Договір таємного покупця

ДОГОВІР

смт.Персенківка                                  25 грудня 2015 р.

ТОВ «Рябий пес», (надалі – «Замовник»), в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, ФОП Нечипоренко М.Н., що діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, з іншої сторони, що разом надалі іменовані як «Сторони» уклали цей Договір про надання консультаційних послуг (надалі – «Договір») про наступне:

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1.1.1. «Авторизована анкета» – Заповнена анкета, прийнята Замовником через Систему Інтернет-звітності.

1.1.2. «Анкета» – оціночна форма, затверджена Уповноваженою особою Замовника, що містить перелік критеріїв Оцінки.

1.1.3. «День» – один робочий день згідно з чинним трудовим законодавством України.

1.1.4. «Заповнена анкета» – Анкета, в якій Виконавцем через Таємного покупця за допомогою системи критеріїв Оцінки у цифрових показниках фіксується факт виконання чи невиконання персоналом Замовника компонентів стандартів обслуговування, прийнятих у Замовника.

1.1.5. «Звіт з Моніторингу» – документ, який виготовляється (якщо сторони не домовилися про інше) в 1 (одному) примірнику українською мовою в електронному вигляді і передається Замовникові електронною поштою.

1.1.6. «Звітний період» – період здійснення Моніторингу, за який Виконавець готує Звіт з Моніторингу у тому разі, якщо Сторони домовилися про надання Звіту з Моніторингу.

1.1.7. «Конфіденційна інформація» – відомості та їхні носії, до яких обмежений доступ третіх осіб внаслідок волевиявлення Сторін протягом строку дії Договору та протягом 3 (трьох) років з Дня його припинення.

1.1.8. «Мережа локацій» («Локація») – сукупність всіх точок продажу та/або надання послуг (точка продажу та/або надання послуг) Замовника, на яких Виконавцем здійснюється Моніторинг у відповідності до Договору.

1.1.9. «Моніторинг» – процес оцінювання якості обслуговування клієнтів персоналом Замовника у Мережі локацій (Локаціях) Замовника на предмет встановлення факту виконання чи невиконання персоналом Замовника у Мережі локацій (Локаціях) компонентів стандартів обслуговування, прийнятих у Замовника, шляхом відвідування Локації Замовника, звернення по консультацію до працівників Локації Замовника, придбання товарів (послуг), що пропонуються в Локаціях тощо без повідомлення персоналу Локацій Замовника про мету та наслідки таких дій, а також аналітична обробка Оцінок Виконавцем;

1.1.10. «Оцінка» – результат, що встановлює факт виконання чи невиконання у Мережі локацій (Локаціях) компонентів стандартів обслуговування, прийнятих у Замовника, що визначається у цифрових показниках.

1.1.11. «Система Інтернет-звітності» – це частина Інтернет-порталу що адмініструється Виконавцем та відображає статистичну інформацію, якою користується Замовник протягом всього часу надання послуг, та яка зберігається в Системі Інтернет-звітності протягом 2 (двох) років, якщо Сторони не домовились про інше.

1.1.12. «Таємний покупець» – особа, яка під виглядом звичайного клієнта здійснює Оцінку якості обслуговування клієнтів у Мережі локацій (Локаціях) Замовника. Виконавець зобов’язаний надати Замовникові інформацію про таємних покупців з вказанням Локацій в яких кожен з них проводив Оцінку.

1.1.13. «Уповноважена особа Замовника» – фізична особа, уповноважена діяти від імені Замовника, здійснювати координацію роботи з виконання умов Договору Сторонами. Матеріали створені в ході виконання умов Договору, вважаються затвердженими Замовником, якщо вони схвалені Уповноваженою особою Замовника у спосіб, погоджений Сторонами.

1.1.14. «Уповноважена особа Виконавця» – фізична особа, уповноважена діяти від імені Виконавця, здійснювати координацію роботи з виконання умов Договору Сторонами. Матеріали створені в ході виконання умов Договору, вважаються затвердженими Виконавцем, якщо вони схвалені Уповноваженою особою Виконавця у спосіб, погоджений Сторонаим..

1.1.15. Послуга – Моніторинг, адміністрування Інтернет-порталу Виконавця («Основна послуга»), розробка інструментарію здійснення Моніторингу (Анкет, сценаріїв поведінки Таємних покупців тощо), підготування Звітів з Моніторингу, проведення семінарів, консультацій і тренінгів з персоналом Замовника, розробка і модернізація стандартів якості обслуговування, інші послуги, спрямовані на покращення сервісу у Мережі локацій (Локації) Замовника («Додаткові послуги»).

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, передбачених Договором, Замовник замовляє та оплачує, а Виконавець надає Послуги.

2.2. Конкретний перелік Послуг, Мережу локацій (Локацію), строки та обсяг здійснення Моніторингу, кількість Оцінок, тривалість Звітного періоду, кількість Звітних періодів, необхідність та періодичність подання Звіту з Моніторингу та вимоги до нього, розмір винагороди Виконавця та порядок її сплати, періодичність підписання Сторонами Актів приймання-передавання Послуг (надалі – «Акт»), Уповноважену особу Замовника, Уповноважену особу Виконавця, якщо такі особи визначаються, інші додаткові умови Сторони визначають шляхом підписання Додаткового договору до Договору.

2.2.1. Кількість Оцінок, замовлених Замовником, може змінюватися на підставі письмового звернення Замовника, підписаного повноважним представником і посвідченого печаткою Замовника.

2.2.1.1. Письмове звернення стосовно необхідності здійснення додаткових Оцінок має бути отримане Виконавцем не пізніше ніж за 10 Днів до дня здійснення першої із додатково замовлених Оцінок;

2.2.1.2. Письмове звернення стосовно відмови від замовлення щодо раніше замовлених Оцінок має бути отримане Виконавцем не пізніше ніж за 3 Днів до дня початку робіт;

3.УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ

3.1. Виконавець за допомогою Таємних покупців здійснює Оцінки.

3.1.1. Повідомлення Таємним покупцем працівників Локацій Замовника про мету та/або наслідки дій Таємного покупця є підставою для відмови в прийнятті та оплаті Замовником відповідної Оцінки.

3.1.2. Замовник зобов’язаний затвердити Анкету не пізніше, ніж через 5 (пять) Днів з Дня наступного після Дня отримання її проекта від Виконавця.

3.1.2.1. Замовник зобов’язаний надати Виконавцеві стандарти обслуговування, прийняті у Замовника, а також іншу інформацію, необхідну Виконавцеві для розробки стратегії Моніторингу, не пізніше, ніж за 10 (десять) Днів до погодженого Сторонами Дня початку надання Послуг.

3.1.3. Якщо умовами Моніторингу передбачено придбання товару (послуги) у Локації, вартість такого товару (послуги) входить до загальної вартості відповідної Оцінки, якщо Сторони не домовилися про інше.

3.1.3.1. Копії розрахункових документів на підтвердження оплати товарів (послуг), придбаних в Мережі локацій Замовника, Виконавець надає Замовнику в електронному вигляді за допомогою системи Інтернет-звітності.

3.1.4. Якщо таке передбачено відповідним Додатковими договором, Замовник надає Виконавцю право здійснювати аудіозапис, фото та відеозйомку в Локаціях Замовника, вживати інших заходів, необхідних для належного виконання зобов’язань за Договором, за умови, якщо такі заходи не порушують умов Договору, прав та охоронюваних законом інтересів співробітників Локацій Замовника, не суперечать інтересам Замовника. та ЗУ «Про захист персональних даних».

3.1.4.1. Замовник гарантує Виконавцеві, що співробітники його Локацій належним чином повідомлені про можливість проведення аудіозапису, фото та відеозйомки щодо них у рамках контролю за якістю обслуговування клієнтів у Мережі локацій (Локації) Замовника і в належній формі надали свою згоду на проведення таких дій.

3.1.4.2. Замовник несе повну відповідальність перед працівниками Мережі локацій (Локації) за наслідки проведення аудіозапису, фото та відеозйомки щодо них у рамках виконання умов Договору.

3.1.4.3. Надання результатів аудіозапису, фото та відеозйомки Виконавцем Замовникові здійснюється шляхом розміщення файлу відповідного формату поряд із Заповненою анкетою на Інтернет-порталі Виконавця, та повідомлення про це Замовника шляхом направлення відповідного листа на e-mail..

3.1.5. Якщо Сторони не домовилися про інше. кількість Оцінок, замовлених Замовником у порядку, встановленому Договором, але не здійснених у відповідному Звітному періоді здійснюється додатково в наступному Звітному періоді на загальних умовах здійснення Моніторингу.

3.2. Заповнені анкети надаються Замовнику Виконавцем не пізніше ніж протягом 3 (трьох) Днів з Дня наступного після Дня здійснення Оцінки.

3.2.1. Уповноважена особа Замовника отримує повідомлення на свою електронну адресу про надходження Заповненої анкети.

3.2.2. Протягом 3 (трьох) Днів з Дня наступного після Дня отримання повідомлення, вказаного у п. 3.2.1. Договору, Уповноважена особа Замовника розглядає Заповнену анкету і авторизує її або надає Уповноваженій особі Виконавця зауваження на неї через Інтернет-портал у вигляді електронної претензії, яка має містити: дату, ПІБ і електронну адресу відправника претензії – Уповноваженої особи Замовника, номер розділу та номер питання Заповненої анкети, до якого є зауваження, зміст проблеми і побажання щодо її розв’язання.

3.2.3. Протягом 5 (п’яти) Днів з Дня наступного після Дня отримання претензії, вказаної у п. 3.2.2. Договору, Виконавець зобов’язаний розглянути її і надати відповідь через Інтернет-портал.

3.2.4. Протягом 3 (трьох) Днів з Дня наступного після Дня отримання відповіді, вказаної у п. 3.2.3. Договору, Замовник зобов’язаний авторизувати Заповнену анкету або подати на неї повторну претензію.

3.2.5. Повторна претензія Замовника розглядається Виконавцем у порядку, передбаченому, п. 3.2.3. Договору.

3.2.6. Протягом 3 (трьох) Днів з Дня наступного після Дня отримання відповіді, вказаної у п. 3.2.5. Договору, Замовник зобов’язаний авторизувати Заповнену анкету.

3.2.7. Заповнена анкета вважається прийнятою Замовником, підлягає оплаті у відповідності з положеннями Договору, претензії щодо неї не приймаються і не розглядаються Замовником, якщо:

3.2.7.1. Заповнена анкета авторизована Замовником;

3.2.7.2. претензія (п. 3.2.2. Договору) або повторна претензія (п. 3.2.4. Договору) на Заповнену анкету не містить даних, передбачених п. 3.2.2. Договору, або Замовником подано усну претензію;

3.2.7.3. Замовник не авторизував заповнену анкету і не подав на неї претензії у строк, вказаний у п. 3.2.2. Договору, або не авторизував Заповненої анкети у строк. Вказаний у п. 3.2.6. Договору;

3.2.8. Якщо претензія (п. 3.2.2. Договору) чи повторна претензія (п. 3.2.4. Договору) Замовника щодо Заповненої анкети не була розглянута Виконавцем у строк, вказаний у п.п. 3.2.3., 3.2.5. Договору, ця Заповнена анкета підлягає видаленню із загального списку, а Виконавець зобов’язаний провести повторну оцінку відповідної Локації.

3.3. Якщо Сторони не домовилися про інше, Виконавець здійснює узагальнення Оцінок, що відбулися протягом Звітного періоду у вигляді Звіту з Моніторингу.

3.3.1. Якщо Сторони не домовилися про інше, не пізніше 15 (п’ятнадцяти) Днів з Дня наступного після Дня авторизації Замовником останньої Заповненої анкети, виконаної протягом Звітного періоду, Виконавець передає Замовнику Звіт з Моніторингу.

3.4. Факт прийняття Замовником Послуг у відповідному Періоді Моніторингу (чи Звітному періоді у відповідності до домовленості Сторін) підтверджується Актом за підписами повноважних представників Сторін.

3.4.1. Кількість Оцінок, фактично здійснених за відповідний Період Моніторингу (Звітний період), що зазначається в Акті, дорівнює кількості Заповнених анкет, що підлягають оплаті згідно із положеннями п. 3.2.7. Договору за цей період.

3.4.2. Проект Акту надається Виконавцем Замовнику не пізніше 10 (десяти) Днів з Дня наступного після Дня завершення відповідного Періоду Моніторингу (Звітного періоду).

3.4.3. Замовник зобов’язаний підписати та повернути Виконавцю один примірник Акту протягом 5 (п’яти) Днів з Дня наступного після Дня його отримання, або в цей же строк надати Виконавцю мотивовану письмову відмову від прийняття Послуг за Договором із зазначенням переліку необхідних доопрацювань та строками їх виконання, які узгоджуються Сторонами.

3.4.4. У разі, якщо протягом строку, передбаченого п. 3.4.3. Договору, Замовником не підписано Акту і не надано обґрунтованих заперечень щодо його підписання, Послуги за вказаний в Акті період вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі та підлягають оплаті на умовах, визначених Договором.

3.5. На вимогу Виконавця Замовник зобов’язаний надати додаткову інформацію, надавати необхідну згоду тощо винятково з метою надання Послуг якнайшвидше, але в будь-якому разі не пізніше, ніж протягом 2 (двох) Днів з Дня наступного після Дня надходження відповідного обґрунтованого письмового запиту Виконавця.

3.6. Замовник зобов’язаний письмово сповіщати Виконавця про припинення діяльності окремої Локації, про зміну режиму її роботи не пізніше ніж за 5 (п’ять) Днів до Дня настання такої події.

3.7. Замовник має право в кінці кожного Звітного періоду, але не пізніше ніж за 10 (десять) Днів до початку наступного Звітного періоду вносити пропозиції щодо зміни змісту Анкети без додаткової оплати.

3.7.1. Якщо Замовник вимагає змін, пов’язаних з доповненням чи зміною 10 (десяти) і більше питань Анкет, Замовник оплачує надання Виконавцем цих послуг за додатковою домовленістю Сторін.

3.8. Сторони зобов’язані своєчасно здійснювати обмін інформацією за Договором, використовуючи для цього усі доступні засоби за умови дотримання умов щодо конфіденційності інформації.

3.8.1. Замовник має право отримувати від Виконавця інформацію про хід надання Послуг на свій письмовий запит.

3.9. Якщо в процесі надання Послуг Замовник вимагає здійснити модифікацію та/або розробку нових функцій Інтернет-порталу, не передбачених умовами Договору, вказані модифікації виконуються на підставі Додаткового договору до Договору за окрему винагороду.

4.ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір винагороди Виконавця за надання Послуг Сторони визначають у Додатковому договорі до Договору.

4.2. Виконавець приступає до надання Послуг за умови здійснення Замовником передоплати у розмірі, визначеному відповідним Додатковим договором або п. 4.2.1. Договору.

4.2.1. якщо інше не погоджено Сторонами, не пізніше 3 (трьох) Днів з Дня наступного після Дня укладення Додаткового договору, передбаченого п. 2.2. Договору, Замовник сплачує Виконавцеві аванс у розмірі 50 % (п’ятдесяти відсотків) від загального розміру винагороди Виконавця, передбаченого відповідним Додатковим договором;

4.2.2. якщо інше не погоджено Сторонами, не пізніше 3 (трьох) Днів з Дня наступного після Дня підписання Сторонами Акту, передбаченого п. 3.4. Договору, Замовник сплачує Виконавцеві решту винагороди Виконавця.

4.3. Виконавець вправі призупинити здійснення надання Послуг на весь строк прострочення Замовником виконання зобов’язань з виплати винагороди Виконавця.

4.3.1. У тому разі, якщо Замовник прострочив виконання зобов’язання з оплати винагороди Виконавця на строк понад 10 (десять) Днів, Виконавець вправі припинити всім користувачам доступ до Системи інтернет-звітності.

4.3.2. Виконавець відновлює доступ до Системи інтернет-звітності протягом 1 (одного) Дня із Дня погашення заборгованості Замовника з оплати винагороди Виконавця.

4.4. Розрахунки за Договором здійснюються у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений в розділі 10 Договору.

4.5. Вартість послуг погоджуються сторонами до початку їх надання, та не підлягає зміні.

У разі, якщо під час дії даного договору відбулася зміна розміру індексу споживчих цін, що зафіксовано Державним комітетом статистики України (надалі – «Держкомстат»), на 5 (п’ять) та більше відсотків по відношенню до розміру індексу споживчих цін, зафіксованого Держкомстатом на День укладення Додаткового договору, яким визначено розмір винагороди Виконавця, Сторони погоджують вартість робіт за даним договором додатково, шляхом укладення відповідного письмового додатку до даного договору.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. За неналежне виконання зобов’язань за Договором винна Сторона несе відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та умов Договору.

5.2. У разі прострочення Виконавцем виконання зобов’язання щодо надання Звітів з Моніторингу на строк більше, ніж 5 (п’ять) Днів, Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період прострочення, від розміру винагороди Виконавця за відповідний Звітний період за кожен день прострочення.

5.3. У разі прострочення Замовником виконання зобов’язання щодо оплати винагороди Виконавця більше ніж на 5 (п’ять) Днів, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період прострочення, від суми платежу, сплата якого прострочена, за кожен день прострочення.

5.4. У разі неналежного виконання Замовником зобов’язань за Договором Виконавець звільняється від відповідальності за спричинене цим несвоєчасне або неналежне надання Послуг.

6.ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

6.2. Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, повені, пожежі, рішення чи приписи органів державної влади та управління, внаслідок яких на Сторони покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження (ліцензійні, митні, податкові тощо) і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання умов Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено висновком Торгово-промислової палати України.

6.3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше 3 (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором, якщо неможливість їх виконання обумовлена форс-мажорними обставинами, і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

6.4. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов Договору, якщо це спричинено наданням Замовником неповної, недостовірної інформації чи ненаданням такої, чи обумовлене іншим невиконанням чи неналежним виконання Замовником зобов’язань за Договором.

7.СТРОК ЧИННОСТІ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає чинності з Дня його підписання Сторонами та діє до кінця поточного року.

7.2. Зміни та доповнення до Договору вносяться виключно за згодою Сторін і оформляються шляхом підписання Сторонами Додаткових договорів до Договору.

7.3. Договір припиняється:

7.3.1. за взаємною згодою Сторін;

7.3.2. внаслідок односторонньої відмови Сторони від Договору у випадках і у порядку, що встановлені Договором;

7.3.3. в судовому порядку на вимогу однієї зі Сторін.

7.4. Замовник вправі без обґрунтування причини і без застосування до нього штрафних санкцій відмовитися від Договору, оплативши винагороду Виконавця, виходячи з обсягу наданих Послуг, і надіславши на адресу Виконавця повідомлення про це у спосіб, який дає змогу фіксувати дату і час його вручення адресату, а також – зміст вкладення, не пізніше ніж за 30 (тридцять) Днів до Дня припинення Договору.

7.5. Виконавець вправі без обґрунтування причини і без застосування до нього штрафних санкцій відмовитися від Договору, повернувши винагороду Виконавця виходячи з обсягу наданих Послуг і надіславши на адресу Замовника повідомлення про це у спосіб, який дає змогу фіксувати дату і час його вручення адресату, а також – зміст вкладення, не пізніше ніж за 30 (тридцять) Днів до Дня припинення Договору.

7.6. У випадку припинення Договору:

7.6.1. Виконавець надає Замовнику звіт щодо фактично здійсненого та не оплаченого Замовником обсягу Послуг, на підставі якого Сторони підписують Акт станом на День припинення Договору;

7.6.2. отримані Виконавцем грошові кошти в частині, що перевищує вартість наданих Послуг підлягають поверненню на поточний рахунок Замовника протягом 15 (п’ятнадцяти) Днів з Дня наступного після Дня підписання Акту, передбаченого п. 7.6.1. Договору.

7.6.3. Розмір винагороди Виконавця за фактично надані Послуги в частині, що перевищує суму отриманих грошових коштів Виконавцем за Договором, підлягає оплаті протягом 20 (двадцяти) Днів з Дня наступного після Дня повідомлення про припинення Договору у тому разі, якщо такий обсяг Послуг було попередньо погоджено Сторонами у порядку, передбаченому Договором.

7.7. У разі припинення Договору внаслідок односторонньої відмови від нього, чинність Договору припиняться, крім умов, що визначають наслідки такого припинення.

8.ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Право інтелектуальної власності на всі системи, технології, методики, ідеї, концепції, ноу-хау, розроблені та отримані під час виконання Договору належить Виконавцю.

8.2. Всі суперечки та розбіжності, що виникають із або у зв’язку із Договором або його тлумаченням, дією або припиненням, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів.

8.3. Якщо у процесі переговорів Сторони не дійдуть згоди, то спір, що виник між ними у зв’язку з цим Договором або його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, передається на вирішення до компетентного суду у відповідності із чинними правилами підсудності.

8.4. Додаткові договори, складені після укладення Договору, в залежності від змісту, доповнюють чи змінюють окремі положення Договору за умови, що вони складені у вигляді єдиного документу і підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.4.1. У разі наявності суперечності між умовами Договору і умовами Додаткового договору, Сторони керуються умовами Додаткового договору;

8.4.2. У разі наявності суперечності між умовами Додаткового договору, укладеного раніше і Додаткового договору, укладеного пізніше, Сторони керуються умовами Додаткового договору укладеного пізніше.

8.5. Для цілей поштового листування Сторони застосовують реквізити, вказані у розділі 10 Договору.

8.5.1. Сторони зобов’язані письмово повідомляти одна одну про зміну своїх адрес, зазначених у розділі 10 Договору, зміну, електронних адрес, Уповноважених осіб тощо, протягом 10 (десяти) Днів з Дня наступного після Дня виникнення відповідних змін у спосіб, який дає змогу фіксувати дату і час його вручення адресату, а також – зміст вкладення. До моменту такого вручення:

8.5.1.1. усі листи, направлені за адресою, зазначеною у розділі 10 Договору, вважаються направленими за належною адресою, а Сторона, якій направляється лист за такою адресою, зобов’язана забезпечити його отримання;

8.5.1.2. уся інформація, передана особам та за реквізитами, передбаченими Договором вважається переданою належним чином із дотриманням умов щодо конфіденційності;

8.5.1.3. зобов’язання з оплати, виконане на рахунок Сторони, що зазначений у розділі 10 Договору є виконаним належним чином.

8.6. Заголовки розділів Договору наводяться лише для зручності і не впливають на їхнє тлумачення.

8.7. Договір складено українською мовою в двох примірниках однакової чинності, по одному для кожної Сторони.

8.8. Договір складений і підлягає тлумаченню у відповідності із законодавством України сукупно з умовами всіх Додатків та Додаткових договорів до Договору.

8.9. Права та обов’язки за Договором можуть бути передані іншій особі лише за попередньої письмової згоди Сторін.

8.9.1. Виконавець вправі залучати партнерів (субпідрядників) для виконання окремих зобов’язань за Договором і несе повну відповідальність перед Замовником за їхні дії (бездіяльність) у тому числі – стосовно поширення конфіденційної інформації. При цьому, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника на e-mail про залучення субпідрядників, з повідомленням назви та контактних даних таких осіб.

8.10. Визнання недійсними чи втрата чинності в інший спосіб одними положеннями Договору не тягне за собою не чинності Договору в цілому чи його окремих положень.

9.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 668 переглядів