Договір туристичного обслуговування

ДОГОВІР

на туристичне обслуговування № 123456

м. Львів                                                                         «25» травня 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рябий пес тур»; ліцензія АВ 54321 від 10.12.2001 р. Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність (внутрішній та в’їзний туризм), в особі директора Чайківського В.Б., що діє на підставі Статуту, надалі «Туроператор», та Товариство з обмеженою відповідальністю «Файні коні» в особі директора Чая Ю.Б., що діє на підставі Статуту, надалі “Замовник” уклали цей договір , надалі Договір, про наступне:

1.ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

З метою уніфікації визначень в цьому Договорі, Сторони домовились, що вони оперують поняттями, які вважаються спеціальною термінологією цього Договору, виключно у контексті їх тлумачення, поданому нижче:

Договір – цей договір;

Додаток/Додатки – письмові додатки, доповнення та уточнення до Договору, оформлені в належному порядку, підписані сторонами правочини, що є невід’ємною частиною / частинами Договору;

Туризм – тимчасовий виїзд (на термін від 24 годин до 183 діб з урахуванням днів від’їзду та приїзду) особи/осіб з місця постійного проживання по Україні, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов’язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях;

Туристичний Продукт (путівка) – розроблений за замовленням туриста комплекс туристичних послуг, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, тощо).

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором ТУРОПЕРАТОР зобов’язується, за дорученням ТУРИСТА, надати туристичні послуги визначені у Додатку 1 до цього Договору (Заявка від туриста).

2.2. Цим Договором ТУРИСТ одночасно доручає ТУРОПЕРАТОРУ представляти інтереси його та осіб, що супроводжують ТУРИСТА, при подачі документів до Консульської установи країни – подорожі та оплаті послуг для оформлення та отримання в’їзних віз для ТУРИСТА, бронюванні готелів тощо.

3.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ТУРОПЕРАТОР зобов’язується:

3.1.1. Надати Туристу в повному обсязі, в кількості, якості та у визначені Договором терміни послуги, передбачені Додатком №1;

3.1.2 За умови повної сплати вартості Туристичного Продукту Туристом у строки, встановлені даним Договором, видати Туристові проїзні та інші необхідні документи, необхідні для отримання туристичних послуг та підтвердження статусу Туриста;

3.1.3. Надавати Туристу необхідну і достовірну інформацію про Туристичний Продукт, обов’язки та правила поведінки Туриста, умови страхування, умови відмови від послуг, правила візового та митного режиму, правила перетину державних кордонів, іншу необхідну інформацію;

3.1.4. Відшкодовувати в установленому порядку фактично завдані збитки Туристу, іншим особам та довкіллю, які виникли виключно та внаслідок ненадання чи неналежного надання комплексу послуг, передбачених Договором, та у разі наявності вини Туроператора, яка доведена у встановленому законом України порядку та підтверджена належними документами, які свідчать про наявність вини;

3.1.5. Здійснити медичне страхування Туриста на основі угоди між ТУРОПЕРАТОРОМ і страховими компаніями, якщо турист не є застрахованим до моменту підписання Договору. Турист підписанням Договору розуміє і підтверджує свою згоду з тим, що послуги надають безпосередньо треті особи (страхові компанії) без участі ТУРОПЕРАТОРА і в разі настання страхових випадків в процесі споживання Туристичного Продукту правовідносини Туристів зі страховими компаніями регулюються виключно у відповідності до умов договору / договорів Туриста з такими страховими компаніями без участі ТУРОПЕРАТОРА; ТУРОПЕРАТОР відповідає лише за правильність виписування (заповнення) страхового полісу і передачу його Туристу;

3.2. Турист зобов’язується:

3.2.1. Уважно ознайомитися з умовами цього Договору, дотримуватись і виконувати їх в повному обсязі;

3.2.2. Надати ТУРОПЕРАТОРУ всі необхідні для бронювання та Реалізації Туристичного Продукту відомості та документи (або їх копії) в необхідній кількості примірників;

3.2.3. Повністю сплатити вартість Туристичного Продукту в терміни, передбачені Договором;

3.2.4. Не порушувати права та інтереси інших осіб, вимог законів, які діють на території країни (місцевості) перебування;

3.2.5. Виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила;

3.2.6. Поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;

3.2.7. Зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об’єктів природи та культурної спадщини в країні (місцевості) перебування;

3.2.8. Обов’язково довести до відома ТУРОПЕРАТОРА до моменту укладення цього Договору всю інформацію, що дає ТУРОПЕРАТОРУ змогу об’єктивно виявити можливі протипоказання до споживання окремих послуг Туристичного Продукту зокрема і Туристичного Продукту в цілому, включаючи але не обмежуючись: наявність різного роду захворювань (в тому числі хронічних), наявність стану вагітності та його строку, перебування на обліку у психоневрологічному диспансері; інших обставин стану здоров’я Туриста, тощо. В разі ненадання такої інформації ТУРОПЕРАТОРУ до моменту укладення цього Договору, Турист несе одноосібну відповідальність за зміну стану здоров’я та / або настання летального випадку через, включаючи, але не обмежуючись: зміну кліматичних умов, особливості національної кухні держави перебування, погодні умови в державі перебування, норми діючого законодавства країни перебування, тощо);

3.2.9. Надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для бронювання Туристичного Продукту;

3.2.10. Дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

3.2.11. Відшкодовувати Туристичній Компанії збитки, завдані їй неправомірним діями Туриста;

3.2.12. В період Реалізації Туристичного Продукту не мати з собою та / або у супроводжуючому багажі тварин, рослин, грибів, мхів і лишайників; не розміщувати представників згаданих царств природи у засобах розміщення та транспортних засобах за програмою Туристичного Продукту;

3.2.13. В разі групового туру, визнавати за будь-яких умов авторитет гіда / супроводжуючого в питаннях організації туру, визначену ним послідовність проведення заходів екскурсійної програми, остаточність рішень гіда / супроводжуючого в інших питаннях, прямо пов’язаних з безпосереднім споживанням Туристичного Продукту;

3.2.14. В разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: будь-які організаційні, екскурсійні, перекладацькі та інші послуги гіда / супроводжуючого групи для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені; будь-яке транспортне обслуговування чи інші супутні туристичні послуги для групи в цілому та / або окремих туристів у вільний час за програмою Туристичного Продукту не передбачені;

3.2.15. В разі групового туру, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: груповий тур з Реалізацією Туристичного Продукту може не відбутися в разі недобору групи; в разі недобору групи Турист інформується про це не пізніше ніж за чотирнадцять календарних днів до моменту початку Реалізації Туристичного Продукту, включаючи день початку Реалізації Туристичного Продукту; в разі належного повідомлення Туриста про недобір групи цей Договір втрачає силу, а Турист отримує сплачені відповідно до умов цього Договору кошти в розмірі, передбаченому чинним законодавством України;

3.2.16. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОР має право перестановки (оперативної зміни) виконання будь-яких екскурсійних та супутніх заходів / надання послуг (окрім послуг розміщення) за програмою Туристичного Продукту (в тому числі перенесення таких заходів / послуг з одного дня на інший за програмою Туристичного Продукту) без зміни сумарного обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту; ТУРОПЕРАТОР також має право замінювати екскурсійні та супутні заходи / надання екскурсійних та супутніх послуг на рівноцінні, якщо це пов’язано з неможливістю виконання запланованих заходів / надання запланованих послуг з вини третіх сторін, включаючи але не обмежуючись: через зміну режиму роботи запланованого об’єкту відвідування, через позапланове закриття об’єкту відвідування, через закриття об’єкту відвідування на ремонт та / або реконструкцію, через оголошення об’єктами відвідування позапланових санітарних днів, тощо;

3.2.17. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: ТУРОПЕРАТОР має право збільшення або зменшення обсягу туристичних та інших супутніх послуг за програмою Туристичного Продукту (у випадку зменшення обсягу послуг – за винятком транспортних послуг і послуг розміщення) якщо це пов’язано з настанням фактичних обставин, настання яких ТУРОПЕРАТОР не міг передбачити, виникненню яких не міг запобігти і які знаходяться поза будь-яким контролем ТУРОПЕРАТОРА, включаючи, але не обмежуючись: дорожні умови (затори, припинення руху транспорту дорогами, блокування доріг, страйки, ремонтні роботи, встановлення об’їздів, тощо), погіршення погодних умов (ожеледиця, низька видимість, низька швидкість руху, тощо), спізнення залізничного, авіаційного, морського, річкового, підземного та інших видів транспорту; дії чи бездіяльність прикордонних, митних, інших офіційних державних служб України тощо. При зменшенні або збільшенні обсягів за типами послуг, окреслених цим абзацом Договору, відповідно до Додатку №1 до цього Договору, Турист дає згоду ТУРОПЕРАТОРУ на таке: в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин компенсація Туристом ТУРОПЕРАТОРУ вартості фактично наданих понад обсяг послуг, через дію таких фактичних обставин, Туристичного Продукту, встановлений Договором, не проводиться, і також в разі настання в процесі Реалізації Туристичного Продукту вказаного роду або аналогічних фактичних обставин, компенсація ТУРОПЕРАТОРОМ Туристу вартості фактично ненаданих через такі фактичні обставини послуг теж не проводиться. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у тому, що визнання факту настання вищеозначених фактичних обставин відбувається таким чином: в момент виявлення дії таких обставин в період Реалізації Туристичного Продукту.

4.ПРАВА СТОРІН

4.1. ТУРОПЕРАТОР має право:

4.1.1. Відмовитися від виконання Договору у випадках: виникнення форс-мажорних обставин, визначених Договором, при яких Реалізація Туристичного Продукту виявиться неможливою; в разі невчасного та/або неповного подання Туристом ТУРОПЕРАТОРУ необхідних для оформлення Туристичного Продукту документів; в разі подання Туристом ТУРОПЕРАТОРУ неправдивих та/або завідомо неправдивих даних і інформації щодо себе, та/або підроблених чи не чинних документів; в разі, якщо ТУРОПЕРАТОРУ стане відомо про придбання Туристом Туристичного Продукту з метою, відмінною від Туризму (тобто з метою влаштування на оплачувану роботу, метою прохання про політичний притулок, тощо), і ТУРОПЕРАТОР зможе мотивувати це шляхами, не забороненими чинним законодавством;

4.1.2. Отримати від Туриста необхідну інформацію персонального характеру з метою Реалізації Туристичного Продукту та проведення належної підготовки до його Реалізації;

4.1.3. У виключних випадках змінювати передбачені Додатком №1 готелі на готелі тієї ж або вищої категорії в разі неможливості надання послуг у засобах розміщення обумовленої якості та класу, про що Турист має бути проінформованим; оперативно змінювати порядок проведення екскурсійних, та/або культурних, та/або пізнавальних заходів, передбачених Додатком №1;

4.1.4. На будь-які зміни тривалості, маршруту та інших параметрів туристичних послуг, що входять до складу Туристичного Продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туриста;

4.2. Турист має право на:

4.2.1. Необхідну і достовірну інформацію про правила в’їзду до країни (місцевості) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (місцевості) тимчасового перебування і перебування там, про звичаї місцевого населення, пам’ятки природи, історії, культури та інші об’єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього середовища;

4.2.2. Інформацію про наявність ліцензії у ТУРОПЕРАТОРА, необхідних дозволів, інших документів, наявність яких передбачена законодавством;

4.2.3. Інформацію про наявність фінансового забезпечення відповідальності ТУРОПЕРАТОРА у вигляді банківської гарантії, виданої банківською чи кредитною установою, назву банківської (кредитної) установи, розмір гарантії та наявність договору з такою установою;

4.2.4. Отримання комплексу туристичних послуг, передбачених Договором; іншу інформацію, отримання якої передбачене Туристом від ТУРОПЕРАТОРА чинним законодавством України;

4.2.5. Особисту безпеку, захист життя, здоров’я, прав споживача, а також майна, забезпечення яких здійснюється Туристичною Компанією;

4.2.6. Відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору, які виникли внаслідок ненадання чи неналежного надання послуг, що входять до складу Туристичного Продукту згідно п. 8.11.

5.ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість послуг, що надаються відповідно до умов даного Договору, становить ціну за прейскурантом, та визначається Сторонами у Додатках до цього Договору.

5.1.1. У випадку несвоєчасної чи неповної оплати за договором, ТУРОПЕРАТОР має право анулювати замовлений комплекс послуг у відповідності з умовами ануляції туру.

5.1.2 Збільшення ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише за умови істотної зміни обставин, передбачених частиною сьомою ст. 20 Закону України “Про туризм”, але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день. При цьому збільшення ціни комплексу послуг не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення ціни послуг більше ніж 5 відсотків первісної ціни ТУРИСТ має право відмовитися від виконання договору, а ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

5.2. Усі види платежів по даному Договору провадяться в національній валюті України – гривні.

5.3. В момент укладення Договору Турист сплачує ТУРОПЕРАТОРУ 50% (п’ятдесят відсотків) від загальної вартості Туристичного Продукту.

5.4. Повна оплата Туристичного Продукту та, якщо до складу Туристичного Продукту не входять проїзні документи, проїзних документів повинна бути здійснена не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту початку Реалізації Туристичного Продукту. У виняткових випадках можуть бути узгоджені інші терміни сплати Туристичного Продукту, про що повинно бути зазначено у Додатку №1 до Договору. Несплата або неповна сплата вартості Туристичного Продукту в узгоджені з ТУРОПЕРАТОРОМ терміни вважається відмовою від Туристичного Продукту за ініціативою Туриста. У цьому випадку Турист відшкодовує ТУРОПЕРАТОРУ фактично завдані ним витрати за послуги, які були надані до моменту несплати остаточної суми коштів.

5.5. У випадку затримки Туристом повної сплати вартості Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОР залишає за собою право відміни бронювання та утримання при цьому авансового платежу, а також інших витрат, які були понесені в зв’язку з виконанням Договору та які пов’язані з замовленням Туриста.

6.УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

6.1. Турист має право відмовитись від заброньованих туристичних послуг повністю або частково на умовах передбачених п.6.5. Договору.

6.2. Турист вправі відмовитись від виконання Договору до дати початку туристичної подорожі за умови оплати ТУРОПЕРАТОРУ фактично понесених ним витрат на послуги, замовлені та оплачені до моменту повідомлення ТУРОПЕРАТОРУ про відмову від Туристичного Продукту зі сторони Туриста .

6.3. ТУРОПЕРАТОР вправі відмовитись від виконання Договору лише за умови повного відшкодування Туристу фактичних збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини Туриста. Випадок відмови у виконанні Договору зі сторони ТУРОПЕРАТОРА до моменту початку реалізації Туристичного Продукту не може бути підставою для подання/пред’явлення вимоги про відшкодування моральної шкоди Туристом.

6.4. Зміна ціни туристичного Продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених Договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених п. 10.1. Договору, але не пізніше ніж:

– за 10 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів;

– за 5 днів до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів;

– за 48 годин до дати початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить один день.

При цьому збільшення ціни Туристичного Продукту не може перевищувати 5% його первісної ціни. У разі перевищення ціни Туристичного Продукту більше ніж 5% первісної ціни, Турист має право відмовитися від виконання Договору, а ТУРОПЕРАТОР зобов’язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.

6.5. У випадку відмови Туриста від Туристичного Продукту Туристу повертаються внесені ним за туристичні послуги грошові кошти з утриманням таких штрафних санкцій:

У випадку ануляції Туристом підтвердженого бронювання в зв’язку з неможливістю з будь-якої причини або відмовою зі сторони Туриста здійснити поїздку, Турист зобов’язаний оплатити штрафні санкції у відповідності до наступних розмірів:

Термін скасування чи зміни

до початку туру

Штрафні санкції
Для груп від 10 осіб Для індивідуальних туристів
Від 30 до 20 днів до початку Туру 50 % вартості замовлених послуг 10 % вартості замовлених послуг,
 Від 20 до 10 днів до початку Туру  

100 % вартості замовлених послуг

50 % вартості замовлених послуг
 Від 10 до 5 днів до початку Туру 70 % вартості замовлених послуг
Менш ніж за 5 днів до початку Туру 100 % вартості замовлених послуг

 

Примітка: За виїзд з готелю раніше заброньованої дати – кошти за невикористані доби не повертаються.

в період канікул, новорічних та різдвяних свят, в дати проведення спеціальних виставок, конгресів, групових заїздів застосовуються штрафні санкції в розмірі 100% вартості замовлених послуг не залежно від дати бронювання,

– в інших випадках в зв’язку з різними вимогами готелів штрафні санкції вказуються в окремих випадках в Додатку №1.

6.6. Незалежно від умов ануляції, викладених в п.7, Сторони домовились про намагання зменшити суми штрафних санкцій при ануляції попередньо заброньованих послуг або про повернення сплачених коштів у повному обсязі за згодою з приймаючою стороною (готелем) у разі: раптового захворювання туриста, раптової смерті туриста або близьких родичів туриста, за наявності відповідної підтверджуючої документації медичної установи.

6.7. У випадку внесення змін до підтвердженого бронювання та при умові, що такі зміни можливо здійснити, Турист зобов’язаний здійснити оплату штрафних санкцій заміни, виставлених Туроператором.

6.8. У випадку якщо у заброньований Турпродукт (туристичні послуги) входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, застосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається.

6.9. У випадку порушення Туристами, що використовують туристичні послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор в даному випадку не несе відповідальності за неотримання Туристом туристичних послуг.

7.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, проголошення державними органами України надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов’язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії. В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

7.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання та / або неналежне виконання зобов’язань за Договором у відповідності до умов Договору та чинного законодавства України.

8.2. У випадку ненадання чи неналежного надання Туристу належно оплачених туристичних послуг, ТУРОПЕРАТОР зобов’язується відшкодувати йому вартість ненаданих чи неналежно наданих послуг, за винятком випадків, передбачених даним Договором. Причому, Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: в разі виявлення Туристом недоліку (істотного недоліку) однієї чи кількох послуг протягом Реалізації Туристичного Продукту згідно з програмою Туристичного Продукту, також беручи до уваги інші норми цього Договору, якщо виявивши такі недоліки / істотні недоліки, Турист продовжує споживати інші послуги за програмою Туристичного Продукту і до моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту обсяг належно наданих послуг складе до 70% включно від загального обсягу послуг за програмою Туристичного Продукту, то (відповідно до ч. ст. ЗУ „Про захист прав споживачів”) вимога Туриста про відшкодування йому збитків неналежним наданням та / або ненаданням однієї чи кількох послуг Туристичного Продукту не може перевищувати 30% загальної вартості Туристичного Продукту. Турист підписанням цього Договору погоджується і визнає свою поінформованість у такому: вимога відшкодування повної вартості Туристичного Продукту (або будь-якої частини вартості понад 30% включно від повної вартості Туристичного Продукту) на користь Туриста допускається лише у випадку, коли Турист, виявивши ненадання та / або неналежне надання послуг, також беручи до уваги інші норми цього Договору, припиняє подальше споживання інших послуг Туристичного Продукту та в результаті споживе менше 70% належно наданих послуг від загального обсягу послуг, передбачених Туристичним Продуктом.

8.3. ТУРОПЕРАТОР несе відповідальність за зберігання офіційних документів Туриста, які здаються йому для оформлення візи країни відвідування.

8.4. Туристична Компанія не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов’язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг (оскільки Туристична Компанія виступає в якості агента компаній-перевізників, сервісних компаній, і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень, що затверджені такими компаніями; правила і умови перевезень таких компаній надаються Туристу ТУРОПЕРАТОРОМ на запит, або безпосередньо надаються цими компаніями). В таких випадках відповідальність за невиконання зобов’язань, які випливають та пов’язані з транспортними перевезеннями, несуть відповідні транспортні перевізники у відповідності з внутрішніми, державними та/або міжнародними правилами перевезень. У зв’язку з цим всі заяви, претензії, позови по недоліках, пов’язаних з транспортними перевезеннями, сервісами під час та компліментарні до цих перевезень, в тому числі щодо затримок відправлень і запізнень у прибутті рейсів і таке інше, висуваються Туристом безпосередньо на адресу конкретного транспортного перевізника без участі ТУРОПЕРАТОРА.

8.5. ТУРОПЕРАТОР не несе відповідальності за збереження особистого багажу, цінностей і документів та іншого майна Туриста протягом всього періоду поїздки, окрім випадків, передбачених Договором.

8.6. Відповідальність за наслідки, які викликані несвоєчасним прибуттям Туриста до місця початку споживання Туристичного Продукту (виїзду) – до початку реєстрації в аеропорту, на вокзал і таке інше, – порушення Туристом правил проїзду, перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування в країні під час туристичної подорожі, завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні, покладається на Туриста. При цьому нез’явлення Туриста до місця початку Реалізації Туристичного Продукту в належний час вважається відмовою від Туристичного Продукту. У випадку завдання Туристом шкоди перевізнику або приймаючій стороні за межами митної території України, відшкодування завданих збитків здійснюється Туристом готівкою на місці. Турист зобов’язаний прибути в місце, визначене місцем початку Реалізації Туристичного Продукту до часу від’їзду вказаного у Додатку №1 чи квитку; в інший обумовлений Додатком №1 час.

8.7. Турист несе одноособову відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей та інформації, за дійсність та чинність наданих ним документів.

8.8. У випадку виникнення претензій з якості обслуговування, фактів ненадання чи неналежного надання туристичних послуг за програмою Туристичного Продукту, Турист повинен безпосередньо під час знаходження в країні перебування спочатку звернутись до керівника групи / гіда та / або представника приймаючої сторони для вирішення питання / претензії. Якщо питання / претензію вирішити не вдається, то Турист готує письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, її завіряють підписами керівник групи / гід та / або представник приймаючої сторони. Турист передає цю претензію Туристичній Компанії протягом 14 календарних днів (встановлений ТУРОПЕРАТОРОМ відповідно до ЗУ „Про захист прав споживачів” гарантійний термін) після завершення туристичної подорожі (але не включаючи день завершення Реалізації Туристичного Продукту). Протягом 14 календарних днів ТУРОПЕРАТОР надає Туристові вмотивовану відповідь на його претензію.

8.9. В разі ненадходження до ТУРОПЕРАТОРА претензії Туриста і також в разі відсутності у ТУРОПЕРАТОРА претензій до Туриста по закінченні 14 календарних днів з моменту завершення Реалізації Туристичного Продукту умови Договору вважаються Сторонами виконаними в повному обсязі і без зауважень, та в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях за будь-яких умов.

8.10. Розмір майнової відповідальності ТУРОПЕРАТОРА перед Туристом не може перевищувати обсягу фактично завданих Туристу збитків з вини ТУРОПЕРАТОРА Розмір відповідальності ТУРОПЕРАТОРА перед Туристом в цілому за будь-якими видами завданих збитків та шкоди (включаючи моральну), не може перевищувати подвійної вартості Туристичного Продукту.

8.11. Передання або поступка подання/пред’явлення вимоги за цим Договором третім особам не допускаються.

8.12. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або передбачених умовами Договору. Третіми особами не вважаються співробітники ТУРОПЕРАТОРА, що мають пряме відношення до виконання Договору. Сторони також домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання умов за Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, які різняться від предмету Договору без письмової згоди іншої Сторони.

8.13. Турист повідомлений і своїм підписом під Договором погоджується, що в разі, якщо Туристичний Продукт передбачає проведення групового та / або автобусного туру, в разі спізнення Туриста до місця збору групи на заздалегідь обумовлений, узгоджений і оголошений керівником групи час більш ніж на 15 хвилин (включно) в будь-якому з пунктів такого збору за програмою Туристичного Продукту – Турист несе виключну і одноосібну відповідальність за здійснення подальшого транспортного обслуговування за програмою Туристичного Продукту третьою стороною та / або третіми особами, а також самостійно сплачує вказані послуги третіх сторін / третіх осіб (таксі, поїзд, рейсовий автобус, авіакомпанія, тощо). В разі наявності поважних причин для запізнення понад 15 хвилин до пункту збору групи в будь-якому з таких пунктів за програмою Туристичного Продукту, Турист зобов’язаний невідкладно повідомити про такі причини (непередбачений випадок, певні виправдовуючі запізнення обставини, тощо) керівника групи засобами телефонного зв’язку до настання оголошеного часу збору групи.

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підтвердження заявки ТУРОПЕРАТОРОМ та діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.

10.ІНШІ УМОВИ

10.1. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою обох сторін, що оформляються Доповненнями до Договору, які підписуються ТУРОПЕРАТОРОМ та Туристом (крім порядку визнання фактичних обставин, передбачених цим Договором).

10.2. Усі суперечності, які випливатимуть з умов цього Договору будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів з прагненням до порозуміння і конструктивного діалогу. У разі недосягнення згоди сторони продовжують вирішення спору у відповідності до чинного законодавства України.

10.3. Фінансове забезпечення цивільної відповідальності ТУРОПЕРАТОРА підтверджується банківською гарантією.

Банківською гарантією забезпечується відповідальність ТУРОПЕРАТОРА перед Туристом згідно до Договору лише за умови виникнення обставин банкрутства чи неплатоспроможності ТУРОПЕРАТОРА, які пов’язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених Договором, що спрямовані на продаж Туристичного Продукту ТУРОПЕРАТОРОМ, вказаного у Договорі.

10.4. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.

11.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
1 119 переглядів