Положення про помічника депутата селищної ради

УКРАЇНА

ПЕРСЕНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

___-га сесія 7-го скликання

РІШЕННЯ № ____

від ___.____.2016

Про затвердження Положення “Про помічника-консультанта депутата селищної ради“

З метою підвищення статусу депутата місцевої ради, вдосконалення його можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, керуючись п.53 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», селищна рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Положення “Про помічника-консультанта депутата селищної ради“ (додаток 1).

1.2. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради (додаток 2).

2. Секретарю селищної ради:

2.1. Розробити форму посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради відповідно до затвердженого опису посвідчення при погодженні з постійною комісією законності, депутатської діяльності та етики.

2.2. Забезпечити виготовлення посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради після погодження його форми з постійною комісією законності, депутатської діяльності та етики.

Відповідальний: секретар ради.

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.

Селищний голова                                                     Ю.Чайківський

Додаток 1

Затверджено

рішенням селищної ради від____________№______

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата

селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата селищної ради розроблено відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

1.2. Депутату селищної ради рекомендується мати двох помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.3. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

1.4. Помічником-консультантом депутата селищної ради може бути лише громадянин України, який має вищу або повну середню освіту. Не може бути помічником-консультантом депутата селищної ради особа, яка визнана судом недієздатною.

1.5. Помічник-консультант депутата селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Персенківської селищної ради та цим Положенням.

2. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта на громадських засадах здійснюється на підставі письмового подання депутата селищної ради на ім’я секретаря ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта, його громадянство і освіта.

До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду Помічником-консультантом депутата селищної ради із зазначенням: громадянства, освіти, домашньої адреси, контактних телефонів.

Облік помічників-консультантів веде Секретар ради.

2.2. Повноваження помічника-консультанта припиняються:

2.2.1 за письмовим поданням депутата селищної ради;

2.2.2 за власною заявою;

2.2.3 у разі припинення повноважень депутата селищної ради;

2.2.4 у разі втрати громадянства України;

2.2.5 у разі визнання його судом недієздатним;

2.2.6 у разі смерті.

2.3. Помічнику-консультанту депутата селищної ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка.

2.4. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради має єдиний зразок і видається Серкетарем ради, за письмовим поданням депутата селищної ради у термін до 5 днів.

2.5. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради вважається недійсним і підлягає поверненню Секретарю ради, у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата селищної ради.

3. Права і обов’язки помічника-консультанта депутата селищної ради

3.1. Помічник-консультант депутата селищної ради має право:

3.1.1 входити й перебувати у приміщенні селищної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

3.1.2 бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради (але не більше одного помічника – консультанта від одного депутата);

3.1.3 бути присутнім на засіданнях постійних комісій за письмовим дорученням депутата селищної ради та за згодою відповідної комісії, попередньо повідомивши про це голову, заступника чи секретаря відповідної комісії (але не більше одного помічника – консультанта від одного депутата);

3.1.4 брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата селищної ради та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

3.1.5 ознайомлюватися з рішеннями селищної ради, інформаційними і довідковими матеріалами;

3.1.6 одержувати надіслану на ім’я депутата селищної ради поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її від його імені;

3.1.7 подавати у письмовій формі підготовлені депутатом селищної ради проекти, пропозиції, звернення, запити, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

3.1.8 за згодою уповноважених посадових осіб селищної ради користуватися копіювально-розмножувальною технікою, що є у селищній раді, для виготовлення та копіювання документів з метою задоволення потреб депутата селищної ради;

3.1.9 ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів, у тому числі до їх опублікування за дорученням депутата селищної ради;

3.2. Помічник-консультант депутата селищної ради зобов’язаний:

3.2.1 дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України та цього Положення;

3.2.2 не допускати дій, що можуть негативно вплинути на виконання повноважень депутатом селищної ради або зашкодити інтересам місцевого самоврядування; утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата чи підривають його авторитет;

3.2.3 за дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, готувати відповідні матеріали, здійснювати контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення, вести діловодство депутата селищної ради;

3.2.4 сприяти організації проведення звітів і зустрічей з виборцями депутата селищної ради;

3.2.5 допомагати депутату селищної ради у розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборців, та у вирішенні порушених у них питань;

3.2.6 надавати депутату селищної ради організаційно-технічну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

3.2.7 не використовувати посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради в особистих інтересах чи з корисливою метою.

4. Доручення депутата селищної ради своєму помічнику-консультанта видається у письмовій формі за підписом депутата селищної ради.

5. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата селищної ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата селищної ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації або надання завідомо неправдивої інформації.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата селищної ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата селищної ради.

Секретар ради ___________

Додаток 2

Затверджено

рішенням селищної ради від____________№______

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради

1. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради являє собою чотирикутник розміром 10 см х 7 см у ламінованій обкладинці.

2. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення міститься кольорова фотографія помічника-консультанта депутата селищної ради розміром 3 см х 4 см.

3. У правій верхній частині лицьового боку посвідчення двома рядками вміщено текст такого змісту:

«Персенківська селищна рада

посвідчення № _____/____».

4. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради складається з номера посвідчення депутата селищної ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата селищної ради.

5. Праворуч від фотографії у трьох рядках вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові помічника – консультанта та зазначено, що помічник-консультант працює на «громадських засадах».

6. У лівій нижній частині лицьового боку посвідчення, під фотографією, вміщено напис «Секретар Персенківської селищної ради», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням прізвища.

7. Підпис секретаря ради, фотографія помічника – консультанта депутата селищної ради скріплюються малою гербовою печаткою Персенківської селищної ради.

8. Наступним рядком у лівому нижньому куті вміщено напис: «Видано» із зазначенням дати.

9. На зворотному боці посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України, на синьо-жовтому фоні.

10. На зворотному боці посвідчення посередині у п’яти рядках вміщено текст такого змісту:

“Персенківська селищна рада

Помічник-консультант

депутата Персенківської селищної ради

Прізвище ім’я по батькові депутата селищної ради

смт.Персенківка, виборчий округ № ___»

Секретар ради ______

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 812 переглядів