати директору підприємства про всі виявленні випадки порушень працівниками і керівниками структурних підрозділів чинного законодавства, наказів та розпоряджень керівництва підприємства.

3.9. Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

3.10. Вимагати від директора підприємства забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Інженер з комп’ютерних систем повинен знати:

4.1.  Законодавчі, нормативні, методичні  інші керівні документи з кадрово – правової діяльності підприємства.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Вимоги внутрішніх документів підприємства, що стосуються його діяльності.

4.4.  Методи і технічні засоби, що використовуються для забезпечення працездатності комп’ютерної та оргтехніки.

4.5.  Методи роботи і правила експлуатації, ремонту, настройки, діагностики і обслуговування комп’ютерної та оргтехніки.

4.6.   Структуру підприємства та взаємозв’язок між підрозділами.

4.7.  Порядок постановки задач, їх алгоритмізації.

4.8.  Відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства, які стосуються його діяльності.

4.9.  Передовий вітчизняний і закордонний досвід по організації й удосконалюванню своєї роботи.

4.10.  Методи передачі, обробки і збереження  інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, комп’ютера.

4.11.  Методи ведення ділових бесід і переговорів.

4.12.  Етику ділового спілкування.

4.13.  Правила оформлення документації.

4.14.  Чинне законодавство України в сфері інформації.

4.15.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.16.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту при роботі з оргтехнікою і у службових приміщеннях підприємства.

4.17.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Інженер з комп’ютерних систем несе відповідальність:

5.1. За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2. За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3. За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4. За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5. За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку відповідно до чинного трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1. Простій оргтехніки через апаратний збій, чи збій системи не більше 10% робочого часу в місяць.

6.2. Не менше 90% виконання щомісячного плану робіт, затвердженого директором підприємства.

6.3. Відсутність претензій до роботи з боку директора підприємства.

6.4. Кількість введених в дію пропозицій по підвищенню ефективності використання комп’ютерної техніки і програмного забезпечення на підприємстві.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

7.1. Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  інженер з комп’ютерних систем взаємодіє зі всіма підрозділами підприємства.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
44 008 переглядів