Договір розміщення політичної реклами

ДОГОВІР № _______

на проведення рекламної кампанії на спеціальних конструкціях

м. Львів                                                                           15 серпня 2014 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» в особі директора Нечипоренко Никифора Калістратовича, що діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом, надалі Замовник, з однієї сторони та ________________________ в особі _________________________, що діє на підставі повноважень, наданих йому Статутом, надалі Виконавець, з іншої сторони (надалі – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ

 • Реклама – інформація про особу чи товар розповсюджена у формі рекламного матеріалу: паперових та/або вінілових рекламних плакатів на рекламоносіях і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.
 • Товар – будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності
 • Рекламоносій (спеціальна конструкція) — одно-двосторонній щит, конструкція типу «призма» чи іншого типу, що належить Виконавцю, або є в його користуванні, встановлена за конкретною адресою, поверхня якої використовується для розміщення реклами
 • Рекламна кампанія – роботи та послуги Виконавця з розміщення та обслуговування реклами (рекламних плакатів) Замовника згідно з Адресною програмою у визначений період часу в порядку та на умовах, передбачених Договором.
 • Ротація реклами – заміна рекламного матеріалу одного сюжету на інший сюжет, або переміщення сюжету з одного Рекламоносія на інший Рекламоносій у період проведення рекламної кампанії.
 • Адресна програма – перелік місць розташування спеціальних конструкцій протягом визначеного терміну.
 • Органи – державні структури, які мають право вимагати надання необхідної їм інформації та накладати стягнення за порушення у сфері реклами згідно з чинним законодавством України.
 • Фотозвіт – друковані чи цифрові фотографії, в яких відображена інформація про фактичне експонування Реклами.
 • Додаток до Договору – документ, в якому вказується: конкретний сюжет реклами в період його розміщення; кількість та перелік заброньованих під проведення Рекламної кампанії рекламних поверхонь спеціальних конструкцій із зазначенням їх типу/формату; дані про місцезнаходження (місто та адреса спеціальної конструкції); термін, на який вони заброньовані; дати Ротації; терміни надання та вимоги до фотозвіту; вартість Рекламної кампанії та порядок розрахунків Замовника з Виконавцем.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець за дорученням Замовника проводить Рекламні кампанії на Спеціальних конструкціях у повній відповідності з Контрольними макетами рекламного сюжету згідно з Адресними програмами, а Замовник проводить розрахунки з Виконавцем згідно з умовами Розділу 4 цього Договору.

2.2. Виконавець за дорученням Замовника може приймати на себе зобов’язання по виготовленню та друку рекламних матеріалів.

2.3. Всі умови проведення Рекламної кампанії оговорюються Сторонами в Додатках до Договору. Додатки до даного Договору підписуються Сторонами Договору та є його невід’ємною частиною.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Замовник зобов‘язується:

 • За 4 (чотири) робочих дні до початку Рекламної кампанії надати Виконавцю Контрольний макет (оригінал-макет рекламного зображення в масштабі 1:20 формату А4), а також інші (на запит Виконавця) необхідні дані щодо сюжету Реклами відповідно до вимог чинного законодавства про рекламу (п. п. 8.1.; 8.2. цього Договору)..
 • За 4 (чотири) робочих дні до початку Рекламної кампанії передати Виконавцю рекламні плакати (з врахуванням ремонтних плакатів) з розрахунку 1,2 плаката на одну поверхню Спеціальної конструкції на період проведення Рекламної кампанії, за кожним конкретним сюжетом.
 • При виявленні пошкоджень плакатів у період проведення Рекламної кампанії негайно сповіщати про це Виконавця в письмовій формі або телефонограмою чи іншими телекомунікаційними засобами, які дають змогу переконатися в одержанні останнім відповідного повідомлення.
 • Проводити розрахунки з Виконавцем відповідно до вимог Розділу 4. цього Договору.
 • При виконанні Виконавцем взятих на себе зобов‘язань за Договором, прийняти виконані роботи (послуги) за відповідним Актом. При ротації реклами Сторони оформлюють окремий акт (додаток, протокол) за кожним сюжетом.
 • В термін 3-х робочих днів після отримання Акту виконаних робіт (наданих послуг) підписати його або надати Виконавцю письмово обґрунтовану відмову. Не підписання Замовником Акта виконаних робіт при відсутності мотивованої відмови є фактом визнання повного виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором та додатками до нього.

3.2. Замовник має право:

 • Вимагати від Виконавця виконання своїх обов‘язків відповідно до умов цього Договору та отримувати компенсацію від Виконавця за їх невиконання в розмірах, передбачених пунктом 6.1. цього Договору.
 • Контролювати виконання Виконавцем договірних зобов‘язань щодо розміщення та утримання Реклами на Спеціальних конструкціях та Спеціальних конструкцій за допомогою незалежного моніторингу або іншими засобами.
 • Пред‘являти претензії до Виконавця за неякісне обслуговування Спеціальних конструкцій, подаючи підтверджуючі фотодокументи (фотографії з обов’язковим зазначенням на них дати зйомки)
 • Замовник вправі (без застосування до нього штрафних санкцій) відмовитися від кожної зарезервованої поверхні спеціальної конструкції, письмово повідомивши про це Виконавця не менш ніж за 30 календарних днів до передбачуваної дати відмовлення, крім випадків прямо передбачених умовами цього Договору. У зазначеному вище випадку зарезервовані Замовником поверхні вважаються вільними і можуть надаватися Виконавцем для інших замовників для проведення рекламної кампанії. При цьому сторони вносять зміни у Додаток до Договору і штрафні санкції Виконавцем до Замовника не застосовуються. У разі відмови Замовником від всіх зарезервованих поверхонь спеціальних конструкцій, Договір вважається розірваним щодо тієї рекламної кампанії, для проведення якої сторонами підписувався Додаток до Договору. Відмова від зарезервованих поверхонь спеціальних конструкцій повинна бути підписана посадовою особою, яка укладала цей Договір або належним чином уповноваженою нею особою та скріплена печаткою Замовника.

3.3.Сторони зобов‘язуються підтримувати оперативний зв‘язок один з одним протягом всього терміну проведення рекламної кампанії.

3.4.Сторони також домовились про збереження режиму суворої конфіденційності щодо цього Договору та Додатків до нього, за винятком інформації, яка подається третім особам, на їх вимогу.

3.5.Виконавець зобов‘язується:

 • За дорученням Замовника розмістити Рекламу на заброньованих рекламних поверхнях Спеціальних конструкцій згідно з Адресною програмою відповідно до Контрольного макету рекламного сюжету не пізніше 3 (трьох) днів від початку Рекламної кампанії, за умови виконання замовник умов пп. 3.1.2. Виконавець зобов’язується письмово інформувати Замовника про затримки в розміщенні Реклами і причинах їх виникнення.
 • В період проведення Рекламної кампанії за свій рахунок утримувати Рекламу та Спеціальні конструкції, на яких вони розміщені, в належному стані (підклеювання, переклеювання, підфарбовування та ін.) та забезпечувати їх відповідне функціонування.
 • При виявленні пошкоджень Рекламних матеріалів, виявлених Замовником, Виконавцем або незалежним моніторингом (інспекцією), протягом 48 годин проводити їх заміну Рекламними матеріалами з аналогічним сюжетом (за наявності запасних комплектів). При відсутності запасних комплектів, Виконавець негайно інформує про це Замовника. Замовник надає Рекламні матеріали з аналогічним або з іншим сюжетом, або відмовляється від розміщення Реклами до моменту передачі Виконавцю Рекламних матеріалів з іншим сюжетом при цьому загальна вартість рекламної компанії не змінюється. В цьому випадку Виконавець зобов’язується розмістити на Спеціальній конструкції нові Рекламні матеріали протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання їх від Замовника. У випадку недотримання цього терміну період звільнення Замовника від оплати за фактичне розміщення Реклами визначається пропорційно кількості днів затримки розміщення нової Реклами.
 • При виявленні пошкодження Спеціальних конструкцій протягом 48 годин виконати їх ремонт чи/або заміну за свої кошти. У випадку відсутності можливості виконати їх ремонт чи/або заміну Спеціальної конструкції протягом 48 годин Виконавець письмово повідомляє про це Замовника і Замовник оплачує тільки період розміщення Реклами до моменту пошкодження Спеціальної конструкції. Кожний факт пошкодження Рекламних матеріалів чи/або Спеціальної конструкції фотодокументується Виконавцем та фотозвіт передається Замовнику протягом 2 робочих днів.
 • При ротації Реклами, протягом трьох днів з дати ротації Реклами розмістити рекламні плакати на затверджених Спеціальних конструкціях.
 • Ротація реклами здійснюється Виконавцем без додаткової оплати з боку Замовника не частіше одного разу протягом 30 календарних днів. Додаткова ротація реклами здійснюється за додаткову плату за узгодженням сторін
 • Подавати Замовнику фотозвіти про проведення Рекламної кампанії в наступні терміни, якщо інше не обумовлено в Додатку до цього Договору:
  • Перший фотозвіт після початку Рекламної кампанії – не пізніше 10 (десяти)       робочих днів з дати кампанії розміщення рекламного матеріалу;
  • Поточні фотозвіти    не пізніше 10-ого числа кожного місяця,
  • При виявленні Замовником недоліків в представленому Виконавцем фотозвіті, а саме – фотографія не дозволяє визначити місцезнаходження спеціальної конструкції або якість розміщення Реклами незадовільна (зображення на фотографіях не чіткі, фотографії зроблені в темний час доби та ін.), Виконавець зобов’язаний в 48-годинний термін забезпечити отримання Замовником якісного фотозвіту.
  • Крім того Сторони домовились, що фотозвітами фіксуються факти усунення Виконавцем пошкоджень. Вказані фотозвіти надаються Замовнику не пізніше, ніж через 2 (два) робочих дні після усунення відповідних пошкоджень.
  • У випадку затримки   подання фотозвітів про розміщення рекламних матеріалів Виконавець сплачує Замовнику штраф, розмір якого визначається згідно п. 6.1.1. цього Договору

Виконавець має право:

 • Вимагати від Замовника подання документального підтвердження достовірності інформації, яку містить його Реклама відповідно до вимог чинного законодавства України, та отримувати компенсацію від Замовника за невиконання своїх зобов’язань в розмірах, передбачених п. 6.2. цього Договору.
 • Відмовити Замовнику в розповсюдженні рекламного матеріалу на узгоджених поверхнях спеціальних конструкцій на будь-якому етапі строку дії Договору, у разі:
  • не надання Замовником у встановленому Договором порядку контрольного макету;
  • якщо реклама заборонена до розповсюдження Законом України “Про захист суспільної моралі” на рекламних засобах зовнішньої реклами;
  • якщо реклама не відповідає вимогам Закону України “Про рекламу” або внутрішнім стандартам прийнятим Асоціацією зовнішньої реклами України, які Виконавець доводить до Замовника за його запитом

При реалізації Виконавцем своїх прав зазначених у п.п. 3.7.2. Договору, неустойка до Виконавця Замовником не застосовується, збитки не стягуються.

 • Не пізніше 15 січня 2010р. о 24-годині припинити експонування розміщеної політичної Реклами (заклеїти або зняти рекламний матеріал).
 • Інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України

4. ВАРТІСТЬ РОБІТ (ПОСЛУГ). ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Місячна ціна проведення конкретної Рекламної кампанії на поверхнях спеціальних конструкцій визначається Сторонами Договору за формулою: ціна = (кількість рекламних поверхонь спеціальних конструкцій, на яких проводиться рекламна кампанія) х (місячна ціна проведення рекламної кампанії на одній рекламній поверхні однієї спеціальної конструкції) і встановлюється сторонами у Додатках до Договору до початку рекламної кампанії або до дати ротації реклами. При цьому вартість рекламної кампанії підлягає зміні на дату виставляння Виконавцем рахунку фактури у випадку зміни законами України ставок ПДВ і податку на рекламу.

4.2. Ціна проведення Рекламної кампанії включає в себе: оплату оренди поверхонь спеціальних конструкцій, вартість робіт (послуг) Виконавця з обслуговування спеціальних конструкцій та реклами, податок на рекламу (0,5%) та ПДВ (20%).

4.3. Порядок розрахунків:

4.3.1.Оплату за користування спеціальними конструкціями за кожний календарний місяць періоду проведення конкретної рекламної кампанії Замовник проводить до 10 числа поточного календарного місяця періоду проведення цієї рекламної кампанії.

4.3.2.Виконавець щомісячно до 5 числа поточного місяця надає Замовнику акт виконаних робіт за попередній місяць.

4.3.3.Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

5.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.Договір набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами та припиняється після виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за Договором. Припинення Договору не тягне за собою припинення невиконаних фінансових зобов’язань та санкцій за їх невиконання, що ним передбачені.

5.2.Договір може бути припинений (розірваний) достроково:

5.2.1.За форс-мажорними обставинами.

5.2.2.При письмовій згоді сторін.

5.2.3.За невиконання умов пунктів 9.1. та 9.2. цього Договору.

5.2.4.З ініціативи Замовника, якщо Замовник письмово або телефонограмою чи іншими телекомунікаційними засобами, які дають змогу переконатися в одержанні Виконавцем відповідного повідомлення, інформує Виконавця про припинення рекламної кампанії не менше ніж за 30 календарних днів до дати її припинення.

5.3.Дострокове розірвання цього Договору за іншими обставинами, не перерахованими в пункті 5.2. та в інших пунктах цього Договору, не допускається.

5.4.Договір вважається продовженим автоматично на наступні 6 місяців у випадку відсутності письмового повідомлення про його припинення за тридцять календарних днів до завершення його чинності.

5.5.По закінченню Договору чи його окремих етапів Сторони підписують акт про виконання взаємних зобов‘язань.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.Санкції, які застосовуються до Виконавця:

6.1.1.У разі безпідставного порушення термінів початку чи закінчення Рекламної кампанії за конкретним сюжетом реклами, та термінів заміни рекламних плакатів (ротації реклами), термінів надання фотозвітів, при ротації реклами без узгодження з Замовником, а також з інших причин, що привели до відсутності розміщення реклами чи її неякісного розміщення (обриви зображення, неякісна поклейка та ін.) відповідно до адресної програми та контрольного макету Виконавець виплачує Замовнику неустойку в сумі, яка визначається таким чином: (вартість одного дня проведення рекламної кампанії) х (кількість днів затримки чи неякісного проведення рекламної кампанії) х (кількість Спеціальних конструкцій, на яких фактично затримано їх проведення чи проведено неякісно). За письмовим узгодженням сторін штрафні санкції можуть бути замінені продовженням терміну рекламної кампанії.

6.1.2.Виконавець зобов‘язаний за свій рахунок виправити дефекти, які допущені з його вини в розміщенні рекламних плакатів, а також усунути невідповідність їх Контрольному макету (елементи зображення наклеєні з порушенням порядку, передбаченого Контрольним макетом), протягом 24 робочих годин з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про їх виявлення, за умов виконання Замовником п.п. 3.3.1

6.1.3.Наявність дефектів або невідповідність контрольному макету встановлюється двостороннім актом або ж в односторонньому порядку Замовником з поданням фотозвіту (фото з датою), який підтверджує дефекти або невідповідність контрольному макету рекламного сюжету, за умов виконання Замовником п.п. 3.3.1

6.1.4.Виконавець несе матеріальну відповідальність за збереження переданих рекламних плакатів.

6.1.5.Виконавець зобов’язаний відшкодувати Замовнику фактичні збитки, завдані невиконанням своїх зобов’язань.

6.2.Санкції, які застосовуються до Замовника:

6.2.1.При порушенні п.9.1 та 9.2. Договору: рекламна кампанія припиняється. Замовник оплачує Виконавцю фактичні збитки та компенсацію у вигляді місячної вартості проведення рекламної кампанії згідно з цим Договором При цьому вартість плакатів Замовнику не компенсується, а невикористані плакати повертаються Замовнику на протязі 10 (десяти) робочих днів за його рахунок, про що робиться запис в Акті приймання-здавання.

6.2.2.При простроченні оплати Виконавцю більш ніж на 5 днів виплачується пеня у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен календарний день прострочення платежу.

6.2.3.У випадку порушення Замовником умов п.3.2.4 Договору (прострочення у відмовленні від кожної зарезервованої поверхні спеціальної конструкції до дати початку рекламної кампанії або в період її проведення), Виконавець вправі стягнути з Замовника штраф у розмірі 50% вартості періоду не проведеної рекламної кампанії на однієї відмовної поверхні спеціальної конструкції помножений на кількість таких відмовних поверхонь, якщо сторони не домовляться про інше. При цьому штраф за кожну відмовну поверхню не може перевищувати місячну вартість рекламної кампанії на такої поверхні. Виконавець вправі також зменшити відсоток знижки (при її наявності) від базової ціни рекламної кампанії

7.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

7.1.Зміни в адресній програмі та в контрольному макеті рекламного сюжету з причин, незалежних від Виконавця (зміна містобудівельної ситуації, реконструкція місця розташування спеціальної конструкції тощо), можливі лише за згодою Замовника та із збереженням загальної кількості місць за адресною програмою. Зміни фіксуються в акті узгодження місць розташування спеціальних конструкцій. Такі зміни не вважаються Сторонами порушенням виконання умов цього Договору.

7.2.При зміні податкового законодавства України (збільшення або зменшення ПДВ та податку на рекламу), а також при збільшенні місцевими органами влади орендної плати за місця розташування спеціальних конструкцій більше, ніж на 10% сторони переглядають умови оплати Договору, що оформляється додатковим протоколом погодження договірної ціни до цього Договору. Недосягнення взаємної згоди сторін з ціни послуг за даним Договором веде до припинення дії цього Договору. Нові умови оплати вступають в силу не раніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів з моменту повідомлення Замовника (поштовим повідомленням, факсимільною копією чи кур’єрською доставкою).

8.ІНШІ УМОВИ

8.1.При наявності в сюжеті реклами зображень знака для товару та послуг (логотипа) іноземною мовою (в т.ч. російською) Замовник зобов’язаний надати Виконавцю такі документи: витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг або документ Державного патентного відомства України, якщо знак для товарів та послуг зареєстрований за Мадридською угодою, ліцензійну угоду та інші належно оформлені документи на використання товарного знака, логотипа тощо. Знаки для товарів і послуг наводяться у рекламі у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до чинного законодавства, зокрема   статті   6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності.

8.2.Якщо рекламовані товари підлягають обов‘язковій сертифікації або їх виробництво, реалізація та рекламування потребують спеціального дозволу, ліцензії, Замовник надає Виконавцю ксерокопію відповідного сертифіката, ліцензії або дозволу.

8.3.Виконавець не несе відповідальності за неправомірне або недобросовісне використання Замовником товарного знака, логотипа.

9.ГАРАНТІЇ

9.1.Замовник гарантує Виконавцю достовірність інформації, що знаходиться в сюжеті рекламного плаката (реклами), його відповідність вимогам законів України «Про рекламу», «Про мови», «Про інформацію», «Про якість та безпеку харчових продуктів» та інших чинних законодавчих актів України.

9.2.Виконавець гарантує Замовнику виконання робіт відповідно до ст.16 закону «Про рекламу».

10.ФОРС-МАЖОР

10.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взаємних обов‘язків за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили.

10.2.У разі якщо обставини непереборної сили будуть діяти більше двох місяців, будь-яка зі сторін має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши іншу сторону не пізніше десяти календарних днів до його розірвання.

10.3.Під обставинами непереборної сили слід розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо. До таких обставин належать: природні катаклізми (повінь, пожежа, землетрус чи інші явища природи), а також військові дії, дорожні катастрофи, акти або дії державних органів та всі інші обставини, які Арбітражний суд визнає і оголосить обставинами непереборної сили. До форс-мажорних обставин належить, зокрема заборона чи обмеження реклами алкогольних чи тютюнових виробів. Настання форс-мажорних обставин підтверджується компетентними державними структурами (або діючими законами чи нормативними актами).

10.4.Не є форс-мажорними обставинами законні дії Органів, наслідком чого є припинення рекламної кампанії через порушення недобросовісною стороною Договору чинного законодавства України.

11.ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

11.1.Сторони зобов’язуються вжити усіх заходів, передбачених Договором та чинним законодавством України, для виконання Договору та недопущення суперечностей шляхом проведення переговорів. Суперечності та розбіжності, стосовно яких сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, підлягають вирішенню по суті в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони підписані уповноваженими представниками сторін і є його невід‘ємною частиною.

12.2.Після підписання даного Договору всі попередні домовленості, переговори та листування як в усній, так і в письмовій формі, які стосуються його предмету, втрачають свою юридичну силу.

12.3.Всі права та обов‘язки сторін, що встановлені цим Договором, повною мірою переходять на їх правонаступників.

12.4.У разі зміни вказаних в Договорі юридичних адрес та банківських реквізитів сторони зобов‘язані у дводенний термін повідомити про це одне одного. При порушенні цього строку сторони не звільняються від штрафних санкцій за цим Договором.

12.5.Даний Договір складений українською мовою у 2-х примірниках на 5 (п’яти) сторінках по одному примірнику для кожної сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

13.РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

   

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 499 переглядів